冊名最新百菓歌
編者麥田(麥國安)
出版社嘉義玉珍書局
出版年1932
篇名上本

顯示 的款式: <xml>goan5-be2</xml> 倒爿漢字 正爿台羅字 Lô-má-jī 漢字 Lô-má-jī漢字 漢字Lô-má-jī
Lô-má-jī 是
漢字是

且念 百菓 歌詩
盤古 開天
崑崙 山頂 菓子
列位

Tshiánn-liām pah-kó ê kua-si,
Tshut tsāi Phuân-kóo khai-thian ,
Khun-lûn suann-tíng tshut ké-tsí,
Lia̍t-uī lín siūnn .

海外 一个 百菓山
所在 袂熱 小可
建造 三城 真好看
批杷 皇帝 百官

Hái-guā tsi̍t-ê Pah-kó-suann,
Sóo-tsāi bē-jua̍h sió-khuá kuânn,
Kiàn-tsō sann-siânn tsin-hó-khuànn,
Pî-pê hông-tè kuán pah-kuann.

百菓 皇帝
文武 百官 數百个
謝榴 右相
西瓜 左相 國家

Pah-kó i tsuè hông-tè,
Bûn-bú pah-kuann sòo-pah-ê,
Siā-liû iū-siòng gâu siūnn ,
Si-kue tsó-siòng huānn kok-ke.

芎蕉 元帥
王萊 將軍 金鑾
國內 太平 反乱
柴檨 正是 文狀元

Ping King-tsio guân-suè kuán,
Ông-lâi tsiong-kun kòo kim-luân,
Kok-lāi thài-pîng huán-luān,
Tshâ-Suāinn tsiànn-sī bûn-tsiōng-guân.

十五 皇帝 殿
凸柑 皇后
想卜 行香 竹林寺
庇佑 君王 萬萬年

Tsa̍p-gōo hông-tè tsē tiān ,
Phòng-kam hông-hiō tsiah tsàu i,
Siūnn-beh hîng-hiunn Tik-nâ-sī,
Pì-iū kun-ông bān-bān-nî.

皇帝 听着
隨時 扒起 宮內
宮娥 酒菜
夫妻 食酒 坐相排

Hông-tè thiann--tio̍h i ia̍h ài,
Suî-sî peh-khí ji̍p kiong-lāi,
To̍h kiò kiong-ngôo pâi tsiú-tshài,
Hu-tshe tsia̍h-tsiú tsē-sio-pâi.

燒酒 三歐
玉箸 跌落 土脚兜
皇后 跪下
明日 不可 出外頭

Sio-tsiú tsia̍h kàu sann-au,
Gio̍k-tī pua̍h-lo̍h thôo-kha-tau ,
Hông-hiō kuī-hā tio̍h kín tsàu,
Bîng-ji̍t m̄-thang tshut-guā-thâu.

君王 听着 一聲
武士
好呆 亦是
行香 不免

Kun-ông thiann--tio̍h ìn tsi̍t-siann,
Guá kiò bú-sū kiânn,
Hó-pháinn ia̍h-sī lâng ê miā,
beh hîng-hiunn m̄-bián kiann.

三更 酒席 了後
夫妻 一人 困一頭
看見 五更 一个到
皇后 扒起 梳頭

Sann-kinn tsiú-si̍k tsia̍h liáu-āu,
Hu-tshe tsi̍t-lâng khùn-tsi̍t-thâu,
Khuànn-kìnn gōo-kinn tsi̍t-ē-kàu,
Hông-hiō peh-khí kín se-thâu.

皇帝 透早 教場
緊点 武士 娘娘
柑后 打辨 好樣
竹林寺中 行香

Hông-tè thàu-tsá lâi kàu-tiûnn,
Kín-tiám bú-sū niû-niû,
Kam-hiō tánn-pān tsin hó-iūnn,
Tik-nâ-sī-tiong lâi hîng-hiunn.

娘娘 到位 殿內
楊萄 禪師 行出來
看着 柑后 意愛
歡喜 心內 無人知

Niû-niû kàu-uī ji̍p tiān-lāi,
Iûnn-thô siān-su kiânn--tshut--lâi,
Khuànn-tio̍h kam-hiō ū ì-ài,
Huann-hí sim-lāi bô-lâng-tsai.

