冊名僥倖錢開食了歌
編者林大有
出版社竹林書局
出版年1985
篇名第二集

顯示 的款式: <xml>goan5-be2</xml> 倒爿漢字 正爿台羅字 Lô-má-jī 漢字 Lô-má-jī漢字 漢字Lô-má-jī
Lô-má-jī 是
漢字是

有錢
厝內 現金 八九千
衫褲 穿
省款 流行

Ū-tsînn guá tsiah tsíng,
Tshù-lāi hiān-kim pueh-káu-tshing.
Sing tsuè sann-khòo hōo tshīng,
Khuànn beh siánn-khuán khah liû-hîng.

新款 好看
雖在 主盤
幾付 退換
事業 金山

Tio̍h tsuè sin-khuán khah hó-khuànn,
Suî-tsāi hōo khì tsú-puânn.
Ke tshuân kuí-hù thang tuè-uānn,
Beh tsuè sū-gia̍p tsiūnn kim-suann.

洋服 代先 二付
服裝 師父 身軀
省款
那做 丈夫

Iûnn-ho̍k tāi-sing tsoh ln̄g-hù,
Ho̍k-tsong sai-hū niû sin-khu.
Khuànn ài siánn-khuán tshú,
Lia̍h ná-tsuè tshin tiōng-hu.

親尫
不敢 別人
同心 兮重
生理 發輝 一定

ū lia̍h guá tsún tshin-ang,
Guá m̄-kánn siūnn pa̍t-lâng.
Kâng-sim suann giâ too ē-tāng,
Sing-lí huat-hui it-tīng thang.

洋服 無愛
省款 人才
出門 袂曉 好派
一个 大玳

Iûnn-ho̍k kóng hiâm bô-ài,
Beh kik siánn-khuán ê lâng-tsâi?
Tshut-mn̂g buē-hiáu kik hó-phài,
Khuànn tsi̍t-ê tsin tuā-tai.

洋服 穿 恰重
身田 相同
別項
即袂 草地人

Iûnn-ho̍k guá tshīng hiâm khah-tāng,
Sin-tiân kah lâng sann-kâng.
Ài guá tsoh pa̍t-hāng,
Tsiah-buē hōng tshiò tsháu-tuē-lâng.

洋服 甲意
粗布 衣裳
想着 好笑 好氣
一辦 草離

hiâm iûnn-ho̍k kah-ì,
Tshoo-pòo i-tsiûnn tsiah beh ti̍h.
Siūnn-tio̍h hó-tshiò hó-khì,
Khuànn tsit-pān tsiânn tsháu-nî.

粗布 衣裳
恰着
共我 手錶
出門 行路

Tshoo-pòo i-tsiûnn kiann hōng tshiò,
Thiann ê kánn khah-tio̍h.
Suà kāguá bué kim tshiú-pió,
Tshut-mn̂g kiânn-lōo tshiú .

穿 洋服 四配
出門 穿 紅皮鞋
那愛 手錶
面桶笠

Tio̍h tshīng iûnn-ho̍k khah sù-phuè,
Tshut-bn̂g tio̍h tshīng âng-phê-uê.
Nā-ài tshiú-pió guá suà bué,
Suà bué bīn-tháng-lue̍h.

手錶 甲意
藤拐 一枝
笠仔
欺欺

Tshiú-pió lâi kuà siōng kah-ì,
Tîn-kuái tio̍h suà tshuân tsi̍t-ki.
bué lue̍h-á hōo guá ,
Guá ài thâu hoo khi-khi.


存意 身田
尊鐶 錶仔鍊
緣投 少年

beh khai guá ê tsiân,
Tsûn-ì kik sin-tiân.
Tsūn-khuân khì huan pió-á-liān,
Tham iân-tâu kah siàu-liân.

有緣
歸氣 寄留 同居
貴氣
不驚 飼金魚

Ū-iân tsiah ē tio̍h ,
Kui-khì kià-lâu tsō tông-ki.
guá kik kah tsiah kuì-khì,
M̄-kiann hōng tshiò tshī-kim-hî ?

緣投 契兄 奧塊
小歲 生水 凸皮
金魚 五拋尾
四常 滿街

Iân-tâu khuè-hiann tsin oh-tè,
Tsió-hè sinn-suí kah phòng-phê.
Guá tshī kim-hî gōo-pha-bué,
Sù-siông tshuā tit muá-kue huê.

格甲 禮斗
不驚 設緣投
金魚 盜走
手頭

guá kik-kah tsiah lè-táu,
M̄-kiann hōng kóng siat-iân-tâu.
kiann kim-hî ē tô-tsáu,
Tio̍h pàng hōo guá huānn tshiú-thâu.

