冊名經濟館開業歌
編者未知
出版社瑞成書局
出版年1935
篇名全本

顯示 的款式: <xml>goan5-be2</xml> 倒爿漢字 正爿台羅字 Lô-má-jī 漢字 Lô-má-jī漢字 漢字Lô-má-jī
Lô-má-jī 是
漢字是

經濟舘歌 新編
經濟 有緣
經濟 一方面
勤趁 儉用 皆然

King-tsè-kuán-kau tsiah sin-pian,
Lâi tuà king-tsè ū-iân,
Khǹg lín king-tsè tsi̍t-hong-biān,
Khûn-thàn khiām-iōng ha̍p kai-liân.

奉送 列位 兄弟群
經濟舘歌 清純
勤儉 根本
大家 有益 無損

Hōng-sàng lia̍t-uī hiann-tī-kûn,
King-tsè-kuán-kua tsin tshing-sûn,
Guá pian Khûn-khiām kūn-pún,
Tāi-ke iú-ik bô-sún.

小弟 不是 此業
稅厝 接洽
官廳 告牒
公親 和解

Sió-tī m̄-sī tsuè tshú-gia̍p,
Suè-tshù ê lâng tsiap-hia̍p,
Gáu tsiūnn kuann-thiann khì kò-tia̍p,
Kong-tshin hô-kái sîng tshú gia̍p.

今般 小弟 整理
內面 設備 四是
叮嚀 親切 主旨
那有 宿過 知機

Kim-puann sió-tī leh tsíng-lí,
Lāi-bīn siat-pī tsin sù-sī,
Ting-lîng tshin-tshiat tsú-tsí,
Nā-ū hioh-kuè tio̍h tsai-ki.

早前 着是 順興館
內中 設備 無完全
小弟 重新 改辨
工事 數月間

Tsá-tsîng tio̍h-sī Sūn-hing-kuán,
Lāi-tiong siat-pī bô-uân-tsuân,
Sió-tī tiông-sin kai kái-pān,
Kang-sū huì khì sòo-gue̍h-kan.

順興 經濟
客室 設備 好世
宿 料金 定價
每夜 三角 皿世

Tio̍h tsiong Sūn-hīng uānn King-tsè,
Kheh-sik siat-pī tsin hó-sè,
Hioh po̍h liāu-kim tsiàu tīng-kè,
Muí-iā sann-kak tsin phiat-sè.

客室 小弟 專工
全部 文化式
經濟 个目___ ___bok8-tik
人客 心色

Kheh-sik sió-tī tsuan-kang kik,
Tsuân-pōo īng bûn-huà-sik,
Ē ha̍p king-tsè 个目___ê ___bok8-tik,
Lâng-kheh lâi tuà ū sim-sik.

一款 不是 天天醉
外出 所費
恐驚 旅館 恰貴
宿 經濟 第一

Tsi̍t-khuán m̄-sī thian-thian-tsuì,
Guā-tshut siūnn beh khiām sóo-suì,
Kióng-kiann lú-kuán ū khah-kuì,
Lâi hioh King-tsè tuē-it tuì.

小弟 不是 濫滲呼
旅館 空宿 一圓
每夜 三角 少數
七角 別途

Sió-tī m̄-sī lām-sám-hoo,
Lú-kuán khang-hioh ài tsi̍t-khoo,
Muí-iā sann-kak tsió-sòo,
tshun tshit-kak khai pa̍t-tôo.

日食 費用 亦着
知影 不敢 沾沾
編出 這歌
不着

Li̍t-tsia̍h huì-iōng ia̍h-tio̍h khiām,
Tsai-iánn m̄-kánn kik tiām-tiām,
Pian-tshut tse-kua sàng lín liām,
m̄-tio̍h lín tsài thiam.

能勤 能儉 租業
父母 某子 和協
此層 大大 交涉
大細 分担 職業

Ē-Khûn ē-khiām ū tsoo-gia̍p,
Pē-bú bóo-kiánn ē hô-hia̍p,
Tsit-tsân tuā-tuā tio̍h kau-sia̍p,
Tuā-suè hun-tam ū tsit-gia̍p.

此款 亦是 經濟法
不是 小弟 亂亂說
做人 主決
研究 恰好 方法

Tsit-khuán ia̍h-sī king-tsè-huat,
M̄-sī sió-tī luān-luān-suat,
Tsuè-lâng tio̍h ài ū tsú-kuat,
Gián-kiù khah-hó ê hong-huat.

