冊名繡像王抄娘新歌
編者未知
出版社牛津大學藏
出版年1826
篇名全本

顯示 的款式: <xml>goan5-be2</xml> 倒爿漢字 正爿台羅字 Lô-má-jī 漢字 Lô-má-jī漢字 漢字Lô-má-jī
Lô-má-jī 是
漢字是

德化 大路 直透行
消坑 名聲
消坑 上墘厝
蘇家 共伊 親成

Tiak-huè tuā-lōo ti̍t-thàu-kiânn,
Kiânn kàu Siau-khinn miâ-siann,
Siau-khinn iûnn tng tsiūnn-kînn-tshù,
Soo--ka kāng-i phuè tshin-tsiânn.

消坑 一位
鄉中 大富翁
厛頭 廿四孝
兩邊

Siau-khinn tsi̍t-uī Ông Phàu lông,
Hiunn-tng tshing i tuā-hù-ong,
Thiann-thâu kuà khí lia̍p-sì-hàu,
Khîm si kuà nn̄g-pinn.

本身 納草監
大兄 文秀才
一女子
小名 叫做 抄娘

Ông Phàu pún-sin la̍p-tsháu-kann,
Tuā-hiann Ông Tiám bûn-siù-tsâi,
Ông Phàu sinn ū ti̍t-lí-tsí,
Sió-miâ kiò-tsuè Ông Tshau-niû.

頭上 盤龍髻
腳下 弓鞋 三寸長
玉貌 珠唇 石榴齒
嫦娥 第二

Thâu-tsiūnn sue khí phuân-liông-kè,
Kha-ē king-uê sann-tshùn-tn̂g,
Gio̍k-bāu tsu-tûn siā-liû-khí,
siông-ngôo tuē-lī.

日是 針只
冥是 孤枕 獨自

Li̍t--sî pâng siù tsiam-tsí,
Mî--î koo-tsím to̍k-tsī bîn.

抄娘 十五歲
配乞 成親
抄娘 十八歲
十八 青春 出門

Tshau-niû ting tsa̍p-gōo-hè,
Phuè-khit Soo Tshái kiat sîng-tshin.
Tshau-niû ting tsa̍p-pue̍h-hè,
Si̍p-pak tshing-tshun tshut-bûn.

下厝 典哥
做人 風梭
日日 上厝 撻桃

Tsài seh ē-tshù tsi̍t Tián-ko,
Ông Tián tsuè-lâng hong-so,
Li̍t-li̍t tsiūnn-tshù lâi thit-thô.

看見 抄娘 笑微微
冥日 思想
典哥 計智
小妹 在哖

Khuànn-kìnn Tshau-niû tshiò-bi-bi,
Mî-li̍t si-siúnn ài mn̄g i,
Tián-ko siūnn liáu tsi̍t kè-tì,
Tshiánn khuànn sió-bē tsuè tsāi--nî.

典哥 伸手
小妹 行儀
抄娘 一驚
看見 典哥 不做聲

Tián-ko tshun-tshiú khì bong i,
Tio̍h khuànn sió-bē tsiùnn kiânn-gî,
Tshau-niû bong tit tsi̍t-kiann,
Khuànn-kìnn Tián-ko m̄-tsuè-siann.

典哥 看見 歡喜
面前 起理
抄娘 透機

Tián-ko khuànn--kìnn sim huann-hí,
Kiânn kàu bīn-tsuînn mn̄g khí-lí,
Tshau-niû kāng ko seh thàu-ki.

日中 不通
恐畏 厝內 有人
今冥 行來 未遲
雙人 斷約 三更時

Li̍t-tiong kāng ko seh m̄-thang,
Khióng-uì tshù-lāi ū-lâng,
Kin-mî kiânn--lâi bē-tî,
Sang-lâng tuàn-iok sann-kinn-sî.

爹娘 困靜 无人
一更 煩惱 未來
卜是 爹娘 也未
卜是 典哥 未來

Tia-niû khùn-tsīnn bô-lâng ,
Tsi̍t-kinn huân-ló ko bē-lâi,
Beh-sī tia-niû iá-bē khùn,
Beh-sī Tián-ko bē-lâi.