洋服 献領
不識 穿 驚驚
皮鞋 穿 兮痛
布鞋 恰好

Iûnn-ho̍k guá tsuè hiàn-niá,
Guá m̄-pat tshīng kiann-kiann.
Phê-uê tshīng tio̍h kha ē-thiànn,
Tio̍h uānn pòo-uê khah-hó kiânn.

錢銀 即多
只个 卜衰
敢是 草地
袂曉 穿 皮鞋

Tsînn-gûn hōo īng tsiah-tsuē,
tsí-ê beh-sue.
Lín tshù kám-sī tuà tsháu-tuē?
Buē-hiáu thang tshīng âng phê-uê.

穿
穿 皮鞋 行踏
後甜 凸拋
皮鞋 定着

tshīng koh guá ,
Tshīng tio̍h phê-uê phái kiânn-ta̍h.
Hāi guá āu-tinn suah phòng-phā.
Phê-uê koh tshiah tiānn-tio̍h kha.

皮鞋 袂曉 穿
只个 半丁
無彩 錢銀
目鏡 金框

Âng ê phê-uê buē-hiáu tshīng,
Khuànn tsí-ê tsiah puànn-ting.
Bô-tshái tsînn-gûn īng,
bué ba̍k-kiànn kuà kim-khing.

目鏡 無路用
目啁 袂明
議論 僥倖
糞桶 頂權 時鐘

bué ba̍k-kiànn bô-lōo-īng,
Kuà tio̍h ba̍k-tsiu khuànn buē-bîng.
hōng gī-lūn tio̍h hiau-hīng,
Sái-tháng tíng-kuân li̍p sî-tsing.

穿 洋服 目鏡
出門 做陣
生份 不知影
契兄

tshīng iûnn-ho̍k kuà ba̍k-kiànn,
Tshut-mn̂g kah lâng tsuè-tīn kiânn.
Ū lâng sinn-hūn m̄-tsai-iánn,
Tio̍h kóng guá ê khuè-hiann.


免驚 出外 笑宋
只款 行踪
嘴齒 無補 溜風

Lâng bn̄g lán bián i kóng,
Bián-kiann tshut-guā hōng tshiò-sông.
lâng tsí-khuán hîng-tsōng,
Tshuì-khí bô-póo khah làu-hong.

金嘴齒
廣話 即恰 大舌
歡喜
那卜 好運 一時

guá póo kim-tshuì-khí,
Kóng-uē tsiah-khah buē tuā-tsi̍h.
Hōo guá siūnn huan-hí,
Nā-beh hó-ūn tsuè tsi̍t-sî.

袂曉
契兄 上肴
身邊 獅腳 飽飽
串飼 金魚 五拋

Buē-hiáu thang kik thiann guá ,
Khuè-hiann guá siōng-gâu .
Sin-pinn sai-kha pá-pá,
Tshuàn-tshī kim-hî gōo-pha.

即卜
廣話 虛詞
無尫 查某 滿滿是
限定 卜碟

guá tsiah-beh hōo tshī,
Kah kóng-uē hi-sî.
Bô-ang tsa-bóo muá-muá-sī,
Too hān-tiānn beh-ti̍h.

歸身
人才 生成
錢銀
千萬 不通 花宮

Kui-sin guá thang tsíng,
Tham lâng-tsâi sinn-sîng.
Tsînn-gûn gún too īng,
Tshian-bān m̄-thang kiânn hue-king.

台灣 查某
逐个 呵咾 緣投
錢銀
不是 只有 恁兜

Tâi-uân tsa-bóo tsínn kāng lāu,
Ta̍k-ê o-ló guá iân-tâu.
Tsînn-gûn hōo guá īng kah kàu,
M̄-sī tsí-ū tuà lín-tau.

獅腳 飽邊
一日 外多
生水 伶俐
盡驚 相晶

Guá ū sai-kha tsin pá-pinn,
Tsi̍t-li̍t tio̍h īng guā-tsuē tsînn?
Tham sinn-suí kāng líng-lī,
Tsīn-kiann lâng kah guá sann-tsinn.

格甲 即年 身份
現在 身軀 一文
整本
也無 二萬銀

Kik-kah Tsiah--nî sin-hūn,
Hiān-tsāi sin-khu tn̄g tsi̍t-bûn.
kóng beh guá tsíng-pún,
Iah-bô sing the̍h ln̄g-bān-gûn.

寄金簿仔 提來
支票單
皮箱
銀票 金山

Kià-kim-phōo-á the̍h-lâi khuànn,
Hōo khì khui tsi-phiò-tuann.
Suà tshuân phê-siunn hōo kuānn,
Thang tué gûn-phiò khì kim-suann.

支票 二萬
出外 無相干
生理 那甲 兮趁
一定 建置 大江山

Tsi-phiò guá kai siá ln̄g-bān,
Tshut-guā ke tuà bô-siong-kan.
Sing-lí nā-kah tsuè ē-thàn,
It-tīng kiàn-tì tuā-kang-san.

