冊名周成過台灣歌
編者未知
出版社興新出版社
出版年1956
篇名下本

顯示 的款式: <xml>goan5-be2</xml> 倒爿漢字 正爿台羅字 Lô-má-jī 漢字 Lô-má-jī漢字 漢字Lô-má-jī
Lô-má-jī 是
漢字是

門|着 店內
行出來
戇頭 省乜
戇頭

Tú-tio̍h Tsiu Sîng tiàm-lāi,
Thiann lâng teh tshoh kiânn--tshut--lâi,
Tio̍h bn̄g Gōng-thâu siánn-mih tāi,
Gōng-thâu seh hōo Tsiu Sîng tsai.

月裡 見着
成仔 夫親
即久 批信
爹爹 今年 過身

Gua̍t-lí kìnn-tio̍h in ang bīn,
Tio̍h kiò Sîng--á guá hu-tshin,
lâi tsiah-kú phue-sìn,
Tia-tia kin-nî tsiah kè-sin.

見少 大紅
資本 歸十萬
省人 親尫
敢是 不着

Tsiu Sîng kiàn-siàu bīn tuā-âng,
Huán kóng tsu-pún kui-tsa̍p-bān,
Siánn-lâng ê tshin-ang,
Kám-sī līn m̄-tio̍h lâng.

臺灣 頭路
借錢 )___ 船租
短命
功勞

beh Tâi-uân tsuè thâu-lōo,
Tsioh-tsînn hōo )___ tsuè tsûn-tsoo,
Té-miā kánn hiau lín bóo,
Kiâm sng khóo tsiánn kong-lôo.

見笑 受氣
入去 籐條 一支
活活 打死
戇頭

Tsiu Sîng kiàn-siàu huán siū-khì,
Li̍p-khì tîn-tiâu gia̍h tsi̍t-ki,
Siūnn beh ua̍h-ua̍h kai phah--sí,
Tsiah kiò Gōng-thâu khì phah i.

月裡 出聲 一下
短命 天良
一糸 度量
朗是

Gua̍t-lí tshut-siann tsi̍t-ē lióng,
Té-miā tsin thian-liông,
kah tsi̍t-si ê tōo-liōng,
guá phah kah lóng-sī siong.

出來 戇頭
乞食 路漢 也着
不通 靴年 嘴斗
代志

Ông Kun tshut--lâi Gōng-thâu,
Khit-tsia̍h lôo-hàn ia̍h-tio̍h kau,
M̄-thang hiah--nî phái tshuì-táu,
Ū siánn tāi-tsì tuì guá tâu.

月裡 听着 這款
一番
短命
娶某 臺灣

Gua̍t-lí thiann-tio̍h kóng tsit-khuán,
Tsn̂g thâu kàu seh tsi̍t-huan,
Siūnn tio̍h té-miā tsin guān,
Tsuè i tshuā-bóo tiàm Tâi-uân.

听見 心內
這事 別人 不知
成仔 結拜
嫂嫂 著時 坐船

Ông Kun thiann-kìnn tsāi sim-lāi,
Tsit-sū pa̍t-lâng thong m̄-tsai,
Sîng--á kah guá tông kiat-pài,
Só-só tī-sî tsē-tsûn lâi?

嫂嫂 受氣 不通
一人
做前
見面 呆嘴 不通

Só-só siū-khì m̄-thang,
Lâi buē līn tsi̍t-lâng,
Ông Kun tsuè-tsîng tshuā li̍p hâng,
Kìnn-bīn phái-tshuì m̄-thang.

只个 親生子
舊年 野袂
宿 房宮 坐定
吩咐 伙記

Tsí-ê i tshin-sinn-kiánn,
Kū-nî tsiah sinn iá-buē kiânn,
Hioh tsia pâng-king tshiánn tsē-tiānn,
Huan-hù hé-kì tsuí kín hiânn.

頭家
初來 招夫
閣再 吩咐
頭家娘 身軀

Tsí ê thâu-ke bóo in tshù,
Tshoo-lâi lín tio̍h khah tsio-hoo,
Ông Kun koh-tsài teh huan-hù,
Tshuā thâu-ke-niû sué sin-khu.

衫褲 好世
夫妻 會面 食茶
見着 前妻
言起 省乜

Sué sin sann-khòo uānn hó-sè,
Hu-tshue huē-bīn thang tsia̍h-tê,
Tsiu Sîng kìnn-tio̍h in tsîng-tshue,
Tsuân giân-khí siánn-mih ê.