禪師 看着 柑后
緊緊 符咒 那塊
忽然 狂風 到位
飛砂 走石 一大追

Siān-su khuànn-tio̍h kam-hiō suí,
Kín-kín hû-tsiù ná-teh tshui,
Hut-jiân kông-hong to̍h kàu-uī,
Pue-sua tsáu-tsio̍h tsi̍t-tuā-tui.

飛砂 走石 過了後
季瓜 太子 內頭
听着 宮女 那塊
不見 娘娘 乱抄抄

Pue-sua tsáu-tsio̍h kè-liáu-āu,
Kuì-kue thài-tsú ji̍p lāi-thâu,
Thiann-tio̍h kiong-lú ná-teh háu,
Put-kiàn niû-niû luān-tshiau-tshiau.

太子 隨時 一見
即謹 拔卦 知机
妖僧 實在 無理
娘娘 卜哖

Thài-tsú suî-sî thiann tsi̍t-kìnn,
Tsiah-kín pua̍h-kuà to̍h tsai-ki,
Iau-tsing si̍t-tsāi tsin bô-lí,
lia̍h niû-niû beh--nî.

太子 即時 兵馬
將軍 元帥 点齋
馬齒豆兵 上多
卜力 妖僧 一个

Thài-tsú tsik-sî tiàu ping-bé,
Tsiong-kun guân-suè tsīn tiám-tsê,
Bé-khí-tāu-ping tiàu siōng-tsē,
Beh-lia̍h iau-tsing i tsi̍t-ê.

楊萄 房內
娘娘
看汝 生水
隻用 法術

Iûnn-thô lia̍h hiō ji̍p pâng-lāi,
Tsiah niû-niû i kóng tsai,
Khuànn-lí sinn-suí guá tsin ài,
Tsiah-īng huat-su̍t lia̍h lâi.

娘娘 听着 發性
開嘴 大罵 野奸僧
和尚 不正
不驚 阮子 大兵

Niû-niû thiann--tio̍h to̍h huat-sìng,
Khui-tshuì tuā-mē iá-kan-tsing,
Huê-siūnn kánn tsuè put-tsìng,
M̄-kiann guán-kiánn tiàu tuā-ping.

妖僧 招伊 床內
娘娘 柑汁 噴出來
噴着 目周 隻知
听着 外平 相刣

Iau-tsing tsio-i ji̍p tshn̂g-lāi,
Niû-niû kam-tsiap phùn--tshut--lâi,
Phùn-tio̍h ba̍k-tsiu tsiah-tsai hāi,
Thiann-tio̍h guā-pîng huah sio-thâi.

楊萄 看着 鬧猜猜
手擧 禪杖 跳出來
芎蕉 元帥 入內
二人 相門| 出手

Iûnn-thô khuànn-tio̍h nāu-tshai-tshai,
Tshiú-gia̍h siān-tiōng thiàu--tshut--lâi,
King-tsio guân-suè tui ji̍p-lāi,
Nn̄g-lâng sio-tú tshut-tshiú thâi.

芎蕉 假敗 謹走
外皮 脫落 土脚兜
妖僧 後面 一个
滑倒 十擺 回頭

King-tsio ké-pāi tio̍h kín-tsáu,
Guā-phê thǹg-lo̍h thôo-kha-tau,
Iau-tsing āu-bīn tsi̍t-ē kàu,
Ku̍t-tó tsa̍p-páinn kín huê-thâu.

楊萄 扒起 真寶
風鼓
偕再 元形
一件 寶貝 別人

Iûnn-thô peh-khí tián tsin-pó,
Hong-kóo ê hio̍h khah lāi to,
Kai-tsài guân-hîng hōo i khò,
Tsi̍t-kiānn pó-puè pa̍t-lâng .

芎蕉 看見 利害
蕉葉 拔出來
退 知呆
謹走 不敢

King-tsio khuànn-kìnn lī-hāi,
Tsio-hio̍h ê sìnn pue̍h--tshut--lâi,
Siàn i thuè to̍h tsai-pháinn,
Kín-tsáu m̄-kánn kah i thâi.

