冊名哪吒鬧東海歌
編者未知
出版社台北黃塗活版所
出版年1928
篇名下本

顯示 的款式: <xml>goan5-be2</xml> 倒爿漢字 正爿台羅字 Lô-má-jī 漢字 Lô-má-jī漢字 漢字Lô-má-jī
Lô-má-jī 是
漢字是

樓頂 三支 震天箭
利害 天邊
哪吒 看着 歡喜
震天 一枝

Lâu-tíng sann-ki tsìn-thian-tsìnn,
Lī-hāi siā tio̍h thàng thinn-pinn,
Lô-tshia khuànn--tio̍h tsiànn huann-hí,
Tshiú gia̍h tsín-thian ū tsi̍t-ki.

哪吒 一平 案下
講出來
听着 目屎
外慘

Lô-tshia tsit-pîng tshiánn àn-hā,
Beh tuì Tsio̍h Ki kóng-tshut-lâi,
Thiann-tio̍h beh lâu ba̍k-sái,
Hāi kah guā-tshám lâng tsai.

白骨洞
盤古 開天 仙宗
法術 無邊 不免
移山 倒海 能通

Tsioh Ki tuà Pe̍h-kut-tōng,
Phuân-kóo khai-thian li̍p sian-tsong,
Huat-su̍t bû-pian m̄-bián kóng,
I-san tó-hái ki̍k lîng-thong.

碧雲童子 受洞
採雲童子 扇風
雲光 寶貝 套當
古髏山上 做為

Phik-hûn-tông-tsú ka siú-tōng,
Tshái-hûn-tông-tsí ka siàn-hong,
Hûn-kong pó-puè thò-tòng,
Khoo-lôo-san-siōng tsuè-uî ông.

碧雲 採花藍
穿 八寶 雪衣衫
亦是
採藥 樹林

Phik-hûn tshiú kuānn tshái-hue-nâ,
Sin tshīng pat-pó suat-i-sann,
Ia̍h-sī Tsio̍h Ki i sǹg tànn,
Kiò li tshái-io̍h li̍p tshiū-nâ.

哪吒 城樓頂
弓箭 對對 虛平
一時 手銃
三分 氣力 箭弓

Tsài kóng Lô-tshia siânn-lâu-tíng,
Kiong-tsìnn tuì-tuì hiòng hit-pîng,
Tsi̍t-sî i ia̍h tsin tshiú-tshìng,
Sann-hun khuì-la̍t khui tsìnn-king.

碧雲童子 洞口
一箭 飛來 咽喉
壽數
箭肉 穿 輕甲頭

Phik-hûn-tông-tsú tshut tōng-kháu,
Tsi̍t-tsìnn pe--lâi tio̍h ian-âu,
Āi i siū-sòo tsîng tsù kàu,
Tsìnn-bah tshng king-kah-thâu.

娘娘 洞內
听見 外口 哮哀哀
出來 詳細
二個 門徒 一個

Tsio̍h Ki niû-niû tōng-lāi,
Thiann-kìnn guā-kháu háu-ai-ai,
Tshut-lâi i kìnn siông-sè,
Nn̄g-ê bûn-tôo tsi̍t-ê.

出來 洞者
採雲 出聲
仰頭 一見 知影
一箭 射死 師兄

Tsio̍h Ki tshut--lâi mn̄g tōng-tsiá,
Tshái-hûn háu kah tshut-siann,
Gia̍h-thâu tsi̍t-khuànn tsiah tsai-iánn,
Tsi̍t-tsìnn siā-sí guá su-hiann.

震天寶箭 字號
知影 別人
早前 黃帝
賞賜 功勞

Tsín-thian-pó-tsìnn ū lī-hō,
Tsio̍h Ki tsai-iánn pa̍t-lâng ,
Tse tsá-tsîng N̂g-tè tsō,
Siúnn-sū Tsīng li̍p kong-lô.

煩惱
花哥
入去 內面 至寶
隨時 騰雲 古髏

Tsio̍h Ki ia̍h háu ia̍h huân-ló,
Beh kah Tsīng tuā hue-ko,
Li̍p-khì lāi-bīn tuà tsì-póo,
Suî-sî thîng-hûn Khoo-lôo.

不刻 騰雲 天頂
祭起 寶貝 八卦形
一聲 如律令
黃巾力士 頭前

Put-khik thîng-hûn thinn-tíng,
Tsè-khí pó-puè pak-kuà-hîng,
Tuā kiò tsi̍t-siann lû-lu̍t-līng,
N̂g-kīn-li̍k-sū tsuè thâu-tsîng.

