冊名最新百樣花全歌
編者未知
出版社廈門博文齋書局
出版年1931
篇名全本

顯示 的款式: <xml>goan5-be2</xml> 倒爿漢字 正爿台羅字 Lô-má-jī 漢字 Lô-má-jī漢字 漢字Lô-má-jī
Lô-má-jī 是
漢字是

世間 做人 荒花
聽唱 一套 百花歌
相褒欹
人人 聽見 歡喜

Sè-kan tsuè-lâng tsin hong-hua,
Thiann-tshiùnn tsi̍t-thò Pah-hue-kua,
Í hue sio-po-khi,
Lâng-lâng thiann-kìnn sim huann-hí.

牡丹 開花 笑微微

Bóo-tan khui-hue tshiò-bi-bi

玉蘭 含蕋 當時
親淺 郎君 歡喜
親夫 早死
無心 針仔

Gio̍k-lân hâm-luí tsiànn tong-sî,
Tshin-tshínn lông-kun lâng huann-hí,
Hūn gún tshin-hu tsá-sí,
Hōo gún bô-sim tsuè tsiam-tsí.

水仙 開花 排壇
兄妹 二人 相對看
那會 二人 心肝
恰好 青山 冷水泉

Tsuí-sian khui-hue pâi-tuânn,
Hiann-bē ln̄g-lâng sann-tuì-khuànn,
Nā-ē ln̄g-lâng kâng sim-kuann,
Khah-hó tshing-san líng-tsuí-tsuânn.

芙蓉 開花 結子
兄哥 百年
誰人 僥心 打死
頭先 僥心 路傍尸

Phû-iông khui-hue ē kiat-tsí,
Guān kāng hiann-ko kiat pah-nî.
Tsuî-lâng hiau-sim luî phah-sí,
Thâu-sing hiau-sim lōo-pông-si.

金桔 開花 紅乳乳
相好 那是 盡情
做陣
不通 單身

Kim-kiat khui-hue âng-lin-lin,
Siong-hó nā-sī ū tsīn-tsîng,
Ē sinn ē tio̍h tsuè-tīn,
M̄-thang pàng hōo niû tuann-sin.

連子 開花 一點紅
全望 娘仔

Liân-tsí khui-hue tsi̍t-tiám-âng,
Tsn̂g-bāng niû-kiánn

櫻爪 開花 清香
當今

Ing-liáu khui-hue tsiànn tshing-phang,
Tong-kim tshut ū

日葵 開花 東平
早日 那知 勿應
心神 不明

Li̍t-kuî khui-hue ǹg tang-pîng,
Tsá-li̍t nā-tsai tio̍h mài-ìng,
Huì liáu sim-sîn tsin put-bîng.

雨傘 開花 員乳乳
攑高 攑低 娘身
一時 無見 娘子面
骨頭 疼痛 袂翻身

Hōo-suànn khui-hue înn-lin-lin,
Kia̍h-kuân kia̍h-kē kòo niû-sin,
Tsi̍t-sî bô-kìnn niû-kiánn-bīn,
Kut-thâu thàng-thiànn buē-huan-sin.

風葱 開花 成球
船車 那呆 抹油
看見 娘仔
親像 竹紙 紅綢

Hong-tshang khui-hue kiat tsiânn-kiû,
Tsûn-tshia nā-phái tio̍h buah-iû,
Khuànn-kìnn niû-kiánn pe̍h kah ,
Tshin-tshiūnn tik-tsuá pau âng-tiû.

木棉 開花 一枝
哥仔 生成 文理
恰是 出世
相思 十二時

Bo̍k-mî khui-hue ū tsi̍t-ki,
Ko-á sinn-tsiânn tsiah bûn-lí,
Khah-sī Phuann An tsài tshut-sì,
Hāi gún siunn-si tsa̍p-lī-sî.

柳烟 開花 天頂

仙桃 因何 會活

清閑 拖磨

Liú-ian khui-hue thinn-tíng phang,
Ge̍h lāi thôo sua,
Sian-thô in-hô mih ē-ua̍h?
Niû beh tio̍h guá,
Hōo tshing-îng bián thua-muâ.

香楊 開花 佛手
二人 當天 血酒
落地 難得收
重誓
誰人 僥心

Hiong-înn khui-hue sîng pu̍t-tshiú,
Ln̄g-lâng tng-thinn tsia̍h huih-tsiú,
Tsuí phuah lo̍h-tē lân-tit-siu,
mih tāng-tsuā lán lâi tsiù,
Tsuî-lâng hiau-sim tsuē tio̍h siu.

黃菊 開花 層匕
溪尾 過了 新庄
卜去 娘厝
鉄打 脚骨 會酸

N̂g-kiok khui-hue tsân-tsân n̂g,
Khue-bé kè-liáu Sin-tsng,
Beh-khì niû-tshù lōo hn̄g,
Thih-phah kha-kut kiânn ē-sng.

杭菊 開花
盡心 相好 無几個
聖佛
父母 不罵 咱二個

Hâng-kiok khui-hue ē tsuè ,
Tsīn-sim siong-hó bô-kuí-ê.
Lán tann siànn-pu̍t tio̍h lâi ,
Pē-bú buē-mā lán-ln̄g-ê.

五爪 開花 鴨脚
娘仔 少年
契兄 害死 午外個
害人 脚瘋 重枷

Ngóo-liáu khui-hue ah-kha ,
Niû-kiánn siàu-liân khì ,
Keh-hiann hāi-sí tshing-guā-ê,
Hāi-lâng kha-hong kia̍h tāng-kê.

