冊名最新烏貓烏狗歌
編者台北汪思明著作唱念,廈門林谷聲翻譯記錄
出版社廈門會文堂
出版年1932
篇名上下本

顯示 的款式: <xml>goan5-be2</xml> 倒爿漢字 正爿台羅字 Lô-má-jī 漢字 Lô-má-jī漢字 漢字Lô-má-jī
Lô-má-jī 是
漢字是

大家 靜靜
台北 汪思明
番地 門牌
相探 即哉

Tāi-ke beh thiann tio̍h tsīng-tsīng,
Guá tâi-pak ong-sir-bîng,
Huan-tē bn̂g-pâi guá ū tìng,
Beh khìr sann-thàm tsiah-tsai king.

兄弟
質站 烏狗歌
一隻 烏貓 飼大
烏狗 歸大拖

Hiann-tī berh thiann khiā i ,
Tsit-tsiām tio̍h oo-káu-kua,
Tsi̍t-tsiah oo-niau tshī-tuā,
Oo-káu tio̍h kui-tuā-thua.

現時 烏狗
店治 公園 火車頭
頭毛 耳仔後
身份 沿投

Hiān-sî lâng teh kóng oo-káu,
Tiàm-tī kong-hn̂g hé-tshia-thâu,
Thâu-bn̂g lâu kàu hīnn-á-āu,
Sin-hūn kik kah tsiânn ian-tâu.

咱人 烏狗派
行路 得売 無大才
不管 生份 熟壻
起腳動手 濫滲來

Lán-lâng hōo kóng oo-káu-phài,
Kiânn-lōo tit-khak bô-tāi-tsâi,
M̄-kuán tshinn-hūn si̍k-sāi,
Khí-kha-tāng-tshiú lām-sám-lâi.

斯文 大斷
烏狗團
斯文 斯文款
不通 濫滲 青番

Su-bûn ê lâng tāi-tuān,
Ē hông kóng oo-káu-thuân,
Su-bûn lán tio̍h su-bûn-khuán,
M̄-thang lām-sám tshinn-huan.

烏狗 出門 歸羣
日本 嘴琴 沿路
質款 身份
親像 富翁人 子孫

Oo-káu tshut-bn̂g tsio kui-kûn,
Ji̍t-pún tshuì-khîm iân-lōo pûn,
Kik kah tsit-khuán ê sin-hūn,
Tshin-tshiūnn hù-ong-lâng kiánn-sun.

那是 烏狗 聽好
穿 衫褲 相瞞
烏狗 串招 烏狗伴
出門 行路 相麾

Nā-sī oo-káu thìng-hó khuànn,
Tshīng ê sann-khòo bián sann-muâ,
Oo-káu tshuàn-tsio oo-káu-phuānn,
Tshut-bn̂g kiânn-lōo kik sann-mua.

烏狗 串念 西洋曲
行路 重倍 超粟
烏狗 身份 爻格
見着 烏貓 快熟

Oo-káu tshuàn-liām se-iûnn-khik,
Kiânn-lōo tīng-pē khah tshiau-tshi̍k,
Oo-káu sin-hūn tsiânn gâu-kik,
Kìnn-tio̍h oo-niau tsiânn khuài-si̍k

烏狗 烏狗辟
見着 烏貓
鬼落隻
含慢 無額

Oo-káu pún ū oo-káu-phiah,
Kìnn-tio̍h oo-niau ài khì lia̍h,
Ū ê lia̍h tio̍h kuí-lo̍h-tsiah,
Ū ê hâm-bān lia̍h bô-gia̍h.

近來 烏狗 廣不了
見着 烏貓 帝朝朝
大路 賣見少
石頭 衰消

Kūn-lâi oo-káu kóng-buē-liáu,
Kìnn-tio̍h oo-niau tè-tiâu-tiâu,
Tuā-lōo i too buē-kiàn-siàu,
Hōng kòng tsio̍h-thâu kài sue-siâu.

烏狗 烏狗黨
大隻 小隻 亂亂崇
厝邊頭尾 永愛
大隻 算是 烏狗王

Oo-káu pún ū oo-káu-tóng,
Tuā-tsiah suè-tsiah luān-luān-tsông,
Tshù-pinn-thâu-bé íng-ài kóng,
Tuā-tsiah sǹg-sī oo-káu-ông.

烏狗 五隻 相當
相招 來去 新公園
烏貓 倒返
下坊 天光

Oo-káu gōo-tsiah kiânn siong-tong,
Sann-tsio lâi-khì sin-kong-hn̂g,
Beh tsiong oo-niau lia̍h tò-tńg,
Ē-hng thit-thô kàu thinn-kng.

歸陣 來到 公園內
烏貓 無來
來去 車頭 看埋
時間 哉哉

Kui-tīn lâi-kàu kong-hn̂g-lāi,
Tsi̍t khuànn oo-niau kán bô-lâi,
Lâi-khì tshai-thâu ka khuànn-bāi,
Sî-kan ū iok too tsai-tsai.

時間 大家 約好好
來到 車頭 尋無
別隻 烏狗
所在 治駝

Sî-kan tāi-ke iok-hó-hó,
Lâi-kàu tshia-thâu koh tshē-bô,
Pa̍t-tsiah oo-káu kàn kah tshoh,
Sóo-tsāi khuànn iok tī-tó.


車頭 公園
下坊 食飯
質俊 出門

Guá ū kiò lâng ka thau mn̄g,
Kóng tshia-thâu kah kong-hn̂g,
E-hn̄g khah àm tsiah tsia̍h-pn̄g,
Tshiân kàu tsit-tsūn buē tshut-bn̂g.

無影
空行
烏貓 呆命
後擺 不聽

kóng ê siōng bô-iánn,
Tsiah kuânn phiàn guá lâi khang-kiânn,
Lia̍h oo-niau tsiânn phái-miā,
Āu-pái kóng guá m̄-thiann.

呆世

平仔 性帝
車頭 冤家

tann guá tsiânn phái-sè,
Kám ū siánn ê thang guá the̍h,
Guá pînn-á phái sìng-tē,
Tuā tshia-thâu suah uan-ke.

烏狗 治帝 烏狗
呆嘴 敢有
不通 呆嘴斗
大家 做火 廣交

Oo-káu tī-teh khǹg oo-káu,
tann phái-tshuì kám-ū gâu,
Lán too m̄-thang phái-tshuì-táu,
Tāi-ke tsuè-hé tio̍h khóng-kau.

不通

質位 火車頭
嗎嗎哮

M̄-thang beh lâi kâu kâu,
lâi teh káu káu,
Tuà tsit-uī hé-tshia-thâu,
lâi kah mà-mà-háu.

烏狗 車頭 一困
無年樣 新聞
一看 時俊
門下門下 七點八十分

Oo-káu tshia-thâu tán tsi̍t-khùn,
Bô-nî-iūnn teh khuànn sin-bûn,
Tsi̍t-khuànn tann too sî-tsūn,
Tú-tú tshit-tiám-pueh-tsa̍p-hun.

時間
烏狗 戇猴
拖車 戇戇 等候
車頭

Sî-kan tann too liáu āu,
Lán tsiah oo-káu tsiânn gōng-kâu,
Thua-tshia gōng-gōng teh tán-hāu,
Lâng tshiànn lán kòo tshia-thâu.

烏狗 起行 喘大氣
烏貓 克虧
烏貓
行路 腳酸

Oo-káu khí-kiânn tshuán-tuā-khuì,
Lia̍h oo-niau tsiânn khik-khui,
Lán too siūnn tio̍h oo-niau suí,
Kiânn-lōo kha-sng īng tshiú tuî.