黃巾力士
祭起 寶貝 雲頭
黃巾力士 大步
李靖 厝腳鬪

TN̂g-kīn-li̍k-sū hoo tsik kàu,
Tsè-khí pó-puè hûn-thâu,
N̂g-kīn-li̍k-sū tuā-pōo tsáu,
Tsáu kàu Lí-Tsīng tshù-kha-tau.

葉後

Tsīng suah hoo iap-āu

娘娘 洞內
隨時 通知
震天 看覓
一枝 寶箭 刀位

Tsio̍h Ki niû-niû li̍p tōng-lāi,
Suî-sî thong-ti Tsīng tsai,
Tshiú gia̍h tsín-thian hoo khuànn-māi,
Tsit-ki pó-tsìnn tó-uī lâi?

目屎
即款 理由 不知
探听
此條 事非 刀位

sīng siūnn tio̍h lâu ba̍k-sái,
Tsit-khuán lí-iû tsuân m̄-tsai,
tio̍h pàng guá thàm-thiann māi,
Tsit-tiâu sū-hui tó-uī lâi.

受氣 加伊
即知 因子
心肝 如葱葱
那能 遇着 大空

Tsio̍h Ki siū-khì kā-i kóng,
Tsiah-tsai in-kiánn siā lâng,
Tsīng sim-kuann lû-tsháng-tsháng,
Nà-ē gū-tio̍h tsiah tuā-khang.

隨時 求命
返來 探听
雄手 那是
人命 司營

Tsīng suî-sî ka kiû-miā,
Pàng guá tńg--lâi tsiah thàm-thiann,
Hiong-tshiú nā-sī guá ê kiánn,
Puê lâng-miā tam su-iânn.

歡喜
娘娘
隨時 鄉里
返來 家中 子兒

Tsīng kiû kah i huann-hí,
Tsio̍h Ki niû-niû tsiah pàng i,
Tsīng suî-sî tńg hiunn-lí,
Tńg-lâi ka-tiong mn̄g kiánn-lî.

返來 比武
工夫
哪吒 真正 不驚事
因父 相須

Tsīng tńg--lâi pí-bú,
Kiò in sann kiánn liān kang-hu,
Lô-tshia tsin-tsiànn m̄-kiann-sū,
Beh kah in-pē tuān sio-su.

弓箭
省人 賞錢
听着 歡喜
頂日 一枝

Tsīng kiò kiánn khui kiong-tsìnn,
Siánn-lâng ē khui beh siúnn-tsînn,
Tshia thiann--tio̍h tuā huann-hí,
Tián i tíng-li̍t khui tsi̍t-ki.

一時 受氣
家中 不賢 逆兒
汝父 險險
大膽

Tsīng tsi̍t-sî tuā siū-khì,
Ka-tiong put-hiân sinn gi̍k-lî,
Lí-pē hiám-hiám ,
Tuā-tánn kánn khì huān Tsio̍h Ki.

哪吒 听見 因父
正知 射死 碧雲童
看見 因父
子兒

Lô-tshia thiann-kìnn in-pē kóng,
Tsiah-tsai siā-sí Phik-hûn-tông,
Khuànn-kìnn in-pē kiann kah gōng,
Kiánn-lî kánn tsuè guá kánn tong.

倍命
父子 二人 作陣行
哪吒 好漢 無命
兆工 妖精

Tsīng puê-miā tio̍h tshuā kiánn,
Pē-kiánn nn̄g-lâng tsoh-tīn-kiânn,
Lô-tshia hó-hàn tshûn bô-miā,
Thiau-kang beh khì huē iau-tsiann.

父子 相娶 洞口
通知 內頭
我子 雄手
大汗 浮浮流

Pē-kiánn sann-tshuā kàu tōng-kháu,
Tsīng thong-ti li̍p lāi-thâu,
Guá-kiánn hiong-tshiú tann tshuā kàu,
Kiann kah tuā-kuānn phû-phû-lâu.

娘娘 洞口
亂抄抄
着驚 隨時
哪吒 愛笑 曰頭

Tsio̍h Ki niû-niû tshut tōng-kháu,
Tsīng kiann kah luān-tshau-tshau,
Tio̍h-kiann suî-sî tih beh tsáu,
Lô-tshia ài-tshiò suah ua̍t-thâu.