戇頭 心內 暗暗想
頭家娘
頭家 這款 宰樣
相蛤 尫婿 尾鰍

Gōng-thâu sim-lāi àm-àm-siūnn,
Tsáu khì in thâu-ke-niû,
Thâu-ke tsit-khuán beh tsáinn-iūnn,
Sann-kap ang-sài bué-liu.

麵仔 听着 這層

尫婿
歸家 英皆

Mī--á thiann-tio̍h tsit-tsân tāi,
Tshe lâng khì kiò Tsiu Sîng lâi,
Guá tsiàm lâng ê ang-sài,
Lín khì kui-ke tsiah ìng-kai.

上世
臺灣 一回
因尫 叔伯
清楚 刺螺螺

Guá kóng thiann tshiah siông-suè,
I lâi Tâi-uân tshoo tsi̍t-huê,
In-ang guá ê tsik-peh,
Kóng buē tshing-tshó tshì-lê-lê.

心內 看見見
廣話 實施
恁某 害死
妻兒

guán sim-lāi khuànn-kìnn-kìnn,
Tuì guá kóng-uē si̍t-si,
Tio̍h tsiong lín-bóo àm hāi-sí,
Guá tsiah guān tsuè tshue-lî.

路傍 大豬
虛詞
麵仔 情意
恁某 害死

Lōo-pông lia̍h guá tsún tuā-ti,
Tshuàn kóng ê tsuân hi-sî,
Ū liām Mī--á tsîng-ì,
Tio̍h tsiong lín-bóo lâi hāi-sí.

戇頭 猪肚 一碗
見着 月裡 落爛
面色 呆看
臺灣 不比 唐山

Gōng-thâu ti-tōo phâng tsi̍t-uánn,
Kìnn-tio̍h gua̍t-lí tio̍h lo̍h-nuā,
Kóng bīn-sik tsin phái-khuànn,
Tâi-uân put-pí lán Tn̂g-suann.

這碗 蓮子 猪肚
食着 開脾
頭家 某子 真肴
肥白 大篐

Tsit-uánn liân-tsí tsham ti-tōo,
Tsia̍h-tio̍h khui-pî tshuì phoo,
Thâu-ke bóo-kiánn tsin-gâu kòo,
Ài puî-pe̍h lâng tuā-khoo.

月裡 看覓
丈夫 好意
歸碗 食落 腹堵
則時 干苦

Gua̍t-lí īng khuànn-bāi,
Tiōng-hu hó-ì tshe lâng lâi,
Kui-uánn tsia̍h-lo̍h pak-tóo lāi,
Tsik-sî kan-khóo tsiah ē tsai.

食着 毒藥 明明
即時 房宮
短命 拵辦 絕種
那死

Tsia̍h-tio̍h to̍k-io̍h bîng-bîng,
Tsik-sî thòo kah kui pâng-king,
Té-miā tshûn-pān beh tse̍h-tsíng,
Nā-sí beh lia̍h Tsiu Sîng.

短命 賤人
干苦 拶拔
腸肚 親像
准准 難得

Té-miā tsiān-lîn lâi hāi guá,
Hāi guá kan-khóo teh sak-pua̍h,
Tn̂g-tōo tshin-tshiūnn to teh kuah,
Tsún-tsún ē lân-tit ua̍h.

金金看
老父 心肝
母子 折散
克虧 孤單

Kiánn lia̍h guá kim-kim-khuànn,
Hūn lín lāu-pē káu sim-kuann,
Hāi lán bú-kiánn lâi thiah-suànn,
Guá khik-khui kiánn koo-tuann.

吹風 曝日
無彩 拖磨
尋父 看活

Tshue-hong pha̍k-li̍t kiánn ē tuā,
Bô-tshái lín siū thua-muâ,
Bāng kiánn tshē-pē thang khuànn-ua̍h,
pàng kiánn thua.

手骨 權權
交代 一番
死去 不願
長成 報冤

Tsiong kiánn tshiú-kut khan kuân-kuân,
Kau-tāi guá kiánn tsi̍t-huan,
Lín sí-khì tsin m̄-guān,
Tióng-sîng tuè ka pò-uan.

長成 兮曉
冤仇 一條
交代 子兒
一時 絕命 九霄

Kiánn tióng-sîng io̍h ē-hiáu,
Uan-siû tio̍h thâu tsi̍t-tiâu,
Ū kau-tāi kiánn-lî liáu,
Tsi̍t-sî tsua̍t-miā óng kiú-siau.

