冊名周成過台灣歌
編者楊秀卿唸唱
出版社
出版年2010
篇名下集

顯示 的款式: <xml>goan5-be2</xml> 倒爿漢字 正爿台羅字 Lô-má-jī 漢字 Lô-má-jī漢字 漢字Lô-má-jī
Lô-má-jī 是
漢字是

不幸 爹娘
拄着 泉州 歹時機
台灣 生理
家中 散赤 不知

Put-hīng tia-niû kah guá ,
Tú-tio̍h Tsuân-tsiu phái-sî-ki,
Tsiu Sîng Tâi-uân tsò sing-lí,
Ka-tiong sàn-tshiah tsuân put-ti.

月裡 在家 艱苦
只有 表兄 勞碌
想卜 台灣 做頭路
淡薄 船租

Gua̍t-lí tsāi-ka tsín kan-khóo,
Tsí-ū piáu-hiann tàu lô-lo̍k,
Siūnn-beh Tâi-uân tsò-thâu-lōo,
Tām-po̍h tsioh guá tsò tsûn-tsoo.

表兄 聽着
月裡 透機
有聽 台灣
招呼 船錢

Piáu-hiann thiann-tio̍h siūnn kiù i,
Tio̍h Gua̍t-lí sueh thàu-ki,
Ū-thiann Tâi-uân bueh khì,
Tsio-hoo tsioh tsò tsûn-tsînn.

月裡 聽着 笑咪咪
感謝 表兄 情義
能得 相見
表兄 功勞

Gua̍t-lí thiann-tio̍h tshiò-bi-bi,
Kám-siā piáu-hiann ū tsîng-gī,
Kah kun lîng-tit thang sann-kìnn,
Piáu-hiann kong-lô khah tuā thinn.

金枝 不願
調 船租 台灣
短命 變款
來去 見面

Kim-ki siūnn m̄-guān,
Tiâu tsioh tsûn-tsoo kuè Tâi-uân,
Té-miā Tsiu Sîng kánn piàn-khuán,
Lâi--khì kìnn-bīn kah i uan.

月裡 想着 大悶
泉州 搭船
凄慘 歹命
來去 台灣 郎君

Gua̍t-lí siūnn-tio̍h sim tuā-būn,
Āinn kiánn Tsuân-tsiu bueh tah-tsûn,
Tshi-tshám phái-miā tio̍h gún,
Lâi-khì Tâi-uân tshuē lông-kun.

遠遠 來到 滬尾港
月裡 想着 目箍
台灣 不捌 半項
何時 才會 見着

Hn̄g-hn̄g lâi-làu Hōo-bué-káng,
Gua̍t-lí siūnn-tio̍h ba̍k-khoo âng,
Tâi-uân m̄-bat kah puànn-hāng,
Hô-sî tsiah-ē kìnn-tio̍h ang.

滬尾 起船 探聽
無錢 坐車
無人 親像 歹命
佇時 會到 大稻埕
君仔喂

Hōo-bué khí-tsûn tio̍h thàm-thiann,
Bô-tsînn tsē-tshia lōo iōng kiânn,
Bô-lâng tshin-tshiūnn guá phái-miā,
Tī-sî ē-kàu Tuā-tiū-tiânn.
Guá kun-á--uè guá tio̍h kiânn.

來到 滬尾 用了
細囝 無食 腹肚
想卜 見笑
細囝 擋袂牢

Lâi-kàu Hōo-bué tsînn īng-liáu,
Sè-kiánn bô-tsia̍h pak-tóo iau,
Siūnn-beh kâng pun kiann kiàn-siàu,
Sè-kiánn iau kah tòng-bē-tiâu.

來到 滬尾 一困
無塊
腹肚 數十
早起 日暗分

Lâi-kàu Hōo-bué hioh tsi̍t-khùn,
tàu àm bô-teh hun,
Pak-tóo liân iau sòo-tsa̍p tsūn,
Tsá-khí iau kah li̍t-àm-hun.

細囝 偝在 尻脊骿
門邊 討食
頭家 可憐 歹命
泔糜 淡薄

Sè-kiánn āinn-tsāi kha-tsiah-phiann,
Khiā tsāi mn̂g-pinn kang thó-tsia̍h,
Thâu-ke khó-liân gún phái-miā,
Ám-bê tām-po̍h pun guán tsia̍h.

這宮 別宮
泔糜 換準
規日 蹛塊
頭家 抑是

Tsit-king pun pa̍t-king thó,
Ám-bê lâi pun uānn-tsún ,
Kui-li̍t tsia̍h tuà-teh ,
Thâu-ke ū ám iah-sī ?