王萊 將軍 門|
芎蕉 回頭
少將 法寶
楊萄 刣頭

Ông-lâi tsiong-kun lâi kàu,
To̍h kiò king-tsio huê-thâu,
Sió-tsiòng huat-pó kah i tàu,
Ka lia̍h Iûnn-thô lâi thâi-thâu.

王萊 粗皮 厚壳
萊心
萊棍 大目 三十六
小目 一百 0八目

Ông-lâi tshoo-phê kah kāu-khak,
Lâi-sim ê kùn i tsha̍k,
Lâi-kùn tuā-ba̍k sann-tsa̍p-la̍k,
Sió-ba̍k tsi̍t-pah khòng-peh-ba̍k.

二人 一困
日落 烏暗昏
風鼓 萊棍
王萊 大愧

Nn̄g-lâng kah i tàu tsi̍t-khùn,
Thâi kàu ji̍t-lo̍h oo-àm-hun,
Hong-kóo ê hio̍h sìng lâi-kùn,
Ông-lâi tuā-khuì lia̍h teh pûn.

兵馬 金峰崎
紅棗 員外 好額
猪羊 數十隻
酒宴

Ping-bé pāi kàu Kim-hong-kiā,
Âng-tsó guân-guā tsin hó-gia̍h,
Ti-iûnn kín thâi sòo-tsa̍p-tsiah,
Suà pâi tsiú-àn hōo in tsia̍h.

季瓜 太子 想無字
師父
桂林 山頂 數千里
緊來 燒香 通知

Kuì-kue thài-tsú siūnn-bô-jī,
Tshiánn guán su-hū lâi lia̍h i,
Kuì-lîm suann-tíng sòo-tshing-lí,
Kín-lâi sio-hiunn kai thong-ti.

荔芝 仙姑 洞內
鼻着 香煙
柑后
法寶 赶來

Nāi-tsi sian-koo tōng-lāi,
Phīnn-tio̍h hiunn-ian i to̍h tsai,
Bîng tsai kam-hiō lâng hāi,
The̍h khí huat-pó kín kuánn--lâi.

隔日 楊萄 出戰
和尚 相連
荔芝 仙姑 看現現
知影 楊萄 半仙

Keh-ji̍t Iûnn-thô tsài tshut-tsiàn,
Huê-siūnn ê ping pâi sio-liân,
Nāi-tsi sian-koo khuànn-hiān-hiān,
Tsai-iánn Iûnn-thô sîng puàn-sian.

和尚 閣再 法寶
風古 直直鵝
仙姑 龍鱗襖
芝壳 粗粗 楊萄

Huê-siūnn koh-tsài tsè huat-pó,
Hong-kóo ê hio̍h ti̍t-ti̍t-gô,
Sian-koo thǹg tshut lîng-lân-ó,
Tsi-khak tshoo-tshoo tòng Iûnn-thô.

太子 看着
即時 收兵
鬪法 無路用

Thài-tsú khuànn-tio̍h tit sìng,
Tsik-sî to̍h kín tsài siu-ping,
Kah i tàu-huat bô-lōo-īng,
Siūnn lia̍h i tsiah ē sîng.

太子 用計 梁草
運來 下在 大路頭
楊萄 看見 大冇豆
搶去 車內 因兜

Thài-tsú īng-kè ūn niû-tsháu,
Ūn-lâi hē-tī tuā-lōo-thâu,
Iûnn-thô khuànn-kìnn tuā-phànn-tāu,
Tshiúnn-khì tshia-lāi kàu in-tau.

返去 即時
半夜 嘴墘
冷水 真飽
土脚

Tńg--khì tsik-sî kiò lâng tshá,
Tsia̍h kàu puànn-iā kai tshuì-ta ,
Peh khí líng-tsuí lim tsin-pá,
Sái suah pàng kah kui thôo-kha.

想着 近位 鉄只山
藍拔 大王 交盤
謹來看
流屎 因單

Siūnn-tio̍h kīn-uī thih-tsí-suann,
Ná-pua̍t tāi-ông ū kau-puânn,
Kiò lâng tshiánn i kín-lâi-khuànn,
Kóng khí làu-sái tsí in-tuann.

