冊名男愛女貪相褒歌
編者賴阿塗
出版社新竹竹林印書局
出版年1960
篇名上本

顯示 的款式: <xml>goan5-be2</xml> 倒爿漢字 正爿台羅字 Lô-má-jī 漢字 Lô-má-jī漢字 漢字Lô-má-jī
Lô-má-jī 是
漢字是

列位 朋友
青份 不識
那卜 相探 不知影
住址

Lia̍t-uī pîng-iú guá tsóng tsiánn,
Tsinn-hūn m̄-bat lín ê miâ,
Nā-beh sio-thàm m̄-tsai-iánn,
Guá tsū-tsí hōo lín thiann.

所在
通知 列位 兄台
無嫌 南港 地界
對者 經過 即來

Pian kua guá ū sóo-tsāi,
Thong-ti lia̍t-uī tsìng hing-tâi,
Bô-hiâm Lâm-káng phái tuē-kài,
Tuì-tsia king-kè tsiah-lâi.

所在 字姓
通知 諸位 朋友
小弟 含慢 人人
編歌 卜奉

Sóo-tsāi lī-sìnn guá suà ,
Thong-ti tsu-uī pîng-iú ko,
Sió-tī han-bān lâng-lâng ,
Pian-kua beh-hōng liām tshit-thô.

字姓 歌簿
小弟 阿塗
下得 地所
恰好 得着 廿萬元

Ū pian lī-sìnn lo̍h kua-phōo,
Sió-tī sìnn Luā miâ A-thôo,
Ē-tit lín kàu gún tuē-sóo,
Khah-hó tit-tio̍h lia̍p-bān-khoo.

話屎 到者 清楚
下句 歸鏨 相褒
囝仔 大家
那卜 听歌 即袂

Uē-sái kóng kàu-tsia tshing-tshó,
Ē-kù kui-tsām tio̍h sio-po,
Gín-á ta̍k-ke tsē i ,
Nā-beh thiann-kua tsiah-buē .

拜託 囝仔 到者
閑話 無愛 箱長
想卜 打算
伐落 梳粧

Pài-thok gín-á kàu-tsia tn̄g,
Îng-uē bô-ài kóng siunn-tn̂g,
Siūnn-beh tshit-thô ū phah-sǹg,
Kiò niû hua̍t-lo̍h kín sue-tsng.

听君 打辦
想卜 一時間
無衫 穿 咱咱
出門 簡那 查某女間

Thiann-kun kiò guá kín tánn-pān,
Siūnn-beh tshit-thô tsi̍t-sî-kan,
Bô-sann thang tshīng siūnn lán-lán ,
Tshut-mn̂g kán-ná tsa-bóo-kán.

廣着 無寫四
無衫 通穿
者共 整理
塊人 只久 流行

Thiann niû kóng-tio̍h bô-siá-sì,
Bô-sann thang-tshīng lâng khi,
kun tsiah-kā tsíng-lí,
Tè-lâng tsí-kú liû-hîng .

廣卜 整衫穿
恰久 都識 恩情
出門 甲人 比評
也是 好得 牽成

Kóng-beh guá tsíng-sann-tshīng,
Khah-kú to-bat in-tsîng,
Tshut-mn̂g kah-lâng ū pí-phīng,
Iā-sī hó-tit kun khan-sîng.

關係
名聲算是 公家
頭鬃 好世
着緊 穿衫 ___穿鞋

niû tsíng kuan-hē,
Miâ-siannsǹg-sī kong-ke ê,
Thâu-tsang lín lua̍h hó-sè,
Tio̍h-kín tshīng-sann kah ___tshīng-uê.

隨便 衫褲 穿好好
相娶
台北 地號
致蔭 免驚無

Suî-piān sann-khòo tshīng-hó-hó,
Kah kun sio-tshuā beh tshit-thô,
kàu Tâi-pak ê tuē-hō,
Pn̄g kun tì-ìm bián-kiann-bô.

別項
刁來 台北 專工
金双双
袂須 富戶 好額人

Tsio niû tshit-thô pa̍t-hāng,
Tiau-lâi Tâi-pak tsuan-kang,
tsíng kah kim-sang-sang,
Buē-su hù-hōo hó-gia̍h-lâng.

