冊名增廣英台新歌全本
編者未知
出版社廈門會文堂書局
出版年1914
篇名第五集

顯示 的款式: <xml>goan5-be2</xml> 倒爿漢字 正爿台羅字 Lô-má-jī 漢字 Lô-má-jī漢字 漢字Lô-má-jī
Lô-má-jī 是
漢字是

一日 越深 一日
不知 何日 輕鬆
安人 聽見 傷悲
早年 過世

Tsi̍t-li̍t ua̍t-tshim tsi̍t-li̍t tāng,
M̄-tsai hô-li̍t tit khin-sang?
An-lîn thiann--kìnn khóo siong-pi,
tia tsá-nî lâi kè-sì,

單養 一人
可憐
___. 三伯 思着
就叫 士久 吩咐

Tan-iúnn guá kiánn tsi̍t-lâng sin,
ū tsuî thang khó-lîn?
___. Sam-phik siūnn-tio̍h sim ua̍t sng,
Tio̍h-kiò Sū-kiú huan-hù i,

一場
英台 薄情娘
士久 趕到 祝家庄
祝家庄上 鬧紛紛

Guá tann i pīnn tsi̍t-tiûnn,
Khì mn̄g Ing-tâi po̍k-tsîng-niû.
Sū-kiú kuánn-kàu Tsiok-ka-tsng,
Tsiok-ka-tsng-tsiūnn nāu-hun-hun,

堂上 結彩 張燈
正是 納聘
士久 慌忙 廳堂
遇着 仁心 動問

Tn̂g-tsiūnn kiat-tshái kāng tiunn-ting,
Tsiànn-sī Tsùn lâi la̍p-phìng.
Sū-kiú hong-bông tsiūnn thiann-tn̂g,
Gū-tio̍h Lîn-sim sann tāng-mn̄g:

稟上 小姐
阮厝 官人
仁心 士久哥
阮厝 娘子 後落

guá pín-siōng sió-tsiá tsai,
Gún-tshù kuann-lâng tshe guá lâi.
Lîn-sim tio̍h kiò Sū-kiú-ko,
Gún-tshù niû-kiánn āu-lo̍h,

卜見 英台 小姐
不免 通報
士久 即刻 後堂
親出 心頭

Beh-kìnn Ing-tâi gún sió-tsiá,
M̄-bián thong-pò suî gún kiânn.
Sū-kiú tsik-khik kàu āu-tn̂g,
It beh tshin-tshut sim-thâu sng.

官人 為尔 一場
未知 小姐 思量
英台 聽見 傷悲
官人 呆癡

Kuann-lâng uī-lí pīnn tsi̍t-tiûnn,
Bē-tsai sió-tsiá su-niû?
Ing-tâi thiann--kìnn khóo siong-pi,
lín kuann-lâng tsin gâi-tshi,

斷約 日期 不聽
將阮 配人成
士久 掠話
十日 直直 不言起

Tuān-iok li̍t-kî i m̄-thiann,
Guá tia tsiong-gún phuè-lâng-tsiânn.
Sū-kiú lia̍h-uē tio̍h ìn i,
Tsa̍p-li̍t ti̍t-ti̍t put-iân-khí,

奇奇 怪怪 歸串
官人 總兮無
英台 思着 滴淚啼
官人 傷悲

Kî-kî kuài-kuài iân kui-tshuàn,
Hāi gún kuann-lâng tsóng-ê-bô.
Ing-tâi siūnn-tio̍h tih-luī-thî,
Khǹg gún kuann-lâng bo̍h siong-pi,

就卜 尋伊
但恐 外人 便宜
士久 相辭 廳堂
看見 禮物 奇全

Gún sin tio̍h-beh khì tshē-i,
Tān-khióng guā-lâng seh pān-gî.
Sū-kiú sann-sî tshut thiann-tn̂g,
Khuànn-kìnn lé-bu̍t tsin kî-tsn̂g,

二罐 老酒 頭前
生豬 生羊 兩平
糖鼓 八角 洗口
糖子 香餅 二千色

Nn̄g-kuàn lāu-tsiú pâi thâu-tsîng,
Tshinn-ti tshinn-iûnn pâi nn̄g-pîng.
Tn̂g-kóo pueh-kak pīng sué-kháu,
Tn̂g-kiánn hiunn-piánn nn̄g-tshing-sik,

蚋灼 禮香 一齊
柿果 桔餅 滿盡多
鳳冠 金髻 珍珠
蟒襖 玉帶 四面

La̍h-tsik lé-hiunn pâi it-tsuê,
Khī-kó kiat-piánn buánn-tsīn-tuē.
Hōng-kuan kim-kè tsin-tsu suî,
Báng-ó gio̍k-tuà sì-bīn suî.

