冊名僥倖錢開食了歌
編者林大有
出版社竹林書局
出版年1985
篇名第三集

顯示 的款式: <xml>goan5-be2</xml> 倒爿漢字 正爿台羅字 Lô-má-jī 漢字 Lô-má-jī漢字 漢字Lô-má-jī
Lô-má-jī 是
漢字是

銀票 靴多
敢着 提去 金山
皮包
提去 車單

Gûn-phiò hiah-tsuē īng tshiú kuānn,
Kám-tio̍h lóng the̍h-khì kim-suann?
Phê-pau khui tsioh guá kuànn,
Thang suà the̍h-khì thiah tshia-tuann.

結拜 親人
無相干
內面 門|好 二萬
工錢 門|牽牽

guá kiat-pài tshin-lâng,
Khui hōo khuànn bô-siong-kan.
Lāi-bīn tú-hó tué ln̄g-bān,
Kang-tsînn beh huat tú-tshian-tshian.

銀票 皮包
逐張 新新 歸兮
呂宋 那有 者多
實在 倒位

Gûn-phiò tio̍h tshòng phê-pau tué,
Ta̍k-tiunn sin-sin pa̍k kui-ê.
Lū-sòng nà-ū thàn tsiah-tsuē,
Si̍t-tsāi tó-uī the̍h?

詳細
實在 本錢 別人
不是 王爺馬
金空 公家

Khui hōo khuànn khah siông-sè,
Si̍t-tsāi pún-tsînn pa̍t-lâng ê.
M̄-sī pháu lâng ông-iâ-bé,
Kim-khang guá kah lâng kong-ke.

真肴 海口
嘴開 看着 那喉
實在 銀票 倒位
簡通 皮包

tsin-gâu tsàn hái-kháu,
Tshuì-khui khuànn-tio̍h nâ-âu.
Si̍t-tsāi gûn-phiò tó-uī pháu,
Kán-thang kuānn kah kui phê-pau!


無塊
出門 港萬百
這擺 交着 大水柴

Thiann ê tsuì kah ,
Guá kám bô-tè sing kāng sa?
Tshut-mn̂g tio̍h káng-bān-pah,
Tsit-pái kau-tio̍h tuā-suí-tshâ.

無彩 結拜
騙東 騙西
福氣 登帶
倒位 得着 橫財

Bô-tshái guá tâng kiat-pài,
guá phiàn-tang kah phiàn-sai.
Hok-khì miā ting-tài,
Tó-uī tit-tio̍h lâng huînn-tsâi?

一个 死尫
寄留 因兜
一擺 福氣
設我 緣投

Tsi̍t-ê sí-ang kah guá tàu,
Guá too kià-lâu in-tau.
guá tsit-pái hok-khì kàu,
I teh siat-guá tsuè iân-tâu.

查某 不識
門|着 白賊
着乎 歡喜 計達
那無 目虱

kóng tsa-bóo gún m̄-pat,
Tú-tio̍h gâu kóng pe̍h-tsha̍t.
Tio̍h-hoo huan-hí ū kè-ta̍t,
Nā-bô tsînn ē pìnn ba̍k-sat.

無人 親像
查某 不時 盤拔
一个 死尫
用錢 看活

Thit-thô bô-lâng tshin-tshiūnn guá,
Tsa-bóo put-sî thang puânn-pua̍h.
Tsi̍t-ê sí-ang kah guá tuà,
Īng-tsînn tio̍h guá siōng khuànn-ua̍h.

金空 開墾
贏繳 幾萬銀
實在 整本
鷄歸 肴噴

Tián tio̍h kim-khang khai-khún,
Phiàn guá iânn-kiáu kuí-bān-gûn.
Si̍t-tsāi lâng tsíng-pún,
Thiann kue-kui tsin gâu-pûn.

敢廣 着無 見少
听着 棟未條
換準 無才調
也敢 校梢

Kánn-kóng tio̍h-bô kiann kiàn-siàu ,
thiann-tio̍h tòng-bē-tiâu.
Uānn-tsún bô-tsâi-tiāu,
Iā-kánn tshiò guá kóng hau-siâu.

廣話 無彩
校梢 歸大堆
敢廣 不驚 溜愧
株破 鷄歸

Kah kóng-uē bô-tshái tshuì,
Hau-siâu kóng kah kui-tuā-tui.
Kám-kóng m̄-kiann làu-khuì,
Guá ài tu̍h-phuà kue-kui.

花債 相欠
頭殼 箱占
另人 不敢 無點
乎汝 一直

Gún hue-tsè ū sann-khiàm,
Guá thâu-khak buē siunn-tiam.
Pa̍t-lâng m̄-kánn khuànn bô-tiám,
Guá koo hōo-lí it-ti̍t hiâm.