廣卜 整甲 金薛薛
袂須 富戶 妻兒
想着 十分 歡喜
來到 車頭 門|

Kóng-beh tsíng-kah kim-sih-sih,
Buē-su hù-hōo lâng tshe-lî,
Siūnn-tio̍h tsa̍p-hun tsiânn huann-hí,
Lâi-kàu tshia-thâu ki.

車頂 補票
萬來 一分 袂着
想着 好氣 好笑
行路 過橋

Peh tsiūnn tshia-tíng tsiah póo-phiò,
Bān-lâi tsi̍t-hun tah buē-tio̍h.
Siūnn-tio̍h hó-khì hó-tshiò,
Khuànn niû kiânn-lōo kè-kiô.

皆治 恰早
氣嫌 玍泡
乎人 聽着
相拼 爭差

lán kai-tī khah-tsá,
suah khì-hiâm tuā lān-pha,
Hōo-lâng thiann--tio̍h tshiò kah ,
lán sio-piànn tsing-tsha.

坐在 車內 廣笑
不通 受氣
君仔 失約
那卜 落車 相招

Tsē-tsāi tshia-lāi teh kóng-tshiò,
M̄-thang siū-khì tsiah ū tio̍h,
Kun-á tuì niû khah sit-iok,
Nā-beh lo̍h-tshia tio̍h sio-tsio.

廣笑 閒幸
目周 看出 窓仔
台北 地省
落車 卜對 倒一平

Kah kun kóng-tshiò teh îng-hīng,
Ba̍k-tsiu khuànn-tshut thang-á tsîng,
Lâi kàu Tâi-pak tsí tuē-síng,
Lo̍h-tshia beh-tuì tó-tsi̍t-pîng?

塊問 交代
停車 雙人 落來
今日 城內
着對 前驛 鬧台

Thiann niû teh-mn̄g kun kau-tāi,
Thîng-tshia sang-lâng kiânn lo̍h-lâi,
Kin-li̍t lán beh khì siânn-lāi,
Tio̍h-tuì tsîng-ia̍h khah nāu-tâi.

聽着 君仔
廣卜 城內
下得 罩陣 真好
福氣 者下 門|着

Guá niû thiann-tio̍h kun-á ,
Kóng-beh siânn-lāi khì tshit-thô,
Ē-tit tàu-tīn tsin-hó,
Hok-khì tsiah-ē tú-tio̍h ko.

双人
落車 得卜 前驛
先過 小倚
伐落 卜叫 三輪車

Sang-lâng kiânn thiah,
Lo̍h-tshia tit-beh tuì tsîng-ia̍h,
Kiò niû sing-kè tio̍h sió-khiā,
Hua̍t-lo̍h beh-kiò sann-lián-tshia.

三輪 不免
行路 來去 恰着
城內 景致 箱小
巢着

Kiò kun sann-lián m̄-bián kiò,
Kiânn-lōo lâi-khì khah-tio̍h,
Siânn-lāi kíng-tì buē siunn-tsió,
Ū lâi tsiah khuànn khah tsâu-tio̍h.

有影
叮能
行路 下痛
腳痛 心成

Thiann niû kóng ū-iánn,
Guá kín ting-lîng hōo thiann,
Kiann kiânn-lōo kha ē-thiànn,
Kha-thiànn hāi guá sim-tsiânn.

感謝 阿君 痛疼
恰久 恩情
逐宮 物件 百百
看淡泊

Kám-siā a-kun thiànn-thàng ,
Khah-kú in-tsîng to bat ko,
Ta̍k-king mi̍h-kiānn pah-pah ,
kiânn lán kai khuànn--tām-po̍h.

一宮 行過 一宮
菊元 對面
衫褲 代先
省款 流行

Tsi̍t-king kiânn--kè tsi̍t-king,
Lâi kàu Kiok-guân tuì-bīn tsîng,
Kiò niû sann-khòo tāi-sing tsíng,
Khuànn ài siánn-khuán khah liû-hîng.

