冊名最新手巾歌
編者麥田(國安)續著
出版社玉珍漢書部
出版年1932
篇名全本

顯示 的款式: <xml>goan5-be2</xml> 倒爿漢字 正爿台羅字 Lô-má-jī 漢字 Lô-má-jī漢字 漢字Lô-má-jī
Lô-má-jī 是
漢字是

一條 手巾 四角箱
私通 五娘
探听 只號樣
赶緊 狀詞 一張

Tsi̍t-taiû tshiú-kin sì-kak-siunn,
Tân Sann su-thong kuái Gōo-niû,
Lîm Tuā thàm-thiann tsí-hō-iūnn,
Kuánn-kín tsn̄g-sû tsuè tsi̍t-tiunn.

二條 手巾 四吝
御駕 親征 世民
帶兵 太謹
回朝 大奸臣

Ln̄g-taiû tshiú-kin siunn sì-lìn,
Gū-kà tshin-tsing Sè-bîn,
Sih tuà-ping kuánn thài-kín,
Huê-tiâu beh tuā-kan-sîn.

三條 手巾 剪絨
壽春 好漢 尽忠
主僕 第一 度量
當珠 自助 昭陽

Sann-tiâu tshiú-kin siù tsiàn-liông,
Siū-tshun hó-hàn lâng tsīn-tiong,
Tsú-phok tē-it ū tōo-liōng,
Tǹg-tsu tsū-tsōo Tsiau-iông.

四條 手巾 二尺
姜女 尋君 外方
不驚 長城 路頭
堅心 卜尋 杞郎

Sì-tiâu tshiú-kin ln̄g-tshioh tn̂g,
Khiunn-lí tshē-kun tshut guā-hng,
M̄-kiann Tn̂g-siânn lōo-thâu hn̄g,
Kian-sim beh-tshē Huān Kí-ln̂g.

五條 手巾 海反
迄求 三擺 中原
手骨 甘愿
報冤

Gō-tiâu tshiú-kin siù hái-huán,
Khit-kiû sann-pái tsìn Tiong-guân,
Ông Tsó tshiú-kut kam-guān tuān,
Beh thè Lio̍k Ting i pò-uan.

六條 手巾 八欵
用計 連環
赤壁 加治
敗甲 華雄 尾番

La̍k-tiâu tshiú-kin siù peh-khuán,
Pâng thóng iōng-kè hiàn liân-khuân,
Hué sio Tshiah-phik ka-tī luān,
Pī-kah Huâ-hiông tsīn bé-huan.

七條 手巾 百草
王氏 寶川 彩樓
平貴 某緣 一个
小姐 綉球 親手

Tshit-tiâu tshiú-kin siù pah-tsáu,
Ông--sī Pó-tshuan kiat tshái-lâu,
Pîng-kuì bóo-iân tsi̍t-ē kàu,
Sió-tsiá siù-kiû tshin-tshiú phau.

八條 手巾 四色
七擺
藤兵 失得
逆天 减歲 移易

Peh-tiâu tshiú-kin siù sì-sik,
Khóng Bîng tshit-pái lia̍h Bīng Hi̍k,
Hué sio tîn-ping tsin si̍t-tik,
Gi̍k-thinn kiám-huè î-i̍k.

九條 手巾 仙桃
刀羅 宮主 飛刀
武藝
貪功 性命 即下

Káu-tiâu tshiú-kin siù sian-thô,
To-lô kiong-tsú hui-to,
Lîn tián i bú-gē ,
Tham-kong sènn-miā tsiah-ē .

十條 手巾 龍蝦
丁山 卦帥 西
失悞 老爸
奉旨 帶孝

Tsa̍p-tiâu tshiú-kin siù lîng-hê,
Ting-san kuà-suè beh tsing se,
Sit-gōo siā in lāu-pē,
Hōng-tsí tuà-hà khì kiû tshe.

十一 手巾 百鳥
捉號 金眼彫
硬軟 工夫 能曉
無人 能得

Tsa̍p-it tshiú-kin siù pah-tsiáu,
Khu Sîng tshiok-hō kim-gán-tiau,
Ngē-lńg kang-hu thong ē-hiáu,
Bô-lâng tòng i ē-tit tiâu.

十二 手巾 謝榴
下山
目周 卜出 二技手
英皆

Tsa̍p-lī tshiú-kin siù siā-liû,
Iûnn līm hā-san beh Tiu,
Ba̍k-tsiu beh-tshut ln̂g-ki-tshiú,
Tiunn Kui ing-kai i lâi siu.

