冊名增廣英台新歌全本
編者未知
出版社廈門會文堂書局
出版年1914
篇名第二集

顯示 的款式: <xml>goan5-be2</xml> 倒爿漢字 正爿台羅字 Lô-má-jī 漢字 Lô-má-jī漢字 漢字Lô-má-jī
Lô-má-jī 是
漢字是

三伯 力話 應允
賢弟 知書 達理
全頭 講起
四幅 古畫 希奇

Sam-phik lia̍h-uē tio̍h ìn-ún,
Hiân-tē ti-su kiam ta̍t-lí,
Thiann guá tsn̂g-thâu lâi kóng-khí,
Sì-pak kóo-uē tsin hi-kî:

一幅 青草地
昭君 出塞 琵琶
漢王 無時
深恨 奸臣 延壽

Tsi̍t-pak tshun tshinn-tsháu-tē,
Tsiau-kun tshut-tsē phō pî-pê,
It tio̍h Hàn-ông bô-sî hiu,
Tshim-hūn kan-sîn Môo Iân-siū.

二幅 綠荷池
鶯鶯 花園 祝告天
嫖緻
奄奄 相思

Nn̄g-pak siúnn li̍k-hô-tî,
Ing-ing hue-hn̂g tsiok-kò-thinn,
Tiunn Kīng khuànn i sinn phiau-tì,
i iám-iám pīnn siunn-si.

三幅 黃花酒
姜女 甘心 衣裳
單身 出路
捨身 長城 杞郎

Sann-pak tshiu ím n̂g-hue-tsiú,
Khiunn-lú kam-sim sàng i-tsiûnn,
Tan-sin tshut-lōo sim ua̍t sng,
Siá-sin tn̂g-siânn tshē Kí-nn̂g.

四幅 白雪詩
文君 相如 相思
兩人 琴韻 情意
日後 雙雙

Sì-pak tang gîm pe̍h-suat-si,
Bûn-kun Siòng-lû pīnn siunn-si,
Nn̄g-lâng khîm-ūn tsîng-ì ,
Li̍t-āu sang-sang kiat kàu .

英台 聽見 笑微微
梁哥 知机
佳人 才子 情意
雙雙

Ing-tâi thiann--kìnn tshiò-bi-bi,
Niû-ko seh guá tsai-ki,
Ka-lîn tsâi-tsú tsîng-ì ,
guá sang-sang tio̍h lâi o̍h.

三伯 聽見 笑戲戲
想着 好笑 好氣
堂堂 男子漢
七尺 齊眉

Sam-phik thiann--kìnn tshiò-hi-hi,
Siūnn-tio̍h hó-tshiò hó-khì,
guá tông-tông lâm-tsú-hàn,
Beh lâi tshit-tshioh tuì tsê-bî.

英台 聽見 笑微微
梁哥 因何 呆癡
脫落 綉裙衣
梁哥 侢年

Ing-tâi thiann--kìnn tshiò-bi-bi,
Niû-ko in-hô tsiùnn gâi-tshi?
Thāi guá thǹg-lo̍h siù-kûn-i,
Tshì khuànn Niû-ko tsāi-nî?

兩人 相招
英台 心內 計智
胸前 獻出 二粒乳
卜呼 梁哥

Nn̄g-lâng sann-tsio li̍p pâng khì,
Ing-tâi sim-lāi īng kè-tì,
Hing-tsîng hiàn-tshut nn̄g-lia̍p-ni,
Beh-hōo niû-ko lâi khuànn .

三伯 看見 笑唏唏
近前 雙手
早知 賢弟 女兒
冥日 放身離

Sam-phik khuànn--kìnn tshiò-hi-hi,
Kūn-tsîng sang-tshiú lâi phō i,
Tsá-tsai hiân-tē lú-lî,
Tsāi kam mî-li̍t pàng-sin-lî.

英台 伸手 潑離
一世 男兒
饅頭 起駕
豬母 上樹 驚半死

Ing-tâi tshun-tshiú tio̍h puah-lî,
Óng tsi̍t-sì tsuè lâm-lî,
Thôo tsuè bān-thâu khí-kànn,
Ti-bú tsiūnn-tshiū kiann-puànn-sí.

三伯 輕鬆
呆疑 千萬般
近前 雙腳 跪落去
哀求 賢妹 情意

Sam-phik sim khin-sang,
Hūn guá gâi-tshi tshian-bān-puann,
Kūn-tsîng sang-kha kuī--lo̍h--khì,
Ai-kiû hiân-muē tsuè tsîng-ì.