端正 出人前
研究 方法 家庭
厝邊 隔壁 贊成
知影 歡迎

Lâng sim tuan-tsiànn tshut-lâng-tsîng,
Gián-kiù hong-huat ka-tîng,
Tshù-pinn keh-piah too tsàn-sîng,
Tsai-iánn ê lâng too huann-gîng.

大家 參考 好路
勤趁 儉開 進步
此條 確實 相悞
歸百租

Tāi-ke tsham-khó kiânn hó-lōo,
Khûn-thàn khiām-khai ē tsìn-pōo,
Tsit-tiâu khah-si̍t siong-gōo,
Kah iânn liáu beh kui-pah-tsoo.

富貴 貧賤
勤儉 放蕩 兩部分
業產 子孫
蕩拖 債務

Huì-kuì pîn-tsiān lâi kai lūn,
Khûn-khiām hòng-tōng nn̄g-pōo-hūn,
Khǹg tsik gia̍p-sán hōo kiánn-sun,
Tōng-thua tsè-bū ū i hūn.

勤儉 事實 有補所
虛花 子孫 艱苦
父母 每日 氣魯
恐驚 子兒 娶無某

Khûn-khiām sū-si̍t ū-póo-sóo,
Hi-hua kiánn-sun ē kan-khóo,
Pē-bú muí-li̍t leh khì-lóo,
Khióng-kiann kiánn-lî tshuā-bô-bóo.

正心 治家 家風
亦能 顯祖 榮宗
不通 邪念 康康
四繪 凸風

Tsìng-sim tī-ke ka-hong,
Ia̍h-ē hián-tsóo kah îng-tsong,
M̄-thang siâ-liām kik khong-khong,
Sì-kuè kah lâng tián phòng-hong.

凸風 亦是 自格
起來 無利益
虛花 了錢 心色
社會 排斥

Phòng-hong ia̍h-sī lâng tsū-kik,
Siūnn tsin khí--lâi bô-lī-ik,
Hi-hua liáu-tsînn sim-sik,
Siā-huē ê lâng too pâi-thik.

現時 經濟 時代
免廣 列位
元在
其他 蕩費 不通

Hiān-sî king-tsè ê sî-tāi,
Bián-kóng lia̍t-uī lín tsai,
I si̍t tuà iōng guân-tsāi,
Kî-tha tōng-huì m̄-thang khai.

金錢 第一 寶惜
勤趁 儉用
欠用 共人
食穿 艱苦 賣着

Kim-tsînn tuē-it ài pó-sioh,
Khûn-thàn khiām-īng ū khah tio̍h,
Khiàm-īng bián khì kā-lâng tsioh,
Tsia̍h-tshīng kan-khóo lán buē-tio̍h.

經濟 放蕩
確實 經濟 至尊
無準
能曉 識想

King-tsè hòng-tōng lâi kai lūn,
Khak-si̍t king-tsè siōng tsì-tsun,
Guá sueh ê tsún bô-tsún,
Ē-haiú pat-siūnn tsînn tio̍h tshun,

十一个 頭嘴
虛花 克虧
那無 反悔 漏氣
有應公廟 一堆

Lâng tsa̍p-it-ê thâu-tshuì,
Khai tsia̍h hi-hua tsin khik-khui,
Nā-bô huán-hué ē làu-khuì,
Iú-ìng-kong-biō hūn tsi̍t-tui.

那做 羅漢 孤不終
建置 某子 致重
這層 第一 酌量
那有 某子 信用

Nā-tsuè lô-hàn koo-put-tsiong,
Kiàn-tì bóo-kiánn tuā tì-tiōng,
Tsit-tsân tuē-it ài tsiok-liōng,
Nā-ū bóo-kiánn khah sìn-iōng.

列位 斟酌想
浪費 得確 不通
那有 外出 時代
宿 經濟 英該

Lia̍t-uī tsim-tsiok-siūnn tio̍h tsai,
Lōng-huì tik-khak m̄-thang khai,
Nā-ū guā-tshut ê sî-tāi,
Lâi hioh King-tsè ing-kai.

經濟館號 新開
廣告
那有 外出 無所在
宿 看覔

King-tsè-kuán-hō tsiah sin-khai,
Tsiah tio̍h kóng-kò hōo lín tsai,
Nā-ū guā-tshut bô-sóo-tsāi,
Tshiánn lín tsiah lâi hioh khuànn-bāi.

廣告 實在
宣傳 眾人
店稅 英該
其他 雜費 不免開

Tsiah tsai kóng-kò ū si̍t-tsāi,
Bāng lín suan-thuân tsìng-lâng tsai,
Thiap kuá tiàm-suè ing-kai,
Kî-tha tsa̍p-huì m̄-bián-khai.

