冊名增廣英台新歌全本
編者未知
出版社廈門會文堂書局
出版年1914
篇名第一集

顯示 的款式: <xml>goan5-be2</xml> 倒爿漢字 正爿台羅字 Lô-má-jī 漢字 Lô-má-jī漢字 漢字Lô-má-jī
Lô-má-jī 是
漢字是

唱出 英台
姊妹 弟兄
爹媽 年老

Tshiùnn-tshut Ing-tâi kua lín thiann,
Pīng tsí-bē kāng tī-hiann,
Tia-má nî-lāu khóo

悲傷
單身 女兒
咱厝 田園 租業
杭州 讀書

Khǹg kong khǹg bo̍h pi-siong,
Liām kiánn tan-sin lú-lî,
Lán-tshù tshân-hn̂g tsoo-ia̍p to,
Kiánn beh Hâng-tsiu khì tha̍k-tsi.

不通
滿 盡是 男子兒
牡丹 開透
花枝 花欉

tann khǹg kiánn m̄-thang khì,
Buánn o̍h tsīn-sī lâm-tsú-lî,
Bóo-tan khui-thàu lâng ài tshái,
Tshái liáu hue-ki luān hue-tsâng.

英台 心內 主意
面上 洗落 花粉
走入 綉房 男衣
打扮 好像 男子兒

Ing-tâi sim-lāi ū tsú-ì,
Bīn-tsiūnn sé-lo̍h hue-hún khì,
Tsáu-li̍p siù-pâng uānn lâm-i,
Tánn-pān hó-tshiūnn lâm-tsú-lî.

英台 心內 主意
兄嫂 透枝
杭州 讀書
雙親 早晚 交代

Ing-tâi sim-lāi ū tsú-ì,
Tio̍h kāng hiann-só seh thàu-ki,
Gún beh Hâng-tsiu khì tha̍k-tsi,
Sang-tshin tsá-àm kau-tāi .

聽見 笑微微
姑娘 讀書 不通
包袱 行李
返來 雙手 孩兒

tann thiann-kìnn tshiò-bi-bi,
Koo-niû tha̍k-tsu m̄-thang khì,
Tsí khì pau-ho̍k tuì hîng-lí,
Tńg--lâi sang-tshiú phō hâi-lî.

英台 聽見 沖天
嫂嫂 說話 不是
頭上 皇天 証見
臭爛 羅綾 節義

Ing-tâi thiann--kìnn khuì tshiong-thinn,
Só-só seh-uē khah put-sī,
Thâu-tsiūnn hông-thian tsuè tsìng-kìnn,
Tshàu-nuā lô-lîng tuān tsiat-gī.

提出 紅綾 七尺
牡丹 花盆
英台 情節
綾羅 臭爛 牡丹

The̍h-tshut âng-lîng tshit-tshioh lâi,
Tâi bóo-tan hue-phûn lāi,
Ing-tâi tsit khì tsing-tsiat,
Lîng-lô tshàu-nuā bóo-tan khai.

英台 心內 主意
仁心 身邊
包袱 雨傘 齊備
杭州 讀書

Ing-tâi sim-lāi ū tsú-ì,
Tio̍h kiò Lîn-sim suî sin-pinn,
Pau-ho̍k hōo-suànn tuà tsuê-pī,
Suî gún Hâng-tsiu tha̍k-tsu khì.

媽親 主意
銀兩 盤纏
提出 白銀 三百兩
紙筆 衣裳

Má-tshin khuànn kiánn ū tsú-ì,
Khì tshú gûn-niú tsuè puânn-tînn,
The̍h-tshut pe̍h-gûn sann-pah-niú,
Thang bué tsuá-pit tsuè i-tsiûnn.

媽親 子兒
值時 鄉里
早晚 保重 身己
冥日 子兒

Má-tshin tio̍h kiò guá kiánn-lî,
Tsit khì tī-sî tńg hiunn-lí,
Tsá-àm pó-tiōng sin-kí,
Bián guá mî-li̍t siūnn kiánn-lî.

英台 掠話 應允
不免 娘親 掛意
杭州 三年
日期 完滿 鄉里

Ing-tâi lia̍h-uē tio̍h ìn-ún,
M̄-bián niû-tshin lâi kuà-ì,
Kiánn khì Hâng-tsiu tha̍k sann-nî,
Li̍t-kî uân-buán tńg hiunn-lí.

英台 相辭 起程
仁心 舉傘 頭前
拜別 爹媽 大門
一家 相看 心頭

Ing-tâi sann-sî beh khí-thîng,
Lîn-sim kia̍h-suànn tsuè thâu-tsîng,
Pài-pia̍t tia-má tshut tuā-mn̂g,
Tsi̍t-ke sann-khuànn sim-thâu sng.