天數 排解
臺灣
麵仔 戇頭 交帶
免用 棺柴

Thian-sòo thang pâi-kái,
Tsiah ē tsáu tuì Tâi-uân lâi,
Mī--á Gōng-thâu i kau-tāi,
Bián-īng kuann-tshâ i tâi.

戇頭
麵仔 門| 房宮
好用
几分鐘

Gōng-thâu lâi teh Tsiu Sîng,
Mī--á pâng-king,
īng siánn io̍h tsiah hó-īng,
Tsia̍h lo̍h tòng kuí-hun-tsing.

身屍 墜落 古井
辦法 無人
身屍 墜落 古井
閣再 沌落

Sin-si tuī-lo̍h kóo-tsínn lāi,
Īng tshú pān-huat bô-lâng tsai,
Sin-si tuī-lo̍h kóo-tsínn tué,
Koh-tsài īng thôo thūn-lo̍h .

心肝 敢做

害死 大某
戇頭 功勞

Tsiu Sîng sim-kuann tsiânn kánn-tsuè,
i tsuè bóo ia̍h beh sue,
Tsiu Sîng hāi-sí in tuā-bóo,
Tsuân Gōng-thâu ê kong-lôo.

戇頭 古井 沌双双
頂頭 石枋
麵仔 听着 允凍
盡忠 戇頭 一人

Gōng-thâu kóo-tsínn thūn-sang-sang,
Tíng-thâu koh īng tuā tsio̍h-pang,
Mī--á thiann-tio̍h tsiânn ún-tàng,
Tsīn-tiong Gōng-thâu tsi̍t-lâng.

八月 十三 真光
酒菜 廳堂
成仔 歡喜 有央
久長長

Pueh-ge̍h tsa̍p-sann ge̍h tsin-kng,
Tio̍h tshuân tsiú-tshài tsāi thiann-tn̂g,
Sîng--á huann-hí tann ū-ǹg,
Hōo lán thang kú-tn̂g-tn̂g.

戇頭 心腹 薪勞
麵仔 百二元
只番 照顧
不通 亂呼

Gōng-thâu sim-pak ê sin-lôo,
Mī--á hiān sióng pah-lī-koo,
Tsí-huan hōo tsin tsiàu-kòo,
M̄-thang tuì lâng luān-hoo.

這層
靴多
門|塊 只代
麵仔 燒酒

tio̍h tsit-tsân too teh hāi,
Kán ū hiah-tsuē thang guá tâi,
Tsiu Sîng tú-teh tsit-tāi,
Mī--á sio-tsiú phâng kìng lâi.

麵仔 戇頭
烏鴉 著塊
想着 真正 彩頭
下哺 行路 趙脚六

Tsiu Sîng Mī--á Gōng-thâu,
Luān kóng oo-a tī-teh háu,
Siūnn-tio̍h tsin-tsiànn phái tshái-thâu,
Ē-poo kiânn-lōo tio̍h-kha-la̍uh.

不免 青疑 頭彩
燒酒 閣再 一矸
免廣 只層
月裡

M̄-bián tshinn-gî phái thâu-tshái,
Sio-tsiú koh-tsài tsi̍t-kan lâi,
Bián-kóng Tsiu Sîng tsí-tsân tāi,
Sing seh Gua̍t-lí hōo lín tsai.

冤仇 赶緊
靈魂 閻羅
跪落 面前 治塊
丈夫 情分

Uan-siû ài beh kuánn-kín ,
Lîng-hûn tio̍h khì kìnn Giâm-lô,
Kuī-lo̍h bīn-tsîng tī-teh ,
in tiōng-hu tsîng-hū .

尫婿
拋妻 離子 臺灣
三人 共謀
閻君

Tsiu Sîng guá ê ang-sài,
Phau-tshue lî-kiánn Tâi-uân lâi,
Sann-lâng kiōng-bôo tsiong guá hāi,
Seh hōo Giâm-kun i tit tsai.

做堆 十一
小子 二歲 親生
身屍 墮落
听着 心肝 挽乜

I bóo tsuè-tui tsa̍p-it ,
Suè-kiánn ln̄g-huè i tshin-sinn,
Sin-si guá tuī-lo̍h tsínn,
Thiann-tio̍h sim-kuann ē bán-mih.