二領 緞衫 四開滾
二條 百景 五采裙
生花 一盛 清香
一對 雙鳳 牡丹

Nn̄g-niá tuān-sann sì-khui-kún,
Nn̄g-tiâu pah-kíng ngóo-tshái-kûn.
Tshinn-hue tsi̍t-siānn tsin tshing-phang,
Tsi̍t-tuì sang-hōng tiâu bóo-tan.

看見 禮物 齊全
翻身 近前 嫁妝
綢緞 衣裳 皮箱
一對 綉枕 鴛鴦

Khuànn-kìnn lé-bu̍t tsin tsiâu-tsn̂g,
Huan-sin kūn-tsîng khuànn kè-tsng:
Tiû-tuān i-tsiûnn pueh phê-siunn,
Tsi̍t-tuì siù-tsím siù uan-iunn,

金針 花片 珠絲
手環 耳鈎 金蜘蛛
牙箸 酒盞 金墘
茶杯 八塊 銀匙

Kim-tsiam hue-phìnn kat tsu-si,
Tshiú-khuân hī-kau kim-ti-tu.
Gê-tī tsiú-tsuánn khuan kim-kînn,
Tê-pue pueh-tè tuà gûn-sî,

玉磬 八卦 - 月斗練
六串 - 月斗 銀墘
緞衣 緞裙 鉛錢
帳眉 鏡巾 萬字

Gio̍k-khìng pat-kuà kim- tóo-liān,
La̍k-tshuàn siù- tóo kuà gûn-kînn.
Tuān-i tuān-kûn tuà iân-tsînn,
Tiùnn-bâi kiànn-kun thio bān-lī,

三寸 女鞋 六串
色褲 挑花 盤鞋
腳桶 腰桶 花箍
白銅 面盆 錫尿壺

Sann-tshùn lú-uê la̍k-tshuàn tué,
Sik-khòo thio-hue lo̍h puânn-uê.
Kha-tháng io-tháng tánn hue-khoo,
Pe̍h-tâng bīn-phûn siah-liō-ôo.

嫁粧 各件 齊備
挑工 轎下 卜食
士久 看見 思量
官人 一場

Kè-tsng kok-kiānn tsuê-pī,
Tann-kang kiō-ē beh-tsia̍h înn.
Sū-kiú khuànn--kìnn àm su-niû,
Khui gún kuann-lâng pīnn tsi̍t-tiûnn,

看日
官人 心机
仁心 就叫 士久哥
官人 下落

I tann khuànn-li̍t beh tshuā-khì,
Óng guá kuann-lâng huì sim-ki.
Lîn-sim tio̍h-kiò Sū-kiú-ko,
Kāng lín kuann-lâng seh hē-lo̍h,

阮厝 小姐
官人
士久 相辭 鄉里
就共 官人 透机

Gún-tshù sió-tsiá phuè Tsùn,
Kin li̍t lín kuann-lâng hun.
Sū-kiú sann-sî tńg hiunn-lí,
Tio̍h-kāng kuann-lâng seh thàu-ki,

英台 有話
不可 切壞 身己
三伯 思着 傷悲
割吊 心机

Ing-tâi ū-uē lâi khǹg ,
M̄-thang tshueh-hāi kim sin-kí.
Sam-phik siūnn-tio̍h khóo siong-pi,
Khui guá kuah-tiàu huì sim-ki,

舉起 紙筆
句句 寫出 斷腸詩
三伯 暗寫 一封
鶯哥 下縫

Kia̍h-khí tsuá-pit sim ua̍t pi,
Kù-kù siá-tshut tuān-tsiông-si.
Sam-phik àm-siá sìn tsi̍t-pang,
Pa̍k tsāi ing-ko si̍t ē-phāng:

越州 英台
不可 失落 東西
叮嚀 几句 鶯哥
越州 英台

khì gua̍t-tsiu tshē Ing-tâi,
M̄-thang sit-lo̍h pàng tang-sai,
Ting-lîng kuí-kù ing-ko tsai,
khì Ua̍t-tsiu tshē Ing-tâi.