一更 過了 二更
二更 困靜 无人知

Tsi̍t-kinn kè-liáu lī-kinn tshui,
Lī-kinn khùn-tsīnn bô-lâng-tsai.

典哥 門口庭
輕腳 細手 厝前
听見 烏犬 几聲
典哥 一時 大着驚
抄娘 听見 烏犬
卜是 典哥 厝前

Tián-ko lâi kàu mn̂g-kháu-tiânn,
Khin-kha suè-tshiú tshù-tsuînn kiânn,
Thiann-kìnn oo-káu puī kuí-siann,
Tián-ko tsi̍t-sî tuā-tio̍h-kiann.
Tshau-niû thiann-kìnn oo-káu puī,
Beh-sī Tián-ko tshù-tsuînn kiânn.

看見 典哥 下堂
抄娘 起來 房門
典哥 緊緊
不知 小妹 何處
不知 眠床 何方
抄娘 眠床

Khuànn-kìnn Tián-ko li̍p ē-tn̂g,
Tshau-niû khí-lâi khui pâng-mn̂g,
Tián-ko kín-kín li̍p mn̂g lâi,
M̄-tsai sió-bē hô-tshì?
M̄-tsai bîn-tshn̂g hô-hng?
Tshau-niû ko tsē bîn-tshn̂g.

衣裳 脫裙
雙人 攬來 笑微微
雙人 恰是 食藥魚
一个 親象

thǹg i-tsiûnn sing thǹg-kûn,
Sang-lâng lám--lâi tshiò-bi-bi,
Sang-lâng khap-sī tsia̍h-io̍h-hî,
Tsi̍t-ê tshin-tshiūnn tit tsuí.

一个
雙人 攬來 不放離
恰是 鴛央 一池

Tsi̍t-ê Pòo tsiàn Tiunn Hui,
Sang-lâng lám--lâi m̄-pàng-lī,
Khah-sī uan-iunn tsuè tsi̍t-tî.

偷來 暗去 漏紛紛
必定 一孫
典哥 見說 驚疑
典哥 思量 計智

Thau-lâi àm-khì luān-hun-hun,
Guá tann pit-tīng ū tsi̍t-sun,
Tián-ko kìnn-seh sim kiann-gî,
Tián-ko si-niû tsi̍t kè-tì.

食藥 打瀉
食了 不瀉
抄娘 煩惱 驚疑

Lâng seh tsia̍h-io̍h ē tánn-sià,
Io̍h tann tsia̍h-liáu m̄-sià,
Tshau-niû huân-ló sim kiann-gî.

食藥 不瀉 一場
典哥 看見 无思量
爹娘 不知
孩兒 生出 取裁

Tsia̍h-io̍h m̄-sià siūnn tsi̍t-tiûnn,
Tián-ko khuànn--kìnn bô-si-niû,
Guá tshù tia-niû too m̄-tsai,
Hâi-lî sinn-tshut tsiah tshú-tshâi.

看見 可疑
吩咐 蘇家
見說 歡喜
上街 看日只

Ông Phàu khuànn--kìnn sim khónn-gî,
Hun-hù Soo--ka lâi tshuā--khì,
Soo Tshái kìnn-seh tsin huann-hí,
Tio̍h khì tsiūnn-kue khuànn-li̍t-tsí.

八月 十五冥
夫妻 相會 團圓
提來 笑微微

Li̍t tia̍k pueh-ge̍h tsa̍p-gōo-mî,
Hu-tshue siong-huē ge̍h tuânn-înn,
Soo Tshái the̍h--lâi tshiò-bi-bi.

一時 办盆 送日頭
典哥 心酸 目泪
親郎
想思

Tsi̍t-sî pān-puânn sàng-li̍t-thâu,
Tián-ko sim-sng ba̍k-luī lâu,
tann tshuā--khì tit tshin-ln̂g,
Hāi guá siunn-si kuah tn̄g tn̂g.