閻君 則時
赶緊 夜遊巡
大膽 可恨
月裡 冤魂

Giâm-kun tsik-sî tshâi phuàn tsún,
Kuánn-kín tio̍h tiàu iā-iû-sûn,
Tuā-tánn Tsiu Sîng tsin khónn-hūn,
tuà Gua̍t-lí ê uan-hûn.

根隨 後面
周家 門神
那無 門戶 難得
靈魂 扶身

Līng kun-suî i āu-bīn,
Kiann liáu Tsiu--ka ê bn̂g-sîn,
Nā-bô bn̂g-hōo lân-tit tsìn,
Tshuā i lîng-hûn khì hū-sin.

月裡 听着 感謝
赶緊 謝過 閻君爺
鬼叉 根隨 後壁
三个 仇人

Gua̍t-lí thiann-tio̍h tsiânn kám-siā,
Kuánn-kín siā-kè Giâm-kun-iâ,
Kuí-tshue kun-suî tsāi āu-piah,
Sann-ê siû-lîn tsóng kai lia̍h.

想着 心肝 大愧
一道 陰魂
亡亡 了了 到位
門神 閃開

Siūnn-tio̍h sim-kuann tshuán tuā-khuì,
Tsi̍t-tō im-hûn sóo kui,
Bông-bông biáu-biáu lâi kàu-uī,
Bn̂g-sîn kiò guá io̍h siám-khui.

門神 阻棟
靈魂 歸亡
鬼叉
神魂 閻王

Bn̂g-sîn hōo teh tsóo-tòng,
Guá ê lîng-hûn tsiah kui-bông,
Kuí-tshe khì i kóng,
Beh lia̍h sîn-hûn kau Giâm-ông.

听着 鬼叉 廣起
知影 陰司
門神 不敢 阻止
死日 到時

Thiann-tio̍h kuí-tshe teh kóng-khí,
Tsai-iánn im-si ū tsún i,
Bn̂g-sîn m̄-kánn koh tsóo-tsí,
In ê sí-li̍t tann kàu-sî.

食酒
門神 自由
今日 歲壽
冤魂 扶身 報仇

Li̍p lāi khuànn in teh tsia̍h-tsiú,
Bn̂g-sîn tòng tsin tsū-iû,
Tsia̍h kàu kin-li̍t ê huè-siū,
Uan-hûn hū-sin beh pò-siû.

看着
戇頭 燒酒
月裡 目周 青瑾瑾
冤魂 投身

Tsiu Sîng khuànn-tio̍h in bóo bīn,
Gōng-thâu sio-tsiú kòo teh lim,
Gua̍t-lí ba̍k-tsiu tshinn-gìn-gìn,
Kiânn uan-hûn tio̍h tâu-sin.

尫婿
加治 嘴胚 直直獅
麵仔
着來 代先

Tâu sin Tsiu Sîng in ang-sài,
Ka-tī tshuì-phé ti̍t-ti̍t-sai,
Mī--á kánn tsiong gún hāi,
Tio̍h-lâi tuì tāi-sing thâi.

麵仔 看着 煩惱
三八 天焰
門|者 飲酒 好好
即時 目周 反羅

Mī--á khuànn-tio̍h tuā huân-ló,
teh sam-pat thian-thó?
Tú-tsiá lim-tsiú too hó-hó,
Tsik-sî ba̍k-tsiu tsâu huán-lô.

大聲
灶腳 一枝
害死
生命 一定

Tsiu Sîng tuā-siann kàn kah tshoh,
Tsàu-kha khì gia̍h tsi̍t-ki to,
kánn hāi-sí Tsiu Sîng ,
Sìnn-miā it-tīng hōo .

酒醉 不是
正實 魚刀 一枝
也無 代志
恁某 不是

teh tsiú-tsuì m̄-sī,
Tsiann-si̍t hî-to gia̍h tsi̍t-ki,
Lâng gún iā-bô siánn tāi-tsì,
Lín-bóo m̄-sī guá hāi i.

麵仔 頭鬃
麵仔 着驚 救人
冤魂 投身 威形
戇頭

Khì giú Mī--á ê thâu-tsang,
Mī--á tio̍h-kiann huah kiù-lâng,
Uan-hûn tâu-sin ui-hîng tāng,
Gōng-thâu kiann kah tsáu khang.