英台 越州
祝家 岩桂 石獅
鶯哥 騰空 越州
認着 岩桂 石獅

Ing-tâi tshù Ua̍t-tsiu ,
Tsiok--ka giâm-kuì tuì tsio̍h-sai,
Ing-ko thîng-khong Ua̍t-tsiu lâi,
Līn-tio̍h am-kuì tuì tsio̍h-sai,

一直 宿落 岩桂樹
聲聲 叫出 英台
英台 剌綉 大廳
聽見 樹上 叫聲

It-ti̍t hioh-lo̍h am-kuì-tshiū,
Siann-siann kiò-tshut Tsiok Ing-tâi.
Ing-tâi tshiah-siù tuā-thiann,
Thiann-kìnn tshiū-tsiūnn tsiáu kiò-siann,

放落 針線 出來
原來 鶯哥
鶯哥 落塗
英台 雙手

Khǹg-lo̍h tsiam-suànn tshut-lâi khuànn,
Guân-lâi ing-ko pat guá miâ.
Ing-ko kìnn niû pe lo̍h-thôo,
Ing-tâi sang-tshiú tio̍h lâi moo,

摸到 鶯哥 下縫
一封 書信 怪異
英台 着一驚
誰人 回書 梁兄

Bong-kàu ing-ko si̍t ē-phāng,
Tsi̍t-pang tsu-sìn ū kuài-ī.
Ing-tâi kìnn tsu tio̍h-tsi̍t-kiann,
Tsuî-lâng huê-tsu kià Niû-hiann?

一弓 兩箭
一馬 兩鞍
書中 寫出 萬種愁
誰心 僥心 一別

Tsāi thang tsi̍t-king kuà nn̄g-tsìnn,
Tsāi thang it-bé kuà nn̄g-uann.
Tsu-tiong siá-tshut bān-tsióng-tshiû,
Tsuí-lâng hiau-sim it-pia̍t hiu.

孤眠 深恨 薄情娘
相思 病一場
今旦 為娘 相思
直卜 藥詩

Koo-bîn tshim-hūn po̍k-tsîng-niû,
Khui guá siunn-si pīnn-tsi̍t-tiûnn,
Kin-tuànn uī-niû khóo siunn-si,
Ti̍t-beh kāng thó io̍h-si.

卜討 六月 暑天霜
卜討 正月 樹梅香
卜討 金雞 頭上髓
卜討 鳳肝 龍腹腸

Beh-thó la̍k--ge̍h sú-thinn-sng,
Beh-thó tsiann--ge̍h tshiūnn-m̂-phang,
Beh-thó kim-kue thâu-tsiūnn-tshé,
Beh-thó hōng-kuann lîng-pak-tn̂g.

卜討 仙蛋 煎湯
卜討 貓腱 水圭毛
醫藥
討無 這藥 會死

Beh-thó sian-nn̄g lâi tsuann-thng,
Beh-thó niau-kiān tsuí-kue-mn̂g,
Thó ū tsí i-io̍h thang ,
Thó-bô tsit-io̍h tsóng ē-sí.

十分 九分
死了 葬墓 大路邊
坐東 向西
卜用 青石 墓碑

Siūnn guá tsa̍p-hun káu-hun ,
Sí-liáu tsòng-bōng tuā-lōo-pinn,
Bōng beh tsē-tang bīn ǹg-sai,
Beh-īng tshinn-tsio̍h phah bōng-pi,

墓碑 打出 三伯
小妹 尔着 墓前
英台 看書 完備
就叫 - 筆硯

Bōng-pi phah-tshut Niû Sam-phik,
Sió-bē lí-tio̍h bōng-tsîng lâi.
Ing-tâi khuànn-tsu to uân-pī,
Tio̍h-kiò Suī- hiunn phâng pit-hīnn,