十三 手巾 草子
真珠旗
奸臣 計智
西寮 妻兒

Tsa̍p-sann tshiú-kin siù tsháu-tsí,
Ti̍k tshing beh tshú tsin-tsu-kî,
Kan-sîn Pâng Hông īng kè-tì,
Tshiânn i Se-liâu tit tshe-lî.

十四 手巾 八景
酒醉 花灯
仆置 城樓頂
被伊 驚死 不明

Tsa̍p-sì tshiú-kin siù pat-kíng,
Sih Kong tsiú-tsuì nāu hue-ting,
Li phak-tì siânn-lâu-tíng,
Hōo-i kiann--sí tsin put-bîng.

十五 手巾 鶯武
尽忠 有孝 專諸
半路
酷魚

Tsa̍p-gōo tshiú-kin siù ing-bú,
Tsīn-tiong iú-hàu Tsuan-tsu,
Ngóo Guân puànn-lōo phiàn i khì,
Beh tshì Ông Liâu tsìn kho̍k-hî.

十六 手巾 八仙
大舜 耕田
出身 金鑾殿
因為 有孝 感動

Tsa̍p-la̍k tshiú-kin siù pat-sian,
Tāi-sūn iōng tshiūnn teh king-tiân,
Tshut-sin thang tsē Kim-luân-tiān,
In-uī iú-hàu kám-tōng thian.

十七 手巾 欄杆
牛頭山
大戰 一陣 驚甲
打出 陣圍

Tsa̍p-tshit tshiú-kin siù lân-kan,
Khiunn ping pāi Gû-thâu-san,
Tāi-tsiàn tsi̍t-tīn kiann-kah sán,
Phah-tshut tīn-uî sim tsiah an.

十八 手巾 鴛鴦
查某 曾二娘
希花 代志 無想
堅心 食菜 燒好香

Tsa̍p-peh tshiú-kin siù uan-iunn,
Tsa-bóo tio̍h o̍h Tsan-lī-niû,
Hi-hua tsāi-tsì i bô-siūnn,
Kian-sim tsia̍h-tshài sio-hó-hiunn.

十九 手巾 牡丹
看羊 反孝
苦嘆
刻木 世間

Tsa̍p-káu tshiú-kin siù bóo-tan,
Khuànn-iûnn huán-hàu Ting Lân,
Gōo pik niû tuā khóo-thàn,
Khik-bo̍k thuân sè-kan.

二十 手巾 双鳳
用計 上界
美人 進貢
即能 西施 吳王

Lī-tsa̍p tshiú-kin siù siang-hōng,
Huān iōng-kè siōng-kài thong,
Kik iōng bí-lîn khì tsìn-kòng,
Tsiah-ē Se-si pāi Ngôo-ông.

廿一 手巾 含笑
童關
見少
好得 棟條

Lī-it tshiú-kin siù hâm-tshiàu,
Tso Tshò Tông-kuan Tshiau,
Kuah tshiu khì phâu tsiànn kiàn-sisù,
Hó-tit Khóo Thû ka tòng-tiâu.

廿二 手巾 月桂
孫殯 打陣 五雷
南極仙翁 到位
正仙 隻無 受開

Lī-lī tshiú-kin siù gua̍t-kuì,
Sun-pīn phah-tīn li̍p ngóo-luî,
Lâm-ki̍k-sian-ong kín kàu-uī,
Tsìng-sian tsiah-bô khì siū-khui.

廿三 手巾 金棗
八仙 過海 白鶴
仙姑 講是 洞殯嫂
托拐 大仙 大哥

Lī-sann tshiú-kin siù kim-tsó,
Pat-sian kuè-hái khiâ pe̍h-ho̍h,
Sian-koo kóng-sī Tōng-pin-só,
Thuh-kuáinn tāi-sian tsuè tuā-ko.

廿四 手巾 日癸
採花 淫賊 燕子飛
查某
今暝 因厝 大開

Lī-sì tshiú-kin siù ji̍t-kuî,
Tshái-hue îm-tsha̍t Iàn-tsú-hui,
Tsa-bóo hoo khuànn tio̍h suí,
Kim-mî in-tshù siū tuā-khui.

廿五 手巾 鳳凰
大鬧 天宮 悟空
鐵捧 乱乱貢
如來 佛法 猴王

Lī-gōo tshiú-kin siù hōng-hông,
Tāi-nāu thian-kiong Sun Ngōo-kong,
Tshiú gia̍h thih-pāng luān-luān-kòng,
Lû-lâi hu̍t-haut4 kâu-ông.