塊穿 型孩
倒位 註文 不知
緊行 看覓
一宮 曰過來

Khuànn lâng teh-tshīng hîng-hâi,
Tó-uī tsù-bûn guá m̄-tsai,
Tsio kun kín-kiânn kai khuànn-māi,
Koh tuì tsi̍t-king uat--kè-lâi.

只平 行過 喜平
今日 天氣 寒熱
出門 二个 相娶
看着 娘面 心肝

Tsí-pîng kiânn-kè hí-pîng tsuā,
Kin-li̍t thinn-khì kuânn-lua̍h,
Tshut-mn̂g nn̄g-ê kiat sio-tshuā,
Khuànn-tio̍h niû-bīn sim-kuann ua̍h.

來到 城內 運動
今日 天氣 順風
倚程 古黨
一宮 衣裝

Lâi-kàu siânn-lāi teh ūn-tōng,
Kin-li̍t thinn-khì tsin sūn-hong,
Kah kun khiā-thîng khuànn kóo-tóng,
Tsi̍t-king tsuân pâi sin i-tsong.

一宮 着是 衣裝店
出來 入去 塊閃
省款
不免 固謙

Tsit-king tio̍h-sī i-tsong-tiàm,
Tshut--lâi li̍p-khì lâng teh-siám,
Khuànn ài siánn-khuán tsuè tsián,
Kiò niû m̄-bián siunn kòo-khiam.

看着 做衫 點定
一款 實在 體行
想卜 注文 穿
所費 君仔 數千

Khuànn-tio̍h tsuè-sann tsiânn tiám-tīng,
Tsit-khuán si̍t-tsāi thé-hîng,
Siūnn-beh tsù-bûn tsuè lâi tshīng,
Sóo-huì kun-á khai sòo-tshing.

看卜
雖在 阿娘
卜碟 金錢
做人 寒宣

Khuànn-beh tsuè tiû iah tsuè tuān,
Suî-tsāi a-niû khì tshuân,
Beh-ti̍h kim-tsînn guá tsia khuán,
Tsuè-lâng guá buē siunn hân-suan.

听兄 廣着 慷慨
錢銀 甘開
行入 內面 看覓
省麼 新款 哈台

Thiann-hiann kóng-tio̍h tsiânn khóng-khài,
Ū tuà tsînn-gûn tsin kam-khai,
Kiânn-li̍p lāi-bīn kai khuànn-māi,
Siánn-mih sin-khuán khah ha̍h-tâi.

卜碟 錢銀
看卜
今日 萬外
開錢 免驚 拖沙

Beh-ti̍h tsînn-gûn tsiah sǹg guá,
Khuànn-beh tsuè kuânn iah tsuè lua̍h?
Kin-li̍t guá lâi tuà bān-guā,
Khai-tsînn bián-kiann siunn thua-sua.

听君 廣着 大路
今日 萬外元
入內 好布
致蔭 穿 恰蘇

Thiann-kun kóng-tio̍h tsiânn tuā-lōo,
Kin-li̍t tuà ū bān-guā-khoo,
Li̍p-lāi i tsián hó-pòo,
Pn̄g kun tì-ìm tshīng khah-soo.

看卜 長衫 コト
雖在 阿娘 伐落
香港 呢仔 好不好
也是 別項 藕刀

Khuànn-beh tn̂g-sann iah khoo-to̍oh,
Suî-tsāi a-niû khì hua̍t-lo̍h,
Hiong-káng nî-á hó-m̄-hó?
Iah-sī pa̍t-hāng khah gió-toh.

听君 知影
香港 呢仔 時行
長衫 一領
好不好

Thiann-kun kóng tsiah tsai-iánn,
Hiong-káng nî-á tsin sî-kiânn,
Guá ài tn̂g-sann tsuè tsi̍t-niá,
Hó-m̄-hó hōo guá hiann.

省麼 色致 恰愛
有排
看覓
價錢 外多 即知

Siánn-mih sik-tì khah-ài,
Tshinn âng oo pe̍h thong ū-pâi,
Kiò niû kai mn̄g khuànn-māi,
Kè-tsînn guā-tsuē lán tsiah-tsai.