廣起 客店 經營
小弟 親切 叮嚀
對待 人客 歡迎
列位 贊成

Kóng-khí kheh-tiàm ê king-îng,
Sió-tī tshin-tshiat ū ting-lîng,
Tuì-thài lâng-kheh tio̍h huann-gîng,
Bāng lín lia̍t-uī lâi tsàn-sîng.

四海為家 同宗
娶妻 異姓 成双
又閣 大小 健康
互相 援助 成功

Sù-hái-uī-ka tông-tsong,
Tshuā-tshe ī-sìng lâi sîng-song,
Iū-koh tuā-suè ē kiān-khong,
Hōo-siong uān-tsōo ún sîng-kong.

能曉 識想 有望

一年 三百 六十工
錢銀 脚銅

Ē-hiáu bat-siūnn tsiah ū-bāng,
lâng khǹg guá guá khǹg lâng,
Tsi̍t-nî sann-pah la̍k-tsa̍p-kang,
Tsînn-gûn beh thàn im kha-tâng.


萬項 一步
能曉 改悔 無要緊
歸尾 得確 出身

Lâng teh khǹg guá guá khǹg lín,
Bān-hāng tio̍h līn tsi̍t-pōo tsin,
Ē-hiáu kái-hué bô-iàu-kín,
Kui-bé tik-khak ē tshut-sin.

兄弟 朋友
有趁 加減
粒積 通好 牽手
後日 即有 尾鰍

Khǹg lín hiann-tī tsìng pîng-iú,
Ū-thàn ke-kiám lán tio̍h khiû,
Lia̍p-tsik thang-hó tshuā khan-tshiú,
Āu-li̍t tsiah-ū bé-liu.

經濟 頭一項
二字 先不通
建置 家後 有望
勸苦 幾冬

Kóng kah king-tsè thâu-tsi̍t-hāng,
Khai pua̍h nn̄g-lī sian-m̄-thang,
Kiàn-tì ke-āu tsiah ū-bāng,
Khùn-khóo lâi thàn kuí-tang.

兄弟
這存 呆時機
有趁 業產 建置
即賣 反悔

Thiann guá lâi khǹg tsìng hiann-tī,
Tio̍h siūnn tsit-tsūn pháinn-sî-ki,
Ū-thàn gia̍p-sán ū kiàn-tì,
Tsia̍h lāu tsiah-buē huán-hué .

雖然 時機 真正呆
骨力
認真 家內
不通 袂趁 想卜

Sui-liân sî-ki tsin-tsiànn-bái,
Kut-la̍t beh thàn ē tit lâi,
Tio̍h kah līn-tsin kòo ka-lāi,
M̄-thang buē-thàn siūnn-beh khai.

一款 出去
家內 放下 無火食
憑憚 作失
某子 過日

Tsi̍t-khuán tshut--khì tsia̍h pua̍h thit,
Ka-lāi hòng-hā bô-hé-si̍t,
Pîn-tuānn ài khì tsoh-sit,
Bóo-kiánn i pháinn kuè-li̍t.

家內 某子 不飼
呆子 手骨 大枝
開錢 手內裡
一存 呆時機

Ka-lāi bóo-kiánn kik m̄-tshī,
Pháinn-kiánn tshiú-kut tuā-ki,
Khai-tsînn tio̍h tsat tshiú-lāi-lí,
siūnn tsit-tsūn pháinn-sî-ki.

亦着 骨力趁
那卜 春錢 無為難
做人 血漢
不時 斷錢山

Khak kóng ia̍h-tio̍h kut-la̍t-thàn,
Nā-beh tshun-tsînn bô-uī-lân,
Tsuè-lâng kah hiat-hàn,
Put-sî tio̍h tn̄g-tsînn-san.

查某 亦着
做人 不通 孤酸
好呆 罩打算
姉妹 姑嫂 久長

Tsa-bóo ia̍h-tio̍h thiann guá khǹg,
Tsuè-lâng m̄-thang siūnn koo-sng,
Hó-bái lán tio̍h tàu-phah-sǹg,
Tsí-bē koo-só siūnn kú-tn̂g.

無錯
千萬 家內 合和
姑嫂 姉妹 和好
這世 做堆 後世

Guá seh ê bô-tshò,
Tshian-bān ka-lāi tio̍h ha̍p-hô,
Koo-só tsí-bē tio̍h hô-hó,
Tsit-sì tsuè-tui āu-sì .

