冊名勸有孝歌
編者王玉川唸唱
出版社
出版年2010
篇名全本

顯示 的款式: <xml>goan5-be2</xml> 倒爿漢字 正爿台羅字 Lô-má-jī 漢字 Lô-má-jī漢字 漢字Lô-má-jī
Lô-má-jī 是
漢字是

各位 逐家
老歲仔 一个 勸有孝
勸孝歌 婉那 少人
老歲仔 老矣
無唸
後日 無法度
Hōo-來
這碼 開始 唸落去

Kok-uī ta̍k-ke ,
Lāu-huè-á lâi liām tsi̍t-ê khǹg-iú-hàu,
Tse khuàn-hàu-kua uán-ná tsió-lâng liām,
Lāu-huè-á lāu-ā,
Lán bô-liām,
Āu-i̍t bô-huat-tōo ā,
Hōo-lâi,
Guá tsit-má khai-sí to̍h ka liām-lo̍h-khì.

老歲仔 雄雄 走出來
有話 朋友 逐家
初逢 熟似
添丁 發財

Lāu-huè-á hiông-hiông tsáu-tshut-lâi,
Ū-uē kóng hōo lán tsia pîng-iú ta̍k-ke tsai,
Khǹg lán tshoo-hông tsiah si̍k-sāi,
Tsiok lín thiam-ting tuā huat-tsâi.

老歲仔 雄雄 走出來
有話 朋友 弟兄 逐家
頂來 大兄
下來 小弟
爸母 孝順
會曉 報答 爸母恩

Lāu-huè-á hiông-hiông tsáu-tshut-lâi,
Ū-uē kóng hōo lán tsia pîng-iú tī-hiann ta̍k-ke tsai,
Tíng--lâi khǹg tuā-hiann,
Ē--lâi khǹg sió-tī,
Khǹg lán pē-bú tio̍h hàu-sūn,
Ē-hiáu pò-tap pē-bú-un.

身體 髮膚
父母
不敢 毀傷
始也

Sin-thé huat-hu,
Siū tsi hū-bió,
Put-kám huí-siong,
Hàu tsi sí--iā.

立身 行道
揚名 後世
父母
終也

Li̍p-sin hîng-tō,
Iông-miâ i hiō-sè,
Í hián hū-bió,
Hàu tsai tsiong--iā.

孝子 事親
爸母 遠遊
朝夕 奉侍
勿虧
才是 道也

Hàu-tsú sū-tshin,
Pē-bú tsāi put uán-iû.
Tiau-si̍k hōng-sī,
Bu̍t-khui tsú tsik,
Tsiah-sī hàu tsi tō--iā.

萬惡 為首
百善 為先
為人子
飲水 知源
知恩 報本

Bān-ok îm uî-siú,
Pik-siān hàu uî-sian.
Uī-lîn-tsú,
Ím-tsuí ài ti-guân,
Ti-un pò-pún.

啥人 爸母
兒身 何來
爸母
十月 懷胎
三年 乳哺
移濕 換焦
不怕 辛苦

Siánn-lâng pē-bú,
Lî-sin hô-lâi?
Pē-bú kuānn ,
Si̍p-ge̍h huâi-thai,
Sam-liân ni-pōo,
Î-sip uānn-ta,
Put-phànn sin-khóo.

染病
願意
求神 拜佛
問藥
不怕 深夜 風雨 雷電 交加
降霜 落雪
不時 就去

Tsú lio̍k liám-pīnn,
Guān-ì sin tāi,
Kiû-sîn pài-pu̍t,
Kiû i mn̄g-io̍h.
Put-phànn tshim-iā hong-ú luî-tiān kau-ka,
Kàng-sng lo̍h-seh,
Put-sî tsiū-khì.

撫養 成人
望子 成龍
望女 成鳳
希望 上進
希望 上進

Bú-ióng sîng-lîn,
Bāng-tsú sîng-liông,
Bāng-lú sîng-hōng,
Hi-bāng siōng-tsìn,
Hi-bāng siōng-tsìn.