尫婆
滾笑 白刀
奄滾
閣再 一下 心曹

guá ê tshin ang-pô,
thang kún-tshiò gia̍h pe̍h-to,
To tūn ām-kún tsám buē lo̍h,
Koh-tsài tsi̍t-ē thàu sim-tsô.

賤人 食我
冤仇
今日 做鬼
奄滾 乙直

Tsiān-lîn tsia̍h-guá tsin kàu tsuí,
Uan-siû bān sim buē khui,
Kin-li̍t beh hōo tsuè-kuí,
To tuì ām-kún it-tit tsuî.

戇頭 心肝
仇人 逐人
三人 共謀
房宮 灶脚

Gōng-thâu sim-kuann siōng kài phái,
Siû-lîn ta̍k-ê too beh thâi,
Sann-lâng kiōng-bôo tsiong guá hāi,
Pâng-king tshē tuì tsàu-kha lâi.

灶空
出聲
頭家 省乜
薪勞

Khuànn i bih tsàu-khang lāi,
Kiò kah tshut-siann tsiah kai thâi,
Thâu-ke guá siánn-mih tāi,
Tsóng sin-lôo beh thâi.

頭家 失手
宰樣 也卜 薪勞
酒醉 定步
論真 乎途

Thâu-ke sit-tshiú thâi bóo,
Tsáinn-iūnn iā-beh thâi sin-lôo,
Lâng kóng tsiú-tsuì sim tiānn-pōo,
Lūn-tsin tsin hôo-tôo.

按盞樣
文憑 大張
精生 親像
頭家娘

kóng tsuè àn-tsuánn-iūnn,
Bûn-pîn tuà lâi tsiah tuā-tiunn,
kah tsing-sinn sio tshin-tshiūnn,
Tsiah kánn hāi lín thâu-ke-niû.

薪勞 呆命
去死 也着
頭家 知影
不免 大聲

Tsia̍h lâng sin-lôo siōng phái-miā,
Kiò lán khì-sí iā-tio̍h kiânn,
Thâu-ke sóo tsai-iánn,
M̄-bián huah kah tsiah tuā-siann.

這款 心幸
奴才 鵠刑
今日 英皆 報應
鐵人 無情

Kánn tsuè tsit-khuán ê sim-hīng,
Lôo-tsâi khi tsú tsin khok-hîng,
Kin-li̍t ing-kai tio̍h pò-ìng,
Thih-lâng lâi kóng too bô-tsîng.

捷捷 幾句 了後
這款 毒虫 不通
好膽 頭家
一定

Tsia̍p-tsia̍p kuí-kù kóng liáu-āu,
Tsit-khuán to̍k-thâng m̄-thang lâu,
Hó-tánn kah lín thâu-ke tàu,
It-tīng beh tsám ê thâu.

腹堵 一刀
閣再 一下 心皂
今日 冤仇
斬草 斷根 朗總

Sing tuì pak-tóo tu̍h tsi̍t-to,
Koh-tsài tsi̍t-ē thàu sim-tsô,
Kin-li̍t uan-siû too ū ,
Tsám-tsháu tn̄g-kun lóng-tsóng .

戇頭 惡奴 刣死
不願 魚刀 條條
世上 下曉
某子 ___lng7- ___不通

Gōng-thâu ok-lôo thâi-sí liáu,
M̄-guān hî-to gia̍h tiâu-tiâu,
Khǹg lín sè-siōng tio̍h ē-hiáu,
Bóo-kiánn ___lng7- ___m̄-thang hiau.

着是 本人
這款 不通
某子
入門 十二

Tsiu Sîng tio̍h-sī guá pún-lâng,
Tsiàu guá tsit-khuán m̄-thang,
Bóo-kiánn hiah lâi ka pàng,
Tshuā i li̍p-bn̂g tsa̍p-lī tang.

冤魂 扶身
切腹 世人
現時 報應 一面
迎新 棄舊 風神

Guán bóo uan-hûn lâi hū-sin,
Beh lâi tshiat-pak khǹg sè-lîn,
Hiān-sî pò-ìng tng tsi̍t-bīn,
Ngiâ-sin khì-kū bián hong-sîn.

奸雄 無路用
尫某 愿情
天良 報應
不通 親像

Lâng siunn kan-hiông bô-lōo-īng,
Ang-bóo tio̍h khah sio guân-tsîng,
tsûn thian-liông khuài pò-ìng,
M̄-thang tshin-tshiūnn guá Tsiu Sîng.