烏貓 因厝 不哉影
穿衫 霞裙 起行
父母 物件
實在 烏狗兄

Oo-niau in-tshù m̄-tsai-iánn,
Tshīng-sann hâ-kûn beh khí-kiânn,
Phiàn in pē-bú bué b̍n̍gh-kiānn,
Si̍t-tsāi beh tshē oo-káu-hiann.

遂時
烏貓 烏狗兄

不行 盡力

Kóng leh suî-sî tsuè i kiânn,
Oo-niau beh tshē oo-káu-hiann,
Kiann i tán ē háu thiànn,
M̄-kiânn iōng tsáu tsīn-la̍t piànn.

厝帝 二个 是大人
婆祖母 罪掛
不着空
四繪 烏狗

Tshù-té nn̄g-ê sī-tuā-lâng,
Pô-tsé-bú tsē-kuà tāng,
guá phō khì m̄-tio̍h-khang,
Sì-kuè beh tshē oo-káu ang.

烏貓 頂日 散步
一陣 烏狗 大柯
烏貓 查某
歸晡

Oo-naiu tíng-li̍t khì sàn-pōo,
Tsi̍t-tīn oo-káu tsiânn tuā-khoo,
Khuànn guá oo-niau ê tsa-bóo,
I koh guá kui-poo.

派頭 成初
有影 搖櫓
完全 無禮 無數
烏貓 樓梯 想步

Khuànn i phài-thâu tsiânn-tshoo,
Ū-iánn thóo koh kah iô-lóo,
Uân-tsuân bô-lé kah bô-sòo,
Oo-niau lâu-thui teh siūnn-pōo.

烏貓 四个
七姊 八妹
上呆 上猴 上柴把
郎是

Oo-niau koh khì tsio sì-ê,
Tsio in tshit-tsí kah pueh-bē,
Siōng-phái siōng-kâu siōng-tshâ-pê,
Beh khì lóng-sī i ê .

烏貓 烏狗
拖車 磕頭
拖車 鐘仔 珍冬哮
烏貓 拔落 車路交

Oo-niau beh khì tshē oo-káu,
Khí kap thua-tshia sann kha̍p-thâu,
Thua-tshia tsing-á tin-tang-háu,
Oo-niau pua̍h-lo̍h tshia-lōo-kau.

夭壽 拖車 漏屎症
相爭
拔倒 僥倖
不着平

Iau-siū thua-tshia làu-sái-tsìng,
Thua lâi kap lâng kiânn sann-tsing,
Hāi gáu pua̍h-tó tsiânn hiau-hīng,
too tshua khì m̄-tio̍h-pîng.

烏貓 烏狗
磕頭
呵達嫣口

Oo-niau beh tshē oo-káu,
Tsáu lâi kap guá sann kha̍p-thâu,
Khì kòng tio̍h a-ta̍t-ian-kháu,
guá

隻謹 恁厝 押送
都是 頭北人
拔倒 罪掛
一大空

Tsiah-kín lín-tshù teh ah-sàng,
tse too-sī thâu-pak-lâng,
Hāi guá pua̍h-tó tsē-kuà tāng,
Kha phīnn liâm kòng tsi̍t-tuā-khang.

腳骨交仔 撬斷
歸陣 烏貓
賣行 倒返
烏貓 新公園

Kha-kut-kau-á hiám kiāu-tn̄g,
Kui-tīn oo-niau lâi ka kng,
Buē-kiânn beh ka kng tò-tńg,
Oo-niau seh beh Sin-kong-hn̂g.

五隻 烏狗 倒返
門下門下 來到 北門
烏貓 相當
腳骨 賣酸

Gōo-tsiah oo-káu kiânn tò-tńg,
Tú-tú kiânn lâi-kàu Pak-bn̂g,
Khì kap oo-niau kiânn sio-tn̄g,
Thiòng kah kha-kut suah buē-sng.

烏狗 烏貓
行路 礙葉
查某 不京 愛笑
親像 擺腳

Oo-káu tio̍h oo-niau kiò,
kán kiânn-lōo tsiah gāi-gio̍h,
Tsa-bóo m̄-kiann lâng ài-tshiò,
Tshin-tshiūnn pái-kha kiânn teh .

拖車 拔倒
郎是 烏狗哥
時間 好好
車頭 尋無

Thua-tshia gáu kòng pua̍h-tó,
Lóng-sī oo-káu-ko,
Sî-kan iok hó-hó,
Kiann tshia-thâu khì tshē-bô.

質陣 烏狗 門下 五隻
烏貓 二雙 一腳
有个 磅壁
一人 門下好 一个

Tsit-tīn oo-káu gōo-tsiah,
Oo-niau nn̄g-sang koh tsi̍t-kha,
Ū-ê tsiah bián teh pōng-piah,
Tsi̍t-lâng tú-hó tsi̍t-ê gia̍h.

烏貓 霞裙 穿 短褲
烏狗 穿褲 拖塗
城內 散步
公園 草仔埔

Oo-niau hâ-kûn tshīng té-khòo,
Oo-káu tshīng-khòo kik thua-thôo,
Tshuā khì siânn-lāi teh sàn-pōo,
Kong-hn̂g khì tsē tsháu-á-poo.

乎人 石頭古
到時 大家
下坊 罔度
都也 無須 總舖

hōo-lâng hám tsio̍h-thâu-kóo,
Kàu-sî tāi-ke bīn tio̍h oo,
Ē-hng tiàm tsia tshiánn bóng-tōo,
Too-iā bô-su khùn tsóng-phòo.

歸陣 來到 公園
內面 電火
欣喜 下坊 通好
一冥 二冥

Kui-tīn kiânn lâi-kàu kong-hn̂g,
Lāi-bīn tiān-hé tiám tsiânn kng,
Huann-hí ē-hng thang-hó sńg,
Tsi̍t-mî nn̄g-mî tn̂g.

青慘
椅寮 凍露 即年
樹腳
草埔 蚋滲

Lán ài thit-thô tsin tshinn-tshám,
Í-liâu tàng-lōo tsiah--nî tâm,
Lâi khì tshiū-kha khiok khah àm,
Tsē tsháu-poo buē la-sâm.

烏貓 烏狗 大會
今冥 交陪
親成 代志 那卜

Oo-niau oo-káu teh tāi-huē,
Kin-mî kap tshoo kau-puê,
Tsin-tsiânn tāi-tsì nā-beh tsuè,
Hōo hiau khì guá tio̍h sue.

烏狗 烏貓
平平 讀書
愛卜 名譽
心肝 不敢 偏私

Oo-káu tio̍h kiò oo-niau ,
guá pînn-pînn ū tha̍k-su,
Guá ài-beh miâ-gū,
Sim-kuann m̄-kánn siūnn phian-su.

咒咀
尾手 放拔
喜俊 腹肚
尋死 快活

tio̍h kap gáu lâi tsiù-tsuā,
bué-tshiú ē pàng-pua̍h,
Hí-tsūn pak-tóo guá tuā,
Tio̍h tio̍h tshē-sí khah khuìnn-ua̍h.

烏貓 迷信
咒咀 敢着 信憑
那愛 無要謹
舊下 頭腦 維新

Oo-niau kám tsiah bê-sìn,
Tsiù-tsuā kám-tio̍h ū sìn-pîn,
Nā-ài lán tsiù bô-iàu-kín,
Kū-ê thâu-náu tio̍h uî-sin.