舉劍 英雄
哪吒 箭弓
畜生 好漢 外勇
哪吒 無天良

Tsio̍h Ki gia̍h-kiàm tián ing-hiông,
To̍h Lô-tshia khui tsìnn-kiong,
Thik-sinn hó-hàn ū guā-ióng,
Tuā Lô-tshia bô-thian-liông.


彩雲 捆仙條
哪吒 許時
心頭 發火 難得

Tsio̍h Ki beh lia̍h i lâi tiàu,
Tshái-hûn tshiú the̍h khún-sian-tiâu,
Lô-tshia hit-sî thiann ē hiáu,
Sim-thâu huat-hué lân-tit siau.

哪吒 占占 不廣
受氣 打死 彩雲童
一時
大膽 畜生 威風

Lô-tshia tiām-tiām ki̍k m̄-kóng,
Siū-khì phah-sí Tshiá-hûn-tông,
Tsio̍h Ki tsi̍t-sî khì kah gōng,
Tuā-tánn thik-sinn tián ui-hong.

哪吒 真正 不驚死
祭起 金科
娘娘 受氣
展開 空手

Lô-tshia tsin-tsiànn m̄-kiann-sí,
Tsè-khí kim-khoo phah Tsio̍h Ki,
Tsio̍h Ki niû-niû tuā siū-khì,
Tián-khui khang-tshiú lâi sîn i.

穿 八卦袍
金科 棄落 土腳鬪
哪吒 閣再 不願
不知

Tsio̍h Ki sin tshīng pat-kuà-phâu,
Kim-khoo hìnn-lo̍h thôo-kha-tau,
Lô-tshia koh-tsài m̄-guān tsáu,
M̄-tsai Tsio̍h Ki kah guā gâu.

展開 八卦阮
金科 棄落 手阮
早日 開嘴
號斷 大遂

Tsio̍h Ki tián-khui pak-kuà-ńg,
Kim-khoo hìnn-lo̍h tshiú-ńg kui,
Tsá-li̍t guá su ū khui-tshuì,
Hō-tuann liám tuā-suī.

哪吒 祭起 坤天怕
戇戇
囝仔 詳細
幾个

Lô-tshia tsè-khí khun-thian-phè,
Gōng-gōng siūnn beh lia̍h Tsio̍h Ke,
Gín-á iah siūnn siông-sè,
Tsio̍h Ki hiah gâu kìnn kuí-ê.

祭起 坤天 三厘
出手
哪吒 此時 敗陣
乾元 原因

Tsè-khí khun-thian ū sann-lìn,
Tsio̍h Ki tshut-tshiú tio̍h lâi sîn,
Lô-tshia tshú-sî tsiah pāi-tīn,
Tsáu tsiūnn Khiân-guân mn̄g guân-in.

哪吒 乾元頂
師父 章呈
師父 太好用
另情

Lô-tshia tsáu tsiūnn khiân-guân-tíng,
Tuì in su-hū kóng tsiong-thîng,
Tsuân khò su-hū thài-hó-īng,
Tsio̍h Ki lâi liōng-tsîng.

太乙 洞內
內中 理由 昭知
哪吒 看覓
太乙真人 出來

Thài-it kìnn tôo li̍p tōng-lāi,
Lāi-tiong lí-iû thong tsiâu-tsai,
Lô-tshia kiû su lâi khuànn-māi,
Thài-it-tsin-lîn tsiah tshut--lâi.

太乙真人 洞口
看見 外頭
價教
帶念 貧道

Thài-it-tsin-lîn tshut tōng-kháu,
Khuànn-kìnn Tsio̍h Ki guā-thâu,
To̍h kiò Tsio̍h Ki bián kè-kàu,
Tài-liām pîn-tō tsîng tio̍h lâu.

不听 廣情
太乙 大先
那無 太乙 本等
徒弟 二平

Tsio̍h Ki m̄-thiann i kóng-tsîng,
Beh tuì Thài-it phah tāi-sing,
Nā-bô Thài-it tsin pún-tíng,
Tio̍h tôo-tē tsoh nn̄g-pîng.

太乙 一時 受氣
開口
哪吒 玉旨 出世
大膽

Thài-it tsi̍t-sî tuā siū-khì,
Khui-tshuì tsiah teh Tsio̍h Ki,
Lô-tshia gio̍k-tsí lâi tshut-sì,
Tuā-tánn ia̍h beh huān i.