几句 心內話
寄度 梁哥 知机
英台 一封
就纏 鶯哥 下縫

Huê beh kuí-kù sim-lāi-uē,
Kà-thōo Niû-ko tit tsai-ki.
Ing-tâi tio̍h huê tsu tsi̍t-pang,
Tio̍h-tînn ing-ko si̍t ē-phāng,

杭州府
不通 飛落 宿 東西
鶯哥 即時 武州
書信 三伯

tann pe khì Hâng-tsiu-hú,
M̄-thang pe-lo̍h hioh tang-sai.
Ing-ko tsik-sî Bú-tsiu ka,
Pàng lo̍h tsu-sìn Sam-phik tsai,

三伯 看書 淚紛紛
一時 險險 閻君
長冥 思想 肝腸
頭眩目暗 青黃

Sam-phik khuànn-tsu luī-hun-hun,
Tsi̍t-sî hiám-hiám kìnn giâm-kun ,
Tn̂g-mî su-siúnn kuah kuann-tn̂g,
Thâu-hîn-ba̍k-àm bīn tshinn-n̂g.

早間 起來 天光
媽親 入房 子兒
金身 保惜
不可 苦苦切

Tsá-kan khí--lâi thinn-kng ,
Má-tshin li̍p-pâng kìnn kiánn-lî,
Guá kiánn kim-sin tio̍h pó-sioh,
M̄-thang siūnn i khóo-khóo-tshueh.

三伯 聽見 滴淚啼
一命 久時
叮嚀 言語
東西 大路邊

Sam-phik thiann--kìnn tih-luī-thî,
Siūnn kiánn tsi̍t-miā kú-sî,
Ting-lîng giân-gú niû tio̍h ,
Bōng tsòng tang-sai tuā-lōo-pinn,

坐東 向西
青石 墓碑
墓碑 打出 名字
英台 近來 墓前

Bōng beh tsē-tang bīn ǹg-sai,
Tánn beh tshinn-tsio̍h phah bōng-pi,
Bōng-pâi phah-tshut kiánn miâ-lī,
Ing-tâi kūn-lâi bōng-tsîng lâi.

叮嚀 言語 完備
二目 吊起 暈暈
喉內 起痰 滿 盡是
一時 氣絕 陰司

Ting-lîng giân-gú seh uân-pī,
Nn̄g-ba̍k tiàu-khí hūn-hūn khì,
Âu-lāi khí-thâm muá tsīn-sī,
Tsi̍t-sî khuì-tsua̍t kui im-si.

爹媽 看見 傷悲
頭磕 床邊 恨落去
一家 大小
看見 死屍 開聲

Tia-má khuànn--kìnn khóo siong-pi,
Thâu-kha̍p tshn̂g-pinn hūn--lo̍h--khì,
Tsi̍t-ke tuā-suè lâi khuànn i,
Khuànn-kìnn sí-si khui-siann thî.

父母 年老 耽當
死着 三伯 割人腸
可恨 英台 賤婢
一命 害死

Hū-bió nî-lāu kiánn tam-tng,
Sí-tio̍h Sam-phik kuah-lâng-tn̂g,
khó-hūn Ing-tâi phái tsiān-pī,
Guá kiánn tsi̍t-miā i hāi-sí.

厝邊 近前
身長 命短 天意
趕緊 上街 棺木
收拾 三伯 身屍

Tshù-pinn kūn-tsîng khuànn tit kìnn,
Sin-tn̂g miā-té thinn-ì,
Kuánn-kín tsiūnn-kue bué kuan-bo̍k,
Siu-si̍p Sam-phik tsi̍t sin-si.

士久 送主 滴淚啼
安人 險險 磕死
回頭
親像 溪水 倒頭流

Sū-kiú sàng-tsú tih-luī-thî,
An-lîn hiám-hiám lâi kha̍p--sí,
Khuànn kiánn tsit khì put huê-thâu,
Tshin-tshiūnn khue-tsuí tò-thâu-lâu.

