冊名食新娘茶講四句歌
編者林有來
出版社新竹竹林書局
出版年1989
篇名討冬瓜講四句

顯示 的款式: <xml>goan5-be2</xml> 倒爿漢字 正爿台羅字 Lô-má-jī 漢字 Lô-má-jī漢字 漢字Lô-má-jī
Lô-má-jī 是
漢字是

新娘 行踏 好派
一對 夫妻 相排
食茶 恭賀 至再
祿 一齊

Sin-niû kiânn-ta̍h tsin hó-phài,
Tsi̍t-tuì hu-tshe kiânn sann-pâi;
Tsia̍h-tê kiong-hō ū tsih-tsài,
Hok lo̍k siū tsuân tsi̍t-tsuê lâi.

新娘 請茶 清甜
高中 女先生
匹配 好尫 看見見
入門 發家 團團圓

Sin-niû tshiánn-tê tsin tshing-tinn,
Tsuè ko-tiong lú-sian-sinn;
Phit-phuè hó-ang khuànn-kìnn-kìnn,
Li̍p-bn̂g hua̍t-ke thuân-thuân-înn.

維新 剪髮 電頭鬃
穿插 歸身 清香
新娘 型体 活動
子婿 大學 讀書

Uî-sin tsián-huat tiān-thâu-tsang,
Tshīng-tshah kui-sin koh tshing-phang;
Sin-niû hîng-thé tsin ua̍h-tāng,
Kiánn-sài tāi-ha̍k tha̍k-tsu lâng.

新娘 女德 品幸
同事 學生
甜茶 相請 欽敬
發達 萬年

Sin-niû lú-tik phín-hīng,
Tik tông-sū kah ha̍k-sing;
Tinn-tê sann-tshiánn tsin khim-kìng,
Phuè hu hua̍t-ta̍t bān-nî hing.

新娘 穿插 齊整
師範 畢業 學生
請茶 好禮 尊敬
恭賀 富貴 添丁

Sin-niû tshīng-tshah tsin tsuê-tsíng,
Su-huān pit-gia̍p ha̍k-sing;
Tshiánn-tê hó-lé gâu tsun-kìng,
Kiong-hō hù-kuì thaim-ting.

新娘 伶俐 文理
無人 作詩
請茶 恭賀 歡喜
祿 就是

Sin-niû líng-lī tsin bûn-lí,
Bô-lâng sìng i gâu tsoh-si;
Tshiánn-tê kiong-hō tsin huann-hí,
Hok lo̍k siū tsuân tio̍h-sī i.

新娘
甜茶 食過 冬瓜
獨个 好話
子婿 福氣 頭科

Lâi khuànn sin-niû lâng tsin tsuē,
Tinn-tê tsia̍h--kè thó tang-kue;
Ta̍k-ê lóng ū seh hó-uē,
Kiánn-sài hok-khì tiòng thâu-khue.

新娘 紅花
穿 紅皮鞋

閣再 冬瓜

Sin-niû tshah âng-hue,
Kha tshīng âng-phê-uê;
Gún lâi pa̍t tsuè,
Koh-tsài thó tang-kue.

紅桃
穿 紅襖
夫妻 保老
百年 和好

Thâu tshah âng-thô,
Sin tshīng âng-ó;
Hu-tshe pó-ló,
Pah-nî hô-hó.

冬瓜
夫妻 恩愛
有事 公開
婿

Tang-kue tshài,
Hu-tshe un-ài;
Iú-sū kong-khai,
Tshit tsú pueh sài.

不黨
四句 袂曉
新娘 無煌
永有 一句

Lâng guá siōng put-tóng,
Sì-kù buē-hiáu kóng;
Sin-niû kóng bû-hông,
Íng-ū tsi̍t-kù thong.

冬瓜 着閣
同窓
含慢 又閣
不敢 凸風

Tang-kue tio̍h-koh phóng,
Koh tshiánn tsiòng tông-tshong;
Hâm-bān iū-koh sông,
M̄-kánn kóng phòng-hong.

新娘 食茶
一對 美貌 夫妻
新娘
可比 一蕊 牡丹花

Lâi hōo sin-niû tshiánn tsia̍h-tê,
Tsi̍t-tuì bí-bāu hu-tshe;
Sin-niû gâu kóng koh gâu tsuè,
Khó-pí tsi̍t-luí bóo-tan-hue.