蓬萊 開花 仙境
當今 有錢 好用
盡情
望卜 兄哥 相牽成

Phông-lâi khui-ue sian-kíng,
Tong-kim ū-tsînn tsin hó-īng,
Gún tann kah ko tsuah tsīn-tsîng,
Bāng-beh hiann-ko sann-khan-sîng.

月桂 開花 中秋
相好 不交 朋友
朋友 落難 相解救
相好 落難 結冤仇

Gua̍t-kuì khui-hue tiong-tshiu,
Siong-hó m-kau kau pîng-iú,
Pîng-iú lo̍h-lān sann-kái-kiù,
Siong-hó lo̍h-lān kiat-uan-siû.

黃茶 開花 西天
前年 有緣
今年 兄哥
即會 無緣

N̂g-tê khui-hue se-thian,
Tsîng-nî kah ko ū-iân,
Kin-nî hiann-ko hōo lâng phiàn,
Tsiah-ē kah gún tsiúnn bô-iân.

瑤桃 開花 仙山
番船 過海 半沉浮
未知 娘仔 值厝
恰慘 迷着符

Iâu-thô khui-hue sian-suann ū,
Huan-tsûn kè-hái puànn-tîm-phû,
Bē-tsai niû-kiánn tsāi tī-tshù?
Khah-tshám hōo niû bê-tio̍h-hû.

赤鬚 開透 花何何
哪吒 出世 金篐
刈吊 哀哀苦
一時 烏暗 行無路

Tshiah-tshiu khui-thàu hue-hôo-hôo,
Lô-tshia tshut-sì the̍h kim-khoo,
niû kuah-tiàu ai-ai-khóo,
Tsi̍t-sî oo-àm kiânn-bô-lōo.

月香 開花
用計 貂蟬
當初
今日 了然

Gua̍t-hiong khui-hue phang thàu thinn,
Ông Ún īng-kè hiàn Taiu-siân,
Tong-tshe tsin gōng hōo niû phiàn,
Kin-li̍t siūnn liáu-liân.

禪朴 開花 庭前
娘仔 生水 天仙
干干唁
親像 戇佛 香烟

Siân-phok khui-hue tîng-tsiân,
Niû-kiánn sinn-suí thian-sian,
Khuànn ū tsia̍h kan-kan-giàn,
Tshin-tshiūnn gōng-pu̍t phīnn hiunn-ian.

金鳳 開花
相好
呆人 拐唆
袂得 困仝床

Kim-hōng khui-hue hio̍h ē n̂g,
Kah niû siong-hó tsîng tinn thn̂g,
Phái-lâng kuáinn-sō lōo lâi tn̄g,
Lán tann buē-tit khùn-kâng-tshn̂g.

錦葵 開花
頭家 亞灯
朋友 頭路
一月 無用 陸篐

Gím-kuî khui-hue hio̍h ē koo,
Thâu-ke a-ting guá khóo,
Tsài thok pîng-iú tshē thâu-lōo,
Tsi̍t-ge̍h bô-īng gûn la̍k-khoo.

鹿蔥 開花 白白
八仙 過海 采和
真名 正姓
也免 尋無

Lo̍k-tshang khui-hue pe̍h-pe̍h pho,
Pat-sian kè-hái Tshái-hô,
Tsin-miâ tsiànn-sìnn hiann ,
Iā-bián hōo ko khì tshē-bô.

木香 開花 人人
小娘 馬柱
兄哥 無嫌
門外 就知

Bo̍k-hiunn khui-hue lâng-lâng ài,
Sió-niû tuà bé-tiâu lāi,
Hiann-ko bô-hiâm tsiah beh lâi,
Bn̂g-guā kiò siann gún tio̍h-tsai.

紂春 開花 布田天
加霞 落水 廣璉
娘仔 烘炉 茶古 便
煎茶 皆然

Tiû-tshun khui-hue pòo-tshân-thian,
Ka-hâ lo̍h-tsuí ē kńg-liân,
Niû-kiánn hang-lôo tê-kóo piān,
Tsuann-tê tshiánn ko ha̍p kai-liân.

雞冠 開花 紅紅
聞名 娘仔 有錢人
全望 娘仔 相痛疼
代念 出外人

Kue-kè khui-hue thâu âng-âng,
Bûn-miâ niû-kiánn ū-tsînn-lâng,
Tsn̂g-bāng niû-kiánn sann-thiànn-thàng,
Tài-liām ko sin tshut-guā-lâng.

金盞 開花 何處
娘仔

Kim-tsuánn khui-hue hô-tshù lâi,
Niû-kiánn tsuè phái tsiah

橄欖 開花 親像
武祥 殺嫂
仙人 打鼓
脚步 誰人

Kan-ná khui-hue tshin-tshiūnn thô,
Bú-siông sat-só tshiú kia̍h to,
Sian-lîn phah-kóo ū tshò,
Kha-pōo kiânn tsha tsui-lâng .

枇杷 開花
烟盤 中央

蓮花 冰糖

Khî-pê khui-hue tsí n̂g,
Hun-puânn pâi lo̍h tshn̂g tiong-ng,
Ko beh tsia̍h niû lâi tsng,
niû liân-hue phàu ping-thn̂g.

菜豆 開花 長短條
楊梅 開花 半冥
神魂
一時 烏暗

Tshài-tāu khui-hue tn̂g-té-tiâu,
Tshiûnn-m̂ khui-hue puànn-mî tiâu,
Sîn-hûn hōo niû khì liáu,
Tsi̍t-sî oo-àm tsē buē tiâu.