別人
別隻 烏貓 出送
走去 別空

tio̍h kap guá tsiù i tāng,
ē khì tshē pa̍t-lâng,
Pa̍t-tsiah oo-niau tshut-sàng,
tio̍h tsàu-khì tshē pa̍t-khang.

喜俊
正寔 罪掛
布袋空

Hí-tsūn guá tio̍h tshē lâng,
Tsiànn-si̍t tsiū tio̍h tsē-kuà tāng,
Tshuì tio̍h khàu pòo-tē-khang,
Hāi guá tio̍h suah ang.

烏貓 烏狗
咒咀 來去 省人兜
公園 五路
石頭

Oo-niau tio̍h phuè oo-káu,
Tsiù-tsuā lâi-khì siánn-lâng-tau,
Kong-hn̂g ngóo-lōo lâng tsâu kàu,
Hōng khuànn tio̍h hōng kòng tsio̍h-thâu.

烏貓 聽着 笑笑笑
緣份 門下着
來去 木沙 仙公廟
金紙 來去

Oo-niau thiann-tio̍h tshiò-tshiò-tshiò,
lán iân-hūn sann tú-tio̍h,
Lâi-khì Ba̍k-sa Sian-kong-biō,
kuá kim-tsuá lâi-khì sio.

卜去 倒返
一下 門下
木沙 真遠
猛舺 坐車

Beh-khì kánn buē thang tò-tńg,
Koh tshiân tsi̍t-ē thinn kng,
Tshú khì Ba̍k-sa lōo tsin-hn̄g,
Báng-kah tsuē-tshia kha buē sng.

車頭
現時 改做 萬華驛
質隻 火車 小隻
大玳 這是 五分車

Khì kàu tshia-thâu tuann tio̍h thiah,
Hiān-sî kái-tsuè Bān-huâ-ia̍h,
Tsit-tsiah hé-tshia tsiah suè-tsiah,
Tuā-tai tse-sī gōo-hun-tshia.

開車 隨時 到帝
卜行 代先 陳螺
六站 車頭 景尾
烏貓 眩車 亡亡雪

Khui-tshia suî-sî tio̍h kàu-tè,
Beh-kiânn tāi-sing ū tân-lê,
La̍k-tsām tshia-thâu kàu Kíng-bé,
Oo-niau hîn-tshia bâng-baông-se̍h.

景尾 輕便
烏狗 假仙
輕便 一下
烏狗 束祭 向天

Kàu liáu Kíng-bé uānn khin-piān,
Oo-káu khiā teh ké-sian,
Khin-piān sak khì tsi̍t-ē hián,
Oo-káu sak-tsè thâu hiòng-thian.

溪邊 扒崎
烏狗
踏着 芎蕉 倒上艾
拔倒 郎着 加隻坪

Khah khì khe-pinn tio̍h peh-kiā,
Oo-káu tsē thiàu lâi kiânn,
Tah-tio̍h king-tsio tò-siàng-hiànn,
Pua̍h-tó lòng-tio̍h ka-tsiah-phiann.

烏狗 扒起 廚玍
僥倖 拔倒 二三層
第一 衰消 就是
不敢 哀哀餐

Oo-káu peh-khí tsiânn tú-lān,
Hiau-hīng pua̍h-tó nn̄g-sann-tsân,
Tuē-it sue-siâu tio̍h-sī lán,
Thiànn kah m̄-kánn ai-ai-tshan.

烏貓 苦憐 烏狗
頭売 後面 一瘤
輕便
賴遠 車頭

Oo-niau khóo-liân i oo-káu,
Thâu-khak āu-bīn lòng tsi̍t-liû,
Khin-piān khah bān tsáu,
Koh luā-hn̄g kàu tshia-thâu.

落車 宿困
燒金 大羣
扒山 哈哈滾
烏貓 大愧

Lo̍h-tshia koh kiânn hioh-khùn,
Sio-kim ê lâng tsiah tuā-kūn,
Peh-suann peh kah ha-ha-kún,
Oo-niau tuā-khuì lia̍h teh pûn.

烏貓 山嶺
沿路 大愧
皆再 仙公 有聖
返去 賣行

Oo-niau peh tio̍h tuā suann-niá,
Iân-lōo tuā-khuì tshuán kah kiann,
Kai-tsài sian-kong tsin ū-siànn,
beh tńg--khì suah buē-kiânn.

燒金 躂躂鄭
質帝 號做 猴山坑
烏貓 扒崎 丕死企
倩轎 烏狗 無錢

Sio-kim ê lâng that-that-tīnn,
Tsit-tè hō-tsuè Kâu-suann-khinn,
Oo-niau peh-kiā phe-sí-nī,
Tshiànn-kiō oo-káu bô-tsînn.

來到 仙公廟
烏貓 櫸香 烏狗
烏狗 拜佛
烏貓 不着

Niau káu lâi-kàu Sian-kong-biō,
Oo-niau gia̍h-hiunn oo-káu sio,
Oo-káu pài-pu̍t kiann lâng tshiò,
Oo-niau i kài m̄-tio̍h.

拜神 無愛
簡卜
按盞 仙公 不拜
恁厝 入教 哉哉

Kiò pài-sîn bô-ài,
kán-beh kah gún lâi,
Àn-tsuánn Sian-kong m̄-pài,
Lín-tshù li̍p-kàu guá tsai-tsai.

入教
阮厝 佛仔 棹頭
不信 燒金
做陣 阮兜

Gún kah lâng li̍p-kàu,
Gún-tshù pu̍t-á kui toh-thâu,
M̄-sìn sio-kim liáu āu,
Beh khuànn tsuè-tīn lâi gún-tau.

烏貓 烏狗
第一 有聖 仙公
烏狗 罔黨
誠心 拜佛 有妨

Oo-niau tsiah oo-káu kóng,
Tuē-it ū-siànn Sian-kong,
Oo-káu tsin bóng-tóng,
Sîng-sim pài-pu̍t kám ū-hông.

烏狗 烏貓
二人 相隨
着閣
二人 做堆

Oo-káu tio̍h thiann oo-niau tshuì,
Nn̄g-lâng teh pài khiā sann-suî,
Pài suah hiunn tshah tio̍h-koh kuī,
Nn̄g-lâng kuī kah tsiânn tsuè-tui.

烏貓 直直念
仙公祖 聖簽
五隻 烏狗
偸嫌

Oo-niau kui teh ti̍t-ti̍t-liām,
Sian-kong-tsóo tio̍h tshut sìng-tshiam,
Gōo-tsiah oo-káu kan hiâu hiám,
tio̍h tshut tshiam lâi thau-hiâm.

烏貓 烏狗 仙公廟
見着 簽筒
小聲 不敢 大聲
仙祖 簽詩

Oo-niau oo-káu Sian-kong-biō,
Kìnn-tio̍h tshiam-tâng phō teh ,
Suè-siann m̄-kánn tuā-siann kiò,
Sian-tsóo tshiam-si tshut hoo tio̍h.

簽詩 抽出 十七首
抽着 蒙正 繡球
小姐 蒙正 牽手
烏狗 尾鰍

Tshiam-si thiu-tshut tsa̍p-tshit-siú,
Thiu-tio̍h Bông-tsìng tit siù-kiû,
Sió-tsiá Bông-tsìng tsuè khan-tshiú,
Gún kah oo-káu ū bé-liu.