攬抱 英台 尿
弄獅 戲球 遍身
雙人 相招 入床
外面 門聲

Lám-phō Ing-tâi liō tsuānn,
Lāng-sai hì-kiû piàn-sin kuānn,
Sang-lâng sann-tsio li̍p-tshn̂g khì,
Guā-bīn mn̂g-siann kip tsìnn.

英台 開門 出來
安童 着狂 卜死
安童 說出 姑娘
安人 起行

Ing-tâi khui-mn̂g tshut-lâi khuànn,
An-tông tio̍h-kông lâi beh-sí,
An-tông seh-tshut koo-niû thiann,
An-lîn tshe gún lâi khí-kiânn,

今旦 咱厝 事志
官人 鄉里
三伯 聽見 沖天
仁心 不是

Kin-tann lán-tshù ū tāi-tsì,
Tshiánn beh kuann-lâng tńg hiunn-lí.
Sam-phik thiann--kìnn khuì tshiong-thinn,
Tsū lîn-sim khah put-sī,

一場 姻緣 箸好
打散 煩惱
仁心 沖天
官人 透枝

Tsi̍t-tiûnn in-iân tsiah tù-hó,
lâi tánn-suànn tsin huân-ló.
Lîn-sim khuì tshiong-thinn,
kiò kuann-lâng seh thàu-ki,

有物 不食
山貓 水魚
三伯 聽見 目滓
賢弟 值時

Tsí lāi ū-m̍n̍gh m̄-tsia̍h,
Tann lâi suann-niau siūnn tsuí-hî.
Sam-phik thiann--kìnn ba̍k-tsái lâu,
Hiân-tē tsit khì tī-sî lâi?

真情 照實
冥日 等待
英台 吩咐 三伯兄

Tsin-tsîng tsiàu-si̍t kāng guá seh,
Bián guá mî-li̍t tsún tán-thāi.
Ing-tâi huan-hù Sam-phik-hiann,
pat sam tshit lio̍k tiānn,

記心 也着
阮厝
英台 一時 主意
先生 返去

Ko kì-sim iā-tio̍h thiann,
Ài beh siòng gún gún-tshù kiânn.
Ing-tâi tsi̍t-sî ū tsú-ì,
Pài sian-sinn beh tńg--khì,

仁心 吩咐
包袱 雨傘 齊備
英台 吩咐 三伯兄
明日 清早 起行

Tsū kiò lîn-sim lâi huan-hù,
Pau-ho̍k hōo-suànn khuán tsuê-pī.
Ing-tâi huan-hù Sam-phik-hiann,
Bîng-li̍t tshing-tsá tio̍h khí-kiânn,

私情 納定
安童 牽馬 趕緊
雙人 相共 入學
三伯 坐落 傷悲

Lán beh su-tsîng tio̍h la̍p-tīng,
An-tông khan-bé lâi kuánn-kín,
Sang-lâng sann-kāng li̍p-o̍h khì,
Sam-phik tsē--lo̍h àm siong-pi.

一身 呆癡
淚滓 流落 羅衣
英台 相辭 起身
仁心 安童 後面

Hūn guá tsi̍t-sin tsiùnn gâi-tshi,
Luī-tsái lâu-lo̍h sip lô-i,
Ing-tâi sann-sî beh khí-sin,
Lîn-sim An-tông suî āu-bīn.

三伯 隨後 送行
十里 大路亭
英台 伸手 梁兄
叮嚀 言語

Sam-phik suî-āu lâi sàng-hîng,
Sàng kàu tsa̍p-lí tuā-lōo-tîng,
Ing-tâi tshun-tshiú khan Niû-hiann,
Ting-lîng giân-gú ko tio̍h thiann,

斷得 日子 緊記
冥日 費心機
三伯 低頭 沉吟
今日 官人 姑娘

Tuān-tit li̍t-tsí ko kín-kì,
Bián guá mî-li̍t huì-sim-ki.
Sam-phik ànn-thâu àm tîm-gîm,
Kim-li̍t kuann-lâng sàng koo-niû.

士久 近前 仁心
一齊 相持 放身
英台 拜別 一路來
冥日 思想 無人知

Sū-kiú kūn-tsîng pia̍t lîn-sim,
Tsi̍t-tsuê sann-tshî pàng-sin.
Ing-tâi pài-pia̍t tsi̍t-lōo-lâi,
Mî-li̍t su-siúnn bô-lâng-tsai.

三日 越州塘
一直 祝家莊
兩人 廳堂
包袱 雨傘 齊全

Sann-li̍t kiânn kàu Ua̍t-tsiu-tn̂g,
It-ti̍t kiânn kàu Tsiok-ka-tsng,
Nn̄g-lâng lo̍h li̍p thiann-tn̂g,
Pau-ho̍k hōo-suànn siu tsiâu-tsn̂g.