夜香 開花 透冥
牡丹 刈吊
娘仔
父母 單生 一人

Iā-hiong khui-hue thàu-mî phang,
Bóo-tan hâm luí kuah-tiàu lâng,
Niû-kiánn ko tio̍h kín pàng,
Pē-bú tan-sinn ko tsi̍t-lâng.

蜜蛇 開花 一欉
盤古 開天 第一人
早日 姻緣 對面
父母 袂罵

Bi̍t-siâ khui-hue ū tsi̍t-tsâng,
Puân-kóo khai-thian tē-it-lâng,
Tsá-li̍t in-iân tuì-bīn káng,
Pē-bú buē-mā ko tsiah thang.

朱蘭 開花 含蕋
鴉片 餓鬼
二蕋 目周 烏蕋蕋
一個 胸前 樓梯

Tsu-lân khui-hue tsiànn kâm-luí,
A-phiàn tsia̍h tiâu sîng gō-kuí,
Ln̄g-luí ba̍k-tsiu oo-luí-luí,
Tsi̍t-gê hing-tsîng sîng lâu-thui.

官蘭 開花 灣匕
目尾 交関
看見 娘仔 好欵
心肝

Kuann-lân khui-hue hio̍h uan-uan,
Ba̍k-bé kah niû tn̂g kau-kuann,
Khuànn-kìnn niû-kiánn sinn hó-khuán,
Hāi ko sim-kuann tio̍h luān.

桂花 開來 樹上
少年 兄哥 不是人
一年
花心 別欉

Kuì-hue khui--lâi tshiū-siōng phang,
Siàu-liân hiann-ko m̄-sī-lâng,
Tsi̍t-nî hiau tshing kāng hiau bān,
Tshái liáu hue-sim pa̍t-tsâng.

海棠 開花
做呆
胸前 二粒
起風 落雨

Hái-tông khui-hue tia̍p ài tshái,
Niû tuā beh tsuè-phái,
Hing-tsîng ln̄g-lia̍p hai,
Khí-hong lo̍h-hōo to̍h tsai.

指甲 開花 園中
壇微 開花 真正香
小娘 姑不將
不是 娘仔

Tsíng-kah khui-hue hn̂g-tiong,
Tuânn-bî khui-hue tsin-tsiànn-hiong,
Sió-niû tsuè phái koo-put-tsiong,
M̄-sī niû-kiánn ài beh thiòng.

紅花 紅乳乳
娘仔 不通 僥倖
一千 八百
錬仙 無榮

Âng-hue khui thàu âng-ling-ling,
Niû-kiánn m̄-thang tsiùnn hiau-hīng,
Tsi̍t-tshing pueh-pah the̍h khì īng,
Tsio liān-sian seh bô-îng.

芭蕉 開花 金錠
探聽
娘仔 四正
拙久 不敢

Pa-tsio khui-hue sîng kim-tiānn,
Guá ū kāng ko sió thàm-thiann,
Kau ū niû-kiánn sinn sì-tsiànn,
Tsuah-kú m̄-kánn gún tshù kiânn.

韮菜 開花 一枝香
人影 午時中
當時 不中用
做表 姑不將

Kú-tshài khui-hue it-ki-hiong,
Kha ta̍h lâng-iánn ngóo-sî-tiong.
ko tong-sî put-tiòng-iōng,
Hōo niû tsuè-piáu koo-put-tsiong.

開花 苦令
七粒 孤星 一粒
勤趂 錢銀
誰知 僥雄 絕情

Khui-hue sîng tsó khóo-līng,
Tshit-lia̍p koo-tshinn tsi̍t-lia̍p bîng,
Khûn-thàn tsînn-gûn hōo niû īng,
Tsuî-tsai hiau-hiông tsuah tsua̍t-tsîng.

芍葯 開花
溪口 袖園
看見 娘仔 幼軟
嘴邊

Tsiok-io̍k khui-hue âng n̂g,
Khue-kháu liáu iū-hn̂g,
Khuànn-kìnn niû-kiánn tsiah iù-lńg,
Tshuì-pinn lâi tsim khah tinn thn̂g.

梅花 嶺上
是大人
娘仔 暗靜
起脚動手 不通

Muî-hue khui thàu niá-tsiūnn phang,
Gún tshù ū sī-tuā-lâng,
Niû-kiánn àm-tsīnn ko káng,
Khí-kha-tāng-tshiú ko m̄-thang.

赤足 開花 地下
娘仔 笑微微
是尔 玉如意
車航 起錠 不通

Tshiah-tsiok khui-hue tē-hā hi,
Niû-kiánn khuànn ko tshiò-bi-bi,
Sī-lí ài ko gio̍k-lû-ì,
Tshia-phâng khí-tiānn m̄-thang thî.

含笑 開花 木筆
相好 親密密
不接一
不如 朝直

Hâm-tshiàu khui-hue sîng bo̍k-pit,
Kah niû siong-hó tshin-bi̍t-bi̍t,
Ko lâi niû khì put-tsiap-it,
Put-lû lâi khah tiâu-ti̍t.

水錦 開花 白系系
少年 娘仔 親淺
娘仔
可惜

Tsuí-gím khui-hue pe̍h-si-si,
Siàu-liân niû-kiánn sinn tshin-tshínn,
Niû-kiánn sinn suí tìng gún ì,
Khó-sioh tìng guá tìng i.

娘仔 生成 十分
用心 計較
那想
陰間 過橋

Niû-kiánn sinn-tsiânn tsa̍p-hun tshiò,
Īng-sim kè-kàu buē tit tio̍h,
Nā-siūnn khùn niû buē tio̍h,
kàu im-kan kè-kiô.

