冊名男愛女貪相褒歌
編者賴阿塗
出版社新竹竹林印書局
出版年1960
篇名下本

顯示 的款式: <xml>goan5-be2</xml> 倒爿漢字 正爿台羅字 Lô-má-jī 漢字 Lô-má-jī漢字 漢字Lô-má-jī
Lô-má-jī 是
漢字是

來到 四層 樓仔頂
起來 落去 歸千
重用
即來 分明

Lâi-kàu sì-tsàn lâu-á-tíng,
Khí--lâi lo̍h--khì lâng kui-tshing,
Kiò niû ài siánn khah tiōng-īng,
Tsiah-lâi guá sueh hun-bîng.

來到 七層 叉擺
真情 說出
來去 別位 看覓
大家 參考 英皆

Lâi-kàu tshit-tsàn kai tshé-pái,
Tsin-tsîng sueh-tshut hōo kun tsai,
Lâi-khì pa̍t-uī koh khuànn-māi,
Tāi-ke tsham-khó ing-kai.

那卜 廣話 一拵
可比 鴛鴦 一群
宿困
流浪 溫巡

Nā-beh kóng-uē tsīn tsit-tsūn,
Khó-pí uan-iunn tsuè tsi̍t-kûn,
Kiò niû tio̍h tsiánn hioh-khùn,
Lâi tsē liû-lông khah un-sûn.

想卜 清楚
菊元 流浪 著焰
坐看 也是
罕得 几時

Siūnn-beh mn̄g kun khah tshing-tshó,
Kiok-guân liû-lông an tī-tó?
Lán lâi tsē-khuànn iā-sī ,
Hán-tit kuí-sî lâi tshit-thô.

實在
卜坐 流浪 入來
後面 一宮 所在
靴有 搭單 着知

Guá beh niû sueh si̍t-tsāi,
Beh-tsē liû-lông kín li̍p--lâi,
Āu-bīn tsi̍t-king ê sóo-tsāi,
Hia-ū tah-tuann khuànn tio̍h-tsai.

听着 哥仔
菊元 內面 流浪
坐看 真爽
下曉 設計 巧宗

Guá niû thiann-tio̍h ko-á kóng,
Kiok-guân lāi-bīn siat liû-lông,
Lán kai tsē-khuànn kánn tsin-sóng,
Ē-hiáu siat-kè tsin khiáu-tsong.

行入 內面 看見
也有 設單 價錢
二个 門|好 二元四
也無 一糸

Kiânn-li̍p lāi-bīn tsiah khuànn--kìnn,
Iā-ū siat-tuann tīng kè-tsînn,
Nn̄g-ê tú-hó lī-khoo-sì,
Iā-bô ke the̍h lâng tsi̍t-si.

招兄 扒上 流台頂
坐落 樓腳 一分鐘
世間 有錢 好用
下曉 設計 一款

Tsio-hiann peh-tsiūnn liû-tâi-tíng,
Tsē-lo̍h lâu-kha tsi̍t-hun-tsing,
Sè-kan ū-tsînn hó-īng,
Ē-hiáu siat-kè tsit-khuán hîng.

真賢 設計 有影
落來 樓腳 四繪
那有 缺欠 物件
通知

Tsin-gâu siat-kè ū-iánn,
Lo̍h-lâi lâu-kha sì-kuè kiânn,
Nā-ū khuat-khiàm siánn mi̍h-kiānn,
tsiah thong-ti lâi hōo hiann.

想卜 別位
就者 菊元 離開
手鐶 幾落對
一款 心肝

Siūnn-beh tsio kun lai pa̍t-uī,
Tio̍h-tsia Kiok-guân kai lî-khui,
Khuànn lâng tshiú-khuân kuí-lo̍h-tuì,
Tsit-khuán siânn lán sim-kuann khui.

只事 絕對 煩惱
打算 伐落
那愛 手鐶
免塊

Tsí-sū tsua̍t-tuì bián huân-ló,
Guá ū phah-sǹg beh hua̍t-lo̍h,
Nā-ài tshiú-khuân phah hōo ,
Bián-teh lâng ū teh .