抄娘 莫悲
小妹 返來 有時
小妹 无物 相送
白綾 荷包 典哥
呆呆 何強无

Tshau-niû khǹg ko sim bo̍h-pi,
Sió-bē tńg--lâi ū-sî,
Sió-bē bô-b̍n̍gh thang sa-sàng,
Pe̍h-lîng hô-pau sàng Tián-ko,
Bái-bái khì tuà khah-kiûnn-bô.

不嫌 小妹 呆意
典哥 表記
抄娘 說出 恩情
典哥 无物 送行

M̄-hiâm sió-bē ê phái-ì,
Sàng Tián-ko tsuè piáu-kì,
Tshau-niû seh-tshut tsuah un-tsîng,
Tián-ko bô-b̍n̍gh thang sàng-hîng.

帶着 恩情 无通
糸線 鞋面
金針 金釵
拜別 典哥 起身

Tuà-tio̍h un-tsîng bô-thang sàng,
Sàng si-suànn kāng uê-bīn,
Sàng kim-tsam kāng kim-thue,
Pài-pia̍t Tián-ko beh khí-sin.

雙人 相愛
一時 分別 虧心
割吊 典哥 一身
千割 萬吊

Sang-lâng siong-ài sioh kim,
Tsi̍t-sî hun-pia̍t lân khui-sim,
Kuah-tiàu Tián-ko tsi̍t-sin,
Tshuinn-kuah bān-tiàu kuah liáu tn̂g.

抄娘 上簥
典哥 目滓 好流
未知 何時
旦淂 何時 再相逢

Tshau-niû tsiūnn-kiō beh tshuā--khì,
Tián-ko ba̍k-tsái hó-lâu,
Bē-tsai khì āu hôo-sî tńg ,
Tān-tit hôo-sî tsài-siong-hông.

蘇家 一時
一冥 遲疑
開口
腸肚 拙大

Soo--ka tsi̍t-sî tio̍h tshuā--lâi,
Tshuā--lâi tsi̍t-mî sim tî-gî,
Soo Tshái khui-tshuì lâi mn̄g i,
Mn̄g pak-tóo mih tsuah-tuā.

抄娘 出言
脹氣 障生
明日 上街 先生

Tshau-niû tshut-giân tio̍h ìn i,
Gún tiùnn-khì tsiah tsiùnn-sinn,
Bîn-li̍t tsiūnn-kue tshiánn sian-sinn.

先生 入門
不是 脹氣 不用
心中 含儀
未有 一月 一兒

Sian-sinn li̍p-mn̂g lâi khuànn tsìng,
M̄-sī tiùnn-khì m̄-īng i,
Soo Tshái sim-tiong tio̍h hâm-gî,
Bē-ū tsi̍t-ge̍h sinn tsi̍t-lî.

蘇家 大小 漏吩吩
抄娘 因乜 一孫

Soo--ka tuā-suè lāu-hun-hun,
Tshau-niû in-mih sinn tsi̍t-sun

不遲
做緊 放簥 送去
看見
仔兒 代際
抄娘 跪落 起理
女兒 今旦 无差耻

Soo Tshái mn̄g tsai tio̍h m̄-ti̍h,
Tsuè-kín pàng-kiō tio̍h sàng--khì,
Ông Phàu khuànn--kìnn mn̄g in i,
Kiánn-lî tsuè tshut mih tāi-tsì?
Tshau-niû kuī--lo̍h seh khí-lí,
Lí-lî kin-tuànn bô-siu-thí.

見說 心火
賤婢 障生
典哥 驚半死
小妹 行仪

Ông Phàu kìnn-seh sim-hé khí,
Tio̍h tsiān-pi kánn tsiùnn-sinn,
Tián-ko bûn ti kiann-puànn-sí,
Tio̍h mn̄g sió-bē tsiùnn kiânn-gî.

白冘悟 小妹

Tam-ngōo sió-bē

小妹 說出 典哥
典哥 把定
只是 小妹 反命

Sió-bē seh-tshut Tián-ko thiann,
Tián-ko sim too pé-tiānn,
Tsí-sī sió-bē sinn phái-miā.