倚瓦 價數
店內 頭家 明呼
第一 特色 呢仔路
一領 廣着 五百元

Guá niû kiânn-uá mn̄g kè-sòo,
Tiàm-lāi thâu-ke ū bîng-hoo,
Tuē-it ti̍k-sik nî-á-lōo,
Tsi̍t-niá kóng-tio̍h gōo-pah-khoo.

五百元銀 小口
注文 拖沙
庵領 身腰
即袂 箱長 穿

Gōo-pah-khoo-gûn sió-khuá,
Kín kai tsù-bûn bián thua-sua,
Tio̍h niû ām-niá sin-io tuā,
Tsiah-buē siunn-tn̂g tshīng teh thua.

司阜 皮尺
庵領 肩頭
身腰 五路 透透
長衫 恰兜

Sai-hū phê-tshioh the̍h âi kàu,
Sing niû ām-niá kah king-thâu,
Sin-io gōo-lōo niû thàu-thàu,
Tn̂g-sann guá ài tsuè khah-tau.

長衫 宿困
別項 注文
開錢 無論
免驚 乎人 鷄孫

Tn̂g-sann niû teh hioh-khùn,
Kiò niû pa̍t-hāng koh tsù-bûn,
Khai-tsînn guá siōng bô-lūn,
Bián-kiann hōo-lâng tshiò ke-sún.

一領 一領
第一 有情 着是
錢銀 開了 袂痛
通人 呵惱 輸贏

Tsi̍t-niá tsuè tsi̍t-niá,
Tuē-it ū-tsîng tio̍h-sī hiann,
Tsînn-gûn khai-liáu buē-thiànn,
Thong-lâng o-ló tam su-iânn.

那廣 開錢 袂尉
不是 噴鷄歸
寒天 時行 毛類
閣看 省麼 古錐

Nā-kóng khai-tsînn guá buē-uì,
M̄-sī kah niû pûn-kue-kui,
Kuânn-thinn sî-kiânn tsuè môo-luī,
Koh-khuànn siánn-mih khah kóo-tsui.

塊穿 知影
現時 洋裝 時行
二十四 獻領
看好 通知

Khuànn lâng teh-tshīng tsiah tsai-iánn,
Hiān-sî iûnn-tsong tng sî-kiânn,
Lī-tsa̍p-sì kíng kah hiàn-niá,
Guá niû khuànn-hó thong-ti hiann.

獻領 洋裝 廿四
現在 這款 流行
那愛 做來 穿
卜碟 金錢 提前

Hiàn-niá iûnn-tsong lia̍p-sì kíng,
Hiān-tsāi tsit-khuán tsin liû-hîng,
Kiò niû nā-ài tsuè-lâi tshīng,
Beh-ti̍h kim-tsînn guá the̍h-tsîng.

洋裝 做了 別路
明呼
時行 洋服
這款 派頭 粗粗

Iûnn-tsong tsuè-liáu tsuè pa̍t-lōo,
Guá niû sing kun bîng-hoo,
Sî-kiânn iûnn-ho̍k sann kah khòo,
Tsit-khuán phài-thâu tshoo-tshoo.

卜做 洋服
雖在 卜碟 省麼
身軀 銀票 大把
想卜

Thiann niû beh-tsuè iûnn-ho̍k thé,
Suî-tsāi beh-ti̍h siánn-mih ê,
Sin-khu gûn-phiò kui tuā-pé,
Siūnn-beh hak hoo tsê.

固着 身份
想卜 加做 衫仔裙
朋友 姉妹
怕手 親君

Tsin ū kòo-tio̍h guá sin-hūn,
Siūnn-beh ke-tsuè sann-á-kûn,
Pîng-iú tsí-muē mn̄g gún,
Tsai phànn-tshiú guá tshin-kun.

名聲
別項 做淡泊
治時 再到 地號
那卜 細字

Miâ-siann guá ,
Kiò niû pa̍t-hāng tsuè--tiām-po̍h,
Tī-sî tsài-kàu tsit tuē-hō,
Nā-beh sè-lī lín tio̍h .

