冊名食新娘茶講四句歌
編者林有來
出版社新竹竹林書局
出版年1989
篇名食新娘茶講四句歌二集

顯示 的款式: <xml>goan5-be2</xml> 倒爿漢字 正爿台羅字 Lô-má-jī 漢字 Lô-má-jī漢字 漢字Lô-má-jī
Lô-má-jī 是
漢字是

福員 食過 桔餅
恭喜 好話
夫妻 福氣 好命
添丁 進財 名聲

Hok-uân tsia̍h--kè thó kiat-piánn,
Kiong-hí hó-uē seh lín thiann;
Hu-tshe hok-khì tsin hó-miā,
Thiam-ting tsìn-tsâi miâ-siann.

桔餅 食過 瓜子
新郎 新娘
夫妻 一定 福氣
生子 傳孫 墀池

Kiat-piánn tsia̍h--kè thó kue-tsí,
Sin-lông sin-niû buē ko tînn;
Hu-tshe it-tīng tuā hok-khì,
Sinn-kiánn thuân-sun pài tî-tî.

瓜子 食過 生仁
嫁粧 物件 逐項
興旺 魁生
南山

Kue-tsí tsia̍h--kè thó Sing-lîn,
Kè-tsng b̍n̍gh-kiānn ta̍k-hāng sin;
Tsiok lín hing-ōng khue-sing tsìn,
Siū lâm-san hok li̍t tsin.

生仁 香甜
瓜子糕
恭賀 年年
祿 家和

Sing-lîn phang-tinn tsin ,
Koh lín thó kue-tsí-ko;
Phuè kiong-hō nî-nî ,
Hok lo̍k siū tsuân thuân ka-hô.

物件 食過 着閣
卜閣 葡蔔干
祝恁 一家 完滿
家伙 發達 金山

B̍n̍gh-kiānn tsia̍h--kè tio̍h-koh uānn,
Guá beh-koh thó phû-thô-kuann;
Tsiok-lín tsi̍t-ke tsin uân-muá,
Ke-hé huat-ta̍t kim-suann.

葡蔔干 意愛
順煞 山東梨
食茶 恭賀 古代
福祿 双全 丁財

Tsia̍h phû-thô-kuann tsin ì-ài,
Sūn-suà lín thó suann-tang-lâi;
Tsia̍h-tê kiong-hō tsiàu kóo-tāi,
Hok-lo̍k sang-tsuân tsìn ting-tsâi.

山東 水梨
蜜柑糖
食茶 恭賀 打算
富貴 榮華 滿 廳堂

Suann-tang tsuí-lâi tsin gâu khǹg,
beh thó tsia̍h bi̍t-kam-thn̂g;
Tsia̍h-tê kiong-hō ū phah-sǹg,
Hù-kuì îng-huâ muá thiann-tn̂g.

氷糖 蓮子
只味 甜湯 開脾
大家 恭喜
興家 發達 大錢

Beh thó ping-thn̂g kûn liân-tsí,
Tsí-bī tinn-thng tsin khui-pî;
Ta̍k-ke lín tuā kiong-hí,
Hing-ke huat-ta̍k tshun tuā-tsînn.

点心 杜塩
氷糖
恭喜 好話
年年添

Tiám-sim beh thó kûn tōo-kiâm,
Ping-thn̂g tsham tinn guá hiâm;
Kiong-hí hó-uē guá kín liām,
Ting tsâi hok siū nî-nî-thiam.

新娘 頭鬃 原子電
閣掛 手錶 拔鍊
莫怪 新郎
通人 姻緣

Sin-niû thâu-tsang guân-tsú-tiān,
Koh-kuà tshiú-pió kah phua̍h-liān;
Bo̍k-kuài sin-lông gún tián,
Thong-lâng too kóng in-iân.

新娘 派頭
穿 洋裝 手錶

這款 人才

Sin-niû phài-thâu tsin gió,
Tshīng iûnn-tsong kuà tshiú-pió;
Sian nāu i too buē tshiò,
Tsit-khuán lîn-tsâi tsin tsió.

流行 皮鞋 駱駝絨
腳步 不敢
計共
女德 三從

Liû-hîng phê-uê lo̍k-tô-liông,
Kha-pōo m̄-kánn kiânn siunn hiông;
Buē lâi i ū sing kè-kiōng,
Tsin hiân lú-tik ē sam-tsiông.

新娘 清讚
入門 富貴 平安
這款 大辦
添丁 進財

Sin-niû sinn suí lâng tshing-tsàn,
Li̍t-bn̂g hù-kuì pîng-an;
Tsin tsió tsit-khuán tsiah tuā-pān,
Thiam-ting tsìn-tsâi siū san.