頭家 來去
一碗 洘頭糜
泔糜 鹹薑 三塊
出外人 這碗

Thâu-ke lâi-khì guá lâi ,
kah tsi̍t-uánn khó-thâu-bê,
Ám-bê kiâm-kiunn ngeh sann-tè,
Tshut-guā-lâng tsit-uánn hōo phâng khì .

月裡 伸手
感謝 頭家 敖力 做人
頭家 真正 敖力 疼痛
無爹 出外人

Gua̍t-lí tshun-tshiú tio̍h ka phâng,
Kám-siā thâu-ke gâu tsuè-lâng,
Thâu-ke tsin-tsiànn gâu thiànn-thàng,
Thiànn gún bô-tia tshut-guā-lâng.

頭家 下晝
好心 歸尾 出頭
短命 存後
僥雄 恁某 敖力

Tahû-ke pun gún tsia̍h e-tàu,
Hó-sim kui-bué ē tshut-thâu.
Té-miā Tsiu Sîng tsûn-āu,
Hiau-hiông lín-bóo kám ū gâu.

這宮 別宮
拖身 拖命
短命 僥倖
某囝 絕情

Tsit-kin pun kuè pa̍t-king,
Thua-sin thua-miā tshuē Tsiu Sîng,
Té-miā Tsiu Sîng tsuè hiau-hīng,
Tuì lín bóo-kiánn tsiah tsua̍t-tsîng.

滬尾 干豆
干豆 北投
石牌 士林 透透
來到 圓山 吊橋頭

Hōo-bué pun lâi kàu Kan-tāu,
Kan-tāu pun lâi thàu Pak-tâu,
Tsio̍h-pâi Sū-lîm pun thàu-thàu,
Lâi-kàu Înn-suann tiàu-kiô-thâu.

想卜 跳水 客死
可憐 細囝 晟持
紅紅 幼幼 無捨施
較苦

Siūnn-beh thiàu-tsuí tsò khehsí,
Khó-liân sè-kiánn tshiânn-tî,
Âng-âng iù-iù bô-sià-sì,
Khah-khóo tshuā kiánn lâi tshuē i.

探聽
不覺 來到 大稻埕
若無 問路 不知影
茶行 何名

pun kiânn thàm-thiann,
Put-kak lâi-kàu Tuā-tiūnn-tiânn,
Nā-bô mn̄g-lōo m̄-tsia-iánn,
Tsiu Sîng tê-hâng khui hô-miâ?

朋友 聽着
茶行 朝陽街
揀茶 查某 誠濟
嘛有 獎茶 芳花

Pîng-iú thiann-tio̍h to̍h ka sueh,
Tê-hâng khui Tiâu-iông-ke,
Kíng-tê tsa-bóo tshiànn tsiânn-tsē,
Nā-ū tsióng-tê tshìng phang-hue.

趕緊 想着 煩惱
問着 薪勞
朋友 齪嘈
抑是

Kuánn-kín siūnn-tio̍h tsin huân-ló,
Mn̄g-tio̍h Tsiu Sîng ê sin-lô,
Pîng-iú hōo guá sió tsak-tsō,
Tsiu Sîng ū iah-sī .

寸金 聽着 對喙
啥何
頭家 現步 內面
啥乜

Tshùn-kim thiann-tio̍h tuì-tshuì ìn,
mn̄g Tsiu Sîng siánn-hô in,
Thâu-ke hiān-pōo lāi-bīn,
Ah kah i siánn-mih tshin.

親翁
台北 茶行
朋友 起動
刁工 一人

Tsiu Sîng guá ê tshin-ang,
lâi Tâi-pak khui tê-hâng,
Pîng-iú hōo guá sió khí-tāng,
Thiau-kang beh tshuē i tsi̍t-lâng.

內面 親耳
外口 啥人
寸金
有事 講出

Tsiu Sîng lāi-bīn tshin-hīnn thiann,
Guā-kháu siánn-lâng kiò guá miâ,
Guá kiò Tshùn-kim teh lióng siánn,
Ū-sū kóng-tshut hōo guá thiann.

聽着 主意
敢是 唐山 妻兒
若是


當初時 計智
瞞騙 阿麵
妻兒

Tsiu Sîng thiann-tio̍h ū tsú-ì,
Kánn-sī Tn̂g-suann guá tshe-lî,
Nā-āi guá tshe lâi kàu tsí,
Tann tio̍h tshám,
Tann tio̍h khì,
Tong-tshoo-sî guá iōng kè-tì,
Muâ-phiàn Kueh A-mī,
Kóng guá tshe-lî.