廿六 手巾 櫻爪
通州 鳳嬌
乎人 見少
江山 復到 入朝

Lī-la̍k tshiú-kin siù ing-liáu,
tàn Thong-tsiu phuè Hōng-kiau,
Hōo-lâng tsuè lôo tsiànn kiàn-siàu,
Kan-san ho̍k-guân tshuā li̍p-taiû.

廿七 手巾 芙蓉
藤公 尽忠
保擧 大將
蕭何 參詳

Lī-tshit tshiú-kin siù phû-iông,
Tîn-kong kok ū tsīn-tiong,
Pó-kí Hân Sìn tsuè tāi-tsiòng,
Kín Siau-hô i tsham-siông.

廿八 手巾 金蟬
三藏 西天
好得 猴王
亦是 三藏 佛緣

Lī-peh tshiú-kin siù kim-siân,
Sma-tsōng tshú king óng se-thian,
Hó-tit kâu-ông thài gâu piàn,
Ia̍h-sī Sam-tsōng ū hu̍t-iân.

廿九 手巾 木筆
子牙 用兵 机蜜
好消息
武王 入陣 百日

Lī-káu tshiú-kin siù bo̍k-pit,
Tsú-gâ iōng-ping siōng ki-bi̍t,
Iûnn Tsián thàm hó-siau-sit,
Bú-ông li̍p-tīn khùn pah-ji̍t.

三十 手巾 海棠
軍師 子房
咸陽市 顛戇
霸王

Sann-tsa̍p tshiú-kin siù hái-tông,
Lâu Pang kun-su Tiunn Tsú-pông,
Hâm-iông-tshī lāi tian-gōng,
Hāi Hân Sing pāi Pà-ông.

卅一 手巾 綢春
仁貴 出身 火頭軍
征東
瞞天過海 城船

Sap-it tshiú-kin siù tiû-tshun,
Lîn-kuì tshut-sin hué-thâu-kun,
Tsing-tang ū tsuè pîng Liâu lūn,
Muâ-thinn-kuè-hái tsō siânn-tsûn.

卅二 手巾 薔薇
憂王 褒似
煙敦 歡喜
到時 亡國 反悔

Sap-lī tshiú-kin siù tshiûnn-bî,
Iu-ông beh pāi tshut Po-sī,
pàng ian-thûn tsiah huann-hí,
Kàu-sî bông-kok huán-hué .

卅三 手巾 夜香
重圍 子龍
三國 算來 福將
一生 出戰 受傷

Sap-sann tshiú-kin siù iā-hiong,
Tiông-uî kiù tsú Tiō Tsú-liông,
Sam-kok sǹg--lâi hok-tsiòng,
It-sing tshut-tsiàn siū-siong.

卅四 手巾 八美
七歲 神童兒
孔子 道理
智識 亦閣 不及

Sap-sì tshiú-kin siù pat-bí,
Hāng Thok tshit-huè sîn-tông-lî,
Khóng-tsú kah i lūn tō-lí,
Tì-sik ia̍h-koh put-kip i.

卅五 手巾 金獅
子貢 第一 口才
亦着 子路 介呆
顏冋 早死 摧排

Sap-gōo tshiú-kin siù kim-sai,
Tsú-kòng tē-it kháu-tsâi,
Ia̍h-tio̍h Tsú-lōo sìng kài-pháinn,
Gân-huê tsá-sí thinn tshui-pâi.

卅六 手巾 萬字
三國 華陀 神醫
希奇 什症
做人 慷慨 不仲

Sap-la̍k tshiú-kin siù bān-lī,
Sam-kok Huâ-tô sîn-i,
Hi-kî tsa̍p-tsìng ia̍h ē ,
Tsuè-lâng khóng-khài m̄-tiōng tsînn.

卅七 手巾 英哥
乾隆 本是 覺羅
想着 景致
單身 江南

Sap-tshit tshiú-kin siù ing-ko,
Khiân-liông pún-sī sènn Kak-lô,
Siūnn-tio̍h Soo Hâng kíng-tì ,
Tuann-sin Kang-lâm khì tshit-thô.

卅八 手巾 金鶯
紅蓮寺 野僧
文正
無宜 小青

Sap-peh tshiú-kin siù kim-ing,
Âng-liân-sī tiong tshut iá-tsing,
Liú beh kiù Pok Bûn-tsìng,
Bô-gî sing kiù Lio̍k Siáu-tshing.

