冊名《茶園相褒歌》
編者宋文和
出版社稻田尹,台灣藝術社
出版年1943
篇名全本

顯示 的款式: <xml>goan5-be2</xml> 倒爿漢字 正爿台羅字 Lô-má-jī 漢字 Lô-má-jī漢字 漢字Lô-má-jī
Lô-má-jī 是
漢字是

朋友 大家
挽茶 相褒歌
基隆 宋个
拜託 烈位 着磨

Pîng-iú tāi-ke khiā khah ,
Beh liām bán-tê sio-po-kua,
Ke-lâng Sòng--ê tsiū guá,
Pài-thok lia̍t-uī sió tio̍h-buâ.

拜託 列位
宋个 出名
歌仔 七字
罩句

Pài-thok lia̍t-uī tio̍h lâi thiann,
Sòng--ê pian kua ū tshut-miâ,
Kua-á tsuan pian tshit-jī tsiànn,
beh tàu-kù kap thiann.

順治 坐天 未呆
滿山 種茶 連片
清朝 時代
編出來

Sūn-tī tsē-thinn to bē-bái,
Muá-suann tsìng-tê liân-phiàn tsai,
Tse Tshing-tiâu ê sî-tāi,
Tsiah ū tse kua pian--tshut-lâi.

因為 挽茶 查某
男女 混十 乎徒
近來 茶介 進步
無論 幼茶 也是

In-uī bán-tê īng tsa-bóo,
Lâm-lú hūn-tsa̍p tsò hôo-tôo,
Kīn-lâi tê-kài tsin tsìn-pōo,
Bô-lūn iù-tê iā-sī tshoo.

春茶 清明
茶工 山頭
門| 清明 前後
茶山 查某 亂抄抄

Beh bán tshun-tê tshing-bîng tau,
Tio̍h tshiànn tê-kang tsiūnn suann-thâu,
tshing-bîng ê tsîng-āu,
Tê-suann tsa-bóo luān-tshau-tshau.

三月 時節
事業 茶山
夯頭 一下
看着 挽茶 查某

Sann--ge̍h sî-tseh to buē kuânn,
Sū-gia̍p tsò îng tsiūnn tê-suann,
Khiā thîng gia̍h-thâu tsi̍t-lē khuànn,
Khuànn-tio̍h bán-tê tsa-bóo kuann.

夯頭
念歌
一身 好派
茶山 直直來

Guán niû gia̍h-thâu ka khuànn bāi,
Thiann i liām-kua tsiah ē tsai,
Tsi̍t-sin kik kah tsiah hó-phài,
Tuì lán tê-suann ti̍t-ti̍t-lâi.

挽茶 山頂
下平
不識 扒崎 僥倖
扒起 拔倒 不明

Khuànn niû bán-tê suann-tíng,
Guá tann lâi kàu suann ē-pîng,
M̄-pat peh-kiā tsiânn hiau-hīng,
Peh-khí pua̍h-tó tsiah put-bîng.

不識 山路
按盞 一步 歸埔

Lín m̄-pat peh suann-lōo,
Àn-tsuánn tsi̍t-pōo peh kui-poo,
Pua̍h kah thôo

不識 扒山 足成
庵針
一日
打笑談

M̄-pat peh-suann tsiok-tsiânn tshám,
Pua̍h kah khòo lóng ba̍k am-tsam,
Guá kun tsi̍t-ji̍t siūnn kah àm,
Siūnn beh kap niû phah-tshiàu-tâm.

只句
專工 打笑科
不知 省貨
照實

Thiann teh kóng tsit-kù ,
Tsuan-kang beh lâi phah-tshiò-khue,
M̄-tsai beh kóng siánn-huè,
Tio̍h kāng guán niû tsiàu-si̍t huê.

挽茶 查某 即多人
兆工
一身 寮弄
干苦 茶欉

Bán-tê tsa-bóo tsiah-tsē-lâng,
Beh lâi mn̄g tiau-kang,
Khuànn niû tsi̍t-sin tsiah thiau-lāng,
Hôo īng kan-khóo tê-tsâng!

尫婿
厝內 家官 嚴涯
困人 干苦代
君仔 不知

Guán niû sǹg ang-sài,
Tshù-lāi ke-kuann tsin giâm-gâi,
Ài siū-lâng kuán kan-khóo-tāi,
seh kun-á lín m̄-tsai.

養女
受着 家官 嚴涯
挽茶

Thiann niû lâng ê ióng-lí,
Siū-tio̍h ke-kuann giâm-gâi ,
Tsiūnn suann bán-tê

苦連 呆命

不是 親生子
事事 賣行

ū khóo-liân guá phái-miā,
Guá tann suà kóng hōo thiann,
M̄-sī lâng ê tshin-sinn-kiánn,
Sū-sū beh kóng bē-kiânn.