英台 騎馬 一路
暗流 淚滓 無人
杭州 讀書
拜別 分離

Ing-tâi khiâ-bé tsi̍t-lōo lâi,
Àm-lâu luī-tsái bô-lâng tsai,
Ài beh Hâng-tsiu khì tha̍k-tsi,
Kāng pài-pia̍t lân hun-lî.

不覺 十餘里
看見 路上 景致
二人 相隨 重台
看見 前面 一人

Pu̍t-kak kiânn kàu tsa̍p-î-lí,
Khuànn-kìnn lōo-siōng kíng-tì,
Nn̄g-lâng sann-suî kàu Tiông-tâi,
Khuànn-kìnn tsîng-bīn tsi̍t-lâng lâi.

英台 站馬 姓名
未知 秀才 值路
三伯 看見 笑盈盈
小生 武州 三伯

Ing-tâi khiâ-bé mn̄g sìnn-miâ,
Bē-ti siù-tsâi tī-lōo khì?
Sam-phik khuànn-kìnn tshiò-îng-îng,
Sió-sing bú-tsiu Niû Sam-phik,

愛卜 杭州 讀書
兄弟 甚路
英台 掠話
越州 子兒

Ài-beh Hâng-tsiu khì tha̍k-tsi,
ti hiann-tī sīm-lōo khì?
Ing-tâi lia̍h-uē tio̍h ìn i,
Guá Ua̍t-tsiu lâng kiánn-lî,

小生 英台
為着 讀書 這路
雙人 名姓 完備
言語 投機

Sió-sing sìnn Tsiok miâ Ing-tâi,
Uī-tio̍h tha̍k-tsu tsit-lōo lâi.
Sang-lâng miâ-sìnn seh uân-pī,
Giân-gú seh liáu sann tâu-ki,

二人 心內 主意
楊柳 樹下 兄弟
二人 結拜 完備
三日 杭州市

Nn̄g-lâng sim-lāi ū tsú-ì,
Iông-liú tshiū-hā kiat hiann-tī.
Nn̄g-lâng kiat-pài too uân-pī,
Sann-li̍t kàu Hâng-tsiu-tshī.

果然 杭州 景致
未知 學堂
二人 問路 向南
聽見 學堂 讀書聲

Kóo-liân Hâng-tsiu kíng-tì,
Bē-ti o̍h-tn̂g tuì khì?
Nn̄g-lâng mn̄g-lōo ǹg-lâm kiânn,
Thiann-kìnn o̍h-tn̂g tha̍k-tsu-siann.

雙人 入學 先生
拜見 先生 讀書
先生 看見 歡喜
呵咾 二人 道理

Sang-lâng li̍p-o̍h pài sian-sinn,
Pài-kiàn sian-sinn lâi tha̍k-tsi,
Sian-sinn khuànn-kìnn sim huann-hí,
O-ló nn̄g-lâng pat tō-lí,

堅心 讀書
日後 金榜 名字
英台 看見 驚疑
滿 盡是 男子兒

Lín tann kian-sim tio̍h tha̍k-tsi,
Li̍t-āu kim-póng ū miâ-lī.
Ing-tâi khuànn--kìnn àm kiann-gî,
Buán o̍h tsīn-sī lâm-tsú-lî,

單身 女娘
看見 不成樣
硯水 潑壁 烏紫紫
粉壁 寫字

Guá tan-sin tsi̍t lú-niû,
lâng khuànn-kìnn m̄-tsiânn-iūnn.
Hīnn-tsuí phuat-piah oo-tsí-tsí,
Tsiōng tsí hún-piah lâi siá-lī,

人人 放尿
着學 婦人 行宜
士久 看見 笑微微
英台 放尿 巧奇

Lâng-lâng pàng-liō tsuānn tio̍h ,
Tio̍h-o̍h hū-lîn tsiùnn kiânn-gî.
Sū-kiú khuànn--kìnn tshiò-bi-bi,
Ing-tâi pàng-liō tsin khá-kî,

人人 放尿 叮噹
英台 放尿 一空
三伯 聽見 沖天
士久 不是

Lâng-lâng pàng-liō hiúnn tin-tang,
Ing-tâi pàng-liō khòo tsi̍t-khang.
Sam-phik thiann--kìnn khuì tshiong-thinn,
Tio̍h Sū-kiú khah put-sī,