查某 提錢
恁厝 公婆 無靈
緣投 捨四正
塊想 才情

Tsa-bóo the̍h-tsînn hōo īng,
Lín-tshù kong-má teh bô-lîng.
Hōng siat iân-tâu sià-sì-tsìng,
Tsāi teh-siūnn tsin tsâi-tsîng.

注得
不時 錢銀
老屎馬
省人 一个

Tsù-tit i khiàm guá ê tsè,
Put-sî tsînn-gûn suî guá .
Koo tshiò guá làu-sái-bé,
Siánn-lâng ē iânn guá tsi̍t-ê?

風水 塊卜
只辨 奴才
提錢 倒屎
存卜 乎人 扣錢

Lín tshù hong-suí teh-beh pāi,
Tshut tsí-pān tsînn lôo-tsâi.
The̍h-tsînn tshiànn khì tò-sái,
Tsûn-beh hōo-lâng khioh-tsînn tâi.

有通
干乾 拋沙
身軀 銀票 粗紙
食飽 閑閑 拖磨

kám ū-thang ta̍t tio̍h guá,
Kan-ta gún teh pha-sua.
Sin-khu gûn-phiò tshoo-tsuá,
Tsia̍h-pá îng-îng bián thua-muâ.

有影
存卜 乎人 廢人
加治 下趁 要緊
緣投 風神

Ū-iánn guá ta̍t tio̍h lín,
Tsûn-beh hōo-lâng tsuè huì-lîn.
Ka-tī ē-thàn khah iàu-kín,
Hōng siat iân-tâu bián hong-sîn.

希罕
緣投 重難
不是 不免
身軀

Tsāi teh siūnn hi-hán,
Hōng siat iân-tâu tsin tîng-lân.
Guá tsiah m̄-sī m̄-bián thàn,
Iânn sin-khu

專想 死尫
緣投 臭人
風神 開講
毛廣 出汗 恰香

teh tsuan-siūnn lâng sí-ang,
Hōng siat iân-tâu tsuè tshàu-lâng.
kám hong-sîn teh khai-káng,
Bn̂g-kńg tshut-kuānn tsînn khah-phang.

有錢 通用 第一
別人
煩惱
恰營

Ū-tsînn thang-īng tuē-it ,
Pa̍t-lâng tshiò kah i ?
tuè guá teh huân-ló,
Guá ū khah-iânn teh .

戇話
喜號 僥倖錢
後日 減彩 破病
竹腳邊

Gōng-uē bián kah guá tìnn,
Tsia̍h lâng hí-hō hiau-hīng-tsînn.
Āu-li̍t kiám-tshái phuà-pīnn,
Ē hōng kng khì tik-kha-pinn.

牽手
著時 留鬚
帶念 朋友
也無 目啁

I beh hōo guá tsuè khan-tshiú,
Kuán guá tī-sî beh lâu-tshiu.
Guá tuà-liām pîng-iú,
Iah-bô tio̍h phah ba̍k-tsiu.

廣話 硬角
目啁 一目
卜來
一下 監獄

teh kóng-uē tsiah ngī-kak,
Ba̍k-tsiu beh phah tsi̍t-ba̍k?
kánn beh-lâi kāng guá tak,
Tsi̍t-ē tio̍h khì kann-ga̍k.

監獄
那甲 刑事
真實 靴年

Guá tsiah bián khì kann-ga̍k lāi,
Nā-kah hîng-sū tsuè lâi.
kám tsin-si̍t hiah--nî phái,
Guá

好額
教水 十二分
不愿 却恨
得確 後腳根

Khò hó-gia̍h tsînn kánn thun,
Tsia̍h guá kàu-tsuí tsa̍p-lī-hun.
Hōo guá m̄-guān khioh-hūn,
Tik-khak pàng āu-kha-kun.

勢頭 會重
不驚 鱸鰻人
腳根 那敢
喜拵 走無空

Tsînn ū sè-thâu īng ē-tāng,
M̄-kiann lôo-muâ-lâng.
Kha-kun nā-kánn guá pàng,
Hí-tsūn tio̍h tsáu-bô-khang.

有錢
敢卜 對頭
那敢 不免
官廳 先去

Khuànn ū-tsînn tsia̍h lâng kàu,
Kánn-beh kāng guá tsuè tuì-thâu.
Nā-kánn thâi m̄-bián tsáu,
Kuann-thiann niū sing-khì tâu.