心中 主意
蘇家 還依
送來 不遲
計智

Ông Phàu sim-tiong ū tsú-ì,
Sàng khì Soo--ka khì hîng-i,
Sàng--lâi Soo Tshái m̄-ti̍h,
Ông Phàu siūnn liáu tsi̍t kè-tì.

一時 知機
一狀 告伊
妻兒
離妻 離ㄙ 道理

Ông Phàu tsi̍t-sî tit tsai-ki,
Tsuè tit tsi̍t-tsn̄g khì kò-i,
tit Soo Tshái tshe-lî,
Lī-tshe lī-bóo mih tō-lí.

聞知
豆寸耐 道理
不嫌 女兒 大際

Soo Tshái bûn-ti khì tshiong thinn,
Phóo-nāi Ông Phàu mih tō-lí,
M̄-hiâm lí-lî ê tāi-tsì.

不遲 不驚
此ㄙ 好名聲
訢狀 官廳

guá m̄-ti̍h guá m̄-kiann,
liáu tshí-bóo hó-miâ-siann,
Tio̍h tsuè sòo-tsn̄g kàu kuann-thiann.

本縣 大爺
蔣爺 做官 愛民
此狀

Pún-kuān thài-iâ sìnn Tsiúnn,
Tsiúnn-iâ tsuè-kuann tsin ài-bîn,
Khuànn tit tshí-tsn̄g thâu too hîn.

消坑 第一人
此女 家風
太爺 思量
即時 出票 抄娘

Ông phàu Siau-khinn tuē-it-lâng,
Iúnn tit tshí-lí pāi ka-hong,
Thài-iâ khuànn tsn̄g ū si-niû,
Tsik-sî tshut-phiò lia̍h Tshau-niû.

原差 當時 起行
抄娘 一名
直去 消坑 王厝
不知 抄娘 遲塊

Guân-tshe tng-sî tio̍h khí-kiânn,
Beh lia̍h Tshau-niû tsí tsi̍t-miâ,
Ti̍t-khì Siau-khinn Ông-tshù tshē,
M̄-tsai Tshau-niû tī-tè.

抄娘 聞知 得驚
一身 歹命
原差 即時 鎖起
鎖起 抄娘 八死

Tshau-niû bûn-ti sim tit-kiann,
Guá tann tsi̍t-sin tsiùnn phái-miā,
Guân-tshe tsik-sî tio̍h só-khí,
Só-khí Tshau-niû too pueh-sí.

典哥 聞知 着驚
我妹 -
抄娘 无驚硎
小妹 有事 搃着

Tián-ko bûn-ti tuā tio̍h-kiann,
Hāi tit guá-bē tsiūnn kuann- thiann,
Tshau-niû khǹg ko bô-kiann-hiânn,
Sió-bē ū-sī tsóng-tio̍h kiânn.

抄娘 押解 一路
行人 過路 盡知

Tshau-niû ah-kè tsi̍t-lōo lâi,
Hîng-lîn kè-lōo lâng tsīn-tsai,

抄娘 岳尾街
人人 相挨
抄娘 城門-
想起 心酸 目滓流

Tshau-niû ah kàu Ga̍k-bé-kue,
Khuànn i lâng-lâng too sa-ue,
Tshau-niû ah kàu siânn-mn̂g- tau,
Siūnn-khí sim-sng ba̍k-tsái-lâu.

人人 風流 无大-
風流 障生

Lâng-lâng hong-liû bô-tāi- tsì,
Khui gún hong-liû mih tsiùnn-sinn.

抄娘 押入 德化城
又着
今旦 歹命
城內 名聲

Tshau-niû ah-li̍p Tiak-huè-siânn,
Kha sng tshiú thiànn iū-tio̍h kiânn,
Hīn guá kin-tuànn tsiùnn phái-miā,
Lâi tsí siânn-lāi buē miâ-siann.

抄娘 縣門前
三二千

Tshau-niû ah kàu kuān-mn̂g-tsuînn,
Tāng tit khuànn lâng sann-nn̄g-tshuinn.