新娘 骨格
好意 双手 甜茶
現在 新婚 古例
入門 好命 發家

Sin-niû sinn suí kut-keh,
Hó-ì sang-tshiú tshiánn tinn-tê;
Hiān-tsāi sin-hun tsiàu kóo-lē,
Li̍p-bn̂g hó-miā tuā huat-ke.

新娘 實在
親身 甜茶 双手
好話
新婚 水某 水尫

Sin-niû ū suí tsi̍t-tsāi káng,
Tshinn-sin tinn-tê sang-tshiú phâng;
Kóng kuá hó-uē seh sann sàng,
Sin-hun suí-bóo phuè suí-ang.

甜茶 打算
長壽煙
三日 做客 双人
祿 十全

Gún tsia̍h tinn-tê ū phah-sǹg,
Beh lín thó tiông-siū-hun;
Sann-li̍t tsuè-kheh sang-lâng tńg,
Ting sâi hok lo̍k tsin tsa̍p-tsn̂g.

喜酒 朋友
嫁粧
窈窕 淑女 姻緣
君子 好求 自由

Lâi tsia̍h hí-tsiú tsio pîng-iú,
Kè-tsng tsuan tuān kah tiû;
Iáu-thiáu siok-lú in-iân tsiū,
Kun-tsú hònn-kiû tsin tsū-iû.

人客
甌仔
新娘 準備

Lâng-kheh tsē kui thiann,
Thiann tio̍h au-á siann;
Sin-niû teh tsún-pī,
Ū tsia̍h bián kiann.

珍動
新娘 出房
嚊隙
眾人

Tsē bián tín-tāng,
Sin-niû beh tshut-pâng;
Buē sing phīnn-phang,
Beh tshiánn lán tsìng-lâng.

新娘 房宮


代先

Sin-niû tshut pâng-king,
phâng kuí tsa̍p tsing;
Buē tshiánn sing khiā tīng,
Tuì siâng tshiánn tāi-sing?

新娘 明白
簡那
新人 物色
恰早

Sin-niû tsin bîng-pi̍k,
Bīn suí kán-ná gi̍k;
Sin-lâng gâu bu̍t-sik,
Khah-tsá kám ū si̍k?

只平
野袂
新娘 好辨
果然 有影

Tsí-pîng it ti̍t tán,
Iá-buē tio̍h kàu lán;
Sin-niû tsin hó-pān,
Kó-lian ū-iánn tsán.

小粒只
玻瑙襪 金薛薛
甜茶
大家 世字

Tsin pe̍h bah suè-lia̍p-tsí,
Po-lê-be̍h kim-sih-sih;
Tinn-tê tio̍h kín kai tsih,
Lán ta̍k-ke khah sè-lī.

新娘 派頭
又閣 針只
逐項
記池

Sin-niû tsin phái-thâu,
Iú-koh tsiam-tsí gâu;
Ta̍k-hāng tsuè ē kàu,
Kì-tî bián pit tshau.


無路用


Lán lâi kheh bián siunn tshìng,
Tsiú buē tsia̍h bô-lōo-īng;
beh tsún tsiú lán kìng,
Buē lim i kánn kah lán tsing?

眾人
三八話 不通 湳滲
四句 袂凍
叫人 帮忙

Guá beh sing khǹg lán tsìng-lâng,
Sam-pat-uē m̄-thang lām-sám;
Sì-kù kóng buē-tàng,
Tio̍h kín kiò-lâng tàu pang-bâng.

新娘 回答 朋友
燒酒
刺看覓
省人 技手

Sin-niû huê-tap tsìng pîng-iú,
Guá īng tsún sio-tsiú;
hìng tsiah lâi tshì-khuànn-bāi,
Tsiah tsai siánn-lâng khah ki-tshiú.

四句 外多
今夜 機會
句豆 若是 欠契
講話

Khuànn sì-kù o̍h guā-tsuē?
Tio̍h thàn kim-iā ê ki-huē;
Kù-tāu nā-sī ū khiàm-khueh,
Tsiàn kah hōo buē kóng-uē.

四句 若是
新娘 威風
省人 袂曉
甜茶 碗公

Sì-kù nā-sī kóng ū thong,
Sin-niû beh tsōo lán ui-hong;
Khuànn siánn-lâng buē-hiáu kóng,
Tinn-tê tio̍h lim sann uánn-kong.

茶酒 面前
新娘 榮倖
省人 槍永
四句 恰程

Tê-tsiú phâng lâi kàu bīn-tsîng,
Sin-niû bián teh siunn îng-hīng;
Khuànn siánn-lâng kah tshìng-íng,
Beh tián sì-kù tán khah-thîng.