拔仔 大王
三千 兵馬 相廉
橄欖 軍師 尖尖
鑽地 免驚 凡嫌

Pua̍t-á tāi-ông ping suî tiám,
Sann-tshing ping-bé kiânn sio-liâm,
Kann-ná kun-su thâu tsiam-tsiam,
Tsǹg-tē bián-kiann lâng huān-hiâm

拔仔 大王 寺內
外皮 脫落來
煎茶 看眉

Pua̍t-á tāi-ông kàu sī-lāi,
Guā-phuê ê khak thǹg--lo̍h--lâi,
Hōo lín tsuann-tê tsia̍h khuànn-bāi,
Ē to̍h tsai.

和尚 緊緊 一鼎
一人 三碗
正實
大家 免着驚

Huê-siūnn kín-kín kûn tsi̍t-tiánn,
Tsi̍t-lâng sann-uánn tsia̍h to̍h kiânn,
Tsia̍h liáu tsiann-si̍t sià to̍h tiānn,
Khǹg lín ta̍k-ke bián-tio̍h-kiann.

大王 寶具 拔仔子
打着 無法 通好
恰早 打死
佛手 大仙 力伊

Tāi-ông pó-puè pua̍t-á-tsí,
Phah--tio̍h bô-huat thang-hó i,
Khah-tsá ū lâng hoo phah-sí,
Hu̍t-siú tāi-sian lâi lia̍h-i.

力去 腹肚內
大便 放出來
拔仔 肚內
閣再 發出 拔仔栽

Lia̍h-khì thun ji̍p pak-tóo-lāi,
Tsiah tuì tāi-piān pàng--tshut--lâi,
Pua̍t-á ê tsí ji̍p tóo-lāi,
Koh-tsài huat-tshut pua̍t-á-tsai.

出世 了後 也是
自己 臭名 不知
近來 藍拔 無人
三界壇 無愛

Tshut-sì liáu-āu iā-sī pháinn,
Tsū-kí tshàu-miâ i m̄-tsai,
Kūn-lâi Ná-pua̍t bô-lâng pài,
Sam-kài-tuânn tsîng bô-ài pâi.

大王 鉄子 利害
拔仔 排歸排
王萊 大敗
兵馬 走到 倒頭栽

Tāi-ông thih-tsí tsin lī-hāi,
Pua̍t-á ê ping pâi-kui-pâi,
Ông-lâi hōo i phah tuā-pāi,
Ping-bé tsáu-kàu tò-thâu-tsai.

批杷 皇帝 主意
李仔 夫人
龍眼 仙姑
仙法 二三年

Pî-pê hông-tè tsú-ì,
Lí-á hu-jîn lâi tsàu i,
Lîng-gíng sian-koo tōo guá khì,
Sian-huat ū o̍h nn̄g-sann-nî.

一面 福員鏡
下山 親成
芎蕉 元帥 過定
今年 京城

guá tsi̍t-bīn hok-înn-kiànn,
Kiò guá hā-san phuè tshin-tsiânn,
King-tsio guân-suè lâi kè-tiānn ,
Kin-nî tshuā guá ji̍p kiann-siânn.

皇帝 听着 發令
馬齒豆兵 五千
夫人 鷄心等
騎馬 隨時 陣前

Hông-tè thiann--tio̍h to̍h huat-līng,
Bé-khí-tāu-ping tiám gōo-tshing,
Hu-jîn tshiú tsip ke-sim-tíng,
Khiâ-bé suî-sî kàu tīn-tsîng.

大王 妖僧 出陣
拔仔 大王 夫人
五十 回合
大王 閣再 元帥

Tāi-ông iau-tsing kai tshut-tīn,
Pua̍t-á tāi-ông tsiàn hu-jîn,
Thâi kàu gōo-tsa̍p huê-ha̍p tsīn,
Tāi-ông koh-tsái piàn guân-suè.

夫人 提出 福員鏡
照着 鉄子
李仔 夫人 大打併
馬齒豆兵

Hu-jîn the̍h-tshut hok-înn-kiànn,
Tsiò-tio̍h thih-tsí phah kiânn,
Lí-á hu-jîn tuā-phah-piànn,
Bé-khí-tāu-ping suah thâi iânn.