爸母 晟囝 暝日反
毋驚 性命 犧牲
有人 拖磨 過多
重症
也是 望囝 功名

Pē-bú tshiânn-kiánn mî-li̍t-píng,
M̄-kiann sìnn-miā ē hi-sing,
Ū-lâng thua-buâ kuè-to,
Suah lâi tāng-tsìng,
Iā-sī bāng-kiánn ē tit kong-bîng.

爸母 佇咧 拖磨 攏嘛
透風 落雨
有人 病囝 佇咧 性命
各位啊
有孝
斟酌

Lán pē-bú tī-leh thua-buâ lóng-mā tio̍h kiánn,
Thàu-hong lo̍h-hōo i tio̍h kiânn,
Ū-lâng pīnn-kiánn tī-leh piànn sìnn-miā.
Kok-uī--a,
Lín beh iú-hàu,
Lín tsim-tsiok thiann.

講甲 囡仔 按呢 初出世
生出來 穿 衫褲
爸母 苦心 養飼
飼囝 若來 不孝 毋值錢

Lâi kóng-kah gín-á àn-ni tshoo-tshut-sì,
Sinn--tshut--lâi tshīng sann-khòo khàu kah thî,
Pē-bú khóo-sim kai ióng-tshī,
Tshī-kiánn nā-lâi put-hàu m̄-ta̍t-tsînn.

就是
對待 雙親 順從
第一 爸母 敬重
毋通 不孝 無天良

Tio̍h-āi sing lâi ióng,
Tuì-thāi siang-tshin ài sūn-tsiông,
Tē-it lán ū pē-bú tio̍h kìng-tiōng,
m̄-thang put-hàu bô-thian-liông.

一款 細漢 歹腰飼
烏天暗地
爸母 先生
投下 祖宗 相保庇
常常 忍寒 為着 囝兒

Tsi̍t-khuán suè-hàn phái-io-tshī,
Oo-thinn-àm-tuē,
Pē-bú tio̍h khì mn̄g sian-sinn,
Tâu-hē tsóo-tsong sann-pó-pì,
Siâng-siâng ài lún-kuânn uī-tio̍h kiánn-lî.

一款 細漢 誠敖力
爸母 佇咧 開錢 較懸
有人 大漢 變款
爸母 凝心丸

Tsi̍t-khuán suè-hàn tsiânn-gâu uan,
Pē-bú tī-leh khai-tsînn phīng kiánn thia̍p khah-kuân,
Ū-lâng tshī kah tuā-hàn tsiah piàn-khuán,
Pē-bú tio̍h tsia̍h gîng-sim-uân.

紅紅 幼幼
拈屎 搦尿
爸母
大漢 不孝 毋着

Âng-âng iù-iù kiánn io,
Hōo kuân seh kàng kiánn ni-sái kah la̍k-liō,
Thâu sio hīnn lua̍h tio̍h pē-bú sioh,
Tshī tit tuā-hàn i put-hàu tuā m̄-tio̍h.

爸母 寶貝
老母 挂挂 捾捾
腹肚 十個月
有人 順月 母身 猶塊
難得 生產 野有 大問題

Pē-bú ài kiánn pó-puè,
Lāu-bú kuînn-kuînn kuānn-kuānn,
Kuānn tuà pak-tóo tsa̍p-kòo-gue̍h,
Ū-lâng sūn-gue̍h bú-sin iá-teh tsuè,
Lân-tit sing-sán iá-ū tuā-būn-tuê.

若有 過手 雞酒芳
過手 只換 六塊枋
爸母 恩情 非常
毋通 逆待 序大人

Sinn nā-ū kuè-tshiú kue-tsiú-phang,
Sinn kuè-tshiú tsí-uānn la̍k-tè-pang,
Pē-bú ê un-tsîng hui-siông tāng,
m̄-thang khì gi̍k-thāi sī-tuā-lâng.

爸母 疼囝
含燒 挖凊
逐家 惜命命
毋甘 半聲

Kóng kah pē-bú leh thiànn-kiánn,
Kâm-sio iah-tshìn kiánn tshiânn,
Ta̍k-ke i tio sioh-miā-miā,
M̄-kam hōo kiánn khàu puànn-siann.