烏貓 皆記 識字
自己 會曉 簽詩
烏狗 後日 成器
親成

Oo-niau ka-kī too pat-lī,
Tsū-kí ē-hiáu uân tshiam-si,
Oo-káu āu-li̍t ē sîng-khì,
Guá ê tshin-tsiânn tio̍h phuè i.

重咀
也無 烏狗 目周
別个 牽手
放血

Tāng-tsuā tio̍h lâi i tsiù,
Iá-bô oo-káu phái ba̍k-tsiu,
Koh tshuā pa̍t-ê tsuè khan-tshiú,
I ē guá pàng-hiat tiu.

烏狗 咒咀
日後 雙人 放拔
無嫁 無娶

Oo-káu lán lâi tsiù-tsuā,
Li̍t-āu sang-lâng pàng-pua̍h,
Guá lâi bô-kè bô-tshuā,
Sing hiau tio̍h hōo káu thua.

烏狗 咒咀 無愛
烏貓 不哉
仙公 逐仙 食菜
查某 亂來

Oo-káu tsiù-tsuā siūnn bô-ài,
oo-niau m̄-tsai,
Sian-kong ta̍k-sian tsia̍h-tshài,
tse tsa-bóo siōng luān-lâi.

仙公 無管 質號代
應該 嗎着
質號 無呆
烏狗 大玳

Sian-kong bô-kuán tsit-hō-tāi,
Ìng-kai mā-tio̍h kóng hoo tsai,
Tsit-hō ū too bô-bái,
Oo-káu kán tsiah tuā-tai.

烏狗 仙公
大隻 烏狗王
仙公祖
死狗 陣亡

Oo-káu kuī lo̍h kiò Sian-kong,
Guá tuā-tsiah oo-káu-ông,
Sian-kong-tsóo tio̍h thiann guá kóng,
Sing hiau sí-káu khì tīn-bông.

烏貓 也着
烏貓 跪落 理由
烏狗 牽手
青冥 目周

Guá tsiù oo-niau iā-tio̍h tsiù,
Oo-niau kuī--lo̍h kóng lí-iû,
Guá hōo oo-káu tsuè khan-tshiú,
Sing hiau tshinn-mî ba̍k-tsiu.

烏貓 虎秋 查某
廣話 舍糊
咒咀 偸食步
鴿 烏狗 亂亂呼

Oo-niau hóo-tshiu ê tsa-bóo,
Tsiù tio̍h kóng-uē ū hâm-hôo,
Tsiù-tsuā koh iōng thau-tsia̍h-pōo,
Kap gáu oo-káu luān-luān-hoo.

質款 哉影
起來
烏狗 大柯件
青冥 無路 通好

Beh tsiù tsit-khuán guá tsai-iánn,
Khì--lâi guá tsiù hōo thiann,
Guá hiau oo-káu tuā-khoo-kiānn,
Tshinn-mî bô-lōo thang-hó kiânn.

烏狗 漏屎症
青冥
隻个 省路用
仙翁 無榮

Oo-káu tse làu-sái-tsìng,
kiann tshinn-mî tsing,
Tsiú kah tsiah-ê siánn-lōo-īng,
Sian-ong lâng teh bô-îng.

烏貓 烏狗
僥倖 死去
死狗 無人
死貓 吊樹頭

Oo-niau kiann oo-káu,
Hiau-hīng sí--khì hōo tsuí lâu,
Tio̍h khì sí-káu bô-lâng háu,
Sí-niau tio̍h khì tiàu-tshiū-thâu.

烏狗
都無 帝卜 京死人
無影 最項
敢是 私偏 別空

Oo-káu tsiù kah tsaih tāng,
Too-bô teh-beh kiann-sí-lâng,
Bô-iánn tsiù kah tsiah tsuè-hāng,
Kám-sī su-phian siūnn pa̍t-khang.

二人 做伴
即有 心肝
乎人
烏狗哥 烏貓官

kiann nn̄g-lâng kuī tsuè-phuānn,
guá tsiah-ū kâng sim-kuann,
Sing haiu tio̍h hōo-lâng khuànn,
Oo-káu-ko kah oo-niau-kuann.

起先 呆咀
有影無隻 歸拖
烏狗 金紙
落崎 不通 沿路

Khí-sian tsiù kah phái-tsuā,
Ū-iánn-bô-tsiah tsiù kui-thua,
Oo-káu tann sio kim-tsuá,
Lo̍h-kiā m̄-thang iân-lōo pua̍h.

壽金 割金 棹頂
一項 足足 幾千
仙公 有錢 通好
燒金 外口 金亭

Siū-kim kuah-kim kui toh-tíng,
Tsi̍t-hāng tsiok-tsiok ū kuí-tshing,
Sian-kong ū-tsînn thang-hó īng,
Sio-kim guā-kháu ū kim-tîng.

烏狗 燒金 那帝
仙公 上蓋 板寮
金錢 即最 不了
不哉 有影 校消

Oo-káu sio-kim ná-teh siàu,
Sian-kong siōng-kài ū pán-liâu,
Kim-tsînn tsiah-tsuē īng buē-liáu,
M̄-tsai ū-iánn hau-siâu.

燒金 算是 過心代
有影 無影 不哉
仙公 賣呆
日日 見財

Sio-kim sǹg-sī kè-sim-tāi,
Ū-iánn bô-iánn m̄-tsai,
Ē tsuè Sian-kong too buē-bái,
Li̍t-li̍t too ū thang kìnn-tsâi.

烏狗 燒金 廣話
仙公 有錢 通好
每日 錢銀 者最
仙公 紅皮鞋

Oo-káu sio-kim kóng-uē,
Sian-kong ū-tsînn thang-hó thue̍h,
Muí-li̍t tsînn-gûn tit tsiah-tsuē,
Sian-kong thang âng-phê-uê.

西米羅
食飽 榮榮
仙公

Thang suà khì tsuè se-bí-loh,
Tsia̍h-pá îng-îng thang thit-thô,
Ē tsuè Sian-kong too ,
Lán beh tsuè ū .

烏貓 聽着 店店
烏狗 不粘
燒金 帶帝 什什念
無彩 仙公 聖簽

Oo-niau thiann--tio̍h kiò tiām-tiām,
tse oo-káu siōng put-liâm,
Sio-kim tuà-teh tsha̍p-tsha̍p-liām,
Bô-tshái Sian-kong tshut siànn-tshiam.

烏狗 無要謹
仙公 敢有
哉影 做陣
十牙姑 氣仁

Oo-káu tio̍h kóng bô-iàu-kín,
Sian-kong kám-ū khîng tsiah tsin,
I tsai-iánn lán tsuè-tīn,
Tsa̍p-gê-koo guá khah khì-lîn.

燒金 廟內
菜碗 糕仔
廟內 師父 賣呆
謹謹 泡茶 捧出來

Sio-kim sio li̍p biō-lāi,
Tshài-uánn ko-á too tsai,
Biō-lāi su-hū too buē-bái,
Kín-kín phàu-tê phâng--tshut--lâi.

廟內 師父 好禮
甜茶
治帝 人客
烏貓 烏狗 門下 十个

Biō-lāi su-hū tsiânn hó-lé,
Lâng khì tio̍h kín phàu tinn-tê,
Phâng lâi tī-teh tshiánn lâng-kheh,
Oo-niau oo-káu tsa̍p-ê.