呆命
身邊 親兄
示大 家官

Thiann kóng tio̍h tsiah phái-miā,
Sin-pinn koh tshin-hiann,
Sī-tuā ke-kuann thiànn,
Sóo kóng ê i thiann.

十八九
全部 做失 外頭
一个 小叔 學校
心肝 不直不直 交交

Guá tann tsia̍h kah tsa̍p-peh-káu,
Tsuân-pōo tsò-sit tshut guā-thâu,
Tsi̍t-ê sió-tsik tha̍k ha̍k-hāu,
Sim-kuann uai-uai phīnn kau-kau.

苦憐

家官 無痛 無要謹
生母 熟身

Thiann niû seh tsin khóo-lîn,
Guá beh kāng mn̄g khah tsin,
Ke-kuann bô-thiànn bô-iàu-kín,
Kiò lín sinn-bú lâi sio̍k-sin.

阮厝 外家
真遠 宜蘭
無人
冥日 煩好 不安

Guán-tshù guā-ke tsin sàn,
Tuà tsin-hn̄g Gî-lân,
Tse bô-lâng thè guá pān,
Mî-ji̍t huân-hó sim put-an.

尫婿
恁厝 所在
問看覓
相當 合臺

ū beh ang-sài,
Lín-tshù sóo-tsāi guá to tsai,
Guá tsiah kāng mn̄g-khuànn-bāi,
Tshuē kah siong-tong ē ha̍h-tâi.

相共
阿君 做人
一話
不知 不通

beh guá tàu sann-kāng,
A-kun tsin tsiânn gâu tsò-lâng,
Guá ū tsi̍t-uē tuì káng,
M̄-tsai thang kóng m̄-thang?

省款
君子 志接 無防
省款 希望
如何 相當

ū siánn-khuán tsò kóng,
Kun-tsú tsih-tsiap khiok bû-hông,
ū siánn-khuán ê hi-bōng,
lû-hô put siong-tong.

廣出 呆世
挽茶
姉妹 即年
外人 頭家

Siūnn beh kóng-tshut kiann phái-sè,
Ài kāng guán tàu bán-tê;
koh tsí-bē tsiah-nî tsē,
ū guā-lâng kap thâu-ke.


頭家 茶工
下項

beh tsio guá bán kāng tsâng,
Kiann liáu thâu-ke kap tê-kang,
Guá tann seh hē-hāng,
Lâng mn̄g kai kóng niû ê ang.

尫婿
外人 不知
理由 只條代
丈夫 刀位

beh guá ê ang-sài,
Muâ kuè guā-lâng tsiah m̄-tsai,
mn̄g lí-iû tsit-tiâu-tāi,
Mn̄g niû tiōng-hu tó-uī lâi?

丈夫 事件

前月 送定
親成

mn̄g tiōng-hu ê sū-kiānn,
tsiàu thit kóng hoo thiann,
Tsîng-ge̍h in tsiah lâi sàng-tiānn,
tshuā li̍p ê tshin-tsiânn.

計智

不知 君仔 心聖
廣話 正經

ê kè-tì tsiânn gâu īng,
Tann kín kap niû bán kāng lîng,
M̄-tsai kun-á siánn sim-sìng,
Thiann kun kóng-uē tsiok tsìng-king.

一把
春手
一身 好體
目周 定巡 面肉

Tann guá niû bán tsi̍t-pé,
Kioh niû tshun-tshiú lâi the̍h,
Khuànn niû tsi̍t-sin tsiânn hó-thé,
Ba̍k-tsiu tîng-sûn bīn-bah pe̍h.

春手 茶菜
形體
目尾 使
生做 清標 人才

Tshun-tshiú kāng kun the̍h tê-tshài,
Khuànn kun hîng-thé tsiah ē tsai,
Ba̍k-bué kāng kun thau sái,
Se-tsò tshing-phiau lîn-tsâi.

目神 活動
目尾 一人
想着 岩岩
一个 空空 不知人

Khuànn niû ba̍k-sîn hua ua̍h-tāng,
Ba̍k-bué thau kuan kun tsi̍t-lâng,
Hāi guá siūnn-tio̍h suànn gāng-gāng,
Tsi̍t-lê khong-khong m̄-tsai-lâng.

定定
一聲
共平 有影
廣話

Khuànn kun khiā leh suànn tiānn-tiānn,
Guá niû khui tshuì kiò tsi̍t-siann,
Lâi bán kāng-pîng khah ū-iánn,
Kap kun kóng-uē kiann lâng thiann.