有人 可撚
愛風流
說說 笑笑
抄娘 八死

Ū-lâng seh i tsin khónn-lîn,
Iáu lâng seh i ài-hong-liû,
Ū lâng seh-seh kāng tshiò-tshiò,
Tshiò tit Tshau-niû mih pueh-sí.

抄娘 說出 眾人
大家 相笑
風流 大際 值人
值个 少年 撻桃

Tshau-niû seh-tshut tsìng-lâng thiann,
Khǹg lín tāi-ke bo̍h sa-tshiò,
Hong-liû tāi-tsì tī-lâng ,
Tī-ê siàu-liân thit-thô?

不通 相欹
其當
抄娘 县口庭
原差 入內 報名

Khǹg lín m̄-thang lâi sa-khi,
Kàu lín ki-tng lín tio̍h ti,
Tshau-niû ah kàu kuān-kháu-tiânn,
Guân-tshe li̍p-lāi khì pò-miâ.

老爺 知机
抄娘
排例 竹杯 桚子
抄娘 看見 驚半死

Ló-iâ mn̄g tit tsai-ki,
Tiàu beh Tshau-niû lâi sím khí,
Pâi-lia̍t tiak-pue kāng tsán-tsí,
Tshau-niû khuànn--kìnn kiann-puànn-sí.

四邊 皂棣 喝兼聲
听候 老爺 奸成
老爺 当時 坐堂
看見 抄娘 挑粧
老爺 看見 大怒氣
皂隸 看見 搖頭耳

Sì-pinn tsō-lē huah-hán-siann,
Thìng-hāu ló-iâ sím kan-tsiânn,
Ló-iâ tng-sî tio̍h tsē-tn̂g,
Khuànn-kìnn Tshau-niû thiau-tsng,
Ló-iâ khuànn--kìnn tuā-nōo-khì,
Tsō-lē khuànn--kìnn iô-thâu-hīnn.

老爺 陞堂 因由
此子 何來
全頭 說出 本县

Ló-iâ sing-tn̂g mn̄g in-iû,
Mn̄g tshí-kiánn tsiông hô-lâi,
Tsn̂g-thâu seh-tshut pún-kuān tsai.

抄娘 心內 主張
跪落 所出 拙因由
老爺 容乞 王氏
生出 子兒孫

Tshau-niû sim-lāi ū tsú-tiunn,
Kuī--lo̍h sòo-tshut tsuah-in-iû,
Ló-iâ iông-khit Ông--sī hun,
Pīng sinn-tshut kiánn-lî-sun.

這是 小姑
今旦 无依倚

Tsé-sī sió-koo lâi hāi guá,
Hāi guá kin-tuànn bô-i-uá,

老爺 听說 怒氣
豆寸耐 无道理
尔妹 大際
望告 子兒
判情

Ló-iâ thiann-sueh huat nōo-khì,
Phóo-nāi Soo Tshái bô-tō-lí,
Too lí-bē ê tāi-tsì,
Bōng-kò bóo sinn kiánn-lî,
Beh tiàu i lâi phuànn-tsîng.

見說 大着驚
我妹 上官廳
許時 我妹 歹名

Soo Tshái kìnn-sueh tuā-tio̍h-kiann,
Beh hāi guá-bē tsiūnn-kuann-thiann,
Hí-sî guá-bē tio̍h phái-miâ.

跪落 因伊
不是 我妹 大際
正是 賤婢 親生兒
老爺 听訴 透機
衙役 拶子
抄娘 听見 驚半死

Soo Tshái kuī--lo̍h sòo in-i,
M̄-sī guá-bē ê tāi-tsì,
Tsiànn-sī tsiān-pi tshin-sinn-lî,
Ló-iâ thiann-sòo tio̍h thàu-ki,
Tio̍h kiò gê-ia̍h lia̍h tsán-tsí,
Tshau-niû thiann--kìnn kiann-puànn-sí.