那愛 即來 看覓
不敢
也無 明仔再
技手 無展 不知

Nā-ài tsiah-lâi tshì khuànn-bāi,
Khò guá m̄-kánn thâi?
Iah-bô lâi tīng mî-á-tsài,
Ki-tshiú bô-tián m̄-tsai.

不驚
大堆
看卜 定約 倒一位
腳根 不識 乎人

M̄-kiann teh pàng káu phuì,
khò lín lâng tuā-tui.
Khuànn-beh tīng-iok tó-tsi̍t-uī,
Kha-kun m̄-pat hōo-lâng tsuî.

二人 相打
朋友 知影 勸和
冤家 不好
喜久 性弟 放落

Ln̄g-lâng sann-phah beh tshut to,
Pîng-iú tsai-iánn lâi khǹg-hô.
Khǹg lán uan-ke tsin m̄-hó,
Hí-kú sìng-tē tsiah pàng-lo̍h.

听見 朋友 來塊
也無 因為
實在 不是
論真 相打 好物

Thiann-kìnn pîng-iú lâi-teh khǹg,
Iā-bô īn-uī tshân kah hn̂g.
Si̍t-tsāi m̄-sī guá khah lńg,
Lūn-tsin sann-phah hó-b̍n̍gh.

大家 也有
人色
着作 孔交 呵咾
出門 即下 人和

Ta̍k-ke beh uan iā-ū ,
ū lâng-sik guá kám ?
Tio̍h-tsoh khóng-kau lâng o-ló,
Tshut-bn̂g tsiah-ē tit lîn-hô.

人色
正實 勢頭
不時 冤家
朋友 奧交

lâng-sik īng ē kàu,
Guá kám tsiann-si̍t sè-thâu?
Put-sî uan-ke miâ khah tshàu,
Siūnn khí pîng-iú tsin oh-kau.

性弟
無愛 冤家
相打 起來 呆勢
也無 謂着 省麼个

beh kāng guá khí sìng-tē,
Lâng guá tsin bô-ài uan-ke.
Sann-phah khí--lâi tio̍h phái-sè,
Iā-bô uī-tio̍h siánn-mih-ê.

格氣
省人 體面 無愛
論真 情理
掃皮

beh kāng guá kik-khì,
Siánn-lâng thé-bīn bô-ài ti̍h!
Lūn-tsin khah tsîng-lí,
Tuà tsia hōo tsiânn sau-phî.

廣笑 變面
第一 小人
不敢
目地 看輕

Kah kóng-tshiò suah pìnn-bīn,
Khuànn tuē-it siáu-lîn.
Guá m̄-kánn kah thit,
Ba̍k-tē kánn suah lâng khuànn-khin!

根底
第一 刺頭鏢
論真 冤家
省事 事省 恰着

guá kun-tué hōo lâng tshiò,
Khuànn tuē-it tshì-thâu-pio.
Lūn-tsin uan-ke uan tsió,
Síng-sū sū-síng tsóng khah-tio̍h.

倒想 省事 事省
所致 冤家 未成
論真 相打 無路用
免閣

Tò-siūnn síng-sū khah sū-síng,
Sóo-tì uan-ke tsiah buē-sîng.
Lūn-tsin sann-phah bô-lōo-īng,
Tann lán ê bián-koh khîng.

冤家 無成 巢散
無愛 車盤
時間 即年
趕緊 來去 車單

Uan-ke bô-sîng lâng tsâu-suànn,
Bô-ài kāng koh tshia-puânn.
Tshiân kah sî-kan tsiah--nî uànn,
Kuánn-kín lâi-khì thiah tshia-tuann.

趕緊 車單 來去
改札 好世 火車
到位 批信
不即 知影 治者

Kuánn-kín tshia-tuann lâi-khì thiah,
Kai-tsat hó-sè tsiūnn hé-tshia.
Kàu-uī phue-sìn guá tsiah kià,
M̄-tsiah tsai-iánn guá tī-tsia.

車內 一醒
精神 直到 牡丹坑
金空
下方 旅社 宿冥

tshia-lāi khùn tsi̍t-tshínn,
Tsing-sîn ti̍t-kàu Bóo-tan-khinn.
Li̍t àm kim-khang khuànn kìnn,
Ē-hng lú-siā lâi hioh-mî.

旅社 門腳口
只宮 真爽 搭樓
歸陣 下女 相爭
瓦來 皮包

Kiânn kàu lú-siā bn̂g-kha-kháu,
Tsí-king tsin-sóng koh tah-lâu.
Kui-tīn hā-lú sann-tsinn tsáu,
Uá-lâi guá tsiap phê-pau.