共平
心頭 喜久 精英
今日 山頂
十分 感情

Thiann niû kiò guá bán kāng-pîng,
Sim-thâu hit-kú tsiah tsing-ing,
Kin-li̍t lâi kàu lín suann-tíng,
Khuànn niû tsa̍p-hun kám-tsîng.

意愛 內心
精差 不敢 廣出來
見肖代
初逢

Khuànn kun ì-ài tsāi sim-lāi,
Tsing-tsha m̄-kánn kóng--tshut--lâi,
Siūnn beh kóng tshut kiàn-siàu-tāi,
Sǹg tshoo-hông to tsai.


不免 初逢
按盞 套凍
省款 相當

ū siánn niû tio̍h kóng,
M̄-bián kiann liáu tshoo-hông,
ū àn-tsuánn thò-tòng,
siánn-khuán siong-tong?


- 通知
不閣

mn̄g guá kāng kun kóng khí,
Tsi̍t- beh kāng kun thong-ti,
Kóng tshut m̄-koh tsin

世面
結親
古早

Thiann niû kóng ê sè-bīn,
Ài beh guá lâi kiat-tshin,
Kóo-tsá ê ài tio̍h sìn,
Lâng seh lōng suah tsiânn tsin.

弄假 成真 關下
門|斷 挽茶
嫁尫 娶某 大體
氣嫌 柴把

Lōng-ké tsiânn-tsin kuan-hē,
Tú-tn̄g guán niû lâi bán-tê,
Kè-ang tshuā-bóo tāi-thé,
khì-hiâm guán tshâ-pê?

氣嫌 無理
看着 合脾
當今 文明 時氣
古早 病想思

Kóng kah khì-hiâm tsiū bô-lí,
Khuànn-tio̍h niû bīn tsin ha̍h-pî,
Tong-kim bûn-bîng ê sî-khì,
Beh kóo-tsá pīnn-siunn-si.

成事
丈夫
牽手
言詞

Kap kóng kah beh sîng-sū,
beh hōo guá tsò tiōng-hu,
Lín tshù khan-tshiú to kánn ū?
tio̍h kāng guá pòo giân-sû.

野未 牽手
出來 四過
姻緣 成就
不通

Guá kun iá-bē tshuā khan-tshiú,
Tsiah ū tshut-lâi sì-kuè ,
kah in-iân beh sîng-tsiū,
Tshuì kah kóng tshut m̄-thang siu.

成成成
正經
郎君 字姓
分明

Kap lín kóng kah sîng-sîng-sîng,
beh tshuā guá to tsìng-king,
tsai lông-kun siánn jī-sìng,
tio̍h kāng niû seh hun-bîng.

名姓
詳細
起厝
疊壁 格宮

Miâ-sìnn kāng seh í tīng,
tio̍h siông-sè thiann hoo bîng,
beh khí-tshù tio̍h ài īng,
tio̍h thia̍p-piah kap keh-king.

崁斬
仔杉
字姓 相喃
姻緣 不是 打笑談

Thiann kun kóng ū khám-tsām,
Tsiū tsò Tsng Á-sam,
Jī-sìnn lán koh sann-lām,
In-iân m̄-sī phah-tshiàu-tâm.


通知
姻緣 久久 代志
不是 虛花 現時

Kiann liáu kap guá kāng sìnn,
tio̍h suà kāng guá thong-ti,
In-iân kú-kú ê tāi-tsì,
M̄-sī hi-hua tshú hiān-sî.


肚內
這句
物件 豬公

Khuànn kun ê lâng to gōng,
Tsai kun tóo-lāi tsiok lîng thong,
Tsit-kù tsiū beh kóng,
Tse hāng mi̍h-kiānn ti-kong,

喃滲
兆工 打笑談
烏白
仔甘

Kiann liáu kap guá lām-sám,
Tiau-kang seh lâi phah-tshiàu-tâm,
kap guá oo-pe̍h thàm,
Tsiū kiò tsò Iûnn Á-kam.

君仔
字姓 生張
心肝 盞樣
實情 回復

Kun-ná sìnn Tsng niû sìnn Iûnn,
Jī-sìnn to kāng sinn-tiunn,
Mn̄g kun sim-kuann siūnn tsuánn-iūnn,
tio̍h si̍t-tsîng huê-ho̍k niû.

言語
透枝
鄉里
媒人 通知

tann kiò guá huê giân-gí,
Guá tsiū kāng seh thàu-ki,
Tsit pang guá tńg hiunn-lí,
Ē tshe hm̂-lâng sing thong-ti.

