冊名食新娘茶講四句歌
編者林有來
出版社新竹竹林書局
出版年1989
篇名食新娘茶講四句歌四集

顯示 的款式: <xml>goan5-be2</xml> 倒爿漢字 正爿台羅字 Lô-má-jī 漢字 Lô-má-jī漢字 漢字Lô-má-jī
Lô-má-jī 是
漢字是

新娘 好禮
好意 雙手 甜茶
新婚 古例
致蔭 丈夫 礁家官

Sin-niû tuì lán tsin hó-lé,
Hó-ì sang-tshiú tshiánn tinn-tê.
Tsí khuán sin-hun tsiàu kóo-lē,
Tì-ìm tiōng-hu ta-ke-kuann.

四句 盡量
甜茶 雙手
一對
伐落 洞房

Sì-kù tsīn-liōng kah i kóng,
Beh tsiap tinn-tê sang-tshiú phóng.
Tsiok lín tsi̍t-tuì liông kah hōng,
Hua̍h-lo̍h thang beh khì tōng-pông.

月老 催排
甜茶 冰糖
三日 做客 雙人
久長長

Gua̍t-ló tshui-pâi tsá ū sǹg,
Tshiánn kheh tinn-tê tsuann ping-thn̂g.
Sann-li̍t tsuè-kheh sang-lâng tńg,
Ting tsâi hok siū kú-tn̂g-tn̂g.

新娘 朋友
嫁妝 專是
夫妻 感情 成就
只款 新婚 自由

Beh khuànn sin-niû tsio ping-iú,
Kè-tsng tsuan-sī tuān kah tiû.
Hu-tshe kám-tsiânn koh sîng-tsiū,
Tsí-khuán sin-hun tsin tsū-iû.

新娘
好物
確實 成意
眾人

Sin-niû kiânn tshut pang,
Hó-b̍n̍gh koh tsài phâng.
Khak-si̍t ū sîng-ì,
Beh tshiánn lán tsìng-lâng.

新娘 房宮
大家 競爭
新郎
代先

Sin-niû tshut pâng-king,
Ta̍k-ke bián kīng-tsing.
Sin-lông kiânn tsuè tsîng,
Hōo lâng tshiánn tāi-sing.

人客 歸排
媒婆 紹介
新娘
喜平 過來

Lâng-kheh kín tsē kui-pâi,
Hm̂-pô teh siāu-kài.
Sin-niû teh i tsai,
Tuì hí-pîng tshiánn kè-lâi.

新娘 有影敕
腳手
簡那
穿 粉紅色

Sin-niû ū-iánn-thik,
Kha-tshiú pe̍h gi̍k.
Bīn suí kán-ná khik,
Sann tshīng hún-âng-sik.

大家 乙直等
野袂
大約 相送
項項

Ta̍k-ke it-ti̍t-tán,
Iá-bē tio̍h kàu lán.
Tāi-ioh b̍n̍gh sann-sáng,
Hāng-hāng too tsin phang.

小粒只 白肉
玻璃襪 高崎
甲打
呈好

Suè-lia̍p-tsí tsin pe̍h-bah,
Po-lê-be̍h kuân-kia̍h tah.
Lán khuànn kah-phah,
Tng i bīn thìng-hó tshá.

派頭
親切
今冥 建設
不通 不結

Phái-thâu pān ū thiat,
Tuì lâng tsiânn tshin-tshiat.
Kim-mî sin kiàn-siat,
M̄-thang siunn put-kiat.

看見見
三八話 南滲
四句 注意

Ē hōng khuàn-kìnn-kìnn,
Sam-pat-uē lām-sám tìnn.
Sì-kù khah tsù-ì,
Lâi tsia tio̍h hōo lâng tsinn.

列位 朋友
喝酒
不通
技手

Lia̍t-uī tsìng phîng-iú,
ài lâi lim-tsiú.
M̄-thang thó huah kiù,
Khàunn siánn kah ki-tshiú.

四句 外多
今夜 機會
若是 袂曉 接嘴尾
講話

Khuànn sì-kù o̍h guā-tsuē,
Tio̍h thàn kim-iā ê ki-huē.
Nā-sī bē-hiáu tsiap-tshuì-bué,
Tsìnn kah hōo kóng-uē.

四句 若是
新娘 威風
省人 袂曉
燒茶 碗公

Sì-kù nā-sī kóng ū thong,
Sin-niû tsàn tuà ui-hong.
Khuànn siánn-lâng bē-hiáu kóng,
Sio-tê tio̍h lim sann uánn-kong.