出門 共款
也是 君仔 賢拴
想卜 永遠
免驚 代先

Tshut-mn̂g kah lâng ū kāng-khuán,
Iā-sī kun-á lín gâu-tshuân,
Siūnn-beh kah íng-uán,
Bián-kiann guá niû tāi-sing huan.

真心 了後
到者 着是 金銀樓
呈校
金器 內頭

Tsin-sim ê kóng liáu-āu,
Kàu-tsia tio̍h-sī kim-gûn-lâu,
Kiò niû tio̍h siánn thìng-hāu,
Beh tsíng kim-khì li̍p lāi-thâu.

相娶 入內
一宮 銀樓 真巢
看着 金仔 逐項
可惜 錢財

Kah hiann sio-tshuā ua̍t li̍p-lāi,
Tsi̍t-king gûn-lâu khui tsin-tsâu,
Khuànn-tio̍h kim-á ta̍k-hāng ài,
Khó-sioh guá niû khiàm tsînn-tsâi.

卜碟 錢銀 便
不是 連仙
看卜 拵鐶 手鍊
即來 開言

Beh-ti̍h tsînn-gûn piān,
M̄-sī kah sueh liān-sian,
Khuànn-beh tsūn-khuân iah tshiú-liān,
Tsiah-lâi guá sió khai-giân.

拵鐶 代先
卜碟 手鍊 小呈
分聲 看卜 宰樣
小問 阿君 分明

Lán tuì tsūn-khuân tāi-sing tsíng,
Beh-ti̍h tshiú-liān tán sió-thîng,
Hun-siann khuànn-beh tsáinn-iūnn tīng,
Sió-mn̄g a-kun khah hun-bîng.

手鐶 那卜 三古
一對 按算 八千元
開錢 大路
不是

Tshiú-khuân nā-beh phah sann-kóo,
Tsi̍t-tuì àn-sǹg pueh-tshing-khoo,
Khai-tsînn kun siōng tuā-lōo,
M̄-sī kah niû īng tshuì hoo.

手鐶 三古
一對 五兩 五分
有情 親兄
免驚

Tshiú-khuân beh phah sann-kóo tsūn,
Tsi̍t-tuì gōo-niú khòng gōo-hun,
Ū-tsîng tshin-hiann phah hōo gún,
Bián-kiann guá niû ē hiau kun.

感情 那甲 曉反
真心 卜共 小娘
那愛 別項 新款
金連鐶

kám-tsîng nā-kah buē hiau-huán,
Tsin-sim beh-kā sió-niû tshuân,
Nā-ài pa̍t-hāng khah sin-khuán,
Kiò niû koh phah kim-liān-khuân.

手鍊
二對 通好 相連
開錢 方面
名聲 算來 上天

Thiann kun kiò guá phah tshiú-liān,
Nn̄g-tuì thang-hó kuà sio-liân,
Khai-tsînn ko ê hong-biān,
Miâ-siann sǹg--lâi kám siōng-thian.

名聲 那甲 通透
也是 金錢 做頭
想卜 整透透
看卜 手只 耳鈎

Miâ-siann nā-kah ē thong-thàu,
Iā-sī kim-tsînn kiânn tsuè-thâu,
Siūnn-beh niû tsíng-thàu-thàu,
Khuànn-beh tshiú-tsí iah hīnn-kau?

廣卜 整甲 逐項
金仔 手只 真珠
一欵 看頭 可取
買來 皆帶 下須

Kóng-beh tsíng-kah ta̍k-hāng ū,
Kim-á tshiú-tsí li̍p tsin-tsu,
Tsit-khuán khuànn-thâu ū khó-tshú,
Bé-lâi kai-tuà kánn ha̍h-su?

金仔 手只 便
看卜 几腳 相連
着閣 拔鍊
只久 當年

Kim-á tshiú-tsí piān,
Khuànn-beh kuí-kha tuà sio-liân,
tann tio̍h-koh phah phua̍h-liān,
Tsí-kú lâi tuà tsiànn tng-liân.