大王 天僧 大家
夫人 內頭
柑后 看見 正人
想着 目滓 双港流

Tāi-ông iau-tsing ta̍k-ke tsáu,
Hu-jîn thâi ji̍p kàu lāi-thâu,
Kam-hiō khuànn-kìnn tsìng-lâng kàu,
Siūnn-tio̍h ba̍k-tsái siang-káng-lâu.

夫人 近前 改勸
心頭 不免
大家 來去
報仇 日止 久長

Hu-jîn kūn-tsîng ka kái-khǹg,
Kiò i sim-thâu m̄-bián sng,
Ta̍k-ke sio-tshuā lâi-khì tńg,
Pò-siû ji̍t-tsí kú-tn̂g.

楊萄 水波山
山脚 一个 清水泉
有路無寺 安盞
自己 心肝

Iûnn-thô tsáu lâi Tsuí-pho-suann,
Suann-kha tsi̍t-ê Tshing-tsuí-tsuânn,
Ū-lōo-bô-sī beh àn-tsuánn?
Khì kah tsū-kí tuî sim-kuann.

門|着 輦霧 道人
赶謹 元因
無影 不尽
嘴爛 直直珍

Tú-tio̍h lián-bū ê tō-jîn,
Kuánn-kín i sueh guân-in,
Bô-iánn ê kóng put-tsīn,
Kóng kah tshuì-nuā ti̍t-ti̍t-tin.

輦霧 煩惱
心肝 不免
毒霧 練好
下山

Lián-bū kiò i bián huân-ló,
Sim-kuann tsuè m̄-bián tso,
Guá ê to̍k-bū liān-hó,
Kah hā-san lâi thit-thô.

八日 了後
二人 山頭
半路 門|着 關刀豆
塊教 兵馬 群頭

Tuà kàu peh-ji̍t liáu-āu,
Nn̄g-lâng sio-tshuā lo̍h suann-thâu,
Puànn-lōo tú-tio̍h kuan-to-tāu,
Teh-kà ping-bé liān kûn-thâu.

輦霧 一聲
楊萄 代志
批杷 拼命
今日 好時 起行

Lián-bū i kiò tsi̍t-siann,
Iûnn-thô tāi-tsì kóng hoo thiann,
Lâi kah pî-pê i piànn-miā,
Kin-ji̍t hó-sî kín khí-kiânn.

關刀 大王 謹性
鴛鴦 豆兵 三千
粮草 兵馬 齊整
過了 三日 起程

Kuan-to tāi-ông iah kín-sìng,
Uan-iunn tāu-ping tiám sann-tshing,
Niû-tsháu ping-bé tsīn tsê-tsíng,
Kè-liáu sann-ji̍t to̍h khí-thîng.

紅棗 代志
紅柿 親女兒
十四 隻塊 講起
招親 合宜

Tshiánn kóng âng-tsó ê tāi-tsì,
Âng-khī i tshin-lú-jî,
Tsa̍p-sì tsiah-teh ka kóng-khí,
tsio-tshin tsiànn ha̍p-gî.

即時 呌人 彩樓
街中 大路頭
十六 日止
樓脚 乱抄抄

Tsik-sî kiò-lâng tah tshái-lâu,
Tah ke-tiong tuā-lōo-thâu,
Tsa̍p-la̍k ji̍t-tsí tsi̍t ē kàu,
Lâu-kha ê lâng luān-tshiau-tshiau.

霜柑 了環 小姐
仝陣 錦車
到位 彩樓
霜柑 捧茶

Sng-kam a-huân tshiánn sió-tsiá,
Tshiánn i kāng-tīn tsē gím-tshia,
Kàu-uī peh tshiūnn tshái-lâu khiā,
Sng-kam phâng-tê hōo i tsia̍h.

霜柑 女婢 講起
小姐 招親 做詩
真才 隻來
無才

Sng-kam lú-pī sing kóng-khí,
Sió-tsiá tsio-tshin beh tsuè-si,
Tsin-tsâi ê lâng tsiah-lâi tshì,
Bô-tsâi ê lâng tshiánn ka .