祭起 雲光帕
太乙 冤家
妖精 詳細
十二門人 幾個

Tsio̍h Ki tsè-khí hûn-kong-phè,
Beh kah Thài-it tuā uan-ke,
Iau-tsiann íng siūnn siông-sè,
Tsi̍p-lī-bûn-lîn tshuē kuí-ê.

太乙 步罡 踏斗
隨時 寶帕 雲頭
法術 無到
寶貝 墜落 土腳鬪

Thài-it pōo-kong ka ta̍h-táu,
Suî-sî pó-phè lo̍h hûn-thâu,
Tsio̍h Ki huat-su̍t o̍h bô-kàu,
Pó-puè tuī-lo̍h thôo-kha-tau.

不听 講情
受氣 祭起 九龍鐘
壓落 頭殼頂
一聲 影響 原形

Tsio̍h Ki m̄-thiann i kóng-tsîng,
Siū-khì tsè-khí Kiú-liông-tsing,
Teh-lo̍h Tsio̍h Ki thâu-khak-tíng,
Tsi̍t-siann íng-hióng piàn guân-hîng.

太乙 畫符 念咒
九尾 火龍 火秋
受氣 加伊 毒手
生命

Thài-it uē-hû kah liām-tsiù,
Káu-bé hé-lîng thòo hé-tshiu,
Siū-khì kā-i to̍k-tshiú,
Tsio̍h Ki sìnn-miā tsiah lân hiu.

九尾 火龍 真火
石皮
娘娘
失落 精光 班胚

Káu-bé hé-lîng thòo tsin-hé,
Sio kah Tsio̍h Ki piàn tsio̍h-phê,
Tsio̍h Ki niû-niû i kiông beh,
Si̍t-lo̍h tsing-kong pān-phe.

娘娘 了後
太乙 透流
四海 龍王
汝厝 一家 亂抄抄

Tsio̍h ki niû-niû liáu-āu,
Thài-it tôo seh thàu-lâu,
Sù-hái Lîng-ông tsiâu lâi kàu,
Lí-tshù tsi̍t-ke luān-tshau-tshau.

太乙 返去
金科 寶貝
為着 龍王 逆旨
赶緊 回返 延遲

Thài-it kiò tôo kín tńg--khì,
Kim-khoo pó-puè koh hîng i,
Uī-tio̍h Lîng-ông ê gi̍k-tsí,
Kuánn-kín huê-tńg bo̍k iân-tî.

哪吒 隨時 返來到
四海 龍王 因鬪
乎伊 葉後
玉旨 案棹頭

Lô-tshia suî-sî tńg-lâi-kàu,
Sù-hái Lîng-ông in-tau,
Tsīng hōo-i iap-āu,
Gio̍k-tsí khǹg tit àn-toh-thâu.

哪吒 因父
龍王 甘願
刻骨 天理
刻肉 消除

Lô-tshia beh thè in-pē ,
Lîng-ông kam-guān tsiah pàng i,
Khik-kut hîng sūn thian-lí,
Khik-bah hîng tsuē siau-tî.

哪吒 龍王
三魂七魄 乾元
太乙真人 蒲氈
道童 引魂幡

Lô-tshia lâi Lîng-ông guān,
Sam-hûn-tshit-phik tsiūnn Khiân-guân,
Thài-it-tsin-lîn tsē phôo-thuân,
Tō-tông tshiú gia̍h ín-hûn-huan.

太乙 下項
老母 相幫
老母
起廟 粧玩

Thài-it tôo sueh ē-hāng,
Kiò in lāu-bú tàu sann-pang,
Kín khì thok lāu-bú bāng,
Kiò i khí-biō suà tsng-ang.

太乙 對重
入廟 行宮
老母 身像
三年 回陽

Thài-it sioh tôo tuā tuì-tiōng,
Kiò i li̍p-biō khì hîng-kiong,
Kiò lāu-bú tsng sin-siōng,
Sann-nî tsiah kiù huê-iông.

因母 安眠 房內
三更時分 哪吒
老母 服西
精神 哀哀

In-bú an-bîn pâng-lāi,
Sann-kinn-sî-hun Lô-tshia lâi,
Kiò in lāu-bú ka ho̍k-sāi,
Tsing-sîn khuànn lui ai-ai.