拔鍊 卜打 三因
不免 金錢 鎮動津
一句 通知
卜乎 阿兄 費神

Phua̍h-liān beh-phah tio̍h sann-in,
M̄-bián kim-tsînn tīn-tōng-tin,
Guá niû tsi̍t-kù thong-ti lín,
Beh-hōo a-hiann khah huì-sîn.

拔鍊 卜打 三因
想卜 耳鈎
出入 內外 四繪
一款 不即 好看頭

Phua̍h-liān beh-phah sann-in thàu,
Siūnn-beh niû tsíng hīnn-kau,
Tshut-li̍p lāi-guā sì-kuè tsáu,
Tsit-khuán m̄-tsiah hó-khuànn-thâu.

耳鈎 蓮花
尾鰍 青水玉
一款 不即 心色
照着 肉影 金綠綠

Hīnn-kau beh phah lian-hue sik,
Bué-liu tio̍h li̍p tshinn-tsuí-gi̍k,
Tsit-khuán m̄-tsiah ū sim-sik,
Tsiò-tio̍h bah-iánn kim-li̍k-li̍k.

耳鈎 卜打 真珠墜
帶在 兩平 津動瑞
通人 歡喜 娘仔
看着 無食

Hīnn-kau beh-phah tsin-tsu-tuī,
Tuà-tsāi nn̄g-pîng tīn-tōng-suî,
Thong-lâng huann-hí niû-á suí,
Khuànn--tio̍h bô-tsia̍h sim to khui.

整甲 滿 六萬
招君 起行 相牽
看着 表仔 希罕
通好 時間

Lâi tsia tsíng-kah muá la̍k-bān,
Tsio-kun khí-kiânn tshiú sio-khan,
Khuànn-tio̍h pió-á tsin hi-hán,
lâi thang-hó khuànn sî-kan.

看着 表仔 即年多
雖在 卜碟 外大个
內面 排去 百百體
也有 香港 瑞西

Khuànn-tio̍h pió-á tsiah--nî-tsē,
Suî-tsāi beh-ti̍h guā-tuā-ê.
Lāi-bīn pâi--khì pah-pah-thé,
Iā-ū Hiong-káng tsiànn Suī-se.

想卜 金手表
香港 瑞西 十七石
價錢 不知
問看 巢着

Siūnn-beh kai kim-tshiú-pió,
Hiong-káng Suī-se tsa̍p-tshit-tsio̍h,
Kè-tsînn m̄-tsai tsuē iah tsió,
Sing kai mn̄g-khuànn khah tsâu-tio̍h.

貴塾 掛煩
治時 个來 交關
表仔 省麼款
看卜 四角 員員

Kuì-sio̍k tsuè bián kuà-huân,
Tī-sî ē-lâi tsia kau-kuan,
Pió-á beh ti̍h siánn-mih-khuán,
Khuànn-beh sì-kak iah uân-uân.

也無 皆買 四角形
香港 瑞西 金卿
表仔 算來 重用
冥日 通好 點鐘

Ah-bô kai-bé sì-kak-hîng,
Hiong-káng Suī-se tsiànn kim-khing,
Pió-á sǹg--lâi tsiânn tiōng-īng,
Mî-li̍t thang-hó khuànn tiám-tsing.

金仔 手表 完滿
招娘 起行 即閣
心肝 希望 省麼款
來去 別宮 交關

Kim-á tshiú-pió uân-buán,
Tsio-niû khí-kiânn tsiah-koh tshuân,
Sim-kuann hi-bāng siánn-mih-khuán,
Lâi-khì pa̍t-king koh kau-kuan.

行無 幾步 倚呈
今日 塗砂 簡即
想着 手巾 重用
目周 胸前

Kiânn-bô kuí-pōo sió khiā-thîng,
Kin-li̍t thôo-sua kán-tsiah ing,
Siūnn-tio̍h tshiú-kun tsiânn tiōng-īng,
Thang tshit ba̍k-tsiu puānn hing-tsîng.

那愛 手巾 拭手
看卜 水紅 白春綢
煞買 香水
葵在 身軀 目周

Nā-ài tshiú-kun thang tshit-tshiú,
Khuànn-beh tsuí-âng pe̍h-tshun-tiû?
Suà-bé phang-tsuí hōo niû hiù,
Khē-tsāi sin-khu tshit ba̍k-tsiu.