這碼
按怎
不是
結果 見知
代先 出來

Tsit-má guán bóo lâi lòo,
Tann beh àn-tsuánn lâi kìnn i,
i iah m̄-sī,
Kiat-kó kiàn-ti,
Tāi-sing tshut-alî kìnn.

一下 知機
真實 年紀 果然 月裡
彼陣仔
反面

i khuànn tsi̍t-ē tio̍h tsai-ki,
Tsin-si̍t nî-kí kóo-lain5 guá tshe Gua̍t-lí,
Tsiu Sîng hit-tsūn-á bīn suî pìnn,
Huán-bīn jīn i.

月裡 見着 夫君
帶着 爹親
即久
母囝 可憐

Gua̍t-lí kìnn-tio̍h hu-kun bīn,
kám tài-tio̍h lín tia-tshin,
lâi tsiah-kú phe sìn,
Pàng guán bú-kiánn lâi khó-lîn.

看着 扁擔 大聲
冤家 無天良
半點 感情
拍甲 全全

Khuànn-tio̍h pínn-tann tuā-siann lióng,
Uan-ke tsiah bô-thian-liông,
kah puànn-tiám kám-tsîng siōng,
guá phah-kah tsuân-tsuân siong.

出來 店口
薪勞 這款 不是 敖力
不時 喙斗
不着 頭家

Tân Thiam tshut-lâi tsāi tiam-kháu,
Sin-lô tsit-khuán m̄-sī gâu,
Put-sî kāng phah siàn tshuì-táu,
M̄-tio̍h to̍h tuì thâu-ke tâu.

朋友 啥款
冤家 不願
僥心 台灣
既然 袂認得
莫怪

Pîng-iú mn̄g guá siánn-khuán,
Kiò uan-ke guā m̄-guān,
Hiau-sim tshuā-bóo tsuà Tâi-uân,
Kìnn guá kì-liân kóng bē-līn-tit,
Bo̍k-kuài guá beh kah i uan.

阿嫂 無要緊
公親
代先 內面
安身

Guá khǹg a-só bô-iàu-kín,
Guá lâi thé tsò kong-tshin,
Tāi-sing tshuā li̍p lāi-bīn,
Tshuân phoo hōo li thang an-sin.

房宮
來到 帳房
牽手 承領
翁仔某 不通 感情

Tân Thiam tshuā li̍p pâng-king,
Lâi-kàu siàu-pâng Tsiu Sîng,
Khan-tshiú ū lâi tio̍h sîng-líng,
Ang-á-bóo m̄-thang phái kám-tsîng.


稽考 絕對
不過 一項 煩惱
細姨 袂和
細姨 花膏
較加 反家勞

I kah ū lâi guá tio̍h ,
Kiò guá khe-khó tsua̍t-tuì ,
M̄-kò tsi̍t-hāng tsin huân-ló,
Kiann kah sè-î i bē-hô,
Sè-î tsai tio̍h hue-ko,
Khah-ke guá tio̍h huán-ke-lô.

外鄉
寸金 頭家娘
頭家 這款 怎樣
公家 翁婿 好想

Tân Thiam tshut guā-hiunn,
Tshùn-kim lâi thâu-ke-niû,
Thâu-ke tsit-khuán beh tsuánn-iūnn,
Kong-ke ang-sài hó-siūnn.

阿麵 聽着 氣猜猜
緊去 頭家
強佔 翁婿
拆散 應該

A-mī thiann-tio̍h khì-tshai-tshai,
Kín-khì kiò lín thâu-ke lâi,
Guá kiông-tsiàm lâng ang-sài,
Tsiong i thiah-suànn tsiah ing-kai.


當初 怎樣
公家 翁婿 艱苦
一日 三餐 難渡

Ū bóo kánn phiàn guá bóo,
Tng-tshoo kah guá tsuánn-iūnn hoo,
Kong-ke ang-sài tsin kan-khóo,
Tsi̍t-li̍t sam-tshan tio lân-tōo.

寸金 一時 主裁
砒霜 lōo-té 轉來
毒藥 交待
隨在 娘仔 安排

Tshùn-kim tsi̍t-sî ū tsú-tsâi,
Phi-sng lōo-té tńg--lâi,
Guá tann to̍k-io̍h beh kau-tài,
Suî-tsāi niû-á khì an-pâi.

寸金 豬肚 一碗
月裡 因單
面肉 消瘦 歹看
台灣 不比 唐山

Tshùn-kim ti-tōo phâng tsi̍t-uánn,
Kín Gua̍t-lí sueh in-tuann,
Bīn-bah siau-sàn tsin phái-khuànn,
Tâi-uân put-pí lín Tn̂g-suann.