卜去 金空
出外 別人
當今 查某 嬉弄
煞嫌 死尫

Tuà pún beh-khì khui kim-khang,
Kiann tshut-guā pa̍t-lâng.
Tong-kim tsa-bóo gâu hí-lāng,
kánn suah-hiâm gún sí-ang!

心肝 無想 呆子
安心 不免驚
代先 物件
天光 九點 起行

Sim-kuann bô-siūnn beh phái-kiánn,
Tsuè an-sim m̄-bián-kiann.
Tāi-sing guá khuán mi̍h-kiānn,
Thinn-kng káu-tiám beh khí-kiânn.

也着 恰早
時鐘 九點 二五分
明仔 早起 只拵
塊卜 離分

Tann iā-tio̍h khah-tsá khùn,
Sî-tsing kiú-tiám lī-gōo-hun.
Mî-á tsá-khí tsí-tsūn,
Teh-beh kah guá thiah lî-hun.

倒著 眠床內
減彩 睏去 不知
等待 天光 明仔再
諒早 起來

Guá tann tó-tī bîn-tshn̂g-lāi,
Kiám-tshái khùn--khì lâng m̄-tsai.
Tán-thāi thinn-kng mîn-á-tsài,
Liōng-tsá kiò guá thang khí--lâi.

天光 恰早 即叫
免驚 車邦 袂着
出外 趁錢
別人 恰水 不通

Thinn-kng khah-tsá guá tsiah-kiò,
Bián-kiann tshia-pang buē-tio̍h.
Tshut-guā thàn-tsînn tio̍h sioh,
Pa̍t-lâng khah-suí m̄-thang biô.

皮鞋 穿
穿 房宮
不甘
交代 分明

Phê-uê kuānn lâi hōo guá tshīng,
Tshīng beh kiânn tshut pâng-king.
Ū thàn lâng guá m̄-kam īng,
bián kau-tāi tsiah hun-bîng.

房宮
想卜 車頭
看見 火車 時間
想着 心酸 目屎

Khuànn i kiânn tshut pâng-king kháu,
Siūnn-beh sàng i kàu tshia-thâu.
Khuànn-kìnn hé-tshia sî-kan kàu,
Siūnn-tio̍h sim-sng ba̍k-sái lâu.

九點 時鐘 門|塊
廳中 戶定腳
趕緊 火車 來去
目屎

Káu-tiám sî-tsing tú-teh phah,
Kiânn tshut thiann-tiong hōo-tīng-kha.
Kuánn-kín hé-tshia lâi-khì tah,
Khuànn i ba̍k-sái tshit buē ta.

頂吟 下吟
想着 不甘
昨暗 仝枕
落心

Tíng-gîm sàng kun lo̍h ē-gîm,
Siūnn-tio̍h m̄-kam lám lâi tsim.
Tsā--àm guá khùn kâng-tsím,
Khuànn pàng guá ē lo̍h-sim?

孤不如終 即着
不通 煩惱 一人
即晏 不免
驚了 袂付 火車邦

Koo-put-lī-tsiong tsiah-tio̍h pàng,
M̄-thang huân-ló guá tsi̍t-lâng.
Tsiah-uànn m̄-bián hōo sàng,
Kiann-liáu buē-hù hé-tshia-pang.

心肝 倒炳
行出 門口 竪停
根熟 煩惱 無路用
坐車 出行

Sim-kuann i lia̍h tò-píng,
Kiânn-tshut mn̂g-kháu tsiah khiā-thîng.
Kun-sio̍k huân-ló bô-lōo-īng,
Hōo i tsē-tshia kín tshut-hîng.

驚了 未付 開步
即時 來到 火車頭
人客 真多 等候
車單 亂抄抄

Kiann-liáu buē-hù khui-pōo tsáu,
Tsik-sî lâi-kàu hé-tshia-thâu.
Lâng-kheh tsin-tsuē teh tán-hāu,
Tshia-tuann phah kah luān-tshau-tshau.

看人 折單 相接
心肝 親像 水車葉
越頭 看見 換帖
交倍 親切

Khuànn-lâng thiah-tuann pâi sann-tsiap,
Sim-kuann tshin-tshiūnn suí-tshia-ia̍p.
Ua̍t-thâu khuànn-kìnn gún uānn-thiap,
Kah guá kau-puê tsin tshin-tshiat.

無看 換帖 真久
格甲 一个 銀牛
探听 恁厝
念時 格甲 身軀

Bô-khuànn uānn-thiap tsin-kú,
kik-kah tsi̍t-ê gûn-gû.
Thàm-thiann lín-tshù,
Liâm-sî kik-kah tsí sin-khu.