卅九 手巾 山水
子摧
重耳 復位
封官 克虧

Sap-káu tshiú-kin siù san-suí,
Kuah kóo tām kun Kài Tsi-tshui,
kàu Tiông-ní tsài ho̍k-uī,
Suah hong-kuann tsin khik-khui.

四十 手巾 水錦
唐朝 福將 咬金
瓦岡
退

Sì-tsa̍p tshiú-kin siù tsuí-gím,
Tông-tiâu hok-tsiòng Thiânn Kā-kim,
Uá-kong ông ia̍h tshing tīm,
Tsí suan Sîng thè Iûnn Lîm.

四一 手巾 金聰
種作 神農
先輩
宗拜 五谷王

Sì-it tshiú-kin siù kim-tshong,
lâng tsìng-tsoh Sîn-lông,
Sian-puè ê lâng ia̍h gōng,
Li̍p biō tsông-pài Ngóo-kok-ông.

四二 手巾 大鵬
明朝 氣數 崇禎
三貴 借兵 國境
隻能 中土 滿清

Sì-lī tshiú-kin siù tāi-phîng,
Bîng-tiâu khì-sòo tsì Tsông-tsing,
Sam-kuì tsioh-ping li̍p kok-kíng,
Tsaih-ē tiong-thóo sio̍k Buán-tshing.

四三 手巾 金蝶
大子 金叱
第二 南海 尊者
第三 哪叱 出名

Sì-sann tshiú-kin siù kim-ia̍h,
Tsīng tuā-kiánn Kim-tshia,
Tē-lī Lâm-hái tsuè Tsun-tsiá,
Tē-sann Lô-tshia siōng tshut-miâ.

四四 手巾 黃蜂
有孝 是大人
暗頭 自身 飼蚊
先不通

Sì-sì tshiù-kun siù n̂g-phang,
Ngôo Bíng iú-hàu sī-tuā-lâng,
Àm-thâu tsū-sin lâi tshī-báng,
guán sian-m̄-thang.

四五 手巾 官蘭
救駕 牛頭山
退 雄兵 數十
見着 康王

Sì-gōo tshiú-kin siù kuann-lân,
Ga̍k Hui kiù-kà Gû-thâu-san,
Thâi thè hiông-ping sòo-tsa̍p bān,
Kìnn-tionh8 Khong-ông sim tsiah an.

四六 手巾 茉莉
食錢
紂王 妲己
隻能 反詩

Sì-la̍k tshiú-kin siù bāng-lī,
Tiōng Hûn ài tsia̍h-tsînn,
Khì tsàu Tiū-ông suán Thán-kí,
Tsiah-ē Soo hōo thê huán-si.

四七 手巾 仙鶴
關公
五關 二嫂
千里 路途 大哥

Sì-tshit tshiú-kin siù sian-ho̍h,
Kuan-kong hâng Hàn hâng Tsô,
Thâi tshut ngóo-kuan lī-só,
Tshian-lí lōo-tôo tshē tuā-ko.

四八 手巾 雙面
公明 本身
三宵 黃河陣
十二个 門人

Sì-peh tshiú-kin siù siang-bīn,
Kong-bîng tsōo Tiū hāi pún-sin,
Sam-siau lâi pâi n̂g-hô-tīn,
Beh lia̍h tsa̍p-jī-ê bûn-jîn.

四九 手巾 錢樹
千金 小姐 綉球
蒙正 牽手
爹媽 收留

Sì-káu tshiú-kin siù tsînn-tshiū,
Tshian-kim sió-tsiá phau siù-kiû,
Beh hōo Bông-tsìng tsuè khan-tshiú,
Tia-má phah kuánn siu-liû.

五十 手巾 水仙
地獄 救母 目蓮
前世 便
正果 西天

Gōo-tsa̍p tshiú-kin siù tsuí-sian,
Tē-ga̍k kiù-bú Bo̍k-liân,
I tsîng-sì ū siu piān,
Suah sîng tsìng-kó tsiūnn se-thian.

五一 手巾 龍虎
留子 算是 強徒
聯珠 桂武 尫仔某
二人 紅姑

Gōo-it tshiú-kin siù lîng-hóo,
Liû-tsú sǹg-sī tuā kiông-tôo,
Liân-tsu Kuì-bú ang-á-bóo,
Ln̄g-lâng tshuā tsáu tâu Âng-koo.

五二 手巾 黃雁
宋朝 邦昌 大奸
害死 二帝 落難
錦繡 江山

Gōo-lī tshiú-kin siù n̂g-gān,
Sòng-tiâu Pang-tshiong tuā-kan,
Hāi-sí lī-tè khì lo̍h-lān,
i kím-siù ê kang-san.