一崙 一崙
歡喜 阿君
束世 緣份
斯文

Tsi̍t-lūn bán liáu kuè tsi̍t-lūn,
Huann-hí phuè tio̍h suí a-kun,
lán sok-sè ū iân-hūn,
khuànn koh suànn su-bûn.

一大把
茶恰 不免
姻緣 好世
娶着 辨胚

niû tàu bán tsi̍t-tuā-pé,
lo̍h tê-khah m̄-bián the̍h,
In-iân tann lán kóng hó-sè,
Tshuā-tio̍h suí niû pān-phe.

一欉 挽了 一欉
歡喜 水尫
下項
返去 媒人

Tsi̍t-tsâng bán-liáu kuè tsi̍t-tsâng,
Huann-hí guá niû phuè suí-ang,
Kāng kun seh tsi̍t hē-hāng,
tann tńg-khì kiò hm̂-lâng.

相辭 回返
心肝
媒人
不通 茶園

Kah niû sann-sî beh huê-tńg,
Siūnn tio̍h sim-kuann tsiânn sng,
Guá kiò hm̂-lâng lín tshù mn̄g,
tann m̄-thang tuà tê-hn̂g.

茶園
念歌
不知 治時
做事 拖砂

Kah kun kiânn tshut tê-hn̂g guā,
Hāi guá sim thang liām-kua,
M̄-tsai tī-sî tsiah beh tshuā,
Kiann ko tsò-sū gâu thua-sua.

双脚 茶園
歡喜
今日 得着 一項物
織女 牛郎

Siang-kha kiânn tshut niû tê-hn̂g,
Siūnn tio̍h huann-hí kha sng,
Kim-ji̍t tit-tio̍h tsi̍t-hāng-m̍n̍gh,
Khah tsit-lú kìnn gû-nn̂g.

地號
下落
照實
媒人 尋無

lín tuà siánn tē-hō,
koh guá seh hē-lo̍h,
tio̍h kāng kun tsiàu-si̍t ,
Hm̂-lâng tsiah khì tshuē-bô.

下項
對同
安年 明籠
水哇

Thiann kun mn̄g ū hē-hāng,
Kāng kun tsiū tuì-tâng,
An-ni siūnn tsiū bîng-láng,
Tuà suí-ke koh uānn khang.

所在 走閃
尋無
安年 對對 新店
老實 無人 犯嫌

Sóo-tsāi ū tsáu-siám,
lâi tshuē-bô hái bong tsiam,
An-ni tuì-tuì Sin-tiàm,
Láu-si̍t bô-lâng kánn huān-hiâm.

所在
謹記 心頭
等待 春茶
返去 阮兜

Sóo-tsāi kāng kun liáu āu,
tio̍h kín-kì tsāi sim-thâu,
Tán-thāi tshun-tê bán thàu,
Guá tsiū ē tńg-khì guán-tau.

約束 時間 到位

歌仔
下句 男女 份開

Iok-sok sî-kan kàu-uī,
Tsiū beh tshuā niû lâi tsò tui,
Kua-á tann tshuì tsiap tshuì,
Ē-kù lâm-lú beh hun-khui.

宋个 歌仔 只欵
提唱 婚約 自由權
古早 列規 熱貫
近來 改正 萬多端

Sòng--ê kua-á pian tsit-khuán,
Thê-tshiòng hun-iok tsū-iû-kuân,
Kóo-tsá lia̍t-kui lia̍t-kuàn,
Kīn-lâi kái-tsìng bān-to-tuan.

為着 婚姻 合意
生命 陰司
一年 真多 只欵
新報 知枝

Uī-tio̍h hun-in put ha̍p-ì,
Sìnn-miā tsiah lâi kui im-si,
Tsi̍t-nî tsin-tsē tsit-khuán ,
Ū khuànn sin-pò tsiū tsai-ki.

每日 新聞 治塊
一年 只欵 數十
因為 意恕 對辨
四命 陰間

Muí-li̍t sin-bûn tī-teh khan,
Tsi̍t-nî tsit-khuán sòo-tsa̍p tsân,
In-uī ì-sù tuì-pān,
Sìnn-miā tsiah lâi kui im-kan.

示大 想看覓
維新 智識
文明 時代
婚約 自由 英皆

Tsò lâng sī-tuā siūnn-khuànn-bāi,
Î-sin tì-sik tio̍h ài khai,
Tann bûn-bîng ê sî-tāi,
Hun-iok tsū-iû tsiah ing-kai.

婚約 自由權
不通 海底冤
父母
香煙 即能

Hun-iok tio̍h hoo tsū-iû-kuân,
M̄-thang lōng tshut hái-té-uan,
Ū ê pē-bú siunn gâu kuán,
Hiunn-ian tsiah-ē lâng thuân.
Tsiong.

回前頁