真久 相見
打算 敢有 二三年
扁人 兮圓 兮扁
一擺 得着

lán tsin-kú sann-kìnn,
Phah-sǹg kánn-ū ln̄g-sann-nî.
Pínn-lâng ē-înn înn ē-pínn,
Lâng guá tsit-pái tit-tio̍h tsînn

只款 恭喜
改頭換面 一時
不知 干己
念乜 即好 無疑

Pìnn kah tsí-khián tsin kiong-hí,
Kái-thâu-uānn-bīn tsuè tsi̍t-sî.
M̄-tsai tsuè siánn kan-kí,
Liām-mi tsiah-hó lâng bô-gî.

人即 袂料
敢个 不時 磅寮
呂宋 營繳
廣話 校梢

Lâng-tsiah teh kóng sóo buē-liāu,
Kánn-ē put-sî phōng-liâu.
Guá Lū-sòng pua̍h iânn-kiáu,
kóng-uē hau-siâu.

出門 洋服 穿
只滿 有空
身份 者重
敢袂 認得 一人

Tshut-bn̂g iûnn-ho̍k tshīng teh sàng,
Tsí-muá pìnn kah tsiah ū-khang.
Khuànn sin-hūn kik tsiah-tāng,
Kám-buē līn-tit guá tsi̍t-lâng?

呂宋 只滿 返倒
況拂 見面 想無
代志 真多 煩惱
未記 恁厝 著刀

Lū-sòng tsí-muá tsiah tńg-tò,
Hóng-hut kìnn-bīn suah siūnn-bô.
Tāi-tsì tsin-tsuē khah huân-ló,
Bē-kì lín-tshù tuà tī-tó?

未記
無想 恰早 喜冬時
結拜 兄弟
正實 記池

Tsînn ū suah tīnn buē-kì,
Bô-siūnn khah-tsá hí-tang-sî.
Tsio guá kiat-pài tsuè hiann-tī,
kám tsiann-si̍t kì-tî?

況拂 不敢
不是 無親
恰早 常常 做陣
那敢 身份

Guá hóng-hut m̄-kánn līn,
M̄-sī tsînn ū suah bô-tshin.
Khah-tsá siông-siông teh tsuè-tīn,
Nà-kánn khuànn sin-hūn khin!

好地步
敢着 稱呼
格甲 一个 富戶
目啁 大箍

ū ta̍h tio̍h hó-tuē-pōo,
Kánn-tio̍h sió tshing-hoo?
Kik-kah tsi̍t-ê hù-hōo,
Khuànn guá ba̍k-tsiu tīnn tuā-khoo.

未記 倒一位
咱都 真久 做堆
不是 目啁 大蕊
廣着 轆雖

Buē-kì lín tuà tó-tsi̍t-uī,
Lán-too tsin-kú tsuè-tui.
M̄-sī ba̍k-tsiu kik tuā-luí,
Hōo kóng-tio̍h tsin lak-sui.

本成 上界好
不時 探听
呂宋 返倒
現時 返來 治刀

Pún-tsiânn guá siōng-kài-hó,
Put-sî thàm-thiann tshē ,
kóng Lū-sòng tsiah tńg-tò,
Hiān-sî tńg--lâi tuà tī-tó?

無帶 本居地
移居 寄留 別咀街
那卜 相會
返回

Guá tann bô-tuà pún-ki-tuē,
Î-ki kià-lâu pa̍t-tsuā-kue.
nā-beh kāng guá siong-huē,
lâi sann-tshuā kiânn tńg-huê.

煩惱
這久
所在

Kìnn guá tsiah huân-ló,
Tsit-kú beh khì ?
Sóo-tsāi tio̍h si̍t guá ,
Guá tsiah khì tshē thit-thô.

上世
喜宮 樓仔 竪家
趕緊 失禮
阮兜 奉茶

Guá khuànn khah siông-sè,
Hí-king lâu-á guá khāi-ke.
Kuánn-kín tuì khah sit-lé,
Tshiánn tsiah gún-tau lâi hōng-tê.

大約 火車 塊卜
不通 閣再 恁兜
一身 格甲 禮斗
出門 那着 皮包

Tāi-iok hé-tshia teh-beh kàu,
M̄-thang koh-tsài khì lín-tau.
Tsi̍t-sin kik-kah tsiah lè-táu,
Tshut-bn̂g nà-tio̍h kuānn phê-pau?

皮包 銀票 底鄭鄭
金空 牡丹坑
幾日
先去 工錢

Phê-pau gûn-phiò tué-tīnn-tīnn,
Kim-khang khui Bóo-tan-khinn.
Koh bián kuí-li̍t kim tio̍h kìnn,
Guá beh sing-khì huat kang-tsînn.

第一集  第三集 
回前頁