僥倖 門下着 烏狗
無錢 茶歐
假做 禮數 不到
烏貓 趕謹 皮包

Hiau-hīng tú-tio̍h sàn oo-káu,
Bô-tsînn thang kāng teh tê-au,
Ké-tsuè lé-sòo pat m̄-kàu,
Oo-niau kuánn-kín lîm phuê-pau.

烏貓 皮包
存辨 茶盤
身軀 門下好 柯半
返去 無通 車單

Oo-niau phuê-pau lîm lâi khàunn,
Tshûn-pān beh teh tê-puânn,
Sin-khu tú-hó tshun khoo-puànn,
Tńg--khì bô-thang tshiah tshia-tuann.

烏貓 真正
烏狗 遂个 身軀
一个
烏貓

Oo-naiu khiā teh tsin-tsiànn ,
Oo-káu suî-ê khang sin-khu,
Guá khuànn kah tsi̍t-ê ū,
Pàng hōo oo-niau kah i tu.

和尚 足成
逐歐 足成
無錢 燕氣
姑將 七百錢

Hê-siūnn ê tsiok-tsiânn tīnn,
Ta̍k-au phàu khì tsiok-tsiânn tinn,
Bô-tsînn thang teh tsiânn iàn-khì,
Koo-tsiong teh tshit-pah-tsînn.

茶錢 總共 七百
歸陣 來到 山腳
車錢 無通 猛舺
謹去

Tê-tsînn tsióng-kiōng teh tshit-pah,
Kui-tīn kiânn lâi-kàu suann-kha,
Tshia-tsînn bô-thang kàu Báng-kah,
Ū thang tsioh kín-khì sa.

烏狗 無熟壻
質塊 不識
質過 一擺
不哉

Oo-káu ìn kóng bô-si̍k-sāi,
Tsit-tè gún m̄-pat lâi,
Gún tsiah tsit-kè lâi tsi̍t-pái,
Siânn ū siânn gún m̄-tsai.

木沙 行路 公館
九里 山路 真權
烏貓 腳痛 不甘愿
烏狗 烏貓

Ba̍k-sa kînn-lōo kàu Kong-kuán,
Káu-lí suann-lōo peh tsin-kaun5,
Oo-niau kha-thiànn m̄-kam-guān,
Oo-káu hāi oo-niau thuân.

烏狗 煩惱
五分路 上落
八百錢 門下 好好
不哉 野是

Oo-káu tio̍h kóng bián huân-ló,
Tsia ū gōo-hun-lōo tsiūnn-lo̍h,
Tshun pueh-pah-tsînn hó-hó,
M̄-tsai ū tshia iá-sī .

聽見 陳螺 哉影
自動 起行
賣着
都子 大聲

Thiann-kìnn tân-lê tsiah tsai-iánn,
Beh khì tsū-tōng beh khí-kiânn,
tah buē-tio̍h tio̍h háu thiànn,
Beh kiò too-tsù khah tuā-siann,

烏狗 都子
車輛 身軀
恰謹 一步
那無 蹺龜

Oo-káu beh tio̍h huah too-tsù,
Tshia-lióng hiám kòng tio̍h sin-khu,
Khah-kín tsi̍t-pōo tsiah tah ū,
Nā-bô tio̍h tán kah khiau-ku.

烏狗 烏貓 車頂
台北 太平町
落車 娶去 束靜
下擺 幾點鐘

Oo-káu oo-niau tshia-tíng,
Tsuē lâi Tâi-pak Thài-pîng-ting,
Lo̍h-tshia tshuā--khì khah siok-tsīng,
Ē-pái beh lâi kuí-tiám-tsing.

烏貓 烏狗
不敢 阮兜
面仔宰起 過罩
巷仔頭

Oo-niau tio̍h kiò in oo-káu,
too m̄-kánn khì gún-tau,
Bîn-á-tsái-khí kè-tàu āu,
tsiah lâi gún hāng-á-thâu.

烏貓 大步
謹謹 走返去 因兜
可惜 放束 烏狗
烏狗 越頭

Oo-niau kóng suah tuā-pōo tsáu,
Kín-kín tsáu-tńg-khì in-tau,
Khó-sioh pàng-sak in oo-káu,
Oo-káu khuànn kah ua̍t-thâu.

烏貓 烏狗 門下 五對
十个 分開
一人 呼約 一位
後擺 做堆

Oo-niau oo-káu gōo-tuì,
Tsa̍p-ê tio̍h tsia thiah hun-khui,
Tsi̍t-lâng hoo-iok ū tsi̍t-uī,
Āu-pái lâng in koh tsuè-tui.

烏貓 行返 因厝
到底 做呆
當着 老母
戶定 貢着 腳頭夫

Oo-niau kiânn-tńg kàu in-tshù,
Kàu-tué tsuè-phái ū khah su,
Tsáu khì tn̄g-tio̍h in lāu-bú,
Hōo-tīng kòng-tio̍h kha-thâu-hu.

因母 看見
查某 博博趙
不京 愛笑
隻年 愛走 倒位

In-bú khuànn-tio̍h tsiah ka kiò,
Tsa-bóo kiânn kah pho̍k-pho̍k-tiô,
M̄-kiann lâng khuànn ē ài-tshiò,
Tsiah--nî ài-tsáu tó-uī tio̍h.

阿母 不是 愛走
外媽兜
帶帝 日罩
直直

A-bú m̄-sī guá ài-tsáu,
Lâng guá khì gún guā-má-tau,
Kiò guá tuà-teh tsia̍h li̍t-tàu,
Beh tńg i ti̍t-ti̍t lâu.

代志 哉透透
看着 咽喉
歸日 烏狗
外媽兜

Tāi-tsì guá lóng tsai-thàu-thàu,
Tshuì khui khuànn-tio̍h ian-âu,
Kui-li̍t tsáu khì tshē oo-káu,
Phiàn kóng khì lín guā-má-tau.

阿母 不通
阿媽 做衫
有影 外媽
昨日

A-bú m̄-thang ,
A-má kiò guá ka tsuè-sann,
Ū-iánn khì tshē gún guā-má,
Tsiah tsū tsā-li̍t khì kàu tann.

不識
老个 白賊
準扎
恁父 哉影 發力

phiàn guá teh m̄-pat,
Kap guá lāu--ê teh pe̍h-tsha̍t,
Thit-thô tsún-tsak,
Lín-pē tsai-iánn ē huat-la̍t.

阿母 信聖

烏狗 不哉影
做陣

A-bú sìn-siànn,
Lâi mn̄g kiò i kóng thiann,
Oo-káu gún m̄-tsai-iánn,
Gún kap i tsuè-tīn kiânn.

死娼 捷捷攝
鬥捷
做事 那無 揖帖
寬寬疊

Sí-tshiong tshuì ē tsia̍p-tsia̍p-liap,
tio̍h kap guá kóng tàu-tsia̍p,
Tsuè-sū nā-bô khah iap-thiap,
thua lâi khuann-khuann-thia̍p.

烏貓 店店
老母 不廉
見面 治帝 什什念
不時 共人 亂亂嫌

Oo-niau hōng tshuì tiām-tiām,
Gún tse lāu-bú siōng put-liâm,
Kìnn-bīn tī-teh tsha̍p-tsha̍p-liām,
Put-sî kā-lâng luān-luān-hiâm.

烏貓 入去 房間

烏狗 等待
不該

Oo-niau li̍p-khì pâng-king lāi,
Thit-thô siūnn lâng tiah tsai,
Oo-káu ū iok beh tán-thāi,
Hāi i tán tsiânn put-kai.