冬瓜 白糖
每塊 寸外
做酸
一醒 天光

Tang-kue bi̍t pe̍h-thn̂g,
Muí-tè tshùn-guā tn̂g;
Kín beh khì tsuè-sńg,
Tsi̍t-tshínn káu thinn-kng.

新娘 冬瓜 權權
夫妻 恩愛
二姓 婚姻 甘願
子孫 代代 狀元

Sin-niû tang-kue phóng kuân-kuân,
Hu-tshe un-ài lióng siong tsuân;
Ln̄g-sìnn hun-in sann kam-guān,
Kiánn-sun tāi-tāi tshut tsiōng-guân.

今夜 洞房
可比 相逢
冬尾 天上 貴子
富貴 長壽 滿堂

Hōo lín kim-iā tōng-pông,
Khó-pí tsuí tit siong-hông;
Tang-bé thian-siōng sàng kuì-tsú,
Hù-kuì tn̂g-siū hok buán-tông.

新娘
家財 年年
今年 心婦
明年 大厝

Sin-niû tshuā li̍p lâi,
Ka-tsâi nî-nî ;
Kin-nî tshuā sin-pū,
Bîn-nî khí tuā-tshù.

冬瓜
四句
財庫 富貴
收刈

Tang-kue the̍h kàu tshuì,
Sì-kù kóng ē tuì;
Tsâi-khòo kiam hù-kuì,
Siu-kuah suann kui.

新娘 冬瓜 捧出來
看着 一表 人才
致蔭 夫家 至在
年尾 双胎

Sin-niû tang-kue phóng-tshut--lâi,
Khuànn-tio̍h it-piáu lîn-tsâi;
Tì-ìm hu-ke ū tsih-tsài,
Tsiok lín nî-bé sinn sang-thai.

朋友 兄弟
冬瓜 好味
客氣
不通 細字

Pîng-iú hiann-tī,
Tang-kue hó-bī;
Bián kai kheh-khì,
M̄-thang sè-lī.

今日 日子
兩姓 連理
冬尾 得恰
恭喜

Kin-li̍t li̍t-tsí,
Lióng-sìng kiat liân-lí;
Tang-bé tik-khah sinn,
Koh lâi lín kiong-hí.

新娘 正粧
學問 相當
英語
腹內 能通

Sin-niû tsiànn-tsong,
Ha̍k-būn siong-tong;
Ing-gú gâu kóng,
Pak-lāi lîng-thong.

新娘 順從
夫妻 久長
女胎 變相
麟趾 呈祥

Sin-niû sūn-tsiông,
Hu-tshe kiú-tiông;
Lú-thai piàn-siòng,
Lîn-tsí thîng-siông.

冬瓜 一凸
詩句
能通

Tang-kue phâng tsi̍t-phóng,
Si-kù tio̍h kín kóng;
Khuànn siánn khah lîng-thong,
kóng lâng tshiò sông.

新娘 賢會
女德
冬瓜茶
實在

Sin-niû tsin hiân-huē,
Lú-tik koh gâu tsuè;
Lín tshiánn tang-kue-tê,
Si̍t-tsāi tsia̍h tsin tsuē.

冬瓜 食過 檳榔
檳榔
新娘 理家 打算
三多 九如 十全

Tang-kue tsia̍h--kè thó pin-nn̂g,
Uānn tsia̍h pin-nn̂g khah tinn thn̂g;
Sin-niû lí-ke gâu phah-sǹg,
Sam-too kiú-lû khìng tsa̍p-tsn̂g.

檳榔 食過
新娘 今日
嫁妝 又閣
出丁 發財 福壽

Pin-nn̂g tsia̍h--kè phâng khì khǹg,
Sin-niû kin-li̍t tshuā li̍t bn̂g;
Kè-tsng iū-koh tsiok tsuē b̍n̍gh,
Tshut-ting hua̍t-tsâi hok-siū tn̂g.

氷糖 食過 紅棗
全家 合和
夫妻 百年 和好
宜室 宜家 公婆

Ping-thn̂g tsia̍h--kè thó âng-tsó,
Tsiok lín tsuân-ke ē ha̍p-hô;
Hu-tshe pah-nî tsin hô-hó,
Gî-sik gî-ka kìng kong-pô.

紅棗 食過 福員
俗名 龍眼
夫妻 配合 水款
生子 生孫 金鑾

Âng-tsó tsia̍h--kè thó hok-uân,
Sio̍k-miâ lîng-gíng ia̍h ū tshuân;
Hu-tshe phuè-ha̍p tsin suí-khuán,
Sinn-kiánn sinn-sun tsiūnn kim-luân.