燒茶 面前
新娘 榮幸
代先
恰程

Sio-tê phâng lâi kàu bīn-tsîng,
Sin-niû bián teh siunn îng-hìng.
beh niū kóng tài-sing,
Tio̍h guá beh kóng tán khah-thîng.

新娘茶 肉餅
穿插 時行
一家 好命 端正
發達 金銀 滿 大廳

Tsia̍h sin-niû-tê phué bah-piánn,
Lâng suí tshīng-tshah koh sî-kiânn.
Tsi̍t-ke hó-miā tsin tuan-tsiànn,
Huat-ta̍t kim-gûn muá tuā-thiann.

好意
點心 四果湯
只款 新婚
夫妻 和好 福壽

Hó-ì tsia̍h tsin tsuē b̍n̍gh,
ū tiám-sim sù-kóo-thng.
Tsí-khuán sin-hun ū tsiūnn sǹg,
Hu-tshe hô-hó hok-siū tn̂g.

點心 食過 香煙
雙喜 歸枝
男家 福份
新娘 入門 年年春

Tiam-sim sia̍h--kè thó phang-hun,
Siang-hí siū hun kui-ki thun.
Tsiok lín lâm-ka tuā hok-hun,
Sin-niû li̍p-bn̂g nî-nî-tshun.

新娘 派頭
穿 玻璃襪 即有敕
新娘
三從 四德

Sin-niû phài-thâu tsin gâu kik,
Tshīng po-lê-be̍h tsiah-ū-thik.
Sin-niû tsū tsá guá ū si̍k,
Tsin hiân sann-tshiông ē sú-tik.

今日 好意
笑咪咪
食飽
不通 羔羔纏

Kin-li̍t lín hó-ì,
Tsia̍h kah tshiò-bi-bi.
Tsia̍h-pá kín lâi khì,
M̄-thang ko-ko-tînn.

新娘 手頭
厝邊兜
逐項
這甌

Sin-niû tshiú-thâu gâu,
Tuà gún tshù-pinn-tau.
Ta̍k-hāng tsuè ē kàu,
guá phâng tsit-au.

這甌
一嘴 飲乾
物件
頭胞 玍泡

Tsit-au guá ū ha̍h,
Tsuè tsi̍t-tshuì lim-ta.
B̍n̍gh-kiānn koh khá,
Thâu-pau sinn lān-pha.

入門喜 真正好
家官 呵惱
免驚無
新年 辶日迌thit-tho5.

Li̍p-bn̂g-hí tsin-tsiànn-hó,
Liân ke-kuann too o-ló,
Tsuè lín tsia̍h bián-kiann-bô,
Sin-nî koh lâi 辶日迌thit-tho5.

甜茶 人客
茶甌 伐落
一年 一个
逐个 規矩 讀冊

Tsia̍h tinn-tê ê lâng-kheh,
Tê-au hua̍h-lo̍h ka teh.
tsi̍t-nî sinn tsi̍t-ê,
Ta̍k-ê kui-kí tha̍k-tsheh.

甜茶
銀票 鳥頭
新娘
大家

Tinn-tê tsia̍h liáu āu,
Gûn-phiò tsuè tsiáu-thâu.
Sin-niû khuànn ē kàu,
Ta̍k-ke pìnn tsin gâu.

安年 奇巧
銀票
花鳥 甲打
逐个

An--nî sinn kî-khá,
Gûn-phiò tsuè hue tshah.
Hue-tsiáu tsiah ū kah-phah,
Gún ta̍k-ê tsia̍h tsin .

預備 一包
新娘 茶甌
官員
有个 國外 外交

Gún ū ū-pī tshuân tsi̍t-pau,
Beh sin-niû teh tê-au.
Tsiok lín kuan-guân lóng tsuè thàu,
Ū-ê kok-guā tsuè guā-kau.

茶甌
新娘 名聲 流傳
新郎 下屆 競選
一定 當選 省議員

Beh lâi tê-au tsînn ū tshuân,
Sin-niû miâ-siann tsin liû-thuân.
Sin-lông ē-kài tio̍h kīng-suán,
It-tīng tòng-suán síng-gī-guân.

食煞 解散
各人
只款 順辦
夫妻 大斷

Tsia̍h-suah kín kái-sàn,
Kok-lâng thang koh thàn.
Tsí-khuán ū sūn-pān,
Hu-tshe pînn tāi-tuan.