有人 一家 多妯娌
尊敬 是大 應該
那有 賢會 嫁尪婿
願願 入來

Ū-lâng tsi̍t-ke tsuē-tâng-sāi,
Tsun-kìng sī-tuā tsiah ing-kai,
Nā-ū hiân-huē kè-ang-sài,
Lâng i guān-ì thàn li̍p-lâi.

姉妹 賢會
妯娌 不通 相挨胎
三替
一家人 無問題

Khǹg lín tsì-bē tio̍h hiân-huē,
Tâng-sāi m̄-thang sann-ue-thue,
Tsoh buē khì tio̍h sann-thuè,
Kâng tsi̍t-ke-lâng bô-būn-tuê.

查某 也着 明籠
妯娌 姉妹 別人
不管 輕損 粗重
亦是

Tsa-bóo iā-tio̍h khah bîng-láng,
Tâng-sāi tsí-bē pa̍t-lâng,
M̄-kuán khin-sún ia̍h tshoo-tāng,
Thuè lâi thuè khì ia̍h-sī thang.

小姑 好壁性
兄嫂 相願情
是大 四正
是細 正經

Tsuè lâng sió-koo hó-phiah-sìng,
Tsuè lâng hiann-só sann-guān-tsîng,
Tsuè lâng sī-tuā tio̍h sì-tsìng,
Tsuè lâng sī-suè tio̍h kìng-king.

開化
不通 做呆 箱過頭
是細 有孝
好子 二字 無力包

Lâng tio̍h khai-huà siūnn khah thàu,
M̄-thang tsuè-pháinn siunn-kuè-tahû,
Tsuè lâng sī-suè tio̍h iú-hàu,
Hó-kiánn nn̄g-lī bô-lia̍h-pau.

第一 有孝 父母
細漢 父母 干苦腰
六屎 六尿
袂曉 有孝 不着

Tuē-it iú-hàu lán pē-bú,
Suè-hàn pē-bú kan-khóo-io,
lán la̍k-sái kah la̍k-liō,
Buē-hiáu iú-hàu tuā m̄-tio̍h.

不孝
早噹時
紅紅幼幼 養飼
日止 久長 晟池

Put-hàu ê lâng lín khì,
Tio̍h siūnn sinn lán tsá-tng-sî,
Âng-âng-iù-iù tio̍h iúnn-tshī,
Li̍t-tsí kú-tn̂g pháinn tshiânn-tî.

一來 父母 孝順
二來 兄弟 卿分
事事 無論
後來 好子孫

It--lâi pē-bú tio̍h hàu-sūn,
Lī--lâi hiann-tī mài khîng-hun,
Sū-sū kah lâng bô-lūn,
Āu--lâi tshut ū hó-kiánn-sun.

咱人 出世 世界
那無 骨力 袂來
父母 一人 一擺
子兒 出世

Lán-lâng tshut-sì tsāi sè-kài,
Nā-bô kut-la̍t tsînn buē-lâi,
Pē-bú tsi̍t-lâng tsuè tsi̍t-pái,
Kiánn-lî tshut-sì tio̍h tsai.

獨句 有影
生產
過手 有命
看見 不知

Guá kóng ta̍k-kù ū-iánn,
Kóng khí sing-sán hōo lín thiann,
Sinn kuè-tshiú tsiah ū-miā,
Lín khuànn--kìnn m̄-tsai kiann.

做人 父母嘴
十月 懷胎 干苦
千萬 不通 匪類
後日 公婆 有所歸

Tsuè-lâng tio̍h thiann pē-bú-tshuì,
Tsa̍p-ge̍h huâi-thai kan-kóo ,
Tshian-bān m̄-thang tsuè huí-luī,
Āu-li̍t kong-pô ū-sóo-kui.

作人 骨力
家內 春安
父母
含燒 含冷 真干難

Tsuè-lâng tio̍h khah kut-la̍t thàn,
Kiû beh ka-lāi ē tshun-an,
Tio̍h siūnn pē-bú sinn kah lán,
Kâm-sio kâm-líng tsin-kan-lân.

當初 父母
大漢 看活
得卜

Tong-tshoo pē-bú sinn kah guá,
Ǹg kiánn tuā-hàn ē khuànn-ua̍h,
I io lán tit-beh tuā,
Kiann lán thâu sio kah hīnn lua̍h.