英台 兄弟
不準 近前
英台 心內 計智
先生 透枝

Ing-tâi kāng guá kiat hiann-tī,
M̄-tsún kūn-tsîng khì i.
Ing-tâi sim-lāi īng kè-tì,
Tio̍h kāng sian-sinn seh thàu-ki,

滿 學生 規矩
聖賢 孔夫子
先生 聽見 笑微微
呵咾 英台 禮儀

Buán o̍h ha̍k-sing kui-kí,
o̍h sìng-hiân Khóng-hu-tsí.
Sian-sinn thiann--kìnn tshiò-bî-bî,
O-ló Ing-tâi pat lé-gî,

誰人 不聽 英台
即刻 手指
英台 心內 主意
梁哥 透枝

Tsuî-lâng m̄-thiann Ing-tâi ,
Tsik-khik the̍h lâi tánn tshiú-tsuínn.
Ing-tâi sim-lāi ū tsú-ì,
Tio̍h kāng Niû-ko seh thàu-ki,

既然 兄弟
事事 仁義
二人 一床
一條 汗巾 中央

Lán tann kì-liân kiat hiann-tī,
Sū-Sū sóo kiânn tio̍h lîn-gī.
guá nn̄g-lâng kâng tsi̍t-tshn̂g,
Tsi̍t-tiâu kuānn-kun keh tiong-ng,

誰人 翻身
紙筆 學內
三伯 聽見 笑微微
汗巾 侢年

Tsuî-lâng huan-sin that kài,
Hua̍t i tsuá-pit pun o̍h-lāi.
Sam-phik thiann--kìnn tshiò-bi-bi,
Kuānn-kun kài tsuè tsāi-nî?

綉房 細利
不通 翻身
英台 故意
一張 眠床

lo̍h siù-pâng tio̍h suè-lī,
M̄-thang huan-sin ta̍h tio̍h i.
Ing-tâi khùn kòo-ì huan,
Tsi̍t-tiunn bîn-tshn̂g sia khuan,

翻身用 踏過界
試看 梁哥 ___an3- 麼侢tsai7
三伯 醒來
賢弟 不是

Huan-sinīng kha ta̍h-kè-kài,
Tshì-khuànn niû-ko ___an3-tsuánn 麼侢tsai7?
Sam-phik tshínn--lâi tio̍h i,
Tse hiân-tē khah put-sī,

伸腳 過界
紙筆 學內
英台 聽見 笑微微
好笑 三伯 呆癡

tann tshun-kha that kè-kài,
Hua̍t tsuá-pit pun o̍h-lāi.
Ing-tâi thiann--kìnn tshiò-bi-bi,
Hó-tshiò Sam-phik tsin gâi-tshi,

同床 一月
全然 知机
早間 起來 天光
英台 提銀 五錢

Kāng ko kâng-tshn̂g tsi̍t-ge̍h ,
Kàu tann tsuân-liân tsai-ki.
Tsá-kan khí--lâi thinn-kng ,
Ing-tâi the̍h-gûn ū gōo-tsînn,

仁心 吩咐
紙筆 延遲
仁心 學內
滿 學生

Tio̍h kiò Lîn-sim huan-hù i,
Khì tsuá-pit bo̍h iân-tî.
Lîn-sim pit li̍p o̍h-lāi,
Buánn o̍h ha̍k-sing tsīn too tsai,

英台
紙筆 滿 學內
三伯 驚疑
卜困 細利

Tsā Ing-tâi huan kài,
hua̍t tsuá-pit buánn o̍h-lāi.
Sam-phik hua̍t liáu sim kiann-gî,
Kin beh-khùn tio̍h suè-lī,

罰着 英台 要緊
恐罰 三伯 不起
雙人 入學 未几時
不覺 清明 到期

Hua̍t-tio̍h Ing-tâi iàu-kín,
Khióng-hua̍t Sam-phik put-khí.
Sang-lâng li̍p-o̍h bī-kí-sî,
Put-kak tshuinn-miâ kàu-kî,

先生 放學 的桃
三日 過了 入學
鐵馬 叮噹
子規 啼出 悶殺人

Sian-sinn pàng-o̍h thit-thô,
Sann-li̍t kè-liáu tsài li̍p-o̍h.
Hong tshe thih-bé hiúnn tin-tang,
Tsú-kui thî-tshut būn-suah-lâng,

鶯聲 啼叫 雜忙
風送 花味 陣陣香
英台 一時 無意
無心 做文 吟詩

Ing-siann thî-kiò lâng tsa̍p-bâng,
Hong-sàng hue-bī tsūn-tsūn-phang.
Ing-tâi tsi̍t-sî būn bô-ì,
Bô-sim tsuè-bûn kāng gîm-si,