黃枝 開花 山腰
溪水 臘崙燒
褲底 乞人
那無 千苦 袂着

N̂g-ki khui-hue suann-io,
Li̍t pha̍k khue-tsuí la̍h-lun-sio,
Khòo-té tiâm khit-lâng tshiò,
Nā-bô kan-khóo tsînn buē-tio̍h.

刈吊
一病 相思
床中 大聲呌
湯茶 食燒

niû kuah-tiàu pn̄g tsia̍h tsió,
Tsi̍t-pīnn siunn-si tsāi tshio̍h,
tsāi tshn̂g-tiong tuā-siann-kiò,
thng-tê thang tsia̍h-sio.

鳳仙 開花 大蕋
少年 無某 克虧
好魚 好肉 食袂把
冥日 刈吊 喘大氣

Hōng-sian khui-hue tsin tuā-luí,
Siàu-liân bô-bóo tsin khik-khui,
Hó-hî hó-bah tsia̍h-buē-puî,
Mî-li̍t kuah-tiàu tshuán-tuā-khuì.

四英 開花
丁蘭 有孝 害死
梨花 招夫 生父
呆某 也是

Sù-ing khui-hue hn̂g tsīn ū,
Ting-lân iū-hàu hāi-sí ,
Lê-hua tsio-hu sat sinn-hū,
Gún tshù phái-bóo iā-sī ū.

石竹 開花 高山
腹月斗 心肝
刈吊 按盞
一陣 燒熱 一陣

Tsio̍h-tik khui-hue kuân-suann,
Pak-tió thiànn thàu sim-kuann,
niû kuah-tiàu beh àn-tsuánn,
Tsi̍t-tsūn sio-lua̍h tsi̍t-tsūn kuânn.

木槿 開來 濶濶
娘仔
價數
竹篙 走蜨

Bo̍k-kín khui--lâi hue khuah-khuah,
Niû-kiánn kuân tuā,
lán kè-siàu kóng buē ,
Tik-ko niû pòo tsînn tsáu-tshua̍h.

牽牛 開花 小牡丹
做表 趂銀 千難
一冥 不困 寮寮動
双手 双脚 攬人

Khian-gû khui-hue sió-bóo-tan,
Tsuè-piáu thàn-gûn tsin kan-lân,
Tsi̍t-mî m̄-khùn liâu-liâu-tāng,
Sang-tshiú sang-kha tio̍h lám-lâng.

木筆 開花 笑笑
兄哥 不是 方橋
銀項 按腰
今年 恰少
力長 補短

Bo̍k-pit khui-hue sik tshiò-tshiò,
Hiann-ko m̄-sī Lîm Pang-kiô,
Beh the̍h gûn-hāng bián àn-io,
ko kin-nî thàn khah-tsió,
Lia̍h-tn̂g póo-té ē tio̍h.

綉球 開花 歸排
刈吊 心肝
冥日 相思 無人知
偷來 暗去 一半擺
行久長

Siù-kiû khui-hue kiat kui-pâi,
niû kuah-tiàu sim-kuann gâi,
Mî-li̍t siunn-si bô-lâng-tsai.
Thau-lâi àm-khì tsi̍t-puànn-pái,
kiânn-kú-tn̂g lâng ē tsai.

長春 開花 赤如金
相思 娘仔 千欵
嘴欣欣
同床
風流 甘心

Tióng-tshun khui-hue tshiah-ná-kim,
Siunn-si niû-kiánn tshing-khuán sim,
Khuànn niû sinn suí tshuì-him-him,
ē kah niû kâng-tshn̂g tsím,
Pīng hong-liû kam-sim.

瑞香 開花 月宮
少年 郎君 奸雄
三暗 不足諒
搃着 一月

Suī-hiong khui-hue Gua̍t-kiong,
Siàu-liân lông-kun sim kan-hiông,
Liân khùn sann-àm put-tsiok-liōng,
Tsóng-tio̍h tsi̍t-ge̍h tsiah ē thiòng.

玉簪 開花
四四 十六
當初 無落腹
今日 過目

Gio̍k-tsam khui-hue bīn tiâu pak,
Sì-sì tsa̍p-la̍k,
Tong-tshe khuànn niû bô-lo̍h-pak,
Kin-li̍t khuànn kè-ba̍k.

月記 開花 金魚
水鷄 蟑螆
臭表
乎人 困去 提錢

Gua̍t-kì khui-hue kim-hî,
Tsuí-Kue tsiunn-tsî,
Tshàu-piáu tsiah gōng khì ,
Hōo-lâng khùn--khì the̍h-tsînn.

樹梅 開花 半冥
刈吊

Tshiûnn-m̂ khui-hue puànn-mî taiû,
niû kuah-tiàu

正月 桃仔
娘仔 克虧
老参
床中 喘大氣

Tsiann--ge̍h thô-á hue tsiànn khui.
Niû-kiánn ang tsin khik-khui,
Ū tsiànn lāu-sim tsia̍h buē puî,
lo̍h tshn̂g-tiong tshuán-tuā-khuì.

仙桃 開花 半天
此花 天仙
少年 轉便
皆然

Sian-thô khui-hue puàn-thian,
Beh khuànn tshú-hue tio̍h thian-sian,
niû siàu-liân tsuán-piàn,
Hōo niû ang ha̍p kai-liân.

松樹 開花 成珠
交倍 拙久
田園 四五

Tshîng-tshiū khui-hue kiat sîng-tsu,
Kah niû kau-puê ū tsuah-kú,
Tshân-hn̂g buē khì sì-gōo khu,

松柏 開花 吐黃
哥仔 色色
一時 慌忙
賣田 賣厝 不通

Tshîng-phik khui-hue puànn thòo-hông,
Ko-á sik-sik to ē gōng,
lán tsi̍t-sî sim hong-bông,
Buē-tshân buē-tshù m̄-thang kóng.