有孝 是大人
先不通
老母 功勞 野恰
帶孝 四十工

Tio̍h khah iú-hàu sī-tuā-lâng,
Sūn gi̍k sian-m̄-thang,
Lāu-bú kong-lô iá-khah tāng,
Tuà-hà tio̍h ke sì-tsa̍p-kang.

老母 老父
老母 恩情
業債
湯茶

Lūn khí lāu-bú kah lāu-pē,
Lāu-bú un-tsîng khah ke,
Sinn lán lán teh gia̍p-tsè,
Thâu sio hīnn lua̍h tshī thng-tê.

兄弟 姉妹 稱呼
大姉 第一 有功勞
細漢 照顧
巴隻 歸埔

Hiann-tī tsí-bē teh tshing-hoo,
Tuā-tsí tuē-it ū-kong-lôo,
Suè-hàn tsuan i tsiàu-kòo,
Phāinn pa-tsiah khùn kui-poo,

大姉 洗斷
巴隻 尿矼
長成 能趁 打算
恩情

Tsuan tuā-tsí leh sué-tn̄g,
Pa-tsiah hōo lán tsuè liō-kng,
Tióng-sîng ē-thàn tio̍h phah-sǹg,
I ê un-tsîng khah tn̂g.

長成 小漢
大兄 不抱 則是
亦着 拖磨 討趁
這點 功勞 一層

Lán tióng-sîng suè-hàn,
Tuā-hiann m̄-phō tsiah-sī khan,
Ia̍h-tio̍h thua-muâ tàu thó-thàn,
Tsit-tiám kong-lô ū tsi̍t-tsân.

少年 打算
致蔭 大姉 大兄
有影
大家

Siàu-liân ē thàn tio̍h phah-sǹg,
Tì-ìm tuā-tsí kah tuā-hiann,
Guá kóng ê ū-iánn,
Khǹg lín tāi-ke tsóng tio̍h thiann.

那是 是大
無想 飼子 拖磨
小漢 未得
子兒 大漢 看活

Nā-sī tsuè lâng ê sī-tuā,
Bō-siūnn tshī-kiánn tsin thua-buâ,
Suè-hàn ǹg kiánn buē-tit tuā,
Kiánn-lî tuā-hàn tio̍h khuìnn-ua̍h.

應該 安哖
同胞 大家
莫非 亦是 相欠債
好子 規矩 多个

Ìng-kai an--nî thuân ,
Khǹg lán tông-pau tsìng tāi-ke,
Bo̍k-hui ia̍h-sī sann-khiàm-tsè,
Hó-kiánn kui-kú bián tsuē-ê.

日出 即卜
第一 着愛 能曉
確實 好模樣
家庭 大細 相量

Lâng li̍t-tshut tsiah-beh tsiūnn,
Tuē-it tio̍h-ài ē-hiáu siūnn,
Khak-si̍t tio̍h o̍h hó-môo-iūnn,
Ka-tîng tuā-suè tio̍h sio-niū.

虛花 聽着 受氣
大家 注意
我个 大志
老來 費器

Hi-hua thiann--tio̍h mài siū-khì,
Tshiánn lín tāi-ke tio̍h tsù-ì,
Beh khai guá-ê tāi-tsì,
Lāu--lâi lín ē huì-khì.

大家 那卜 三聽嘴
不通 每日 天天醉
經濟 第一對
貧賤 變成 大富貴

Tāi-ke nā-beh sann-thiann-tshuì,
M̄-thang muí-li̍t thian-thian-tsuì,
Lâi tsiú king-tsè tuē-it-tuì,
Pîn-tsiān piàn-sîng tuā-huì-kuì.

只句 上尾後
不管 青年
着愛 建置 家後
老來 尾稍

Tsit-kù tsuè siōng-bé-āu,
M̄-kuán tshing-liân tsínn kāng lāu,
Tio̍h-ài kiàn-tì tshuā ke-āu,
Lāu--lâi tsiah ū bé-sau.

只句 門| 叉擺
查埔 聽歌 大發財
姿娘 好尪婿
無論 嫁出 招入來

Liām kah tsit-kù tshé-pái,
Tsa-poo thiann-kua tuā-haut4-tsâi,
Tsu-niû tio̍h hó-ang-sài,
Bô-lūn kè-tshut tsio-li̍p-lâi.

經濟 勤儉 有準
一人 來宿 一本
參考 有益 無損
修身 治家 教本

King-tsè Khûn-khiām ū-tsún,
Tsi̍t-lâng lâi-hioh sàng tsi̍t-pún,
Tsham-khó iú-ik bô-sún,
Siu-sin tī-ka tio̍h kàu-pún.

回前頁