月裡 捧來 看覓
丈夫 好意
規碗 食落 腹肚
腹肚 攪絞 無人知

Gua̍t-lí phâng-lâi tsia̍h khuànn-māi,
Tiōng-hu hó-ì kiò lâng lâi,
Kui-uánn tsia̍h-lo̍h pak-tóo lāi,
Pak-tóo kiáu-ká bô-lâng-tsai.

目睭 金金
出世 怪絕
吹風 曝日
克虧 老母 無通

Ba̍k-tsiu kim-kim teh khuànn guá,
Hūn kiánn tshut-sì miā kuài-tsua̍h,
Tshe-hong pha̍k-li̍t kiánn ē tuā,
Khik-khui lāu-bú bô-thang ua̍h.

大漢 會曉
冤仇 一條
三魂 七魄 了了
一時 絕命 九霄
這碼 金枝 死翹翹
寸金 明瞭

Kiánn tuā-hàn tio̍h ē-hiáu,
Tio̍h uan-siû thâu tsi̍t-tiâu,
Sam-hûn tshit-phik suànn liáu-liáu,
Tsi̍t-sî tsua̍t-bīng óng kiú-siau.
Tsit-má Kim-ki sí-khiàu-khiàu,
Tshùn-kim lâi i bîng-liâu.

寸金 交待
唐山婆仔
身屍 擲落 古井
頭殼 落去 起來
倒頭
填石 崁頭 無人知

Tshùn-kim thiann guá lâi kau-tài,
Tn̂g-suann-pó-á bián ka tâi,
Sin-si tàn-lo̍h kóo-tsínn lāi,
Thâu-khak lo̍h-khì kha khí-lâi,
i tò-tahû tâi,
Thūn-tsio̍h khàm-thâu bô-lâng-tsai.

鋤頭 畚箕
身屍
填石 蓋塗 無人
頭殼 落去
一具 棺材

Kín tshuân tî-thâu kah pùn-ki,
Sin-si i hiat-lo̍h tsínn,
Thūn-tio̍h khàm-thôo bô-lâng kìnn,
Thâu-khak lo̍h-khì kha hiòng thinn,
Íng leh tsi̍t-khū kuann-tshâi tsînn.

短命 不甘
祖媽 另日 安排
無佇 所在
恬恬 偷刣

Té-miā m̄-kam tio̍h thài,
Lín tsóo-má līng-li̍t tsiah an-pâi,
Tán bô-tī kuè sóo-tsāi,
Tiām-tiām gia̍h to ka thau-thâi.

陰魂 知機
可恨 阿麵 死賤婢
害死
囝兒

Guá im-hûn tsai-ki,
Khó-hūn A-mī sí-tsiān-pi,
Guá sin lâi hāi--sí,
Kánn koh bueh hāi guá kiánn-lî.

月裡 轉來 古井
三更半暝 足百起來
野閣 不知
人因某 不知
翁仔某 蹛佇 花園 天台

Gua̍t-lí tńg-lâi kóo-tsínn lāi,
Sann-kinn-puànn-mî peh-khí-lâi,
Tsiu Sîng iá-koh m̄-tsai hāi,
In-bóo bueh lia̍h m̄-tsai,
Ang-á-bóo tuà-tī hue-hn̂g teh thian-thai.

八月 十五 大光
後花園
翁某 大爽
望卜 久長

Peh-gue̍h tsa̍p-gōo gue̍h tuā-kng,
Tsiú ian phâng tsāi āu-hue-hn̂g,
Ang-bóo tsia̍h tuā-sńg,
Bāng-beh guá tsò kú-tn̂g.

朋友 姊妹
做人 細姨 不通 佔權
查某人 若有 這款
予人 萬古 流傳

Pîng-iú tsí-muē thiann guá khuàn,
Tsò-lâng sè-î m̄-thang siunn tsiàm-kuân,
Tsa-bóo-lâng nā-ū tsit-khuán,
Hōo-lâng bān-kóo teh liû-thuân.

列位 諸君 注意
千萬 不通 不挃
因為 才會
嗚呼哀哉 陰司
囡仔 抾去

Lia̍t-uī tsu-kun ài tsù-ì,
Tshian-bān m̄-thang bóo m̄-ti̍h,
Tsiu Sîng in-uī hāi bóo tsiah-ē ,
Oo-hoo-ai-tsài kui im-si,
Gín-á tsiah hōo Tân Thiam khioh-khì tshī.

上集 
回前頁