新娘 父母
身邊
眾人 耳目 - 見見
溜愧 達錢

Sin-niû pē-bú tsin gâu sinn,
Tshiánn lâi khiā gáu sin-pinn;
Tsìng-lâng ní-bo̍k khuànn- Kìnn-kìnn,
hoo làu-khuì ta̍t-tsînn.

國家 好寶
今日 ;

不免 羅梭

Kok-ka tsînn hó-pó,
Kin-li̍t thit-thô;
Khah gún ,
M̄-bián gún lo-so.

新娘 新人

一甌 甜香

Sin-niû kah sin-lâng,
Ê âng sann âng;
tsi̍t-au tinn-phang,
guá phâng.

新娘 手頭肴
厝邊兜
目啁
這甌

Sin-niû tshuí-thâu-gâu,
Tuà gún tshù-pinn-tau;
Ba̍k-tsiu guá lió,
Kiò guá phâng tsit-au.

這甌
一嘴
兩人 訂婚

guá tsit-au tsing tsha,
Guá tsuè tsi̍t-tshuì lim kah ta;
Ln̄g-lâng tīng-hun ū

入門喜
家官 呵惱
三日 做客 返倒
第二胎

Li̍p-bn̂g-hí tsin tsiànn ,
Liân ke-kuann too o-ló;
Sann-li̍t tsuè-kheh tńg-tò,
Tē-lī-the thit-thô.

甜茶 人客
茶甌 伐落
一年 一个
逐個 讀冊

Tsia̍h tinn-tê ê lâng-kheh,
Tê-au hua̍h--lo̍h ka teh;
Hoo tsi̍t-nî sinn tsi̍t-ê,
Ta̍k-ê koh gâu tha̍k-tsheh.

甜茶
銀票 做鳥
茶甌 報消
安年 有巧

Tinn-tê lâng tsia̍h liáu,
Guá īng gûn-phiò lâi tsuè-tsiáu;
tê-au buē pò-siau,
An--nî lâi pìnn tsiah ū-khiau.

只款 好細
銀票 做田螺
卜閣 好話
囝仔 多个

Lín tsuè tsí-khuán hó-sè,
Uānn guá gûn-phiò tsuè-tshân-lê;
Beh-koh lín kóng hó-uē,
Tsiok lín gín-á sinn tsuē-ê.

一包
茶甌
才情
大行郊

Guá tshuân tsi̍t-pau,
Beh ka teh tê-au;
Tsâi-tsîng tsuè ē kàu,
Tioh khui tuā-hâng-kau.

茶錢
子女 程度權
課長
省議員

Tê-tsînn guá ū tshuân,
Tsú-lú thîng-tōo-kuân;
Ū ê tsuè khò-tiúnn,
Ū ê síng-gī-guân.

這擺 真正
落雨 無錢
二个 龍仔銀
新娘 大漢

Tsit-pái guá tsin-tsiànn sàn,
Lo̍h-hōo too bô-tsînn thàn;
Tshun ln̄g-ê liông-á-gûn,
Hōo sin-niû gâu tuà-hàn.

新娘
銀元 舖排
心肝內
金鍊 肚臍

Sin-niû i khuànn ē tsai,
Gûn-guân i phoo-pâi;
Bián khì sim-kuann-lāi,
Kim-liān kuà kàu tōo-tsâi.

新郎 新娘 慢且
鹹公餅
夫妻 打拼
入門喜 知影

Sin-lông sin-niû bān-tshiánn,
Guá ū tshuân kiâm-kong-piánn;
Hu-tshe tio̍h khah phah-piànn,
Li̍p-bn̂g-hí guá tsai-iánn.

新郎 兄弟
安年 娛樂 趣味
夫妻 和順 日子
家官 壽元 食百二

Sin-lông kah lán hiann-tī,
An--nî gōo-lo̍k khah tshù-bī;
Hu-tshe hô-sūn li̍t-tsí,
Ke-kuann siū-guân tsia̍h-pah-lī.

新郎 才子
新娘 高女
乖巧 子兒
逐个 規矩

Sin-lông tsâi-tsú,
Sin-niû ko-lú;
Kuai-khá kiánn-lî,
Ta̍k-ê kui-kú.

祝賀
詩詞 參考
物件

Tsuan lâi lín tsiok-hō,
Si-sû tsuè tsham-khó;
B̍n̍gh-kiānn ū iah ,
Kám tio̍h hōo gún thó?

手巾
照頭
算論
子孫

Tsai gún ài tshiú-kun,
The̍h lâi tsiàu-thâu pun;
Sàng gún bián sǹg-lūn,
Ē tshut kiánn-sun.