土豆 開花
錢銀 二千外
心肝

Thôo-tāu khui-hue tìng lo̍h sua,
Tsînn-gûn khai khì ln̄g-tshing-guā,
Sim-kuann tsuân it tio̍h guá.

檨花 開花 滿
蛟龍
娘仔 用心行
鳥鼠 常情

Suāinn-hue khui-hue muá tshiū bîng,
hong hōo khí kau-lîng,
Niû-kiánn beh hiau īng-sim-hīng,
Niáu-tshú khàu niau siông-tsîng.

古仔 開花 山頭
一年 一年
當初 十八九
水娘 仝頭

Kóo-á khui-hue suann-thâu,
Ko tann tsi̍t-nî tsi̍t-nî lāu,
Beh tong-tshe tsa̍p-pueh-káu,
Kiann suí-niû khùn kâng-thâu.

芥菜 開花 抽心
菜藍
盤嘴錦
入心

Kuà-tshài khui-hue lîng thiu-sim,
Tshài-nâ phâng tsuí hōo ko tsim,
To kah ko puânn-tshuì-gím,
Kám kah ko li̍p-sim.

紅竹 開花 樣樣
交關 別人
交來
迎新 棄舊 不是

Âng-tik khui-hue iūnn-iūnn âng,
Ko kau-kuann ū pa̍t-lâng,
Sin niû kau--lâi niû pàng,
Ngiâ-sin khì-kū m̄-sī lâng.

龍眼 開花 何凄凄
娘仔 意愛 少年家
瞞翁 騙婿 揀茶
茶樓 大客

Lîng-gíng khui-hue hô-tshe-tshe,
Niû-kiánn ì-ài siàu-liân-ke,
Muâ-ang phiàn-sài hìng kíng-tê,
Beh khì tê-lâu phuānn tuā-kheh.

茉莉 開花 白波波
家中
系落
此去 不敢 勅挑

Bā-lī khui-hue pe̍h-pho-pho,
Hūn ko ka-tiong tsînn khah ,
Gún tann niû seh hē-lo̍h,
Tshú-khì m̄-kánn lâi thit-thô.

山茶 開花 滿山
聞名 娘仔 有錢人
全望 娘仔 相痛疼
痛疼 出外人

Suann-tê khui-hue muá-suann âng,
Bûn-miâ niû-kiánn ū-tsînn-lâng,
Tsn̂g-bāng niû-kiánn sann-thiànn-thàng,
Thiànn-thàng ko sin tshut-guā-lâng.

水草 開花 深田
真知
心肝
不來

Tsuí-tsháu khui-hue tshim-tshân lāi,
Gún buē ua̍h guá tsin-tsai,
niû sim-kuann siūnn beh phái,
Ko sin siūnn m̄-lâi.

艮花 開來 恰如
兄哥 一篐銀
水粉 四五斤
無到本
舊哥 照云

Gûn-hue khui--lâi kah-ná hun,
Siūnn thàn hiann-ko tsi̍t-khoo-gûn,
Tsuí-hún buah khì sì-gōo-kun,
Sǹg lâi sǹg khì bô-kàu-pún,
tio̍h kū-ko khah tsiâu-ûn.

山葯 開花 山嶺
文廣 柳州城
一半 歡喜 一半
僥心 一擺
今日 收下 好子

Suann-io̍h khui-hue suann-niá,
Bûn-kóng khùn Liú-tsiu-siânn,
Tsi̍t-puànn huann-hí tsi̍t-puànn kiann,
Hōo niû hiau-sim tsi̍t-pái tiānn,
Kin-li̍t siu-sim beh hó-kiánn.

金瓜 開花 酒精
臭表 無人情
十元 八元 提去
做戲 無榮

Kim-kue khui-hue sîng tsiú-tsing,
Tsin tsai tshàu-piáu bô-lîn-tsîng,
Tsa̍p-khoo pueh-khoo the̍h-khì īng,
Tsio tsuè-hì kiò bô-îng.

鉄樹 開花 千載
擺脚 行路 双乎
兄哥
因何 透雨 ?

Thih-tshiū khu-hue tio̍h tshian-tsái,
Pái-kha kiânn-lōo sang-tshiú pái,
Hiann-ko hiâm gún khah phái,
In-hô thàu-hōo beh lâi?

番薯 開花 茶甌
娘仔 行經
兄哥 不知 仝頭
親相 魚矛 紅糟

Han-tsî khui-hue sîng tê-au,
Niû-kiánn kiânn-king huih lâu,
Hiann-ko m̄-tsai khùn kâng-thâu,
Tshin-tshiūnn hî-bâu ùn âng-tsau.

旭孚 開花 一枝
大行 頭家
生理 那是 趂錢
小妹 用易

Hiok-hu khui-hue ū tsi̍t-ki,
Tuā-hâng thâu-ke guá to̍h ,
Sing-lí nā-sī ū thàn-tsînn,
Sió-bē beh īng to iông-ī.

番樹 開花 老老
行交
值時 恁某
烏歸頭

Huan-tshiū khui-hue lāu-lāu,
Phiàn gún lín tshù khui hâng-kau,
Tī-sî lín-bóo kah lâng tàu,
Sǹg lâi kiò oo-kui-thâu.