社會 這款 看覓
一對 新婚 相排
後代
麒麟 降生

Siā-huē tsit-khuán lín khuànn-bāi,
Tsi̍t-tuì sin-hun kiânn sann-pâi.
Lâng kóng beh thuân āu-tāi,
Thian kî-lîn kàng-sing lâi.

新娘 反變
爸母
一對 - 鳳凰鳥
致蔭 尫家 趁錢

Sin-niû suí koh gâu píng-pìnn,
In ê pē-bú gâu kai sinn.
Tsi̍t-tuì khó- hōng-hông-tsiáu,
Tì-ìm ang-ke tāu thàn-tsînn.

新娘 維新 頭鬃
子婿 讀書人
新娘 體格 活動
穿 紅襖

Sin-niû uî-sin tiàn thâu-tsang,
Kiánn-sài pún tha̍k-tsu-lâng.
Sin-niû thé-keh tsin ua̍h-tāng,
Sin tshīng âng-ó thàu sin phang.

新娘
目尾 拖刀

美觀 世間

Sin-niû sinn tsuè ,
Ba̍k-bé gâu thua-to.
Guá kín lín ,
Bí-kuan sè-kan .

新娘 品倖 相信
大臣
順孝 女德 一方面
入門 加倍

Sin-niû phín-hīng guá siong-sìn,
Sinn kiánn lóng ē tsuè tāi-sîn.
Sūn-hàu lú-tik tsi̍t-hong-bīn,
Lip-bn̂g tuì lâng kā-pē tshin.

新郎 福氣
富家人 女兒
請茶 恭賀 歡喜
今日 入門 年尾

Sin-lông i ū tuā hok-khì,
Tit tio̍h hù-ka-lâng lú-lî.
Tshiánn-tê kiong-hō tsin huann-hí,
Kin-li̍t li̍p-bn̂g nî-bé sinn.

兩姓 合婚 日子
新娘 生子 新年
一家 造化是
全家 幸福 團團圓

Lióng-sìng ha̍p-hun li̍t-tsí,
Sin-niû sinn-kiánn tio̍h sin-nî.
Tsiok lín tsi̍t-ke tsō-huà-sī,
Tshuân-ke hīng-hok thuân-thuân-înn.

新娘 紅花
高崎 皮鞋
子弟
有福 雙科

Sin-niû tshah âng-hue,
Kuân-kia̍h pe̍h phê-uê.
tio̍h tsú-tē,
Ū-hok tiòng sang-khue .

四句 腹內

子孫 歸船載
尫婿

Sì-kù pat-lāi,
Guán tsiah kánn tshuā--lâi.
Kiánn-sun kuī-tsûn-tsài,
Phuè tio̍h ang-sài.

好話 袂講
罔黨
新娘 活動
___phin2-___

Hó-uē bē-kóng,
Lâng ē tshiò bóng-tóng.
Sin-niû tsiok ua̍t-tōng,
Tán beh phah ___phin2-phóng___.

新娘 色當
歡迎 同窗
盡量
凸風

Sin-niû tsin sik-tòng,
Huan-gîng lán tông-tshong.
Tsīn-liōng koh kóng,
Bian hōng tshiò phòng-hong.

甜茶 冬瓜
新郎 新娘 美麗
媒人 做好細
亦是 戀愛 寫批

Tinn-tê tang-kue tsia̍h tsin tsē,
Sin-lông sin-niû suí bí-lē.
Lín hm̂-lâng tsuè-hó-sè,
Iah-sī luān-ài īng siá-phe?

盡量 好話
若無 洞房
正式 夫妻 煽動
相逢

Tsìn-liōng hó-uē tann tio̍h kóng,
Nā-bô lâng beh khì tōng-pông.
Tsìng-sik hu-tshe siàn-tōng,
Tsiah ē tsuí tit siong-hông.

冬瓜 白糖
新房 眠床
新娘 伶俐
今日 過門

Tang-kue bi̍t pe̍h-thn̂g,
Sin-pâng sin bîn-tshn̂g.
Sin-niû tsin líng-lī,
Kin-li̍t tshuā kè-bn̂g.

大炮 一直
歸宮 專是
門|

Tuā-phàu it-ti̍t pàng,
Kui-king tsuan-sī lâng.
Ū lâng tsiah lâi,
Ia̍h ū teh ka sàng.