手巾

家官
心婦 逐个 有孝

Tshiú-kun pun kah thong ū kàu,
Lâng suí liân b̍n̍gh suah suí thàu;
Hōo lín ke-kuann tsia̍h kah láu,
Kiánn sin-pū ta̍k-ê iú-hàu.

自由 戀愛
媒人 紹介

幸福 這款 子婿

Lín tsù-iû luân-ài,
hm̂-lâng siāu-kài?
Kóng hōo gún thiann khuànn bāi,
Hīng-hok tsit-khuán kiánn-sài.


榮華 富貴
今夜 日子
做瘦愧

Bn̂g tong koh hōo tuì,
Îng-huâ kiam hù-kuì;
Kim-iā li̍t-tsí suí,
Kín khì tsuè-sán-khuì.

尫仔 展寶
笑神
有影
當面 參考

Lín ang-á gâu tián-pó,
Kóng tshiò-sîn tsin ;
Ū-iánn kín gún ,
Tng-bīn kah tsham-khó.

若是 有影 這號代
看覓
輕快人 大概
一生 好歹

Nā-sī ū-iánn tsit-hō-tāi,
kín tshiò hōo gún khuànn-bāi;
Khin-khuài-lâng too khah tāi-khài,
It-sing hó-phái tsiah ē tsai.

賞品
生子 程度 逐个
文章 就選
至小 縣議員

tshiò siúnn-phín gún ū tshuân,
Sinn-kiánn thîng-tōo ta̍k-ê kuân;
Gia̍h pit bûn-tsiunn ū tsiū-suán,
Tsì-tsió ū kuān-gī-guân.

新娘 今日
紅亀
念麼 生子 肚節
新郎 老爸

Sin-niû kin-li̍t tshuā kàu ,
Âng-ku tio̍h tsuè khah tuā ê;
Liām-mi sinn-kiánn tsuè tōo-tsè,
Sin-lông ia̍h thang tsuè lāu-pē.

兩姓 合婚
日日
乾家官
双手 双孫

Lióng-sìng lâi ha̍p-hun,
Li̍t-li̍t ū tsînn tshun;
Hōo lín ta-ke-kuann,
Sang-tshiú phō sang-sun.

新娘 腹內 能通
人才 相當
新郎 老爸
念麼 阿公

Sin-niû pak-lāi lîng-thong,
Lîn-tsâi ū siong-tong;
Sin-lông kuài tsuè lāu-pē,
Liām-mi thang tsuè a-kong.

新娘 美雅
明年 有子
心肝 提胆
媽媽

Sin-niû tsin bí-ngá,
Bîn-nî tio̍h ū-kiánn;
Sim-kuann khah the̍h-tánn,
Tsin kín tsuè ma-ma.

新娘 古意
受氣
大家
把戲

Sin-niiû tsin kóo-ì,
Nāu ē siū-khì;
Ta̍k-ke liong tsá tńg,
Thang hoo pìnn pá-hì.

喜酒
今冥 鐵公鷄
趁早 好細
刀鎗 做狗把

Lán lâi hí-tsiú tsia̍h tsin tsē,
Kim-mî beh puann thih-kang-ke;
Thàn-tsá lâi tńg khah hó-sè,
Tiòng tio̍h to-tshìng tsuè-káu-pê.

喜酒
鬱卒
趁早
冥尾出

Hí-tsiú khàu tio̍h hut,
Tsē ē ut-tsut;
Beh tńg thàn-tsá tńg,
Hoo puann mî-bé-tshut.

新娘 食神
大家 量早 籠隙
準備 允凍
兩人 變猿弄

Sin-niû tsia̍h-sîn tài tsin tāng,
Ta̍k-ke liōng-tsá kín làng-phāng;
Tsún-pī kín tńg khah ún-tàng,
Thang hōo ln̄g-lâng pìnn-kâu-lāng.

大家
人因 輸營
打拼
念麼 阿娘

Ta̍k-ke kín khí kiânn,
Hōo in khì su-iânn;
Tio̍h khah gâu phah-piànn,
Liām-mi tsuè a-niâ.

新娘 大斷 慷慨
新郎 斯文 大才
好話 歸船載
肚節

Sin-niû tāi-tuān kiam khóng-khài,
Sin-lông su-bûn koh tāi-tsâi;
Hó-uē gún kóng kui-tsûn-tsài,
Tán thāi tōo-tsè tsiah koh lâi.

編歌 腹內炳
食茶 四句

歌仔 字句

Pian-kua tsāi lâng pak-lāi-píng,
Tsia̍h-tê sì-kù kàu tsia thîng;
Ài liām kua miâ lín kíng,
Kua-á lī-kù ìn tsin bîng.

討冬瓜講四句  食新娘茶講四句歌三集 
回前頁