甘蔗 開花 親像
娘仔 祖家 唐山
真情
打呆 心肝

Kam-tsià khui-hue tshin-tshiūnn kuann,
Niû-kiánn tsóo-ke Tn̂g-suann,
Hiàn tshut tsin-tsîng hōo ko khuànn,
Bián tit phah-phái ko sim-kuann.

蒜頭 開花 一枝
中國 四夷
今年 無錢
娘仔 一時 甲意

Suàn-thâu khui-hue sim tsi̍t-ki,
Tiong-kok tuà khì sù-î,
ko kin-nî khah bô-tsînn,
Niû-kiánn tsi̍t-sî kah-ì.

樹蘭 開花 白微微
探聽 哥仔 排只
姿娘 八字
欵待 兄哥 歡喜

Tshiū-lân khui-hue pe̍h-bi-bi,
Thàm-thiann ko-á tsin pâi-tsí,
Hūn gún tsu-niû pueh-lī,
Khuán-thāi hiann-ko buē huann-hí.

馬靈 開花 天上
娘仔 大厝 媳婦
今日 親夫
無計 身軀

Má-lîng khui-hue thian-siōng ū,
Niû-kiánn tuā-tshù lâng sin-pū,
Kin-li̍t tshin-hu tshù,
Bô-kè thang niû sin-khu.

白瓊 開花 上天
三國 一將 孫堅
少年 轉便
干干唁

Pi̍k-khîng khui-hue siōng-thian,
Sam-kok tsi̍t-tsiòng sun-kian,
ko siàu-liân tsuán-piàn,
Khuànn ū tsia̍h kan-kan-giàn.

紫藤 開花 過嶺
長行
父母 有声
路頭

Tsí-tîn khui-hue suan kè-niá,
Siūnn beh kah niû khah tn̂g-kiânn,
Niû pē-bú ū-siann,
Lōo-thâu khah hn̄g ko kánn kiânn.

百合 開花 一冥
半壁
相思
敢會

Pik-ha̍p khui-hue phang tsi̍t-mî,
Puànn-piah tiàu bah niau pua̍h ,
Khuànn ū tsia̍h pīnn siunn-si,
Ko tann kánn-ē niû ?

荔角 開花 池中
猪仔 親像
某仔
相好 無久

Lîng-kak khui-hue tî-tiong phû,
Ti-á tshī tuā tshin-tshiūnn ,
Gún tshù bóo-kiánn ū,
Kah niû siong-hó tsóng bô-kú.

榭榴 開花 櫻桃
竹笋 竹篙
相好 碗帽
相好

Siā-liû khui-hue sîng ing-thô,
Tik-sún thôo sîng tik-ko,
Lâng siong-hó uánn-bō,
Khui gún siong-hó tsuè

祿香 開花 天頂
橋頭 土地 老人
狐狸 妖精 入空
成親 好人

Lo̍k-hiong khui-hue thinn-tíng phang,
Kiô-thâu thóo-tī lāu-lâng,
Hôo-lî iau-tsiann li̍p-khang,
Tsio i sîng-tshin tsuè hó-lâng.

瓊林 開花
水娘 大灯
父母 人情
不使品

Khîng-nâ khui-hue phang tshing,
Ài beh suí-niû buē tuā-ting,
Pē-bú sinn ko lîn-tsîng,
Hōo lâng tsuè kiánn m̄-sái-phín.

桔祥 開花
起造 洛陽橋
娘仔 恰少
公媽

Kiat-siông khui-hue hio̍h khah tsió,
Tshuà tuann khí-tsō Lo̍k-iông-kiô.
Niû-kiánn hiau ko hiau khah-tsió,
Gún tshù kong-má ū tsuá sio.

菜頭 開花 真正
結子 原來 田塗

新妹

Tshài-thâu khui-hue tsin-tsiànn khóo,
Kiat-tsí guân-lâi tshân-thôo,
Hōo niû sing hiau ko khóo,
Tsài suán sin-bē ū khah soo.

芝蘭 算來
娘仔
二人 相好 魚糙
不知 乜人 大先

Tsi-lân sǹg--lâi phang kah ,
Niû-kiánn lín tshù ū sin ko,
Ln̄g-lâng siong-hó tiò hî-tsho,
M̄-tsai mih-lâng tāi-sing .

薔蓼 開花
双脚 房內
袂呆
娘仔

Tshiûnn-liáu khui-hue khuànn lâi,
Sang-kha kiânn li̍p niû pâng-lāi,
Khuànn niû sinn suí to buē-phái,
tsai niû-kiánn lōo lâi?

芦李 結子 赤李
今日 無錢
相思 儉儉

Lôo-lí kiat-tsí tshiah-lí,
Hūn ko kin-li̍t tsiùnn bô-tsînn,
niû siunn-si hiám-hiám ,

櫻桃 開花
麪線 開花
刈吊
頭眩 目暗

Ing-thô khui-hue kiat tsiânn liám,
Mī-suànn khui-hue bián suah iâm,
niû kuah-tiàu bîn kiám,
Thâu-hîn ba̍k-àm pīnn tio̍h liám.

夾竹 桃花 節節青
妲妃 敗國 妖精
兄妹 甲意
不敢 五更

Giap-tik thô-hue tsat-tsat-tshinn,
Thán-kí pāi-kok lāu iau-tsinn,
gún hiann-bē sann kah-ì,
M̄-kánn kāng lâng gōo-kinn.

杜鵑 開花 分枝
看見 娘仔 路上
雨傘 白扇
兄哥 返回期

Tōo-kuan khui-hue lióng hun-ki,
Khuànn-kìnn niû-kiánn lōo-tsiun7 thî,
Tshiú kia̍h hōo-suànn kāng pe̍h-sìnn,
Sàng beh hiann-ko tńg-huê-kî.