細字
想卜 內衣
只去 下冬 冷薛薛
穿 身底 寒天

kun kóng sè-lī,
Siūnn-beh kai sin lāi-i,
Tsí-khì ē-tang líng-sih-sih,
Thang tshīng sin-té hông kuânn-thinn.

只去 下冬
落雨
那愛 穿
卜碟 別項 說明

Tsí-khì ē-tang kuânn kah líng,
Tshun lo̍h-hōo sng kah ping,
Kiò niû nā-ài lâi tshīng,
Beh-ti̍h pa̍t-hāng tio̍h sueh-bîng.

寒天 衫褲 準門|好
箱多 袂落
真肴 疼痛 阿嫂
恰久 恩情

Kuânn-thinn sann-khòo tsún-tú-hó,
Tsuè kah siunn-tsuē khǹg buē-lo̍h,
Tsin-gâu thiànn-thàng lín a-só,
Khah-kú in-tsîng to bat ko.

寒天 衫褲 好世
熱天 省麼
那是 一下
看卜 穿 穿

Kuânn-thinn sann-khòo tsuè hó-sè,
Lua̍h-thinn ài siánn-mih ê,
Nā-sī beh tsíng tsīn tsi̍t-ē,
Khuànn-beh tshīng oo iah tshīng pe̍h?

熱天 衫褲 也未
等待 明年 三四月
真情
那是 後回

Lua̍h-thinn sann-khòo to iá-buē,
Tán-thāi mê-nî sann-sì-gue̍h,
Tsin-tsîng ê kun sueh,
Nā-sī beh tsíng tán āu-huê.

明年 四月 念麼
喜拵 熱衫 出頭
做來 逞校
不通 細字 尾梢

Mê-nî Sì-gue̍h lian-mi kàu,
Hí-tsūn lua̍h-sann tng tshut-thâu,
Kiò niû tsuè--lâi thang thìng-hāu,
M̄-thang sè-lī bué-sau.

那甲 安年 也是
熱天 煞皆 做淡泊
省麼 色致 恰好
一句 倒問

Nā-kah an--nî iā-sī ,
Lua̍h-thinn suà-kai tsuè--tiām--po̍h,
Siánn-mih sik-tì tsiah khah-hó?
Gún niû tsi̍t-kù tò-mn̄g ko.

熱天 時行 綢仔路
看卜 穿 穿
着做 堅固
一領 爭差 几十元

Lua̍h-thinn sî-kiânn tiû-á-lōo,
Khuànn-beh tshīng pe̍h iah tshīng oo.
Kiò niû tio̍h-tsuè khah kian-kòo,
Tsi̍t-niá tsing-tsha kuí-tsa̍p-khoo.

想卜 皆做 綢仔紡
熱天 穿着 輕雙
心肝 甲意 二三項
一款 青色 烏紅

Siūnn-beh kai-tsuè tiû-á-pháng,
Lua̍h-thinn tshīng-tio̍h khah khin-sang,
Sim-kuann kah-ì nn̄g-sann-hāng,
Tsi̍t-khuán tshinn-sik kah oo-âng.

三款 色致 朗愛
成煞 注文 英皆
罕得 治時 城內
罩陣

Sann-khuán sik-tì khuànn lóng-ài,
Sūn-suà tsù-bûn tsiah ing-kai,
Hán-tit tī-sî kàu siânn-lāi,
Thàn guá kah tàu-tīn lâi.

文明 城內 公景
一位 踐卜 歸點鐘
招君 衫褲
伐落 双人 起程

Bûn-bîng siânn-lāi kong-kíng,
Tsi̍t-uī tshiân-beh kui-tiám-tsing,
Tsio-kun sann-khòo tann tsíng,
Hua̍t-lo̍h sang-lâng kín khí-thîng.

寒熱 衫褲 清楚
卜對 別項 買淡泊
那愛
錢銀 驚無

Kuânn-lua̍h sann-khòo tsuè tshing-tshó,
Beh-tuì pa̍t-hāng bé--tiām--po̍h,
Kiò niû nā-ài tsuè thó,
Kah ū tsînn-gûn bián kiann-bô.