綢仔 手巾 春紅
香水 真香
有情 親兄 痛疼
恰久 一人

Tiû-á tshiú-kun tshun-âng,
Phang-tsuí hiù tio̍h tsin-phang,
Ū-tsîng tshin-hiann sio thiànn-thàng,
Khah-kú to bat tsi̍t-lâng.

二人 可比 一家人
拿汝 親尫
想着 嘴齒 籠隙
不知 通廣 不通

Nn̄g-lâng khó-pí tsi̍t-ke-lâng,
Guá niû lia̍h-lí tsuè tshin-ang,
Siūnn-tio̍h tshuì-khí tsiah làng-phāng,
M̄-tsai thang-kóng iah m̄-thang.

嘴齒 小闊
卜接 員公 月眉
齒科 看覓
司阜 監定 即下

Thiann niû tshuì-khí sió-khuá bái,
Beh-tsiap înn-kong iah gue̍h-bâi,
Tshuā khí-kho khì khuànn-māi,
Sai-hū kàm-tīng tsiah-ē tsai.

二个 行到 齒科
司阜 看着 緊出來
問咱 卜接 倒一派
想着 見少 無人

Nn̄g-ê kiânn-kàu khí-kho lāi,
Sai-hū khuànn--tio̍h kín-tshut--lâi,
Mn̄g-lán beh-tsiap tó-tsi̍t-phài?
Siūnn-tio̍h kiàn-siàu bô-lâng tsai.

刁來 齒科 別路
司阜 叫來 咬膜
拜托 堅固
八腳 眠床 大舖

Tiau-lâi khí-kho pa̍t-lōo,
Sai-hū kiò--lâi tio̍h kā-bôo,
Pài-thok tio̍h tsuè khah kian-kòo,
Pueh-kha bîn-tshn̂g kóng tuā-phoo.

司阜 聽着 歡喜
嘴仔 吻吻 笑未未
來者 五六齒
廣話 不即 兜枝

Sai-hū thiann--tio̍h tsiânn huann-hí,
Tshuì-á bûn-bûn tshiò-bi-bi,
Lâi-tsia liân tsiap gōo-la̍k-khí,
Kóng-uē m̄-tsiah ē tau-ki.

嘴齒 着接 套棟
廣話 不即 溜風
那愛 別項 即閣
參考 應當

Tshuì-khí tio̍h-tsiap khah thò-tòng,
Kóng-uē m̄-tsiah buē làu-hong,
Nā-ài pa̍t-hāng tsiah-koh kóng,
Kah niû tsam-khó ing-tong.

行出 齒科 開港
心肝 想卜 頭鬃
吹風 即袂 如葱葱
阿君 通不通

Kiânn-tshut khí-kho teh khai-káng,
Sim-kuann siūnn-beh tiān thâu-tsang,
Tshue-hong tsiah-buē lû-tsháng-tsháng,
Guá mn̄g a-kun thang-m̄-thang.

卜電 頭鬃
現代 原子型
意見 皆治

Beh-tiān thâu-tsang guá to khíng,
Khuànn ài hiān-tāi guân-tsú-hîng?
Suî niû ì-kiàn ka-tī kíng,

行入 電髮部
也有 查某 乾埔
皆電 原子 堅固
價錢 爭差 幾元

Kah hiann kiânn-li̍p tiān-huat-pōo,
Iā-ū tsa-bóo tsham ta-poo,
Kai-tiān guân-tsú khah kian-kòo,
Kè-tsînn tsing-tsha kuí-khoo.

開口
廣卜 原子頭
吹風 曝日 即袂
抹油 賴着 真正

Thiann niû teh guá khai-kháu,
Kóng-beh kai tiān guân-tsú-thâu,
Tshue-hong pha̍k-li̍t tsiah-buē lāu,
Buat-iû lua̍h-tio̍h tsin-tsiànn tsâu.