爹媽 看見 歡喜
一家 大小 相見
嫂嫂 出來 笑微微
小姑 青春 當時

Tia-má khuànn--kìnn sim huann-hí,
Tsi̍t-ke tuā-suè lâi sann-kìnn,
Só-só tshut--lâi tshiò-bi-bi,
Sió-koo tshing-tshun tsiànn tng-sî,

杭州 三年
卜來 小姑 孩兒
英台 聽見 沖天
何用 言語 相欺

Tsi̍t khì Hâng-tsiu ū sann-nî,
Beh-lâi sió-koo phō hâi-lî.
Ing-tâi thiann--kìnn khuì tshiong-thinn,
Hôo-iōng giân-gú lâi sann-khi?

節義 虧損
綾羅 臭爛 牡丹
兄嫂 花園
百花 開透 青黃
牡丹 三年
綾羅 怎麼

Gún tann tsiat-gī ū khui-sńg,
Lîng-lô tshàu-nuā bóo-tan khui.
Tsio kâng hiann-só li̍p hue-hn̂g,
Pah-hue khui-thàu sik tshinn-n̂g,
Bóo-tan khui í sann-nî,
ti lîng-lô tsāi-mih?

姑嫂 花盆邊
英台 攑刀 一枝
花盆 插落去
繳出 綾羅 紅枝枝

Koo-só kiânn kàu hue-phûn-pinn,
Ing-tâi kia̍h-to ū tsi̍t-ki,
Tsiong tsí hue-phûn tshah--lo̍h-khì,
Kiāu-tshut lîng-lô âng-ki-ki.

看見 面皮
牡丹 綾羅 氣死
小姑 清節義
兄嫂 不是物

tann khuànn-kìnn bīn-phê âng,
Bóo-tan lîng-lô khì-sí lâng,
guá sió-koo tsing-tsiat-gī,
Hūn suah hiann-só m̄-sī-mi̍h.

英台 看見 歡喜
舉起 清香 三枝
一拜 牡丹 無開
二拜 綾羅 臭去

Ing-tâi khuànn--kìnn sim huann-hí,
Kia̍h-khí tshing-hiunn ū sann-ki,
It-pài bóo-tan lâi bô-khui,
Lī-pài lîng-lô tshàu-khì.

越州 人馬 講起
呵咾 英台 文理
琴棋書畫 伶俐
桃花 刺綉 作詩

Ua̍t-tsiu lâng-bé tio̍h kóng-khí,
O-ló Ing-tâi sing bûn-lí,
Khîm-kî-su-uē tsin líng-lī,
Thio-hue tshiah-siù kiam tsoh-si.

馬俊 出街 景致
聽見 英台 文理
坐落 書軒 沉吟
不知 何日 只親

Bé-tsùn tshut-kue khuànn kíng-tì,
Thiann-kìnn Ing-tâi sing bûn-lí,
Tsē-lo̍h su-hian àm tîm-gîm,
M̄-tsai hô-li̍t kiû tsí-tshin?

一日 思想 一日
像似 孤鳥 宿 山林
這親 成就
不免 冥日 心思

Tsi̍t-li̍t su-siúnn tsi̍t-li̍t tshim,
Tshiūnn-sū koo-tsiáu hioh san-lîm,
Ē tit tsit-tshin lâi sîng-tsiū,
M̄-bián mî-li̍t huì sim-su.

馬俊 心內 主意
央託 媒人 親誼

Bé-tsùn sim-lāi ū tsú-ì,
Iong-thok hm̂-lâng kiû tshin-gî,

英台 親得 成就
百兩 白金 謝儀
媒人 聽見 笑微微
不須 官人 掛意

Ing-tâi tsit tshintit sîng-tsiū,
Pah-niú pe̍h-kim tsuè siā-gî.
Hm̂-lâng thiann--kìnn tshiò-bi-bi,
Put-su kuann-lâng lín kuà-ì,

百般 口舌 由在
亦着 官人 造化
馬俊 再三 媒人
緊行 放空

Pah-puann tshuì-tsi̍h iû-tsāi guá,
Iā-tio̍h kuann-lâng lín tsō-huà.
Bé-tsùn tsài-sann thok hm̂-lâng,
tio̍h kín-kiânn bo̍h pàng-khang,

只親 若得 成雙
恩情 一人
媒人 相辭 府門
一直 祝家莊

Tsí-tshin nā-tit kiat tsiânn-sang,
Thinn tuā un-tsîng tsi̍t-lâng.
Hm̂-lâng sann-sî tshut hú-mn̂g,
It-ti̍t lâi kàu Tsiok-ka-tsng,