不通 親像
某子 拖磨
迎新 棄舊 閣再
不通

Lín m̄-thang tshin-tshiūnn guá,
Bóo-kiánn lán teh thua-muâ,
Ngiâ-sin khì-kū koh-tsài tshuā,
M̄-thang lâu guá tiàm teh ua̍h.

世間 無通 永久
阮某 卜尋 報仇
討命
世間 臭名

Sè-kan bô-thang tuà íng-kiú,
Guán-bóo beh-tshē guá pò-siû,
beh guá lâi thó-miā,
Tuà tsāi sè-kan ke tsháu-miâ.

唆使 怨嘆
二个
知過 必解 恰萬
看破 不通 世間

Siū lâng so-sú bián uàn-thàn,
Tsînn ln̄g-ê pua̍h buē tân,
Ti-kò pit-kái tann khah-bān,
Khuànn-phuà m̄-thang tuà sè-kan.

死去 不願
強迫 報冤
世間 無通 永遠
幾句 流傳

Guán bóo sí-khì tsin m̄-guān,
Kiông-pik beh tshē guá pò-uan,
Sè-kan bô-thang tuà íng-uán,
Lâu kuí-kù hōng liû-thuân.

閣廣 也是 只句
冤魂 身軀
不肯 箱久
腹堵 皆治

Koh-kóng iā-sī tsīn tsí-kù,
Uan-siû tâu tsāi guá sin-khu,
M̄-khíng hōo guá tshiân siunn-kú,
Tio̍h tsiong pak-tóo ka-tī tu̍h.

腹堵
七孔 流血
身屍 倚塊 不願
不知

Pak-tóo liân tu̍h sann to,
Tshit-khóng lâu-huih miā tsiah ,
Sin-si khiā--teh m̄-guān ,
Ông Kun m̄-tsai khì thit-thô.


世上 知机
小弟
艋舺 蓮花池

Bián kóng Tsiu Sîng khiā teh ,
Kua thuân sè-siōng lâng tsai-ki,
Sing seh Ông Kun in sió-tī,
Lâi Báng-kah Liân-hue-tî.

艋舺 奉請
出來 大稻埕
這事 即下 知影
入門 看見

Ông Kun Báng-kah lâi hōng-tshiánn,
Tshut--lâi tsāi Tuā-tiū-tiânn,
Tsit-sū tsiah-ē tsai-iánn,
Li̍p-bn̂g khuànn--kìnn tio̍h tsi̍t kiann.

艋舺
忙忙 真乾
簡下 只款 奇巧
二个 死人 塗脚

Ông Kun hōng tshiánn khì Báng-kah,
Tsiú tsia̍h bâng-bâng tshuì tsin-ta,
Kán-ē tsí-khuán tsiah kî-khá,
Ln̄g-ê sí-lâng thôo-kha.

艋舺 幾工
返來 店內
只款 拿鬃
赶緊 後尾房

Guá khì Báng-kah tsiah kuí-kang,
Tńg--lâi tiām-lāi thâi lâng,
Tsit-khuán teh thang lia̍h-tsáng,
Kuánn-kín tio̍h lâi āu-bé-pâng.

入來 兄嫂
不知
囝仔 眠床
塗脚 一枝 尖尾刀

Li̍p-lâi tshē in hiann-só,
Tsiu Sîng m̄-tsai tsáu khì ?
Gín-á tuà bîn-tshn̂g ,
Thôo-kha tsi̍t-ki tsiam-bué-to.

戇頭 麵仔 刣死
不知 省人 刣死
月裡
塗脚 看見 一枝

Gōng-thâu Mī--á lóng thâi-sí,
M̄-tsai siá-lâng thâi-sí i,
Tshē Tsiu Sîng kah Gua̍t-lí,
Thôo-kha khuànn-kìnn to tsi̍t-ki.

戇頭 麵仔 無命
越頭 一看
呆人

Gōng-thâu Mī--á thong bô-miā,
Ua̍t-thâu tsi̍t--khuànn khah kiann,
Kánn phái-lâng

哥哥 刣死
條條 真正
看着 塗腳 一張
筆則 半糸

Tsiu Sîng ko-ko hōng thâi-sí,
Koh khiā tiâu-tiâu tsin-tsiànn ,
Khuànn-tio̍h thôo-kha tsi̍t-tiunn ,
Pit-tsik tsha kah puànn-si.