謝榴 馬薯
即時 做詩
小姐 看了 歡喜
巔倒 做詩 巢撻

Siā-liû ê kiánn mé-tsî,
Tsik-sî thó pit to̍h tsuè-si,
Sió-tsiá khuànn-liáu huann-hí,
Tian-tó tsuè-si tsau-that i.

馬薯 公子 体面
謹走 不敢 延迁
正人 一遍
知影 做去 大啞光

Mé-tsî kong-tsú thé-biān,
Kín-tsáu m̄-kánn tsài iân-tshiân.
Tsìng-lâng tsiong si khuànn tsi̍t-piàn,
Tsai-iánn tsò-khí tuā-a-sian.

門|好 孟瓜 公子
双脚 彩樓
四首 禮斗
又閣 人才 緣投

Tú-hó bîng-kue kong-tsú kàu,
Siang-kha tsi̍t thiàu tshiūnn tshái-lâu,
Si tsuè sì-siú tuā lè-táu,
Iū-koh jîn-tsâi tsin iân-tâu.

員外 練武
正實 有影 工夫
出手 石舂曰
一欵 力量 恰大

Guân-guē kiò i tsài liān-bú,
Tsiann-si̍t ū-iánn kang-hu,
Tshut-tshiú to̍h giâ tsio̍h-tsing-khū,
Tsit-khuán li̍k-liōng khah-tuā .

員外 看着 歡喜
紅柿 匹配
卿里
西瓜 左相 子兒

Guân-guē khuànn-tio̍h tsin huann-hí,
Kín tsiong âng-khī phit-phuè i,
Suah mn̄g i tshù bóo hiong-lí,
Si-kue tsó-siòng ê kiánn-jî.

員外 厝內 修整
即時 結彩 點燈
歸千 提出 開用
親戚 朋友 大先

Guân-guē tshù-lāi to̍h siu-tsíng,
Tsik-sî kat-tshái kah tiám-ting,
Kui-tshing the̍h-tshut lâi khai-īng,
Tshin-tsiânn pîng-iú tshiánn tāi-sing.

尫某 出來 天地
父母 二个
入去 秀房
關門 大戰 鐵公鷄

Ang-bóo tshut-lâi pài thinn-tē,
Suà pài pē-bó i nn̄g-ê,
Pài liáu ji̍p-khì siù-pâng tsē,
Kuinn-mn̂g tāi-tsiàn thih-kong-ke.

夫妻 二人 袂呆
次日 - 因厝
皆再 双人 意愛
滿月

Hu-tshe nn̄g-lâng to bē-bái,
Tshù-ji̍t thong -phue in-tshù tsai,
Ka-tsài siang-lâng sio ì-ài,
Muá-gue̍h sio-tshuā ji̍p siânn lâi.

西瓜 左相 歡喜
看着 心婦 合宜
又閣 精神 冷利
做對 做詩

Si-kue tsó-siòng tuā huann-hí,
Khuànn-tio̍h sin-pū tsin ha̍p-gî,
Iū-koh tsing-sîn khah lîng-lī,
ē tsuè-tuì kiam tsuè-si.

一時 歡喜 心內
外口 奴才 報知
外面 一个 道士派
自稱伊 仙山

Tsi̍t-sî huann-hí sim-lāi,
Guā-kháu lôo-tsâi lâi pò-tsai,
Guā-bīn tsi̍t-ê tō-sū-phài,
Tsū-tshingi sian-suann lâi.

西瓜 隨時 出來
大仙 大廳
左相 目周 鏡鏡
請問 山長 乜名

Si-kue suî-sî tshut-lâi tshiánn,
Tshiánn beh tāi-sian ji̍p tuā-thiann,
Tsó-siòng ba̍k-tsiu ia̍h kiànn-kiànn,
Tshiánn-mn̄g san-tióng mih-miâ.

水梨 老祖 名姓
順煞 通知
半路 廣起
楊桃 卜閣 交纏

Tsuí-lâi ló-tsóo miâ-sìnn,
Sūn-suà to̍h i thong-ti,
Puànn-lōo thiann lâng ū kóng-khí,
Iûnn-thô beh-koh lâi kau-tînn.