時到 想計
郎是 老母 這个
呆世
野閣 赤把把

Sî-kàu beh tsáu tsiah siūnn-kè,
Lóng-sī gún lāu-bú tsit-ê,
Hōo i tio̍h tsiok phiánn-sè,
Tsiah lāu iá-koh tshiah-pê-pê.

烏貓 歸冥 帶帝
二蕊 目周 金金金
阮母 阮姆 阮嬸
是大 呆心

Oo-niau kui-mî tuà-teh sīm,
Nn̄g-luí ba̍k-tsiu kim-kim-kim,
Gún-bú gún-ḿ kah gún-tsím,
Tsiah ê sī-tuā siōng phái-sim.

日落西山 冥方
烏貓 煩惱
舉在 食飯
定定 倒治 中央

Li̍t-lo̍h-se-san mî-hng,
Oo-niau huân-ló tsāi tshn̂g,
Kù-tsāi lâng kiò tsia̍h-pn̄g,
Tiānn-tiānn tó-tī tshn̂g tiong-ng.

烏貓 心內 打算
歸冥
透早 起來 食飯
伐落 梳頭 出門

Oo-niau sim-lāi ū phah-sǹg,
teh kui-mî siunn kah kng,
Thàu-tsá khí--lâi tsia̍h-pn̄g,
Huat-lo̍h sue-thâu beh tshut-bn̂g.

腳骨 斗長
挖淚 出門
賭強 即有
那無 卜去 按算

Kha-kut kap i tàu-tn̂g,
Uat--leh tsuè guá kiânn tshut-bn̂g,
kap i tóo-kiông tsiah-ū ǹg,
nā-bô beh-khì bián àn-sǹg.

烏貓 物件
廣淚 扒起
老母仔 哉影
大力 一聲

Oo-niau phiàn beh b̍n̍gh-kiānn,
Kóng--leh peh-khí tsuè i kiânn,
In lāu-bú-á koh tsai-iánn,
Tuā-la̍t i huah tsi̍t-siann.

看着 臭臭
省人兜
烏狗
帝治 踏路頭

In khuànn-tio̍h bīn tshàu-tshàu,
Kiánn beh khì siánn-lâng-tau?
beh koh khì tshē oo-káu,
Ā sái tī-teh ta̍h-lōo-thâu.

阿母 廣話 無公道
治帝
仔母 無好
出去 敢會 拍無

A-bú kóng-uē bô-kong-tō,
Lâng kánn tī-teh ài thit-thô,
tse a-bú siōng bô-hó,
Tshut--khì lâng kám-ē phah-bô.

歲頭 食到 十六七
親成 未做 老實
厝內 作失
不通 冥日

Hè-thâu tsia̍h-kàu tsa̍p-la̍k-tshit,
Tshin-tsiânn bē-tsuè tio̍h láu-si̍t,
Tio̍h tuà tshù-lāi tàu tsoh-sit,
M̄-thang thit-thô kui mî-li̍t.

上等 無規矩
全然 讀書
一日 食飽 四繪
烏狗 插插如

Kiánn siōng-tíng bô-kui-kú,
Tsuân-lain5 siūnn beh tha̍k-tsu,
Tsi̍t-li̍t tsia̍h-pá sì-kuè khù,
Kap tsia oo-káu tsha̍p-tsha̍p-lû.

不京 外頭
父母 面風
不時 烏狗党
不京 正宗

M̄-kiann guā-thâu lâng ē kóng,
pē-bú kòo bīn-hong,
Put-sî khì tshē oo-káu-tóng,
M̄-kiann lâng kóng tsìng-tsong.

父母嘴
不通 亂亂飛
不死鬼
無尪 克虧

Kiánn tio̍h thiann pē-bú-tshuì,
M̄-thang tsáu khì luān-luān-hui,
hōng kóng put-sú-kuí,
bô-ang tio̍h khik-khui.

烏貓 受氣
強卜 嘴舌
麵線 召死
來去 醮池

Oo-niau hōng tsiânn siū-khì,
Khì kah kiông-beh tshuì-tsi̍h,
Beh bué mī-suànn lâi tiàu-sí,
tio̍h lâi-khì thiàu ta-tî.

烏貓 連連 一禮拜
偸走 不得 出來
一日 偸走 四五擺
帝卜 偸走

Oo-niau liân-liân tsi̍t-lé-pài,
Thau-tsáu m̄-tit thang tshut--lâi,
Tsi̍t-li̍t thau-tsáu sì-gōo-pái,
Teh-beh thau-tsáu lâng tio̍h tsai.

房間 呵母 治帝
廳邊 一个 呵姑
小妹 巷路
前落 乾埔

Pâng-king a-bú tī-teh kòo,
Thiann-pinn tsi̍t-ê in a-koo,
In ê sió-muē kòo hāng-lōo,
Tsîng-lo̍h teh kòo ta-poo.

烏貓 呵媽 後尾
手帝 又閣 柴把
不通 強強
茫茫雪

Oo-niau a-má kòo āu-bé,
Tshiú-té iū-koh gia̍h tshâ-pê,
Kiò i m̄-thang kiông-kiông beh,
beh kòng hoo bâng-bâng-se̍h.

烏貓 無縫
又閣 隻最人
烏狗送
隻最

Oo-niau beh tsáu tshē bô-phāng,
Teh kòo iū-koh tsiah-tsuè-lâng,
Tann khì hāi tio̍h oo-káu-sàng,
Hōo i tán tsiah-tsuē kang.

烏貓 質暗 厝頂
門下門下 隔壁間
因父 看見 僥倖
隔壁 壯丁

Oo-niau tsi̍t-àm siūnn tshù-tíng,
Tú-tú puânn keh-piah-king,
In-pē khuànn-kìnn tsiah hiau-hīng,
Huah tsha̍t keh-piah tshut tsòng-ting.

壯丁 警察
相幫 力賊
詳細 相識
隔壁 出力

Tsòng-ting beh khì kiò kìng-tshat,
Kiò i sann-pang tàu lia̍h-tsha̍t,
Siông-sè ka khuànn too sann-pat,
Keh-piah huah kah tsiah tshut-la̍t.

有影 質回 該再
警官

警官

Ū-iánn tsit-huê siōng kai-tsài,
Khì tshiánn kìng-kuann i lâi,
Beh lâi lia̍h lán tio̍h hāi,
Tiū tio̍h suah hōo kìng-kuann sai.

烏貓 厝頂 見少
五路 人馬 朝朝
落來 拔倒 曠腳蹺
倒治 深井 直寮寮

Oo-niau tshù-tíng siūnn kiàn-siàu,
Ngóo-lōo lâng-b2 ho̍k tiâu-tiâu,
Lo̍h--lâi pua̍h-tó khōng-kha-khiàu,
Tó-tī tshim-tsínn ti̍t-liâu-liâu.

烏貓 扒起 謹走
因母 恰頭
走去 招風
大腿 一空

Oo-niau peh-khí tio̍h kín-tsáu,
Hiám kap in-bú sann kha̍p-thâu,
Tsáu-khì bih tsiâu-hong āu,
Tuā-thuí tsi̍t-khang huih lâu.

因父 省貨
狼狽
大家
質款 查某 笑科

In-pē mn̄g lâng khuànn siánn-hè,
Guá too sinn tse liông-puē phe,
Tann lín tāi-ke tshiánn tsia tsē,
Tsit-khuánn tsa-bóo siōng tshiò-khe.