頭鬃 電好 起行
二个 狂崩崩
想卜 旅行鏡
也通

Thâu-tsang tiān-hó tio̍h khí-kiânn,
Nn̄g-ê kuánn kah kông-phiànn-phiànn,
Siūnn-beh kai lú-hîng-kiànn,
Iā-thang tsiò niû kiam tsiò hiann.

鏡台 都好
也通
返倒
那卜 梳粧 即袂

mih kiànn-tâi guá to-hó,
Iā-thang tsiò niû kiam tsiò ko,
Kah lâi tio̍h tshuân tńg-tò,
Nā-beh sue-tsng tsiah-buē .

鏡台 來返
厝內 梳粧
今日 路頭 迹遠
物件 十全

Kiànn-tâi kóng beh lâi-tńg,
Khǹg lín tshù-lāi thang sue-tsng,
Kin-li̍t lōo-thâu lâi tsiah-hn̄g,
Mi̍h-kiānn kah tsin tsa̍p-tsn̂g.

鏡台 買了 別物
這平 行過 喜平
想卜 電扇
通好 勸塊 賴天

Kiànn-tâi bé-liáu pa̍t-mi̍h,
Tsit-pîng kiânn-kè hí-pîng pinn,
Siūnn-beh niû tiān-sìnn,
Thang-hó khǹg-teh ia̍t lua̍h-thinn.

那買 電扇 自動面
汝着
熱天 吹風 秋秤
買入來 逐枝

Nā-bé tiān-sìnn tsū-tōng-bīn,
Guá kóng lí-tio̍h thiann i tsin,
Lua̍h-thinn tshue-hong tsin tshiu-tshìn,
Sin bé--li̍p--lâi ta̍k-ki sin.

近來 電扇 研究
外面 鐵鋼 袂輸
這款 算來 半粗幼
熱天

Kūn-lâi tiān-sìnn ū gián-kiù,
Guā-bīn thih-kǹg buē-su tiû,
Tsit-khuán sǹg--lâi puànn-tshoo-iù,
Lua̍h-thinn tshue sin kah tshue tshiú.

熱天 悅風 涼冷
也是 親兄 有情
到者 物件
想卜 家庭

Lua̍h-thinn ia̍t-hong tsin liâng-líng,
Iā-sī tshin-hiann lín ū-tsîng,
Kàu-tsia mi̍h-kiānn tann tsíng,
Siūnn-beh tsio kun tńg ka-tîng.

物件 到者
通知
想卜 看戲
那不 青春 几時

Mi̍h-kiānn kah kàu-tsia tsí,
Guá suà niû lín thong-ti,
Siūnn-beh tsio lâi khuànn-hì,
Nā-m̄ tshing-tshun kuí-sî.

來去 也是
那不 青春 正是
想卜 清楚
戲台 罩塊 著焰

Lâi-khì kai khuànn iā-sī ,
Nā-m̄ tshing-tshun tsiànn-sī ,
Siūnn-beh mn̄g kun khah tshing-tshó,
Hì-tâi tàu-té tī-tó?

國際戲院 世界
倒一宮
娶娘 來去 看覓
今日 咱都 門|遷

Kok-tsè-hì-īnn iah Sè-kài,
tó-tsi̍t-king guá tsai,
Tshuā-niû lâi-khì kai khuànn-māi,
Kin-li̍t lán-to tú-tshian lâi.

來者 物件
想卜 戲台 四繪
歌仔 電影
開嘴 親兄

Lâi-tsia tshit-thô mi̍h-kiānn,
Siūnn-beh hì-tâi sì-kuè kiânn,
puann kua-á iah tiān-iánn?
Guá koh khui-tshuì mn̄g tshin-hiann.

國際 世界 影戲
專搬 武俠 時代片
通人 趣味
未來 風聲 知枝

Kok-tsè Sè-kài tsuan iánn-hì,
Tsuan-puann bú-kiap sî-tāi-phìnn,
Thong-lâng teh hán tsiânn tshù-bī,
Buē-lâi hong-siann tio̍h tsai-ki.

未看 着有 風聲
戲台 影戲 出名
來去 知影
君仔 做前

Buē-khuànn tio̍h-ū thiann hong-siann,
Hì-tâi iánn-hì tsin tshut-miâ,
Tuì lâi-khì tsai-iánn,
Tann hōo kun-á tsuè-tsîng kiânn.