哪吒 房內 顯聖
因母 見着 哪吒
晴神 聲聲 僥倖
提錢 哪吒宮

Lô-tshia pâng-lāi tih hián-sìng,
In-bú kìnn-tio̍h Lô-tshia hîng,
Tsing-sîn siann-siann kiò hiau-hīng,
The̍h-tsînn tio̍h khí Lô-tshia-king.

哪吒 起廟 翠屏
因母 金身
真緊
乎伊 入廟 歸神

Lô-tshia khí-biō Tshuì-pîn,
In-bú suà ka tsng kim-sin,
I kiò tsng ang kuánn tsin-kín,
Hōo-i li̍p-biō thang kui-sîn.

哪吒 起廟 頭鬃
隨時 顯聖 青童
通庄
年年 提倡

Lô-tshia khí-biō ū thâu-tsáng,
Suî-sî hián-sìng lia̍h tshinn-tâng,
Thong-tsng ê lâng ū sóo bāng,
Nî-nî thê-tshiòng beh ngiâ ang.

顯聖 足成 靈聖
每日 廟埕
走去 生子
趁食查某 客兄

Hián-sìng tsiok-tsiânn ū lîng-siànn,
Muí-li̍t ū lâng biō-tiânn,
Ū lâng tsáu-khì sinn-kiánn,
Thàn-tsia̍h-tsa-bóo kheh-hiann.

二个 查某宮
見來
見來 有錢 通好
一暗 四五百

Nn̄g-ê teh khui tsa-bóo-king,
beh ū kheh kiàn-lâi sîng,
Kiàn-lâi ū-tsînn thong-hó īng,
Tsi̍t-àm sàng tio̍h sì-gōo-tshing.

老人 走去 財利
大豚
查某 走去 花喜
返去 雙生

Lāu-lâng tsáu-khì tsâi-lī,
Ū lâng khì tshī tuā-ti,
Tsa-bóo tsáu-khì hue-hí,
Tńg-khì kàu suah siang-sinn.

一个 查某 大北腹
返來 查補
一个 干苦
千外圓

Tsi̍t-ê tsa-bóo tuā-pak-tóo,
liáu tńg--lâi sinn tsa-poo,
Tsi̍t-ê kiáu su tsin kan-khóo,
liáu kiáu iânn tshing-guā-khoo.

起嘴 吹火
青眠 拔杯
魁手 呆話
由原 契契

Khih-tshuì liáu ē pûn-hué,
Tshinn-mî liáu ē pua̍h-pue,
Khuê-tshiú khì kóng i pháinn-uē,
liáu iû-guân tshiú khuê-khuê.

矮狗 院院呌
擺腳 - 唧潮
墜精 放尿
香煙 無斷 直直燒

É-káu liáu īnn-īnn-kiò,
Páinn-kha liáu tshi̍k- tshi̍k-tiô,
Tuī-tsing liáu ē pàng-liō,
Hiunn-ian bô-tn̄g ti̍t-ti̍t-sio.

哪吒 顯聖 朝拜
遇着 李靖
看見 百姓 廟內
探听

Lô-tshia hián-sìng lâng tiâu-pài,
Gū-tio̍h Lí-Tsīng tuì hia lâi,
Khuànn-kìnn peh-sìnn teh biō-lāi,
Tsi̍t ē thàm-thiann i tsiah tsai.

探听 哪吒宮
隨時 廟亭
大膽 畜生 顯聖
百姓 無營

Thàm-thiann kóng Lô-tshia-king,
Suî-sî kiò lâng thiah biō-tîng,
Tuā-tánn thik-sinn kánn hián-sìng,
Hāi lâng peh-sìnn teh bô-îng.

一時 正緊
折廟 金身
哪吒 想着
乾元 原因

Tsīng tsi̍t-sî kuánn tsiànn-kín,
Kiò lâng thiat-biō huí kim-sin,
Lô-tshia siūnn-tio̍h tsîng to̍h tsīn,
Tsáu tsiūnn Khiân-guân mn̄g guân-in.

加伊 廟宇
無位 通好
哪吒 師父
蓮花 接骨 身軀

tsīng kā-i thiat biō-ú,
Hāi i bô-uī thong-hó ku,
Lô-tshia khì tshuē in su-hū,
Liân-hue tsiap-kut tsoh sin-khu.