人客 歸大廳
北京城
遠人 知影
即有 出名

Lâng-kheh kui-tuā-thiann,
su pak-kiann-siânn.
Hn̄g-lâng too tsai-iánn,
Tsiah-ū tsiah tshut-miâ.

今日 心婦
入門 丈夫
新年 大厝
珠寶 歸身軀

Kin-li̍t tshuā sin-pū,
Li̍p-bn̂g ìm tiōng-hu.
Sin-nî khí tuā-tshù,
Tsu-pó kui-sin-khu.

新娘
鳳肉 到位
今夜
無者 解為

Tshuā tio̍h sin-niû suí,
Hōng-bah sáng kàu-uī,
Kim-iā kánn tio̍h kuì?
Bô-tsia lân kái-uî.

大家 世字
物件 齊備
提提 起來
氣味

Ta̍k-ke bián sè-lī,
B̍n̍gh-kiānn pâi tsuê-pī.
The̍h-the̍h khí-lâi tsia̍h,
Tsiah tsai khì-bī.

新娘 針只
新郎 讀書
新年 赴試
後年 墀池

Sin-niû tsiam-tsí,
Sin-lông gâu tha̍k-tsi.
Sin-nî beh hù-tshì,
Āu-nî tsàn tî-tî.

新娘 化妝
學問 相當
國語
英語 能通

Sin-niû gâu huà-tsong,
Ha̍k-būn tsin siong-tong.
Kok-gú koh gâu kóng,
Ing-gú ia̍h lîng-thong.

夫妻 肚量
永久 保長
新郎 福相
麒麟 呈祥

Hu-tshe tōo-liōng,
Ing-kiú pó-tiông.
Sin-lông hok-siōng,
Kî-lîn thîng-siông.

尫某 大風
二人 能通
色當
念乜

Ang-bóo tsin tāi-hong,
Ln̄g-lâng pînn lîng-thong.
Siānn hoo khah sik-tòng,
Liām-mi tsâi ting ōng.

好意 人客
物件

不通 講話

Hó-ì tshiánn lâng-kheh,
B̍n̍gh-kiān phâng tsin tsē.
Ài tsia̍h koh tsài thue̍h,
M̄-thang ke kóng-uē.

新娘 和平
年尾 雙生
一个 國政
一个 朝庭

Sin-niû tsin hô-pînn,
Nî-bé sinn sang-sinn.
Tsi̍t-ê kok-tsìng,
Tsi̍t-ê tsìn tiâu-tîng.

物件
雙生 玍泡
一个 聖駕
一个 國家

B̍n̍gh-kiān tsia̍h hoo ta,
Sang-sinn ū lānn-pha.
Tsi̍t-ê puānn sìng-kà,
Tsi̍t-ê pān kok-ka.

歸棹 菜色 看現現
不通
只款 筵席 罕見
富貴 萬萬年

Kui-toh tshài-sik khuànn-hiān-hiān,
ài tsia̍h m̄-thang tshiân.
Tsí-khuán iân-si̍k tsin hán-kiàn,
Hōo lín hú-kuì bān-bān-liân.

實在 有影 打算
歸棹 全是 好物
順孝 家官 什問
壽元 甲長

Si̍t-tsāi ū-iánn gâu phah-sǹg,
Kui-toh tsuân-sī pān hó-b̍n̍gh.
Sūn-hàu ke-kuann khah tsia̍p-bn̄g,
Tsiok thinn siū-guân tsia̍h khah-tn̂g.

新郎 得着 牽手
今日 幸福 自由
大家 福壽
家官 千秋

Sin-lông tit-tio̍h khan-tshiú,
Kin-li̍t hīng-hok tsin tsū-iû.
Ta̍k-ke lín thiam hok-siū,
Ke-kuann ia̍h tio̍h phuè tshan-tshiu.

家官 老運 好命
情成
有錢人 查某子
人因 嫁妝 大家

Ke-kuann lāu-ūn tsin hó-miā,
Tsiah ē tshuā tio̍h tshin-tsiânn.
Ū-tsînn-lâng ê tsa-bóo-kiánn,
Khuànn in kè-tsng ta̍k-ke kiann.

清讚
女德 一層
不是 大辨
平安

Sinn suí lâng tshing-tsàn,
Lú-tik thâu tsi̍t-tsân.
M̄-sī suí tuā-pān,
Tsuè ka pîng-an.

收茶甌講四句  食新娘茶講四句歌二集 
回前頁