因父 因仔
正寔 四繪
不京 外口 哉影
拍呆 恁父 名聲

In-pē tsiah teh in-kiánn,
Tsiànn-si̍t tio̍h khì sì-kuè kiânn,
M̄-kiann guā-kháu lâng tsai-iánn,
Phah-phái lín-pē ê miâ-siann.

質辨 查某 全無
亦敢 姿娘
乎人 十六兩
總無 熱場

Tsit-pān tsa-bóo tsuân-bô siūnn,
Ia̍h-kánn kap lâng tsuè tsu-niû,
Hōo-lâng sǹg kun tsa̍p-la̍k-niú,
Thit-thô tsóng-bô tsiah lia̍t-tiûnn.

烏貓 見少
那無 偸走
今日 體面 無了了
今暗 半冥 偸寮

Oo-niau siūnn kiàn-siàu,
Nā-bô thau-tsáu hūn buē siau,
Kin-li̍t thé-biān bô-liáu-liáu,
Kin-àm puànn-mî tsiah thau-liâu.

烏貓 質暗 三點半
籬把 偸盤
質俊 無人 治帝
內面 當帝

Oo-niau tsit-àm sann-tiám-puànn,
Lî-pa tann tio̍h kín thau-puânn,
Tsit-tsūn bô-lâng tī-teh khuànn,
Lāi-bīn khùn kah tng-teh huânn.

應當 扒壁
倒位
這隻 烏貓 大隻
五隻 算來 大隻

Niau ìng-tong gâu peh-piah,
Khuànn lâng beh khì tó-uī lia̍h,
Tsit-tsiah oo-niau koh tuā-tsiah,
Gōo-tsiah sǹg--lâi tuā-tsiah gia̍h.

烏貓 起雄 走過手
越頭 無尾鰍
烏狗 夭壽
走去 滿

Oo-niau khí-hiông tsáu-kè-tshiú,
Tsáu kah ua̍t-thâu bô-bé-liu,
Tshē oo-káu tio̍h iáu-siū,
Tann tio̍h tsáu-khì muá kue .

烏狗 苦疼
連連 七八工
不時 質條
七冥 七日 尋無人

Kóng kàu oo-káu tsiânn khóo-thàng,
Liân-liân khì tán tshit-pueh-kang,
Put-sî lâi tiàm tsit-tiâu hāng,
Tshit-mî tshit-li̍t tshē-bô-lâng.

烏狗 不去 巷仔口
存心 絕交
走來 大街 四繪
烏貓 磕頭

Oo-káu m̄-khì hāng-á-kháu,
Tsûn-sim beh kah i tsua̍t-kau,
Tsáu-lâi tuā-kue sì-kuè tsáu,
Khì kah oo-niau sann kha̍p-thâu.

烏貓 看着
烏狗 行路 雙手
烏狗 聽着
今日 會得

Oo-niau khuànn-tio̍h tsiah ka kiò,
Oo-káu kiânn-lōo sang-tshiú ,
Oo-káu thiann--tio̍h tsiah tńg tshiò,
Kín-li̍t tng ē-tit tio̍h.

烏貓 烏狗哥
巷仔
代志 清楚
聽着 心肝

Oo-niau tio̍h kiò oo-káu-ko,
Khì tiàm hāng-á tshē ,
Guá ê tāi-tsì kóng tshing-tshó,
Thiann-tio̍h sim-kuann tio̍h tso.

外口 治帝
父母 真按
查某 血漢
透冥 偸走 二三層

guā-kháu tī-teh tán,
Guá ê pē-bú kòo tsin-ân,
Tsa-bóo tio̍h guá siōng hiat-hàn,
Thàu-mî thau-tsáu nn̄g-sann-tsân.

力着
貢斷 後腳
三點 走出 早早
透暗 籬把

Lia̍h-tio̍h kóng beh guá phah,
Kóng beh kòng-tn̄g guá āu-kha,
Sann-tiám tsáu-tshut tsá-tsá,
Thàu-àm guá koh puânn lî-pa.

烏狗 烏貓
心肝 敢有 偏私
別人 四繪
不通 大耳豬

Oo-káu tio̍h kiò oo-niau ,
Sim-kuann kám-ū siūnn phian-su,
kah pa̍t-lâng sì-kuè khù,
M̄-thang tshiò guá tuā-hīnn-tu.

烏貓 聽着 烏狗
不京 咽喉
帝治 腳川後
有通 外頭

Oo-niau thiann-tio̍h oo-káu,
M̄-kiann kuí ē tīnn ian-âu,
Kiò lâng tè-tī kha-tshng-āu,
Guá ū-thang tshut guā-thâu.

真正
有影 正經
加廣 無路用
質滿 卜來 幾點鐘

Thiann teh kóng tsuè tsin-tsìng,
Ū-iánn tsuè kah tsiah tsìng-king,
tann ke-kóng bô-lōo-īng,
Tsit-muá beh-lâi kuí-tiám-tsing.

烏貓 拍算
出來 時間 無外長
來去
無通 出門

Oo-niau kiò kóng tio̍h phah-sǹg,
Tshut--lâi sî-kan bô-guā-tn̂g,
tshuā guá lâi-khì khǹg,
Guá khì bô-thang koh tshut-bn̂g.

姨母
恰早 好額 股株
賣田 賣厝
永擺 金器 歸身軀

Tshuā lâi kià gún î-bú,
Khah-tsá hó-gia̍h pun kóo-tu,
Liáu kah buē-tshân kah buē-tshù,
Íng-pái kim-khì kui-sin-khu.

烏貓 烏狗
烏狗 謹去 媒人
親成
乎汝 行路工

Oo-niau oo-káu tshuā khì tshàng,
Oo-káu kín-khì kiò hm̂-lâng,
Khì kóng tshin-tsiânn guān pàng,
Ke kuá hōo-lí kiânn-lōo-kang.

媒人 有錢 拍拚
乎傘 翁禮
送定
十個 九個

Hm̂-lâng ū-tsînn tsiânn phah-piànn,
Hōo-suànn ńg-leh tsuè i kiânn,
Kóng tsiânn tio̍h kín sàng-tiānn,
Guá kóng tsa̍p-ê káu-ê tsiânn.

趕謹 一時
媒人 來到 烏貓兜
因父 咐咐哮
老母 恰爻

Kuánn-kín tsi̍t-sî tio̍h kiânn kàu,
Hm̂-lâng lâi-kàu oo-niau-tau,
Kóng tio̍h in-pē hù-hù-háu,
In ê lāu-bú tio̍h khah-gâu.

媒人 邊仔
老尪 土公
子兒 配尪 無戇
聘金 先廣 相當

Tio̍h kiò hm̂-lâng pinn-á kóng,
Gún tse lāu-ang tsin thóo-kong,
Kiánn-lî phuè-ang too bô-gōng,
Phìng-kim sing-kóng khah siong-tong.

媒人 聽着 店帝
嫁出 不比
看是
聘金 廣明 恰着

Hm̂-lâng thiann--tio̍h tiàm-teh tshiò,
Kè-tshut put-pí hōo lán tsio,
Khuànn-sī ài ke ài tsió,
Phìng-kim kóng-bîng tsóng khah-tio̍h.

十六七歲 查某
聘金 八百元
盤担 二百五
那無 不通

Tsa̍p-la̍k-tshit-huè ê tsa-bóo,
Phìng-kim beh i pueh-pah-khoo,
Puânn-tànn tio̍h phah nn̄g-pah-gōo,
Nā-bô m̄-thang gáu moo.