憑頭 尾鰍
麵仔 貪心 自由
業產 管理
囝仔 長成

Pîn-thâu kai khuànn kàu bué-liu,
Mī--á tham-sim ài tsū-iû,
Gia̍p-sán beh kau kuán-lí,
Gín-á tióng-sîng tsiah hîng i.

這句 尾鰍
哥哥 要求
二歲 子兒
長成

Khuànn kah tsit-kù tsīn bué-liu,
Ko-ko siá guá iau-kiû,
Ln̄g-huè kiánn-lî tsin ,
Tióng-sîng thang tn̂g in sìnn Tsiu.

這張 看透
双脚 塗脚兜
哥哥 無到
不听 過頭

Tsiong tsit-tiunn tann khuànn-thàu,
Sang-kha kuī tsāi thôo-kha-tau,
Ko-ko siūnn tsin bô-kàu,
M̄-thiann guá khǹg tsuè kè-thâu.

一直
小弟 出門 返來
今日 只號
所以 條件

Ông Kun kuī teh it-tit pài,
Sió-tī tshut-bn̂g bān tńg--lâi,
Kin-li̍t tsiah ū tsit-hō tāi,
Sóo-í tiâu-kiānn guá lóng tsai.

發生 只款 代志
門|着 不賢 小姨
保庇
孫仔

Huat-sing tsit-khuán ê tāi-tsì,
Tú-tio̍h put-hiân ê suè-î,
Tann bāng khah pó-pì,
Sun-á guá tsiah lâi

逐項
店內 承認 伐落
身屍
後嗣

Ông Kun ta̍k-hāng too ìn ,
Tiām-lāi sîng-līm beh hua̍t-lo̍h,
Tsiu Sîng sin-si tsiah guān ,
Kiánn tāu hiō-sū tio̍h buē .

條件 逐項 擔當
捷捷 箱長
喪事 打算
三俱 棺柴 出門

Tiâu-kiānn ta̍k-hāng beh tam-tng,
Tsia̍p-tsia̍p ài kóng siunn-tn̂g,
Song-sū Ông Kun teh phah-sǹg,
Sann-khū kuann-tshâ pînn tshut-bn̂g.

三俱 仝時 安葬
箱踐 無通
囝仔 套棟
倩人 晟持 成功

Sann-khū kâng-sî khì an-tsòng,
Kua siunn-tshiân tio̍h bô-thong,
Sing kóng gín-á khah thò-tòng,
Tshiànn-lâng tshiânn-tî thang sîng-kong.

喪事 週志
歌仔 不敢 拖池
囝仔
盡力 晟池

Song-sū tsún tsuè tann tsiu-tsì,
Kua-á m̄-kánn siunn thua-tî,
Gín-á phō khì tshiànn lâng tshī,
Ông Kun tsīn-li̍k teh tshiânn-tî.

赶緊 倩奶tshiann3 lin-bu2
號名 大石
囝仔 通人
有着

Kuánn-kín khì 倩奶tshiann3 lin-bu2 io,
i hōo-miâ Tsiu Tāi-tsio̍h,
Gín-á kuai thong-lâng sioh,
Ông Kun khuànn i tsin ū-tio̍h.

大石
父母 早死 換名
後來 野恰 打拼
南洋 專是 名聲

Tāi-tsia̍h tsin tit Ông Kun thiànn,
Pē-bú tsá-sí koh uānn-miâ,
Āu-lâi iá-khah gâu phah-piànn,
Lâm-iûnn tsuan-sī i miâ-siann.

人生 省款 一定
大石 恰賢
出門 乎人 恭敬
老父 才情

Lîn-sing siánn-khuán it-tīng,
Tāi-tsia̍h khah-gâu in Tsiu Sîng,
Tshut-bn̂g hōo-lâng tsin kiong-kìng,
in lāu-pē khah tsâi-tsîng.

發達 眠夢
大石 茶行
南洋 香港
真賢 牽成

Lâng beh huat-ta̍t bîn-bāng,
Tāi-tsia̍h guân teh khui tê-hâng,
Tsuè Lâm-iûnn kah Hiong-káng,
Ông Kun tsin-gâu khan-sîng lâng.

後來 莊茶 真大
老父 看活
這暫 到者
臺灣 故事 新歌

Āu-lâi tê-tsng tsuè tsin-tuā,
in lāu-pē khah khuànn-ua̍h,
Tsuè kah tsit-tsiām kàu-tsia suah,
Tâi-uân kòo-sū ê sin-kua.

上本 
回前頁