人客 樓頂
起來 竪著 樓梯前
也有 一二三等
宿 倒一宮

Guá tshuā lâng-kheh tsiūnn lâu-tíng,
Khí-lâi khiā-tī lâu-thui-tsîng.
Iā-ū hun it-lī-sann-tíng,
Khuànn ài hioh tó-tsi̍t-king?

一等 房間
人客 嗎是
作頭 房內
下女 隨時 捧茶

It-tíng pâng-king guá tsiah ài,
khuànn lâng-kheh mā-sī tsai.
Tsoh-thâu tshuā guá li̍p pâng-lāi,
Hā-lú suî-sî phâng-tê lâi.

開嘴 人客
也著罷 下方
那是 款飯
隨時 行出 房宮門

Khui-tshuì kín lâng-kheh bn̄g,
kánn iá-bē tsia̍h ē-hng?
Nā-sī tsia̍h guá khuán-pn̄g,
Suî-sî kiânn-tshut pâng-king-bn̂g.

坐著 眠床內
看見 下女 捧飯
看着 真正
未須 藝旦 人才

Guá tann tsē-tī bîn-tshn̂g-lāi,
Khuànn-kìnn hā-lú phâng-pn̄g lâi.
Hōo guá khuànn-tio̍h tsin-tsiànn ài,
Buē-su gē-tuànn ê lâng-tsâi.

四盤 一桶
人客 双手
一个 丿送
借問 倒位

Tshài khuán sì-puânn pn̄g tsi̍t-tháng,
Beh tshiánn lâng-kheh sang-tshiú phâng.
Khuànn tsi̍t-ê tsiah phiat-sàng,
Tsioh-bn̄g lín tó-uī lâng?

海口 即年
這款 重難
只辦
實在 山間

Thiann hái-kháu tsiah--nî tsán,
Tshē tsit-khuán tsin tîng-lân.
khuànn guá kik tsí-pān,
Si̍t-tsāi gún tshù tuà suann-kan.

海口 一半
廣話 相瞞
目啁 兮曉
不是 內山

Hái-kháu guá tsi̍t-puànn,
Thiann kóng-uē gâu sann-muâ.
Lâng gún ba̍k-tsiu ē-hiáu kuànn,
Lín tshù m̄-sī tuà lāi-suann.

下方 宿 一間房
底飯 不通
生水 活動
勞力 双手

Ē-hng hioh lín tsi̍t-king-pâng,
Hōo tué-pn̄g kánn m̄-thang,
Khuànn sinn-suí tsiah ua̍h-tāng,
Lóo-la̍t hōo sang-tshiú phâng.

禮數
未記 明呼
旅社 查某

hiâm gún lé-sòo,
Bē-kì lín sing bîng-hoo.
Gún lú-siā ê tsa-bóo,
Kám hiâm gún tshiú khah tshoo?

不是 假意 呵咾
一款 禮數
一碗 食了 門|好
未落

M̄-sī ké-ì teh o-ló,
Tsit-khuán lé-sòo buē siunn .
Tsi̍t-uánn tsia̍h-liáu tsún tú-hó,
Koh tué guá tsia̍h buē-lo̍h.

停手
食飽 飯盤 煞來
面巾 拭手
嘴角 泪油

koh tué guá tîng-tshiú,
Tsia̍h-pá pn̄g-puânn suà-lâi siu.
Bīn-kun the̍h hōo tshit-tshiú,
Tshuì-kak tsiah khah buē bak-iû.

伸手 面巾
嘴唇
不笑 肉吝
割斷 後腳根

Tshun-tshiú tsiap bīn-kun,
The̍h lâi hōo guá tshit tshuì-tûn.
Khuànn m̄-tshiò kik bah-bûn,
Kuah-tn̄g guá ê āu-kha-kun.

人客 不通
斯文
眠床
房宮 蚊煙

Lâng-kheh m̄-thang beh tshiò gún,
Khuànn ê lâng tsin su-bûn.
Kín tshuân bîn-tshn̂g hōo khùn,
Pâng-king liam báng-hun.

下方 看着
生成 巧神
做陣
害阮 落眠

Ē-hng khuànn-tio̍h ê bīn,
Khuànn sinn-tsiânn tsiah khá-sîn.
lâi kah guá tsuè-tīn,
Hāigún sian khùn buē lo̍h-bîn.

人客 睏袂去
心肝
好生份
袂曉 廣話 難神

Lâng-kheh kóng kùn-buē-khì,
Hāi gún siūnn kah sim-kuann ,
hó-iân-hūn thang phuè lín,
Buē-hiáu kóng-uē kah lān-sîn.

第二集  第四集 
回前頁