東門 過去 北門口
十字 叉路 石橋頭
近來 整頓 例斗
每咀 街路 起樓

Tang-mn̂g kè-khì pak-mn̂g-kháu,
Si̍p-lī tshe-lōo tsio̍h-kiô-thâu,
Kūn-lâi tsíng-tùn tsiânn lè-táu,
Muí-tsuā kue-lōo tsuan khí-lâu.

台北 近來 發典
每宮 樓仔 相連
交通 出入 利便
有錢 下曉

Tâi-pak kūn-lâi tsiânn huat-tián,
Muí-king lâu-á khí sio-liân,
Kau-thong tshut-li̍p tsiânn lī-piān,
Ū-tsînn ê lâng ē-hiáu thian.

第一 鬧熱 台北市
近來 發典 一時
景致
下得 罩陣 無疑

Tuē-it lāu-lia̍t Tâi-pak-tshī,
Kūn-lâi huat-tián tsuè tsi̍t-sî,
Tshuā niû lâi khuànn kíng-tì,
Ē-tit tàu-tīn tsin bô-gî.

相娶 返越角
看人 呆目
來者 得確
閑話 店塊 烏白

Sio-tshuā tann kiânn tńg-uat-kak,
Khuànn-lâng siōng phái-ba̍k,
Lâi-tsia tshit-thô tit-khak,
Îng-uē tiàm-teh oo-pe̍h tsha̍k.

延路 廣笑
心頭 不即 艾藕
通人 卜看 一橋
行路

Iân-lōo teh kiânn kóng-tshiò,
Sim-thâu m̄-tsiah buē ngāi-gio̍h,
Thong-lâng beh-khuànn tsit-kioh,
Khuànn niû kiânn-lōo bué .

君仔 廣話 夭壽
騙人 抹油
不是 精生 禽獸
感下 尾鰍

Kun-á kóng-uē tsiah iáu-siū,
Phiàn-lâng ê tshuì buah-iû,
M̄-sī tsing-sinn iah khîm-siù,
Lán lâng kám-ē sinn bué-liu.

皆治 無現
拖屎連
行踏 真有 烏貓献
人才 生做 好漢

ka-tī thiann bô-hiān,
suah guá thua-sái-liân,
Kiânn-ta̍h tsin-ū oo-niau-hiàn,
Lîn-tsâi sinn-tsuè hó-hàn iân.

君仔 廣話 九老
通人 賢投
拴扣 零山 起來
感有

Kun-á kóng-uē tsiânn kāu-lāu,
Thong-lâng tsai gâu-tâu,
Tshuân-khioh lân-san khí-lâi tàu,
Phiàn tio̍h lín niû kám-ū gâu?


一人 一句 敢有
甲瓦
二隻 烏貓 唱歌

Guá phiàn phiàn guá,
Tsi̍t-lâng tsi̍t-kù kám-ū tsua̍h,
niû khuànn khiā khah-uá,
Nn̄g-tsiah oo-niau teh tshiùnn-kua.

君仔 目周 即年呆
烏貓 相排
心肝 希望 甲愛
央人 罩牽獅

Kun-á ba̍k-tsiu tsiah--nî-phái,
Kuán lâng oo-niau kiânn sio-pâi,
Sim-kuann hi-bāng kah-ài,
Iang-lâng tàu-khan-sai.

頭集 二集 量約
以後 想卜 三續
乾埔 滿足
謝神 結局

Thâu-tsi̍p lī-tsi̍p khah liōng-iok,
Í-āu siūnn-beh pian sann-sio̍k,
Ta-poo tuì i tsiânn buán-tsiok,
tshù siā-sîn tsiah kiat-kio̍k.

三曾樓仔 真爽
入厝 謝神 豬公
無影 絕對 不敢
頭二集 恰通

Sann-tsàn-lâu-á khí tsin-sóng,
Li̍p-tshù siā-sîn thâi ti-kong,
Bô-iánn tsua̍t-tuì m̄-kánn kóng,
thâu-lī-tsi̍p khah-thong.

上本 
回前頁