跪落 一場
老爺 当時 抄娘
抄娘 面憂憂
当初 風流

Soo Tshái kuī--lo̍h sòo tsi̍t-tiûnn,
Ló-iâ tng-sî tsán Tshau-niû,
Tshau-niû tsán khì bīn-iu-iu,
guá tng-tshue ài hong-liû.

今旦 刑罰 忍痛
抄娘 說出 老爺
无針 引線

Kin-tuànn hîng-hua̍t tio̍h lím-thiànn,
Tshau-niû seh-tshut ló-iâ thiann,
Lâng seh bô-tsam put ín-suànn.

牡丹 芭蕉樹
凰鳳 山雞群
阮厝 一位 典哥
日日 入厝 撻桃

Bóo-tan put kūn pa-tsio-tshiū,
Hōng-hông put li̍p suann-kue-kûn,
Gún-tshù tsi̍t-uī Ông Tián-ko,
Li̍t-li̍t li̍p-tshù lâi thit-thô.

老爺 見說 怒氣
豆寸耐 无道理
一時 出差

Ló-iâ kìnn-seh huat nōo-khì,
Phóo-nāi Ông Tián bô-tō-lí,
Tsi̍t-sî tshut-tshe tio̍h lia̍h i.

县堂
抄娘 看見 心酸
双人 一齊 老爺
双人 相看 目滓流

Ông Tián lia̍h lâi kàu kuān-tn̂g,
Tshau-niû khuànn--kìnn sim-sng,
Sang-lâng it-tsuê kuī ló-iâ,
Sang-lâng sa-khuànn ba̍k-tsái-lâu.

記淂 当初 五娘
双人 偷走 泉州
致了 告狀
跪落 知州 情由

Kì-tit tng-tshue N̂g Gōo-niû,
Sang-lâng thau-tsáu kàu Tsuân-tsiu,
Tì-liáu Lîm Tāi khì kò-tsn̄g,
Kuī-lo̍h Ti-tsiu sòo tsîng-iû.

充軍
寓着 運使 結完婚
老爺 即時 沖天
豆寸耐 障生

Sím liáu Tân Sann khì tshiong-kun,
Gū-tio̍h ūn-sài kiat-uân-hun,
Ló-iâ tsik-sî khì tshiong-thinn,
Phóo-nāi Ông Tián kánn tsiùnn-sinn.

乞ㄙ 未曾
經業 生理
做出 浪蕩兒

Soo Tshái khit-bóo bē-tsîng tshuā,
siūnn king-gia̍p tsuè sing-lí;
kánn tsuè-tshut lōng-tōng-lî.

跪落 分明
老爺 這事 无這情
世上 風流 有人
受虧 不通

Ông Tián kuī--lo̍h sòo hun-bîng,
Ló-iâ tsit-sī bô-tsit-tsîng,
Sè-siōng hong-liû ū-lâng,
Siū-khui Ông Tián m̄-thang,

老爺 見說 冲天
大胆 乜躭当
双人 押落 打腳川

Ló-iâ kìnn-seh khì tshiong-thinn,
Khuànn tuā-tánn mih-tam-tng,
Sang-lâng ah-lo̍h phah-kha-tshng.

双人 几十迣
双人 發落 夗央枷
老爺 当時 主意

Sang-lâng phah tit kuí-tsa̍p-tsuā,
Sang-lâng huat-lo̍h uan-iunn-kê,
Ló-iâ tng-sî ū tsú-ì,
Tio̍h kah Soo Tshái lâi tshuā--khì.

返鄉里
免淂 外人 便宜
力話
丈夫 男兒
此ㄙ 当真 不遲

tann tshuā-khì tńg-hiunn-luí,
Bián-tit guā-lâng seh pân-gî,
Soo Tshái lia̍h-uē tio̍h ìn i,
Guá ta-poo lâm-lî.
Tshí-bóo guá tong-tsin m̄-ti̍h.

此ㄙ 呆名聲
德化 出名
龍雲 板桂
金榜 題名
後來 舉人名

Tshuā tit tshí-bóo phái-miâ-siann,
Guá Tiak-huè beh tshut-miâ,
Bāng beh lîng-hûn lâi phan-kuì,
Ài beh kim-pńg tuà tuê-miâ.
Āu--lâi tiòng liáu kí-lîn-miâ.