五三 手巾 毛蟹
英雄 萬个
美人計
害死 全家

Gōo-sann tshiú-kin siù môo-hē,
Pòo ing-hiông tòng bān-ê,
Ông ún hiàn tshut bí-lîn-kè,
Hāi-sí Táng Toh i tsuân-ke.

五四 手巾 金狗
古人 緣投
查某 坐車
菓子 鄭劉劉

Gōo-sì tshiù-kun siù kim-káu,
Kóo-lâng Phuann An siōng iân-tâu,
Tsa-bòo khuànn i tsē-tshia kàu,
Ké-tsí tàn kah tīnn-lâu-lâu.

五五 手巾 燕鳥
古早 仁君
丹朱 不少
聘請 舜帝 坐朝

Gōo-gōo tshiú-kin siù iàn-niáu,
Kóo-tsá lîn-kun Giâu,
Senn tio̍h tan-tsu tsin put-siàu,
Phìng-thiánn Sùn-tè lâi tsē-tiâu.

五六 手巾 四邊
奸臣 宰相 文希
為着 雪梅 清節義
羔羔纏

Gōo-la̍k tshiú-kin kún sì-pinn,
Kan-sîn tsái-siòng Bûn-hi,
Uī-tio̍h Suat-muî tsing-tsiat-gī,
Thiau lâi kah i ko-ko-tînn.

五七 手巾 屆回
採花 淫賊 白菊花
看着 查某 強強
不從 煞着 二瓜

Gōo-tshit tshiú-kin siù kài-huê,
Tshái-hue îm-tsha̍t Pe̍h-kiok-hue,
Khuànn-tio̍h tsa-bóo kiông-kiông beh,
Put-tsiông suah-tio̍h tsuè ln̄g-kue̍h.

五八 手巾 金蓮
宋朝 時代 齊顛
犬肉 食賣善
乞食 身田

Gōo-peh tshiú-kin siù kim-liân,
Sòng-tiâu sî-tāi tshut Tsè-tian,
Káu-bah i ia̍h tsia̍h-bē-siān,
Kik tsiūnn khit-tsia̍h ê sin-tiân.

五九 手巾 香員
女媧 娘娘 補天
紂王 看見

Gōo-káu tshiú-kin siù hiunn-înn,
Lí-ua niû-niû ē póo-thinn,
Tiū-ông si hoo khuànn-kìnn,
Tsiah tiuà sann iau kah i tînn.

六十 手巾 水鴨
買臣 大先 却柴

買臣 馬脚

La̍k-tsa̍p tshiú-kin siù tsuí-ah,
Mái-sîn tāi-sing teh khioh-tshâ,
Tsuè kuann i bóo koh lâi tshá,
Mái-sîn tsiong tsuí phuah bé-kha.

落地
妻兒
無面 返去
即時 自盡 陰司

Tsuí phuah lo̍h-tē siu ē khí,
Guá tio̍h siu tsuè tshe-lî,
I bóo bô-bīn thang tńg--khì,
Tsik-sî tsū-tsīn kui im-si.

前日 九條
十條 接落來
朋友 嫌呆
此歌

Tsîng-ji̍t tio̍h ū káu-tiâu tsāi,
Tsiah tuì tsa̍p-tiâu tsiap--lo̍h--lâi.
Pîng-iú lín hiâm-bái,
Tsiah tsiong tshú-kua hông tsai.

[門@|]tu2- 利便
玉珍
漢文 淺淺
不敢 甲人 假仙

Tán ji̍t [門@|]tu2- ū lī-piān,
Gio̍k-tin the̍h lâi thok guá pian,
Guá hàn-bûn ia̍h tshián-tshián,
M̄-kánn kah-lâng siunn ké-sian.

北部 地界
昭和 四年 落南
早前 講古 西市
無講 省人

Guá tuà pak-pōo ê tē-kài,
Tsiau-hô sì-nî lo̍h-lâm lâi,
Tsá-tsîng kóng-kóo Sai-tshī lāi,
Guá bô-kóng siánn-lâng tsai.

打拚
現時 賣冊 四計行
大家
后日 好歌 再來

Tsînn tio̍h phah-piànn,
Hiān-sî bē-tsheh sì-kè-kiânn,
io na lah ta̍k-ke tshiánn,
Āu-ji̍t hó-kua tsài-lâi thiann.

回前頁