太乙 無要緊
蓮花 化身
虛時 父子 相認
因父

Thài-it ka kóng bô-iàu-kín,
Tsih īng liân-hue ka huà-sin,
Hit-sî pē-kiánn sio-līn,
Beh thâi in-pē tsin.

太乙 盡門
火輪 金磚
三十六接 蓮花管
一粒 金丹 中央

Thài-it tôo sueh tsīn-mn̂g,
Siúnn i hé-lûn kah kim-tsng,
Sann-tsa̍p-la̍k-tsiap liân-hué-kńg,
Tsi̍t-lia̍p kim-tan tiong-ng.

哪吒
折廟 原因
老父 成認
今日 父子 無諒情

Lô-tshia beh khì tshuē Tsīng,
Mn̄g thiat-biō siánn guân-in?
guá lāu-pē sîng-līn,
Kin-li̍t pē-kiánn bô-liōng-tsîng.

木吒 半仙
白鶴洞內 普賢
因為 父子 交戰
講和 山邊

Bo̍k-tshia sǹg puànn-sian,
Pe̍h-ho̍h-tōng-lāi pài Phóo-hiân,
In-uī pē-kiánn teh kau-tsiàn,
Tsáu lâi kóng-hô san-pian.

廣化天尊 雲霞洞
金吒 道童
加伊
哪吒 不听 佛佛崇

Kóng-huà-thian-tsun Hûn-hâ-tōng,
Kim-tshia i ê tō-tông,
I ia̍h beh lâi kā-i kóng,
Lô-tshia m̄-thiann phu̍t-phu̍t-tsông.

廣化 祭起 遁龍椿
空中 五彩雲
綑着 哪吒 滾準
金吒 師尊

Kóng-huà tsè-khí tūn-liông-thun,
Tsè siōng khong-tiong ngóo-tshái-hûn,
Khún-tio̍h Lô-tshia beh kún-tsūn,
Kim-tshia tsáu khì su-tsun.

天尊 扁拐 利害
貢着 哪吒 大聲
太乙真人 關害
彩雲 即時

Thian-tsun pínn-kuáinn tsiànn lī-hāi,
Kòng-tio̍h Lô-tshia tuā-siann ai,
Thài-it-tsin-lîn ū kuan-hāi,
Sin thîng tshái-hûn tsik-sî lâi.

燃燈 觀賞
後來 歸佛 西方
跪落
燃燈 威風

Liân-ting tàu pinn teh kuan-sióng,
Āu-lâi kui-hu̍t li̍p se-hong,
Tsīng kuī--lo̍h tsiah ka kóng,
Liân-ting tsiah tsàn i ui-hong.

加答 三个 腳背編
此時 刣營
哪吒 全然 不知影
囝仔 不曉

Ka-tah sann-ê kha-tsiah-phiann,
tsīng tshú-sî tsiah thâi-iânn,
Lô-tshia tsuân-liân m̄-tsai-iánn,
Gín-á buē-hiáu thang siūnn kiann.

哪吒 不走
知影 燃燈 鬼頭
燃燈 暗助 開口
祭起 金塔 雲頭

Lô-tshia thâi su m̄-tsáu,
Tsai-iánn Liân-ting tsoh kuí-thâu,
Liân-ting àm-tsōo khai-kháu,
Tsè-khí kim-thah hûn-thâu.

哪吒 一時 存呆
寶塔 壓落來
寶塔 實在 利害
壓着 哪吒 大聲

Lô-tshia tsi̍t-sî to̍h tshûn-pháinn,
Beh tsáu pó-thah teh--lo̍h-lâi,
Pó-thah si̍t-tsāi tsiànn lī-hāi,
Teh-tio̍h Lô-tshia tuā-siann ai.

哪吒 壓在 寶塔底
干苦 返回
老父
父子 相娶 返回

Lô-tshia teh-tī pó-thah-tué,
Sin siū kan-khóo tsiah tńg-huê,
Guān līn Tsīng tsoh lāu-pē,
Pē-kiánn sann-tshuā tsiah tńg-huê.

燃燈道人 天理
寶塔
父子 返去
日後 通好 西岐

Liân-ting-tō-lîn sūn thian-lí,
Tsiah tsiong pó-thah khì sàng i,
In kiò pē-kiánn tio̍h tńg--khì,
Li̍t-āu thang-hó Se-ki.

為着
托塔天王 一名

Tsīng tit thah uī-tio̍h kiánn,
Thok-thah-thian-ông ke tsi̍t-miâ.

上本 
回前頁