老爺 当時 主意
呵腦 志氣
抄娘 当堂
番銀 幾十元
櫊再

Ló-iâ tng-sî ū tsú-ì,
O-ló Soo Tshái ū tsì-khì,
Tio̍h tsiong Tshau-niû tong-tn̂g phuè,
Buē liáu huan-gûn kuí-tsa̍p-khoo.
Soo Tshái niá gûn koh-tsài tshuā.

徐厝 探咐 哉机
一時 送聘
当時 当官
徐厝 夫妻

Tshî--tshù thàm-thiann tit tsai-ki,
Tsi̍t-sî sàng-phìng khì tiānn i,
Tng-sî tng-kuann tio̍h tshuā--khì,
Tshuā khì Tshî--tshù kiat hu-tshue.

有緣 千里 相會
无緣 對面 不相逢
抄娘 妖嬌
徐厝 又是

Ū-iân tshuinn-lí tsiong siong-huē,
Bô-iân tuì-bīn put-siong-hông.
Tshau-niû sinn tit tsin iau-kiau,
khì Tshî--tshù iū-sī hiâu.

徐厝 丈夫 不遲
大田 豎起
客店 生理

Tshî--tshù tiōng-hu m̄-ti̍h,
Buē khì Tuā-tshân khì khiā-khí,
Khui liáu kheh-tiàm tsuè sing-lí.

老爺 当時 思量
鄉里
荊農 生理
不通 大際
許時 拿來 刑罰

Ló-iâ tng-sî si-niû khí,
Pàng khí Ông Tián tńg hiunn-lí,
Su tio̍h king-lông tsuè sing-í,
M̄-thang tsài tsuè tsit tāi-tsì,
Hí-sî lia̍h--lâi hîng-hua̍t .

一時 堂兜
看見 人人 笑嘻嘻
說出 眾人
暗路 不通
暗路

Ông Tián tsi̍t-sî tshut tn̂g-tau,
Khuànn-kìnn lâng-lâng tshiò-hi-hi,
Ông Tián seh-tshut tsìng-lâng thiann,
Khǹg lín àm-lōo m̄-thang kiânn,
Beh kiânn àm-lōo sim kiann.

不通 查ㄙ
那卜 查ㄙ
不通 親像 受苦
甘原 返去
錢銀 乞ㄙ
查ㄙ 割吊

Khǹg lín m̄-thang thó tsa-bóo,
Lín lio̍k nā-beh thó tsa-bóo,
M̄-thang tshin-tshiūnn guá siū-khóo,
Kam-guān tńg--khì khûn kāng khóo.
Thàn beh tsînn-gûn lâi khit-bóo,
Bián tsa-bóo kuah-tiàu khóo.

鋤草 郎君 草根
讀書 郎君 書文
釣魚 郎君 溪还
採花 娘仔 花園

Tî-tsháu lông-kun tsháu-kun,
Tho̍k-si lông-kun tho̍k si-bûn,
Tiò-hî lông-kun khuànn khue-pinn,
Tshái-hue niû-kánn khuànn hue-hn̂g.

一盆 好花 樓前
發心 發葉 發枝
頭上 針只
失落 花園

Tsi̍t-phûn hó-hue lâu-tsuînn,
Huat-sim huat-hio̍h pīng huat-ki,
Thâu-tsiūnn tsam hue kim tsam-tsí,
Sit-lo̍h hue-hn̂g tshē khí.

二盆 蓮花 池中
採蓮

Lī-phûn liân-hue tî-tiong,
Ài beh tshái-liân tshim tshim.

此歌 陸續
尾后 大際 未知
消坑 歌詩
至今 人人知
抄娘

Tshí-kua lio̍k-sio̍k bâng tshau âi,
Bé-āu tāi-tsì bē-tsai,
Siau-khinn tshut ū tshí kua-si,
Teh thuân tsì-kim lâng-lâng-tsai.
Ông Tshau-niû kua tsiong.

回前頁