杏花 開來 笑微微
兄哥 親淺 ___liap8-廿___
今日
春心 相思

Hīng-hue khui--lâi tshiò-bi-bi,
Hiann-ko tshin-tshínn ___liap8-___,
Kin-li̍t guá ko beh tńg ,
Hāi gún tshun-sim pīnn siunn-si.

麗花 開花
查某 害人
眾人 不使
不通

Lē-tshun khui-hue tshing phang,
Tsuè piáu tsa-bóo tsin hāi-lâng,
Tsìng-lâng bóo m̄-sái káng,
Kiann kiann m̄-thang.

箣棘 開花 弓箭
兄哥 烟盤錢
鴉片 三四更
一篐 員員

Tshì-kik khui-hue sîng kiong-tsìnn,
Siūnn thàn hiann-ko hun-puânn-tsînn,
A-phiàn tsng kàu sann-sì-kinn,
thàn tsi̍t-khoo gûn înn-înn.

開花 秋花
今年
穿 白衣 紫花
半衤領

Tsián tshun khui-hue tshiu-hue,
ko kin-nî tsin beh sue,
Sin tshīng pe̍h-i sîng tsí-hue,
puànn-niá thang uānn sué.

荷蓮 開花
錢銀 無掩恨
娘仔

Hô-liân khui-hue tsuí kiat kun,
Khai liáu tsînn-gûn bô-iám-hūn,
Tsīn kiann niû-kiánn

辣椒 開花 壺慮
雉雞 大隻
可惜 一人 一路
袂得 二人 仝鋪

Lua̍h-tsio khui-hue sîng hôo-lôo,
Thī-Kue tuā-tsiah thua thôo,
Khó-sioh tsi̍t-lâng tuà tsi̍t-lōo,
Buē-tit ln̄g-lâng khùn kâng-phoo.

紫荊 開花 灣灣
僥去 不愿
二目 金金
好欵

Tsí-king khui-hue sin uan-uan,
Hōo ko hiau--khì gún m̄-guān,
Ln̄g-ba̍k kim-kim tsài koh suán,
Tshuân beh kāng ko khah hó-khuán.

素馨 開花 陣陣
一暗 寮寮
心肝 想念 一人
娘仔 僥哥 不通

Sòo-hiong khui-hue tsūn-tsūn phang,
Tsi̍t-àm khùn liâu-liâu tāng,
Sim-kuann siàu-liām niû tsi̍t-lâng,
Niû-kiánn hiau-ko tshian m̄-thang.

七里 開花
遇着 一個 過路人
双手 不甘
不通

Tshit-lí khui-hue hio̍h ē âng,
Gū-tio̍h tsi̍t-ê kè-lōo-lâng,
Sang-tshiú lám niû m̄-kam pàng,
Tòng kha tshiú kóng m̄-thang.

桔仔 開花 紅柑
旗干 立起 紅杉
相好 一牛暗
折散 姻緣 乜人

Kiat-á khui-hue sîng âng-kam,
Kî-kuann khiā-khí âng-sam,
Kah niû siong-hó tsi̍t-puànn-àm,
Thiah-suànn in-iân mih-lâng kam?

秋葵 開花
兄哥 別人
三分 不使
十分

Tshiu-kuî khui-hue hio̍h âng,
Hiann-ko beh tshē pa̍t-lâng,
Iânn guá sann-hun m̄-sái káng,
Iânn guá tsa̍p-hun tsiah thang.

虎耳 開花
叮寕 娘仔 正經
別人 無路用
盡情

Hóo-ní khui-hue sik kīng sin,
Ting-lîng niû-kiánn tio̍h tsìng-king,
Pa̍t-lâng khah bô-lōo-īng,
Put guá tsīn-tsîng.

開花 胡瓜
現今 呆人 四繪
外頭 烟花
交倍

Khui-hue ū tshì tshì-kue,
Hiān-kim phái-lâng tuā sì-kuè,
Khǹg lín guā-thâu mài ian-hue,
Put guá teh kau-puê.

白朮 開花 温和
哥仔 勅挑

叫做 風流婆

Pe̍h-tsu̍t khui-hue khì un-hô,
Ko-á hiâm lâi thit-thô,
Tsin miâ tsiànn sìnn ko ,
Piáu miâ kiò-tsuè hong-liû-pô.

麥文冬花
強陰 瀉熱 益精
鴉片 賭仔 那卜
一尾 魲麻

Be̍h-bûn-tang-hue khóo sim tshing,
Kiông-im sià-lua̍h kāng ik-tsing;
A-phiàn kiáu-á nā-beh hìng,
Tsi̍t-bé lôo-muâ kánn ē sîng?

金針 開花 疊疊
娘仔 大脚 無嫌
當時 看過目
無嫌 娘仔

Kim-tsiam khui-hue tia̍p-tia̍p tsiam,
Niû-kiánn tuā-kha ko bô-hiâm,
lán tng-sî khuànn-kè-ba̍k,
Bô-hiâm niû-kánn kha pa̍k.

龍眼 開花 何凄凄
老父
都是 乾家
不通 大個

Lîng-gíng khui-hue hô-tshe-tshe,
Gún sin iúnn tuā lāu-pē,
To-sī tsū suè sit ta-ke,
M̄-thang hiâm gún kha tuā-gê.

冬瓜 開花
望卜 娘仔 牽成
牽成 出運
不敢 無痕

Tang-kue khui-hue pe̍h hûn,
Bāng-beh niû-kiánn khan-sîng kun,
Khan-sîng gún sin tshut-ūn,
M̄-kánn tsûn tsuí bô-hûn.