到者 衫褲 不做
双人 行出 別咀街
出入 人客 不止
一宮 男女 皮鞋

Kàu-tsia sann-khòo tann m̄-tsuè,
Sang-lâng kiânn-tshut pa̍t-tsuā-kue,
Tshut-li̍p lâng-kheh put-tsí tsuē,
Tsi̍t-king pâi lâm-lú phê-uê.

行到 鞋店口
停腳 目周 內頭
省麼 新款 做透透
近來 真賢

Kah niû kiânn-kàu uê-tiàm-kháu,
Thîng-kha ba̍k-tsiu khuànn lāi-thâu,
Siánn-mih sin-khuán tsuè-thàu-thàu,
Kūn-lâi ê lâng tsin-gâu.

近來 真巧
實在 有影 無校邵
皮鞋 行體 做袂了
麼仔 花頭 下曉 調

Kūn-lâi ê lâng tsin-khiáu,
Si̍t-tsāi ū-iánn bô-hau-siâu,
Phê-uê hîng-thé tsuè-buē-liáu,
Mih-á hue-thâu ē-hiáu tiau.

麼仔 新款 逐項
排著 兩平 見本廚
皮鞋 サソタ

皆穿 下須

Mih-á sin-khuán ta̍k-hāng ū,
Pâi-tī nn̄g-pîng kiàn-pún-tû,
Khuànn beh phê-uê san-ta-luh.
,
lâi kai-tshīng kánn ha̍h-su?

無論 省款
那是 卜買 小程
甲意 即皆 穿
現時 高搭 流行

Bô-lūn siá-khuán guá to khíng,
Nā-sī beh-bé tán sió-thîng,
Khuànn kah-ì tsiah-kai tshīng,
Hiān-sî kuân-ta̍h tsin liû-hîng.

皮鞋 那愛 權踏
穿 哈腳
行路 不即 凸泡
爭差

Phê-uê nā-ài khah kuân-ta̍h,
Kiò niû tio̍h tshīng khah ha̍h-kha,
Kiânn-lōo m̄-tsiah buē phòng-pha,
Guá kóng tsing-tsha.

汗來 穿 門|好
刁工 注文 即和
想卜 參考
價錢

Kuānn-lâi kai tshīng tsiânn tú-hó,
Tiau-kang tsù-bûn tsiah-hô,
Siūnn-beh kah kun tsuè tsham-khó,
Kiò i kè-tsînn sǹg khah lo̍h.

人客 卦意
交關 几時
皮鞋 收起
錢項

Lâng-kheh tsuè bián kuà-ì,
Lâi tsia kau-kuan hán kuí-sî,
Kiò niû phê-uê tio̍h siu-khí,
Tsînn-hāng guá tsiah the̍h hōo i.

錢銀 了後
起行 程流
城內 青蘇 罕得
菊元 瓦著 倒一頭

Khuànn kun tsînn-gûn the̍h liáu-āu,
Tsio hiann khí-kiânn thîng-lâu,
Siânn-lāi tshinn-soo hán-tit kàu,
Kiok-guân uá-tī tó-tsi̍t-thâu?

著者 念麼
着是 菊元 七層樓
台灣 五路 知透透
通人 有來 角頭

Tī-tsia khah khì lian-mi kàu,
Tio̍h-sī Kiok-guân tshit-tsàn-lâu,
Tâi-uân gōo-lōo tsai-thàu-thàu,
Thong-lâng ū-lâi tsit kak-thâu.

几步 到位
菊元 大門 就開
排列 整備 第一
看着 無買

Kiânn kuí-pōo tio̍h kàu-uī,
Kiok-guân tuā-mn̂g tsá tio̍h-khui,
Pâi-lia̍t tsíng-pī tuē-it suí,
Khuànn--tio̍h bô-bé sim to khui.