閣較 無閒 也着
毋甘 塗跤
若無 觸纏 真好
身苦病痛 爸母

Koh-khah bô-îng iā-tio̍h phō,
M̄-kam hōo kiánn thôo-kha ,
Nā-bô tak-tînn tsin-hó,
Sin-khóo-pīnn-thiànn pē-bú sim tio̍h tso.

無論 好額 散赤
好物
飼甲 大漢 變野
大人 毋認

Bô-lūn hó-gia̍h iah sàn-tshiah,
Hó-m̍n̍gh lóng lâu khǹg leh hōo kiánn tsia̍h,
Tshī-kah tuā-hàn sim piàn-iá,
Tuā-lâng m̄-līn kāng tia.

餓死
濟个 新婦 寒死 大家
有人 孤囝个 欠缺
食一頓 無當

Lâng kóng tsuē kiánn gō-sí ,
Tsuē-ê sin-pū kuânn-sí ta-ke,
Ū-lâng koo-kiánn-ê khah khiàm-kheh,
Beh tsia̍h-tsi̍t-tǹg bô-tàng the̍h.

爸母 飼囝 無論飯
大人 爸母
兄弟仔 毋擔當
抑若 予伊 食着 數頓
日子 若到 共伊 出門

Pē-bú tshī-kiánn bô-lūn-pn̄g,
Kiánn kah tuā-lâng leh tshī pē-bú,
Hiann-tī-á to̍h ē m̄-tam-tng,
Iah-nā hōo-i tsia̍h-tio̍h leh ka siàu-tǹg,
Li̍t-tsí nā-kàu kóng beh kā-i kuánn tshut-mn̂g.

爸母 飼囝 無議論
僥倖哦
若甲 大人
兄弟仔 爸母
兄弟仔 照輪

Pē-bú tshī-kiánn bô-gī-lūn,
Hiau-hīng--oo,
Kiánn nā-kah tuā-lâng,
Hiann-tī-á leh tshī pē-bú,
Kóng lán hiann-tī-á tio̍h īng tsiàu-lûn.

爸母 聽講 做兵 轉來
一枇仔 娶某本
若死 身軀邊 若有 兩鮮錢
兄弟仔 相爭

Tsò pē-bú ê lâng thiann-kóng kiánn khì tsò-ping tńg--lâi,
To̍h kín ka tshut tsi̍t-pî-á tshuā-bóo-pún,
Nā-sí sin-khu-pinn nā-ū nn̄g-sián-tsînn,
Hiann-tī-á to̍h beh sio-tsinn pun.

老人 食老 阿都 耳空
序細 臭耳聾
有話 無塊
真大 苦難

Lāu-lâng tsia̍h-lāu a-to hīnn-khang tāng,
Sī-sè koh hiâm lán tshàu-hīnn-lâng,
Hōo lán ū-uē bô-tè káng,
Sim ū tsīn-tuā ê khóo-lân.

老人 無牙 通好
豬肉 逐塊 切甲 大箍
逐塊 滷甲 按呢 韌布布
若欲 食一塊 規晡

Lāu-lâng bô-gê thang-hó pōo,
Ti-bah ta̍k-tè tshiat-kah tsiah tuā-khoo,
Ta̍k-tè lòo-kah àn-ne lūn-pòo-pòo,
Nā-beh tsia̍h--tsi̍t-tè to̍h giú kui-poo.

若欲 三頓飯
老歲仔 做狗 顧門
手頭 新婦 打算
老歲仔 無人 通好 擔當

Nā-beh tsia̍h kiánn ê sann-tǹg-pn̄g,
Lāu-huè-á suah tsò-káu kāng kòo-mn̂g,
Tshiú-thâu sin-pū teh phah-sǹg,
Lán lāu-huè-á suah bô-lâng thang-hó tam-tng.

爸母 在生 予伊 一粒豆
較贏 死後 大付 豬頭
鬧熱
大鼓 花車 lín-lòng吼
朋友 誠敖力

Lán pē-bú tsāi-sinn hōo-i tsia̍h tsi̍t-lia̍p-tāu,
Khah-iânn sí-āu ka pài tsiah tuā-hù ê ti-thâu.
Pâi kah tsiânn lāu-lia̍t,
Tuā-kóo hue-tshia lín-lòng-háu,
Kóng tián guá pîng-iú tsiânn-gâu kau.