一頂 碗帽
穿 一領 羊羔
娘兜
不念 早年

Thâu tsi̍t-tíng phuà uánn-bō,
Sin tshīng tsi̍t-niá phuà iûnn-ko,
Lâi kàu niû-tau niû khuànn ,
M̄-liām tsá-nî kau ko.

穿 一領 青衫
一枝 屏擔

不念 早時

Sin tshīng tsi̍t-niá phuà tshinn-sann,
Tshiú gia̍h tsi̍t-ki phái pín-tann,
Lâi kàu niû tau hōo niû ,
M̄-liām tsá-sî kàu tann.

鼠尾 開花 麥瑞
刈吊
姻緣
重頭輕

Tshú-bé khui-hue sîng be̍h-suī,
niû kuah-tiàu mih siū khui,
Kiû niû in-iân sann tīng,
Phuè niû tāng-thâu-khin.

雀麥 開花 綉球
車內 抹油
呆某
親像 死蛇 尾留

Tshiok-be̍h khui-hue kiat siù-kiû,
Tshia-lāi phái tio̍h buah-iû,
Tshuā tio̍h phái-bóo kiù,
Tshin-tshiūnn sí-tsuâ ua̍h bé-liu.

英萖 開花 倭倭
鴉片 偷捉雞
今年 狼狽
不敢 交倍

Ing-lî khui-hue tsâng ue-ue,
A-phiàn tsia̍h tiâu thau-lia̍h-kue,
ko kin-nî khah liông-puē.
M̄-kánn kah niû kau-puê.

赤苗 開花 柳烟
牛郎 織女 天仙
等待 牙片 過唁
即卜 錬仙

Tshiah-biâu khui-hue liú-ian,
Gû-ln̂g Tsit-lú thian-sian,
Tán-thāi a-phiàn tsia̍h kè-giàn,
Tsiah-beh tsio niû lâi liān-sian.

白苗 開花 田紂
肥力 面笑 腹內
洗手
有心 折散 因由

Pe̍h-biâu khui-hue tshân-tiū,
Kiông-li̍k bīn-tshiò pak-lāi iu,
Kah niû the̍h thn̂g sué-tshiú,
Ū-sim thiah-suànn mih in-iû?

桂荏 開花 一排
娘仔 小漢 不通
小船 不敢 重侢
那袂 返骨

Kuì-lím khui-hue ū tsi̍t-pâi,
Niû-kiánn sè-hàn m̄-thang phái,
Sió-tsûn m̄-kánn tāng-tsài,
Nā-buē tńg-kut to̍h tsai.

荷蕖 開花 防風
第一 猛勇 關公
相思 顛戇
親像 西施 吳王

Hô-kī khui-hue sîng hông-hong,
Tē-it bíng-ióng Kuan-kong,
ko siunn-si sim tian-gōng,
Tshin-tshiūnn Se-si ài Ngôo-ông.

木桂 開花 好看
刈吊 妖寒
愛卜 對看
打呆 心肝

Bo̍k-kuì khui-hue tsin hó-khuànn,
niû kuah-tiàu siū iau-kuânn,
Ài-beh kāng niû sann tuì-khuànn,
Tsiah buē phah-phái ko sim-kuann.

白枣 開花
神魂
港中 魚翁
好嘴
父母 孤單人

Pe̍h-tsó khui-hue tsí âng,
Sîn-hûn hōo niû lo̍h káng,
lo̍h káng-tiong tshī hî-ang,
Hó-tshuì kiû niû tio̍h kín pàng,
Pē-bú sinn ko koo-tuann-lâng.

大枣 開花 雞蛋
刈吊 青黃

Tshiann2
先生
___先生
照原

Tuā-tsó khui-hue kue-ln̄g,
niû kuah-tiàu bīn tshinn-n̂g,

Tshiann2
beh sian-sinn tio̍h lâi khuànn,
___Sian-sinn seh niû huān,
kìnn niû bīn tio̍h tsiàu-guân.

芥菜 開花 旗干
相思
脫衫
消骨 落肉 人干

Kuà-tshài khui-hue sîng kî-kuann,
niû siunn-si io̍h siông tsuann,
sìn thǹg-sann hōo niû khuànn,
Siau-kut lo̍h-bah sîng lâng-kuann.

酸枣 開花 光光
嘴內 真正

不久 自家

Sng-tsó khui-hue sin kng-kng,
Tsia̍h li̍p tshuì-lāi tsin-tsiànn sng,
Ko sin kah niû lōo beh tn̄g,
Put-kiú beh huê tsū-ka bn̂g.

蒲柳 開花 枝枝
心頭
新庄

Pôo-liú khui-hue ki-ki tn̂g.
Thiann ko seh sim-thâu sng,
Bûn seh ko tshù Sin-tsng,
Gún beh kah ko sann tshuā tńg.

英梅 開花 青黃
荷蒙 娘仔
水陸 路頭
即通 新庄

Ing-muî khui-hue hio̍h tshinn-n̂g,
Hô-bông niû-kiánn kah ko tńg,
Mài hiâm tsuí-lio̍k lōo-thâu hn̄g,
Tsiah-thang kah ko huê Sin-tsng.

地黃 開花 歸球
兄妹 緊留留
三暗 五日 泉州
相好 結合 傳流

Tē-hông khui-hue kiat kui-kiû,
Hiann-bē beh tńg kín-liu-liu,
Sann-àm gōo-li̍t kàu Tsuân-tsiu,
Siong-hó kiat-ha̍p íng thuân-liû.

回前頁