樓腳 化粧品
菊元 物件 上真
那愛 香粉 抹面
是卜 只久 恰程

Lâu-kha tsuan pâi huà-tsong-phín,
Kiok-guân mi̍h-kiānn hun siōng-tsin,
Nā-ài phang-hún buat-bīn,
Sī-beh tsí-kú iah khah-thîng?

只久 皆買 也是
香水 面油 粉膏
胭脂 水粉 返倒
到時 卜用 驚無

Tsí-kú kai-bé iā-sī ,
Phang-tsuí bīn-iû kah hún-ko,
Ian-tsi tsuí-hún tńg-tò,
Kàu-sî beh-īng bián kiann-bô.

胭脂 水粉
扒上 二層樓
只位 罕得
看着 排別 真成

Ian-tsi tsuí-hún liáu āu,
Tsio niû peh-tsiūnn lī-tsàn-lâu,
Tsí-uī lán hán-tit kàu,
Khuànn-tio̍h pâi-pia̍t tsin-tsiânn gâu.

廣卜 二樓
大約 袂須 普道山
下得 做伴
二个 可比 心肝

Thiann kun kóng-beh lī-lâu khuànn,
Tāi-iok buē-su Phóo-tô-suann,
Ē-tit kah kun kāng tsuè-phuānn,
Nn̄g-ê khó-pí tsi̍t sim-kuann.

有影 二樓 恰好
百項 物件 藕刀
君仔 倚腳
卜買 也是

Ū-iánn lī-lâu khah-hó,
Pah-hāng mi̍h-kiānn tsiânn gió-toh,
Kun-á khiā-kha teh mn̄g ,
Khuànn ū beh-bé iah-sī ?

倚程 上世
一平 專排 糸仔襪
時行 長廣 肉色體
親像 水晶 玻璃

Khiā-thîng kai khuànn khah siông-sè,
Tsi̍t-pîng tsuan-pâi si-á-be̍h,
Sî-kiânn tn̂g-kóng bah-sik-thé,
Tshin-tshiūnn tsuí-tsinn tsiò po-lê.

長廣 襪仔 糸西紡
穿着 相同
內外 薛薛粽
二三双

Tn̂g-kóng be̍h-á si-si-pháng,
Tshīng-tio̍h kah bah tsin sio-kâng,
Hn̄g khuànn lāi-guā sih-sih-tsàng,
Kiò niû kai nn̄g-sann-sang.

襪仔 一雙 箱小
穿了 臭腳熟
有通 換洗 日照
派頭 不即 下着

Be̍h-á tsi̍t-sang kóng siunn-tsió,
Tshīng-liáu kiann ē tshàu-kha-sio̍h,
Ū-thang uānn-sé li̍t-tsiò,
Phài-thâu m̄-tsiah kik ē-tio̍h.

都是 這款 按盞
通人 查某官
襪仔 買了 閣再
物件 排去 那山

To-sī tsit-khuán beh àn-tsuánn,
Thong-lâng kiò tsa-bóo-kuann,
Be̍h-á bé-liáu koh-tsài khuànn,
Mi̍h-kiānn pâi--khì ná-suann.

襪仔 以經 清楚
行過 一平 通知
看着 目鏡 真好
買來 出門

Be̍h-á í-king tshing-tshó,
Kiânn-kè tsi̍t-pîng thong-ti ko,
Khuànn-tio̍h ba̍k-kiànn tsin-hó,
Bé-lâi tshut-mn̂g kuà tshit-thô.

卜買 目鏡
看愛 青紅 烏行
甲意 皆治
提來 个清

Beh-bé ba̍k-kiànn guá to khíng,
Khuànn-ài tshinn-âng iah oo-hîng?
Kiò niû kah-ì kai-tī kíng,
The̍h-lâi sing tuà khuànn ē-tshing.

實在
春手 落去 提起來
提來 面中 看覓
烏色 金框 哈台

Thiann kun lín kóng si̍t-tsāi,
Tshun-tshiú lo̍h-khì the̍h--khí--lâi,
The̍h-lâi bīn-tiong kuà khuànn-māi,
Oo-sik kim-khing tsin ha̍h-tâi.