頂日 山界
一陣 兵馬
講卜 皇城

Tíng-ji̍t guá khì suann-kài,
Tsi̍t-tīn ping-bé tuì tsia lâi,
Kóng-beh phah ji̍p hông-siânn lāi,
Guá tsiah kuánn lâi tsai.

西瓜 听着 知代
老祖
二人 金殿內
批把 皇帝

Si-kue thiann--tio̍h to̍h tsai-tāi,
Kín tsio ló-tsóo ji̍p tiâu lâi,
Nn̄g-lâng lâi kàu kim-tiān-lāi,
Tsàu hōo Pî-pê hông-tè tsai.

皇帝 一時 听見
隨時 赶謹 先峰
大兵 ___.
未來

Hông-tè tsi̍t-sî thiann-kìnn kóng,
Suî-sî kuánn-kín tiám sian-hong,
Kín phài tāi-ping kah i___.tòng,
Buē-lâi lán tio̍h sing ti hông.

皇帝 先峰才
卜甲 楊萄 相刣
着射 三箭 紅心
千斤 石獅

Hông-tè beh khó sian-hong-tsâi,
Beh-kah Iûnn-thô i sio-thâi,
Tio̍h-siā sann-tsìnn âng-sim lāi,
Koh giâ tshing-kun ê tsio̍h-sai.

王萊 將軍 步數
三箭
石獅 十步
紅紅

Ông-lâi tsiong-kun pōo-sòo,
Liân siā sann-tsìnn tio̍h âng-koo,
Tsio̍h-sai giâ khí kiânn tsa̍p-pōo,
Âng-âng ê bīn suah huán oo.

孟瓜 公子
王萊 將軍
百步 停止
變色

Bīng-kue kong-tsú tshut lâi ,
Ông-lâi tsiong-kun put kip i,
Giâ kiânn pah-pōo tsiah thîng-tsí,
Bīn piàn-sik tsiah ū .

公子 隻做 先峰
王萊 副个
皇帝 把總
出兵 城外 底當

Kong-tsú tsiah-tsuè tsiànn sian-hong,
Ông-lâi hù--ê khiok hông,
Hông-tè tsài koh tiám pá-tsóng,
Tshut-ping siânn-guā khì tí-tòng

出城 門|着 關刀豆
兩兵 平馬 相撞頭
二人 百合
大家 大汗 直直流

Tshut-siânn tú-tio̍h kuan-to-tāu,
Nn̄g-pîng ping-bé sio-tn̄g-thâu,
Nn̄g-lâng tsiàn kàu pah-ha̍p āu,
Ta̍k-ke tuā-kuānn ti̍t-ti̍t-lâu.

關刀 大王 法寶
元形 看無
孟瓜 公子 不好
左肩 忽然 關刀

Kuan-to tāi-ông the̍h huat-pó,
I ê guân-hîng lâng khuànn-bô,
Bīng-kue kong-tsú kiò m̄-hó,
Tsó-king hut-jiân tio̍h kuan-to.

骨底
水梨
梨汁
一時 快活

Thiànn ji̍p kut-té to kuah,
Tsuí-lâi īng tshiú kín ka lua̍h,
Suah thòo lâi-tsiap i buah,
liáu tsi̍t-sî suî khuìnn-ua̍h.

王萊 不知 利害
萊棍
關刀 法寶 一擺
將軍 馬頂

Ông-lâi m̄-tsai i lī-hāi,
Tshiú gia̍h lâi-kùn kah i thâi,
Kuan-to huat-pó tsè tsi̍t-pái,
Tsiong-kun bé-tíng huan lo̍h lâi.

水梨 老祖
梨汁
芎蕉 元帥 受氣
關刀 寶貝 簡隻

Tsuí-lâi ló-tsóo kai khí,
Tsài thòo lâi-tsiap kín ka i,
King-tsio guân-suè tuā siū-khì,
Kuan-to pó-puè kán-tsiah .

元帥 点出 馬齒兵
本身 出戰 陣前
關刀 知影 芎蕉
法寶 大先

Guân-suè tiám-tshut bé-khí-ping,
Pún-sin tshut-tsiàn kàu tīn-tsîng,
Kuan-to tsai-iánn King-tsio bíng,
Kín īng huat-pó tsè tāi-sing.