新郎 新娘 在在
嫁妝 歸房內
專是 新色 流行派
日本 西洋 買過來

Sin-lông sin-niû khiā tsāi-tsāi,
Kè-tsng thia̍p kah kui-pâng-lāi.
Tsuan-sī sin-sik liû-hīng-phài,
Li̍t-pún se-iûnn bué--kè--lâi.

看真 逐款 有影
台灣 野袂 時行
恰早 罕聲
現品

Khuànn-tsin ta̍k-khuán too ū-iánn,
Tâi-uân iá-bē teh sî-kiânn.
Khah-tsá lâng too teh hán-siann,
Khuànn tio̍h hiān-phín tsiah ē kiann.

新娘 入門 客氣
新郎 趣味
一家 團圓 好日子
家官 壽元 佰二

Sin-niû li̍p-bn̂g khah kheh-khì,
Sin-lông tuì lán koh tshù-bī.
Tsi̍t-ke thuân-înn hó-li̍t-tsí,
Ke-kuann siū-guân tsia̍h pah-lī.

新娘 笑咪咪
女兒
白肉 小粒子
逐項

Sin-niû tshiò-bi-bi,
ke lâng lú-lî.
Pe̍h-bah suè-lia̍p-tsí,
Ta̍k-hāng

子兒 規矩 尫某
新娘 羅梭
不是 參考
出嘴

Kiánn-lî kui-kú ang-bóo ,
Beh kah sin-niû lo-so.
M̄-sī guá ài tsuè tsham-khó,
Kánn tio̍h hōo lâng tshut-tshuì thó.

新娘 單純
好物
豐收
好孫

Sin-niû tsin tan-sûn,
Hó-b̍n̍gh the̍h lâi pun.
Hong-siu tsia̍h tio̍h ún,
Tsiok lín tshut hó-sun.

新郎 新娘 仁慈
物件 不是
伐落 大厝
念乜 孫心婦

Sin-lông sin-niû lâng lîn-tsû,
B̍n̍gh-kiānn tsuan sin m̄-sī .
Hua̍h-lo̍h thang keh khí tuā-tshù,
Liām-mi beh tshuā sun-sin-pū.

大家

家官
祿 出頭

Ta̍k-ke lóng ū pun tsâu kàu,
Lâng suí liân b̍n̍gh suah suí thàu.
Hōo lín ke-kuann tsia̍h kah lāu,
Hok lo̍k siū tsuân lóng tshut-thâu.

新娘 逐个
無人 紹介
幸福 家內
子婿

Sin-niû suí ta̍k-ê ài,
Tshuē bô-lâng thang siāu-kài.
Ia̍h tio̍h hīng-hok ka-lāi,
Tsiah tit tio̍h kiánn-sài.

相當 門戶 相對
貧人 難得 富貴

看着 做瘦愧

Siong-tong bn̂g-hōo teh siong-tuì,
Pîn-lâng lân-tik thang hù-kuì.
Ang sing bóo tuànn koh tsin suí,
Khuànn-tio̍h tsin gâu tsuè-sán-khuì.

尫某 靴年
一對 小寶寶
這款 家庭 辶日迌, thit-___, To2-

Khuànn lâng ang-bóo hiah--nî ,
Khó tsi̍t-tuì sió-pó-pó.
Tsit-khuán ka-tîng 辶日迌, thit-thô___, To2- hōo lán tshuē too .

新娘 慷慨
新郎 斯文 大才
紅包 袋仔內
一聲 看覓

Sin-niû khuànn tio̍h tsin khong-khài,
Sin-lông su-bûn koh tāi-tsâi.
Âng-pau guán tē-á-lāi,
tshiò tsi̍t-siann gún khuànn-bāi.

只號
大大 預備
古器 現金
夫妻 同心

kah ū tsí-hō iūnn,
Tuā-tuā ū-pī siúnn.
Khuànn beh kóo-khì iah hiān-kim,
Tsiok lín hu-tshe íng tông-sim.

大斷
現代 男女 平權
文章 就選
大使 外交員

Suí lâng koh tsin tāi-tuan,
Hiān-tāi lâm-lú lóng pînn-kuân.
Gia̍h pit bûn-tsiónn ū tsiūnn-suán,
Phài tāi-sài guā-kau-guân.

合婚 日子
恭賀 兩姓 結做堆
預備 做瘦愧
天光 相排 相隨

Ha̍p-hun li̍t-sí koh tsin suí,
Kiong-hō lióng-sìnn kiat-tsuè-tui.
Tang khì ū-pī tsuè-sán-khuì,
Thinn-kng sann-pâi kiânn sann-suî.