卜買 金框 烏目鏡
現在 這款 時行
價錢 外多 不知影

Beh-bé kim-khing oo-ba̍k-kiànn,
Hiān-tsāi tsit-khuán tsin sî-kiânn,
Kè-tsînn guā-tsuē m̄-tsai-iánn,
Kiò niû mn̄g hōo kun thiann.

倚瓦 看覓
店員 回過來
九十六元 實在
卜算 箱小 哈台

Guá niû kiânn-uá mn̄g khuànn-māi,
Tiàm-guân i ū huê--kè-lâi,
Káu-tsa̍p-la̍k-khoo si̍t-tsāi,
Beh-sǹg siunn-tsió buē ha̍h-tâi.

塊共 廣起
九十六元 不少錢
目鏡 收起
錢項

Thiann niû teh-kā guá kóng-khí,
Káu-tsa̍p-la̍k-khoo buē-tsió-tsînn,
Kiò niû ba̍k-kiànn tio̍h siu-khí,
Tsînn-hāng guá tsiah the̍h hōo i.

目鏡 買了 打ク
言詞
出外 花粉 逐項
內面 下須

Ba̍k-kiànn bé-liáu khuànn tah-khuh,
Guá niû hiann kóng giân-sû ,
Tshut-guā hue-hún ta̍k-hāng ū,
Thang khǹg lāi-bīn kánn ha̍h-su.

廣卜 皮包
透流
卜碟 省款 麗斗
皆看 做頭

Thiann niû kóng-beh phê-pau,
Ū guá hiann sueh thàu-lâu,
Beh-ti̍h siá-khuán khah lè-táu,
Tshuā kai-khuànn kiânn tsuè-thâu.

二个 門|斗
倚程 得卜 皮包
致蔭 即下
有通 來到 七層樓

Nn̄g-ê kiânn kàu tsia tú-tàu,
Khiā-thîng tit-beh phê-pau,
Pn̄g kun tì-ìm tsiah-ē kàu,
Ū-thang lâi-kàu tshit-tsàn-lâu.

來者 呼興
下成
招娘 扒上 三樓頂
不明

Lâi-tsia tshit-thô hoo-hìng,
kam guá guān tsiah ē-sîng,
Tsio-niû peh-tsiūnn sann-lâu-tíng,
Ū lâi khuànn tsin put-bîng.

扒上 三樓 看覓
伸錢 卜來
排別 整備 箱呆
物件 拴勸 玻璃台

Peh-tsiūnn sann-lâu kai khuànn-māi,
Guá ū tshun-tsînn beh-lâi khai,
Pâi-pia̍t tsíng-pī buē siunn-bái,
Mi̍h-kiānn tshuân-khǹg po-lê-tâi.

一款 排別 好看
看着 心肝
中央 全部 雨傘
兩平 專文 雨拌

Tsi̍t-khuán pâi-lia̍t tsiânn hó-khuànn,
Khuànn-tio̍h tōng lâng ê sim-kuann,
Tiong-ng tsuân-pōo pâi hōo-suànn,
Nn̄g-pîng tsuan-bûn hōo-mua.

卜買 雨傘 看覓
着看 枝骨 即下
着拴 厝內
通備 春天

Beh-bé hōo-suànn kai khuànn-māi,
Tio̍h-khuànn ki-kut tsiah-ē tsai,
Kiò niû tio̍h-tshuân khǹg tshù-lāi,
Thang-pī tshun-thinn ê hōo lâi.

一來 風二 遮雨
曝日 下烏
真心 塊共 照故
簡那 宣炉

It--lâi lia hong-lī lia-hōo,
Kiann niû pha̍k-li̍t bah ē-oo,
Tsin-sim teh-kā lín tsiàu-kòo,
Kòo kán-ná kim suan-lôo.

綢仔 雨傘 了後
扒上 第四樓
樓腳 樓頂 看透透
菊元 內面 真巢

Tiû-á hōo-suànn liáu-āu,
Tsio kun peh-tsiūnn tuē-sì-lâu,
Lâu-kha lâu-tíng khuànn-thàu-thàu,
Kiok-guân lāi-bīn tsin-tsâu.

下本 
回前頁