元帥 法寶
蕉葉 關刀
關刀 大王 返到
門| 輦霧 楊萄

Guân-suè to̍h kín thiu huat-pó,
Tsio-hio̍h ê sìnn siàn Kuan-to,
Kuan-to tāi-ông pāi tńg-tò,
tio̍h Lián-bū kah Iûnn-thô.

輦霧 道人 利害
出手 元帥
連連 三擺
芎蕉 馬頂 拔落來

Lián-bū tō-jîn ia̍h lī-hāi,
Tshut-tshiú to̍h kah guân-suè thâi,
Tuā liân-liân thòo sann-pái,
King-tsio bé-tíng pua̍h-lo̍h-lâi.

老祖 水梨 受氣
陣前 底敵
水梨 金釘
大霧 無半糸

Nóo-tsóo tsuí-lâi tuā siū-khì,
Thiàu tshut tīn-tsîng té-ti̍k i,
Tsuí-lâi kim-ting kín tsè khí,
Tuā-bū pāi kàu bô-puànn-si.

輦霧 敗兵 營內
赶謹 楊萄
水梨 利害
樹梅 仙姑

Lián-bū pāi-ping ji̍p iânn-lāi,
Kuánn-kín kóng hōo Iûnn-thô tsai,
Tsuí-lâi ngī tuā lī-hāi,
Ke tshiánn tshiū-m̂ sian-koo lâi.

輦霧 洞內
仙姑 落來
辨酒 欵代
代志

Lián-bū hûn kàu tōng-lāi,
To̍h tshiánn sian-koo tshiánn lo̍h-lâi,
Kiò lâng pān-tsiú ka khuán-tāi,
Suah tsiong tāi-tsì kóng hoo tsai.

天光 關刀 点兵
鴛鴦豆兵 三千
樹梅 仙姑 陣前
水梨 出來 大先

Thinn-kng Kuan-to kín tiám-ping,
Uan-iunn-tāu-ping tiám sann-tshing,
Tshiū-m̂ sian-koo kàu tīn-tsîng,
Tsuí-lâi tshut-lâi tsiàn tāi-sing.

仙姑 樹梅莿
一領 親象 萬針衣
水梨 老祖
肉內 淋漓

Sian-koo tsè tshut tshiū-m̂-tshì,
Tsi̍t-niá tshin-tshiūnn bān-tsiam-i,
Tsuí-lâi ló-tsóo tsáu ,
Tshì ji̍p bah-lāi hueh lîm-lî.

櫻桃 聖母
水梨
水梨
仙姑 追赶 後頭

tit Ing-thô sìng-bó kàu,
Khuànn tio̍h Tsuí-lâi hueh lâu,
Kín tsiong Tsuí-lâi ka kiù tsáu,
Sian-koo tui-kuánn āu-thâu.

櫻桃 桃核子
樹梅 不及
桃子 一粒
半分厘

Ing-thô lōo tshut thô-hu̍t-tsí,
Tshiū-m̂ ê tshì put-kip i,
Thô-tsí tsi̍t-lia̍p khah tīng thih,
Tshì i ji̍p puànn-hun-lî.

仙姑 法寶 無路用
兩平 大家 收兵
到尾 不知 省人
下本 再閣 分明

Sian-koo huat-pó bô-lōo-īng,
Nn̄g-pîng ta̍k-ke tsiah siu-ping,
Kàu-bué m̄-tsai siánn-lâng sìng,
Ē-pún tsài-koh sueh hun-bîng.

停筆 宿困
一支 敷島煙
后日 再閣 下本
也有 闘法 戱文

Tsuá thîng-pit tshiánn hioh-khùn,
Tshiánn tsia̍h tsit-ki hu-tó-hun,
Āu-ji̍t tsiah-koh tsiap ē-pún,
Iā-ū tàu-huat ê hì-bûn.

菓子 闘法 恰好
佛手 大仙 講和
有榮
不免

Kué-tsí tàu-huat iah khah-hó,
Hu̍t-tsiú tāi-sian lâi kóng-hô,
Ū-îng guá tio̍h kín lâi tsò,
Hān lín m̄-bián kiann khuànn .

下本 
回前頁