三伯 埋葬 完備
風水 做好 打字
東山 大路邊
坐東 向西 石碑

Sam-phik bâi-tsòng too uân-pī,
Hong-suí tsuè-hó pi phah-lī,
Bōng Tang-suann tuā-lōo-pinn,
Tsē-tang ǹg-sai tshinn tsio̍h-pi.

反主 返來 鬧紛紛
魂亭 鼓吹 一群
安人 傷悲
靈位 安置 大厝邊

Huán-tsú tńg--lâi nāu-hun-hun,
Hûn-tân kóo-tshe tsuè tsi̍t-kûn,
An-lîn siūnn tio̍h khóo siong-pi,
Lîng-uī an-tì tuā-tshù-pinn.

早暗 不斷
敬奉 在生 一般
冥日 割吊 哭啼啼
聲聲 句句 子兒

Tsá-àm put-tuān hiunn kāng tsik,
Kìng-hōng tsāi-sinn it-puann ,
Mî-li̍t kuah-tiàu khàu-thî-hî,
Siann-siann kù-kù kiò kiánn-lî.

安人 心內 主意
就叫 士久 吩咐
官人
英台 主意

An-lîn sim-lāi ū tsú-ì,
Tio̍h-kiò Sū-kiú huan-hù i,
Lán tshù kuann-lâng i ,
Khì mn̄g Ing-tâi mih tsú-ì?

士久 奉命 越州
英台 知机
官人 尔死
未知 小姐 主意

Sū-kiú hōng-bīng Ua̍t-tsiu khì,
Khì Ing-tâi tit tsai-ki,
Gún tshù kuann-lâng lí-sí,
Bē-ti sió-tsiá mih tsú-ì?

英台 聽見 傷悲
搥胸 失落 大廳
- 近前 小姐
不通 切心 只路

Ing-tâi thiann--kìnn khóo siong-pi,
Tuî-hing sit-lo̍h tuā-thiann pinn,
Suī- hiunn kūn-tsîng khǹg sió-tsiá,
M̄-thang tshueh-sim tsí-lōo kiânn.

思着 三伯 哀哀
紅花 拔落來
梁哥 一命
卜見 梁兄 黃泉

Siunn-tio̍h Sam-phik luī ai-ai,
Thâu tsiūnn âng-hue pue̍h--lo̍h--lâi,
Niû-ko tsi̍t-miā gún ,
Beh-kìnn Niû-hiann hông-tsuân khì.

馬家 好日
無心
取去 白銀 二佰
功果 和尚

Bé--ka hó-li̍t beh-tshuā khì,
Gún tann bô-sim khì pài i,
Tshú-khì pe̍h-gûn nn̄g-pah niú,
Khì tsuè kong-kó tshiánn hê-siūnn.

士久 返來 透枝
和尚 相議
看日 成服 頭巡
安人 士久 哭紛紛

Sū-kiú tńg--lâi seh thàu-ki,
Khì tshiánn hê-siūnn lâi siong-gī,
Khuànn-li̍t sîng-ho̍k tsuè thâu-sûn,
An-lîn Sū-kiú khàu-hun-hun.

佛壇 排設
五個 和尚 誦經
獻敬 改結 完備
宣經 拜懺 庫盆

Hu̍t-tuânn pâi-siat tshing kiam tsīng,
Gōo-ê hê-siūnn lâi siōng-king,
Hiàn-kìng kái-kiat too uân-pī,
Suan-king pài-tshàm sio khòo-tsînn.

功德 第七旬
和尚 靈前 祭文
道士 弄鶴 亡魂
日間 弄樓 戲盆

Kong-tik tsuè kàu tuē-tshit-sûn,
Hê-siūnn lîng-tsîng tha̍k tsè-bûn,
Tō-sū lāng-ho̍h tui bông-hûn,
Li̍t-kan lāng-lâu hì-phûn.

七旬 功果 完備
除靈 散飯 一冥
靈厝 滿天紅
三伯 騎鶴 西方

Tshit-sûn kong-kóo tsuè uân-pī,
Tî-lîng suànn-pn̄g tsuè tsi̍t-mî,
Sio khí lîng-tshù buán-thian-hông,
Sam-phik khiā-ho̍h óng se-hong.

第四集  第六集 
回前頁