看見 美貌 姑娘
相似 嫦娥 二樣
英台 連步 入房
必定 媒人

Khuànn-kìnn bí-bāu tsi̍t koo-niû,
Siong-sū siông-ngô nn̄g-iūnn.
Ing-tâi liân-pōo kiânn li̍p-pâng,
Tsit lâng pit-tīng hm̂-lâng,

綉房 仔細
看見 此人 親成
- 入內 安人
外面 有人 求親

Phiah siù-pâng tsú-suè thiann,
Khuànn-kìnn tshú-lâng kóng tshin-tsiânn.
Suī- hiunn li̍p-lāi pín an-lîn,
Guā-bīn ū-lâng lâi kiû-tshin.

安人 移步 綉廳
媒人 看見 便 開聽
媒人 說話 安人
老身 親成

An-lîn î-pōo tshut siù-thiann,
Hm̂-lâng khuànn--kìnn piān khui-siann,
Hm̂-lâng seh-uē an-lîn thiann,
Lāu-sin tiau lâi kiû tshin-tsiânn,

長成 出閨
擇選 才子 佳人
安人 聽見 笑嘻嘻
婆婆 說話 合理

Līng ài tióng-sîng ìng tshut-kui ,
Ti̍k-suán tsâi-tsú ka-lîn tuì.
An-lîn thiann--kìnn tshiò-hi-hi,
Pô-pô seh-uē tsiànn ha̍p-lí,

夫妻 單生 女兒
良緣
媒人 說話
這人 第一 門楣

Hu-tshe tan-sinn tsi̍t lú-lî,
Tio̍h suán liâng-iân tsiànn phuè i.
Hm̂-lâng seh-uē tio̍h ìn i,
Tsit-lâng tuē-it bûn-bî,

祖上 官居 布政使
門口 棋杆 兩邊
現在 田園 數百萬
大厝 花木 各件

Tsóo-siōng kuan-Ku pòo-tsìng-sài,
Mn̂g-kháu kî-kuann nn̄g-pinn pâi.
Hiān-tsāi tshân-hn̂g sòo-pah-bān,
Tuā-tshù hua-bo̍k kok-kiānn ū,

家資 足足 百萬
也有錢庄 銀行
這人 正是
居住 現在 祝家莊

Ka-tsu tsiok-tsiok pah-bān î,
Iā-ūtsînn-tsng kiam gûn-hâng.
Tsit-lâng tsiànn-sī Tsùn nn̂g,
Ku-tsū hiān-tsāi Tsiok-ka-tsng,

讀書 聰明 伶俐
做人 疏財 重義
安人 聽見 笑微微
既然 如此 門楣

Tha̍k-tsu tshong-bîng kiam líng-lī,
Tsuè-lâng soo-tsâi kiam tiōng-gī.
An-lîn thiann--kìnn tshiò-bi-bi,
Kì-liân lû-tshú bûn-bî,

等待 員外 思量
姻緣 後日 相議
媒人 說出 安人
只人 越州城

Tán-thāi uân-guē lâi su-niû,
In-iân āu-li̍t tsài siong-gī.
Hm̂-lâng seh-tshut an-lîn thiann,
Tsí-lâng kài lán Ua̍t-tsiu-siânn,

榮華 富貴 無人
衣食 充足 掛意
入門 呼奴 喚婢
出門 用銀 用錢

Îng-huâ hù-kuì bô-lâng ,
I-si̍t tshiong-tsiok bián kuà-ì,
Li̍p-mn̂g hoo-lôo kāng huàn-pī,
Tshut-mn̂g īng-gûn īng-tsînn,

這人 第一 名聲
不可 錯過 親成
安人 聽見 歡喜
好厝 子兒

Tsit-lâng tuē-it miâ-siann,
M̄-thang tshò-kè tsit tshin-tsiânn.
An-lîn thiann--kìnn sim huann-hí,
Tsùn hó-tshù lâng kiánn-lî,

六禮 聘儀 由在
一娘 一个 着去
媒人 聽見 笑微微
寸絲 不通

Lak-lé phìn-gî iû-tsāi i,
Tsi̍t-niû tsi̍t-ê tio̍h-khì.
Hm̂-lâng thiann--kìnn tshiò-bi-bi,
Tshùn-si tīng m̄-thang î,

等待 選擇 日子
備辦 禮物 聘儀
媒人 相辭

Tán-thāi suán-ti̍k li̍t-tsí,
Pī-pān lé-bu̍t la̍p phìng-gî.
Hm̂-lâng sann-sî kín tsìnn,
Kiânn kàu Tsùn in tshù khì.

第一集  第三集 
回前頁