毋過 鬧熱
漏氣
朋友 規堆
厝邊隔壁 不孝
覕喙
在生 一頓 無當
排甲 鬧熱
鬧熱 落衰

M̄-kò pâi lāu-lia̍t,
to̍h làu-khuì,
Tián guá kóng pîng-iú kau kui-tui,
Tshù-pinn-keh-piah tsai put-hàu,
A to̍h sio bih-tshuì,
Tsāi-sinn beh tsia̍h tsi̍t-tǹg to bô-tàng tsia̍h,
koh pâi-kah hiah lāu-lia̍t,
pâi lāu-lia̍t ē lak-sui.

草索 安公
安爸
各位啊
有孝 不孝 家己
不孝 爸母
後世
後日 食一頓
褲底 足契

Lâng kóng tsháu-soh thua an-kong,
To̍h ē thua an-pē.
Kok-uī--a,
Beh iú-hàu put-hàu lóng ka-tī ê,
put-hàu pē-bú,
ē thuân hiō-sè,
Āu-li̍t beh kiánn tsia̍h-tsi̍t-tǹg,
to̍h khì khòo-té kheh.

第一 爸母 孝敬
舉頭 三尺 神明
不孝 爸母 天令
有孝 才會 萬事成

Tē-it pē-bú tio̍h hàu-kìng,
Kí-thiô sann-tshioh ū sîn-bîng,
Put-hàu pē-bú to̍h ē gi̍k thian-līng,
Iú-hàu tsiah-ē bān-sū-sîng.

不孝 爸母
飼囝 也免 歡喜
俗語人
忤逆 忤逆兒
事實 孝義
才會 冤冤相報 不孝

kah put-hàu lín ê pē-bú,
tshī-kiánn iā-bián siunn huann-hí.
Sio̍k-gí-lâng kóng:
Ngóo-gi̍k ē tsuân sinn tio̍h he ngóo-gi̍k-lî,
sū-si̍t to siūnn beh hîng hàu-gī,
Tsiah-ē uan-uan-siong-pò put-hàu i.

到遮 結束
後壁 誠好 節目
觀眾 幸福
萬事 如意 快樂

Liām kah kàu-tsia tsò kiat-sok,
Āu-piah ū tsiânn-hó ê tsiat-bo̍k,
Tsiok lán kuan-tsiòng thiann hīng-hok,
Bān-sū lû-ì tuā khuài-lo̍k.

老歲仔 蹛佇 這个 枋橋市
踮佇 華江 橋頭邊
老歲仔 地址
指教 支持

Lāu-huè-á tuà-tī tsit-ê Pang-kiô-tshī,
Tiàm-tī Huâ-kang kiô-thâu-pinn,
Sing lāu-huè-á ê tē-tsí,
Bāng lín tsí-kàu kah tsi-tshî.

老歲仔 蹛佇 平治街
八巷 十號 我的
各位 有閒 我的 門口
寒舍 奉茶

Lāu-huè-á tuà-tī Pîng-tī-ke,
Pueh-hāng ê tsa̍p-hō ê tshù guá-ê,
Kok-uī ū-îng tuà guá-ê mn̂g-kháu ,
Tshiánn li̍p hân-sià lâi guá hōng-tê.

二樓 按呢 無外懸
先報 老歲仔 電話番
22536899
老歲仔 玉川

Guá tuà lī-lâu àn-ne bô-guā-kuân,
Sing-pò lāu-huè-á ê tiān-uē-huan,
22536899 tuānn,
Lāu-huè-á sìnn Ông miâ Gio̍k-tshuan.

這句 扯擺
通知 列位 兄台
若有 機會 後擺
添丁 發財

Liām kah tsit-kù beh tshé-pái,
Thong-ti lia̍t-uī tsiòng hing-tâi,
Nā-ū ki-huē tán āu-pái,
Tsiok lán thiam-ting tuā huat-tsâi.

回前頁