媒人 返來 烏狗
一層 親成 合頭
一千零五
烏貓 即通 恁兜

Hm̂-lâng tńg-lâi kìnn oo-káu,
Tsit-tsân tshin-tsiânn buē ha̍h-thâu,
Tsi̍t-tshing-khòng-gōo tsia̍h ē kàu,
Oo-niau tsiah-thang tshuā lín-tau.

烏狗 聽着 退 三步
算算 千外元
家伙 完全 娶某
三頓 無通 孝孤

Oo-káu thiann-tio̍h thè sann-pōo,
Tshuā khí sǹg-sǹg tshing-guā-khoo,
Ke-hé uân-tsuân lâi tshuā-bóo,
Sann-tǹg suah bô-thang hàu-koo.

烏貓 無錢
千外 無帝
聘金 一困 即年
敢是 無緣 交陪

Oo-niau gún bô-tsînn thang bué,
Tshing-guā guá bô-tè thue̍h,
Phìng-kim tsi̍t-khùn tsiah--nî tsuē,
Kánn-sī bô-iân thang kau-puê.

烏狗 廣着
烏貓
頂擺 仙公 呪咀
不京

Oo-káu kóng-tio̍h ka tshuā,
Oo-niau ē kah ē ua̍h,
Tíng-pái Sian-kong khì tsiù-tsuā,
M̄-kiann khì hōo káu thua.

烏狗 聽着

阮厝 家伙 清楚
家器 賣賣 差不多

Oo-káu thiann-tio̍h ìn i ,
Guá tann piàn khuànn ū ,
Gún-tshù ke-hé khai tshing-tshó,
Ka-khì buē-buē tsha-put-to.

烏狗 一來 二三工
僥倖 烏貓 無人
因為 錢項
都是 閣去 變無空

Oo-káu tsi̍t-lâi nn̄g-sann-kang,
Hiau-hīng oo-niau tshē bô-lâng,
In-uī khì thue̍h tsînn-hāng,
Too-sī koh-khì piàn-bô-khang.

烏狗 自己 戀無輦
步貧 一個 烏狗先
銀項 歸千 無帝
二蕊 目周 唁唁唁

Oo-káu tsū-kí piàn-bô-lián,
Pōo-pîn tsi̍t-ê oo-káu-sian,
Gûn-hāng kui-tshing bô-tè piàn,
Nn̄g-luí ba̍k-tsiu giān-giān-giān.

七百五
野閣 不足 四百元
鳥貓 散赤 查某
也無 私腳 奄胡

Tsioh lâi tsioh khì tshit-pah-gōo,
Iá-koh put-tsiok sì-pah-khoo,
Oo-niau sàn-tshiah ê tsa-bóo,
Iā-bô sai-kha tàu am-hôo.

烏貓 起先 富貴
身邊 私腳 一大堆
出門 烏貓 所費
質滿 欠用 克虧

Oo-niau khí-sing tsin hù-kuì,
Sin-pinn sai-kha tsi̍t-tuā-tui,
Tshut-bn̂g oo-niau khai sóo-huì,
Tsit-muá khiàm-īng tsai khik-khui.

錢項 對看
烏狗 帝看 烏貓官
無錢 按盞
後落 質份

Tsioh tsînn-hāng tsē tuì-khuànn,
Oo-káu teh-khuànn oo-niau-kuann,
Tann tsioh bô-tsînn beh àn-tsuánn,
Lâi buē āu-lo̍h tsit-hūn suann.

烏貓 因厝
官廳 大人
官廳 入稟
拐誘 查某

Oo-niau in-tshù pik lâi kín,
Beh khì kuann-thiann pín tāi-lîn,
Beh tuì kuann-thiann khì li̍p-pín,
Kuáinn-iú tsa-bóo tsin.

烏貓 因厝 雄壁壁
差人 卜來
烏貓 質隻
聘金 到額

Oo-niau in-tshù hiông-piah-piah,
Tshe-lâng beh-lâi i lia̍h,
Ài ti̍h oo-niau gún tsit-tsiah,
Phìng-kim tio̍h khì khîng kàu-gia̍h.

烏貓 哉影 烏狗
返來 阮兜
聘金 無到
玩厝 前後包

Oo-niau tsai-iánn kiò oo-káu,
Tann guá tio̍h tńg-lâi gún-tau,
Phìng-kim kah khîng bô-kàu,
Gún-tshù ē lâi tsîng-āu-pau.

烏狗 聽着 足足
可惜 四百元
足成 無法度
現時 錢空 古謀

Oo-káu thiann-tio̍h tsiok-tsiok khóo,
Khó-sioh khiàm sì-pah-khoo,
Guá too tsiok-tsiânn bô-huat-tōo,
Hiān-sî tsînn-khang oh kóo-bôo.

烏貓 聽着 賣曉
目屎 什什珍
返去 得売 自盡
呆命 一身

Oo-niau thiann-tio̍h buē-hiáu ìn,
Khàu kah ba̍k-sái tsha̍p-tsha̍p-tin,
Tńg--khì tit-khak beh tsū-tsīn,
Phái-miā lâu guá tsi̍t-sin.

烏狗 聽着 不通
恁厝 也有 是大人
放束 罪掛
十七 閣野 嫁尪

Oo-káu thiann-tio̍h kóng m̄-thang,
Lín-tshù iah-ū sī-tuā-lâng,
Pàng-sak tsin tsē-kuà tāng,
Tsa̍p-tshit koh-iá kè-ang.

烏貓 聽着 烏狗
返去 一家 亂抄抄
存辨 吊豆
烏狗 大橋頭

Oo-niau thiann-tio̍h ìn oo-káu,
Tńg--khì tsi̍t-ke luān-tshau-tshau,
Guá tsûn-pān beh tiàu-tāu,
Oo-káu khì thiàu tuā-kiô-thâu.

烏貓
是大 不肯 入門
厝邊 隔壁 走來
烏貓 吊死 中央

Oo-niau kóng suah tsuè i tńg,
Sī-tuā m̄-khíng hoo li̍p-bn̂g,
Tshù-pinn keh-piah tsáu-lâi khǹg,
Oo-niau tiàu-sì pâng tiong-ng.

隔日 通街 透透
烏貓 吊死 因兜
烏狗 哉影 吊豆
烏狗 大橋頭

Keh-li̍t thong-kue hán thàu-thàu,
Oo-niau tiàu-sì in-tau,
Oo-káu tsai-iánn i taiù-tāu,
Oo-káu khì thiàu tuā-kiô-thâu.

烏狗 第三
帶治 水底 亅冫
質款 足成
一命 嚴王

Oo-káu thiàu tuē-sann pōng,
Tuà-tī suì-té phah phīn-phông,
Tsit-khuán ê lâng tsiok-tsiânn gōng,
Khui i tsi̍t-miā kìnn Giâm-ông.

烏貓 許暗 召豆
烏狗 大橋頭
五路 烏狗
烏貓 因兜

Oo-niau hí-àm khì tiàu-tāu,
Oo-káu khì thiàu tuā-kiô-thâu,
Ngóo-lōo lâng lâi khuànn oo-káu,
Beh khuànn oo-niau in-tau.

眾大 人家 即帝
這款 不着
一條 性命 無惜
無彩 六屎 六尿

Tsìng-lâng tāi-ke tsiah-teh tshiò,
Tsit-khuán ê lâng siōng m̄-tio̍h,
Tsi̍t-tiâu sìnn-miā tsiah bô-sioh,
Bô-tshái la̍k-sái kah la̍k-liō.

三集上本 
回前頁