今旦 清明 日期
梁哥 景致
三伯 掠話
路途 遙遠 讀書

Kin-tuànn tshuinn-miâ li̍t-kî,
Tsio beh Niû-ko khuànn kíng-tì.
Sam-phik lia̍h-uē tio̍h ìn i,
Lōo-tôo iâu-uán lâi tha̍k-tsi,

讀書 成器
貪花 好酒 誤了時
英台 就叫 三伯哥
何用 苦苦 的桃

Tha̍k-tsu nái bāng sin sîng-khì,
Tham-hua hónn-tsiú gōo-liáu-sî.
Ing-tâi tio̍h-kiò Sam-phik-ko,
Hôo-iōng khóo-khóo thit-thô?

青春 一世
賞花 近前 景致
三伯 見說 歡喜
一時 入學 收起

Lâng seh tshing-tshun tsi̍t-sì,
Siúnn-hue kūn-tsîng khuànn kíng-tì.
Sam-phik kìnn-seh sim huann-hí,
Tsi̍t-sî li̍p-o̍h tsu siu-khí,

二人 相伴 入園
果然 園內 景致
亦有 牡丹 金橘
茉莉 紫薇

Nn̄g-lâng sann-phuānn li̍p-hn̂g khì,
Kóo-liân hn̂g-lāi kíng-tì:
Iā-ū bóo-tan tuì kim-kiat,
Siōng bā-nī tuì tsí-bî,

茶花 杜鵑
英瓜 桂花 秋海棠
四英 開花 滿山
黃萸 水錦 滿 樹欉

Tê-hue tōo-kuan pe̍h song,
Ing-liáu kuì-hue tshiu-hái-tông,
Sì-ing khui-hue buán-suann phang,
N̂g-î tsuí-gím buánn tshiū-tsâng.

英台 看見 笑微微
近前 伸手 一枝
一樹 好花
共哥

Ing-tâi khuànn--kìnn tshiò-bi-bi,
Kūn-tsîng tshun-tshiú tiah tsi̍t-ki,
Tsi̍t-tshiū hó-hue khui tsiànn thàu,
Tiah lâi kāng-ko tshah tsiūnn thâu.

三伯 掠話
賢弟 不是
堂堂 男子漢
不是 女人 行宜

Sam-phik lia̍h-uē tio̍h ìn i,
Hiân-tē sóo kiânn khah put-sī,
guá tông-tông lâm-tsú-hàn,
M̄-sī lú-lîn tsiùnn kiânn-gî.

英台 笑沉沉
插花 青春
插花 親淺
應話 蠢笨

Ing-tâi tshiò-tîm-tîm,
Kāng ko tshah-hue ài tshing-tshun,
Kāng ko tshah-hue ko tshin-tshínn,
Ko tio̍h ìn-uē kak tshún-pūn.

花園 遊過 池邊
鴛鴦 水鴨 一池
鴛鴦 交頸 水面
水鴨 行來 對情

Hue-hn̂g iû--kè tî-pinn,
Uan-iunn tsuí-ah tsuè tsi̍t-tî,
Uan-iunn kau-kíng tsuí-bīn,
Tsuí-ah kiânn--lâi sang tuì-tsîng.

英台 就叫 三伯兄
水面 禽鳥
禽鳥 成雙對
小弟 相隨

Ing-tâi tio̍h-kiò Sam-phik-hiann,
Tsuí-bīn khîm-niáu tsiùnn sóo kiânn,
Khîm-niáu ū tsiânn-sang-tuì,
Sió-tī kāng ko lín sann-suî.

三伯 聽見 沖天
這般 畜生 成意
石頭 潑落去
鴛鴦 水鴨 二邊

Sam-phik thiann--kìnn khì tshiong-thinn,
Tsit-puann thik-sinn sîng-ì,
Tshiú tsip tsio̍h-thâu phuah--lo̍h--khì,
Uan-iunn tsuí-ah thiah nn̄g-pinn.

英台 就叫 三伯兄
這事 不通
古人 分明
打破 姻緣 七代

Ing-tâi tio̍h-kiò Sam-phik-hiann,
Khǹg tsit-sū m̄-thang tsuè,
Kóo-lîn giân seh hun-miâ,
Tánn-phuà in-iân tshit-tāi pîn.

三伯 掠話
賢弟 說話 不是
雙人 兄弟
莫得 亂言 相欺

Sam-phik lia̍h-uē tio̍h ìn i,
Hiân-tē seh-uē khah put-sī,
guá sang-lâng kiat hiann-tī,
Bo̍h-tit luān-giân lâi sann-khi.

第二集 
回前頁