兩姓 合婚
錢銀 年年
家官 打算
雙手 雙孫

Lióng-sìnn lâi ha̍p-hun,
Tsînn-gûn nî-nî tshun.
Ke-kuann gâu phah-sǹg,
Sang-tshiú phō sang-sun.

新郎 新娘 相當
人才 學問 明通
別人
念乜 內外公

Sin-lông sin-niû siong-tong,
Lîn-tsâi ha̍k-būn bîng-thong.
Ba̍t-lâng ū teh kóng,
Liām-mi tsuè lāi-guā-kong.

新娘 小膽
生子
家官
阿娘

Sin-niû tsin sió-tánn,
siūnn kín sinn-kiánn.
Ū ha̍h ke-kuann thiànn,
Tio̍h khuài tsuè a-niâ.

歡喜
趣味
緊去
變把戲

Tuì lán tsin huan-hí,
Tsai lâng ê tshù-bī.
Lán tio̍h hoo kín-khì,
Lâng beh pínn-pá-hì.

今夜
伐落 穿 皮鞋
返去 好細
鐵公雞

Kim-iā tsiú sia̍h tsin tsuē,
Hua̍h-lo̍h kín tshīng phê-uê.
Lán tńg-khì hó-sè,
Thang hoo tsuè thih-kang-kue.

比較 金山扣
新郎 鬱卒
大家 離開
人因 冥尾出

Pí-kàu kim-suann-khòo tio̍h ku̍t,
Tsē sin-lông ē ut-tsut.
Ta̍k-ke lī-khui tńg lán tshù,
Hōo in khì puann mî-bé-tshut.

新郎 新娘
逐家
門|着
趁早 皮猿

Sin-lông sin-niû tsia̍h sîn tāng,
Ta̍k-ke liōng tsá kín làng phāng.
Phûn tú-tio̍h hue koh phang,
Thàn-tsá hōng khì phê-kâu lāng.


人因 輸營
空契 骨力
念乜 阿娘

Tsia̍h tio̍h kín kiânn,
Lâng in beh su-iânn.
Khang-khè kut-la̍t piànn,
Liām-mi tsuè a-niâ.

新娘 大斷 慷慨
新郎 斯文 大才
好話
香煙 一支

Sin-niû tāi-tuan koh khóng-khài,
Sin-lông si-bûn lâng tāi-tsai.
Hó-uē gún kóng kui tsûn tsài,
seh hiunn-ian tsi̍t-ki lâi.

新娘 完全
生子 生孫 狀元
發財 代代傳
子孫 個個 金鑾

Lâi thàm sin-niû í uân-tsuân,
Sinn-kiánn sinn-sun tiòng tsiōng-guân.
Hōo lín huat-tsâi tāi-tāi-thuân,
Kiánn-sun kò-kò tsiūnn kim-luân.

新娘茶 歡喜
發財 造化
食茶 洞房
囝仔 腰飼

Tsia̍h sin-niû-tê tsin huann-hí,
Tsiok lín huat-tsâi tsō-huà .
Tsia̍h-tê tōng-pông kàu tsia tsí,
Hōo lín gín-á iau-tshī.

句豆 袂醜 自誇
內容 新詞
無嫌 若是 卜閣
話屎

Kù-tāu bē-bái tsū-khua,
Lāi-iông gún tshuân huān sin-sû.
Bô-hiâm nā-sī beh-koh suà,
Koh pian uē-sái siunn thua.

食茶 洞房 這鏨
離別 新娘 新人
四句 所有
人因 洞房

Tsia̍h-tê tōng-pông kàu tsit-tsām,
Lī-ba̍t sin-niû kah sin-lâng.
Sì-kù sóo-ū gún tsīn kóng,
Kín tńg thang hōo in tōng-pông.

一本 四元 講價
呈好 寫批
四集 16
郵票 代替

Tsi̍t-pún sì-khoo kóng-kè,
Khah hn̄g tìng-hó iōng siá-phe.
Sì-tsi̍p 16 khoo tsiah ū ,
Iû-phiò kià lâi tsuè tāi-thè.

竹林 編歌 自印
廠址 發行人
中央 戲院 相對面
者過 招牌

Tik-lîm pian-kua kiam tsū-ìn,
Suà tshiúnn-tsí huat-hîng-lîn.
Tiong-iong hì-īnn sann-tuì-bīn,
Tsia--kè tsiau-pâi khuànn hoo tsin.

食新娘茶講四句歌三集 
回前頁