冊名僥倖錢開食了歌
編者林大有
出版社竹林書局
出版年1985
篇名第四集

顯示 的款式: <xml>goan5-be2</xml> 倒爿漢字 正爿台羅字 Lô-má-jī 漢字 Lô-má-jī漢字 漢字Lô-má-jī
Lô-má-jī 是
漢字是

呵老 省步
卻四
旅社 查某
不敢 金葫蘆

Hōo o-ló beh siánn-pōo,
Hūn guá khiap-sì bah khah oo,
Gún tiàm lú-siā ê tsa-bóo,
M̄-kánn phuè lín kim-hôo-lôo.

姻緣 成事
四兩影仔 代先
下女
正實 梯詞

Kiû lín in-iân beh tsiânn-sū,
Sì-niú-ńg-á tāi-sing ,
Guá hiâm lín tsuè hā-lú,
Khuànn lín tsiann-si̍t gâu the-sû.

走閃

出外 人客 糖懺
長頭毛 通好

Lín siūnn gún buē tsáu-siám,
Guá beh siūnn lín kiann hiâm,
Tshut-guā lâng-kheh thn̂g-tshiám,
tn̂g-thâu-bn̂g thang-hó siâm.

姻緣 好世
免驚 一个
不是 糖懺客
海口 不免

Kiû lín in-iân beh hó-sè,
bián-kiann guá tsi̍t-ê,
Guá too m̄-sī thn̂g-tshiám-kheh,
Hái-kháu m̄-bián kóng siunn ke

人才
獅牛 不敢 望月
實在 有影
不敢 閣再

Lâng-tsâi kiann phuè lín buē ,
Sai-gû m̄-kánn beh bāng-ge̍h,
si̍t-tsāi ū-iánn beh,
Guá m̄-kánn koh-tsài the.

言語 歸船載
姻緣 袂來
心肝 意愛
閣再 梯辭 不英皆

Giân-gí teh kóng kui-tsûn-tsài,
Kiû in-iân kiann buē-lâi,
Sim-kuann ū ì-ài,
Koh-tsài the-sî put-ing-kai.

心肝 打算
那無 眠床
几日 即通
即袂 心肝酸

Guá too sim-kuann ū phah-sǹg,
Nā-bô hiâm gún phái bîn-tshn̂g,
Ke tuà kuí-li̍t tsiah-thang tńg,
Tsiah-buē hāi guá sim-kuann-sng

返去 靴緊
廣話 信憑
下方 做陣
相好 無人 即年

Guá beh tńg--khì hiah-kín,
lín kóng-uē ū sìn-pîn,
Ē-hng lâi kah tsuè-tīn,
Siong-hó bô-lâng tsiah--nî tshin.

緊脫
房間門
苦袂 甲緊
眠床

Thiann teh sueh sann kín-thǹg,
Thǹg tsiah kuinn pâng-king-bn̂g,
Khóo-buē khah-kín lâi hia sńg,
Thǹg tsiah peh tsiūnn bîn-tshn̂g.

緊困 不通
十二點鐘 塊卜
戇戇 店塊
下方 刁難

Tann lán kín-khùn m̄-thang bān,
Tsa̍p-lī-tiám-tsing teh-beh tân,
Hōo guá gōng-gōng tiàm-teh tán,
Ē-hng hōo tsin tiau-lân.

下方 也是 催千
即个 姻緣
一條 錶仔鍊
真賢 身田

Ē-hng iā-sī thinn tshui-tshian,
Tsiah-ē kāng lín kiat in-iân,
Hing kuà tsi̍t-tiâu pió-á-liān,
Khuànn tsin-gâu kik sin-tiân.

一條 鍊仔 呆款
卜來 閣在
不免 旅館
尊鐶

Tsi̍t-tiâu liān-á tsin phái-khuán,
Guá siūnn beh-lâi koh-tsài huan,
tann m̄-bián tuà lú-kuán,
Guá tsiah hōo huan tsun-khuân.

致蔭 富貴
塊廣 心肝
手鐶 一對
恩情 恰久 做堆

Pn̄g tì-ìm thang hù-kuì,
Thiann teh-kóng sim-kuann khui,
Tshiú-khuân hōo guá huan tsi̍t-tuì,
Un-tsîng khah-kú thang tsuè-tui.


親像 尫某 二絕
手錶
不通 放拔

siūnn sing hiau guá,
Tshin-tshiūnn ang-bóo lī-tsua̍h,
Tshiú-pió suà pak hōo kuà,
Khǹg m̄-thang sann pàng-pua̍h.

物件 即多
免驚 私空
手錶 有影 相送
相好 歸世人

Mi̍h-kiānn the̍h tsiah-tsuē hāng,
Bián-kiann guá ē siūnn su-khang,
Tshiú-pió ū-iánn beh sann-sàng,
Kah siong-hó kui-sì-lâng.

別人
無外久 新新
記念品
出門 通掛 風神

Pa̍t-lâng sàng guá guá sàng lín,
Bué bô-guā-kú sin-sin,
Beh hōo tsuè kì-liām-phín,
Tshut-bn̂g thang-kuà khah hong-sîn.

下方 同床
手錶 十八金
望卜 後日 致蔭
相好 同心

Ē-hng kah kâng-tshn̂g tsím,
Sàng gún tshiú-pió tsa̍p-pueh-kim,
Bāng-beh āu-li̍t sann tì-ìm,
Kāng siong-hó tsin kâng-sim.

實在
不免 拖磨
別位 來去
致蔭 快活

si̍t-tsāi beh guá,
M̄-bián hōo siū thua-muâ,
Tshuā pa̍t-uī lâi-khì tuà,
Tì-ìm hōo tsin khuànn-ua̍h.

兮得 相見
注得 出頭天
名姓
頭路 有錢

Ē-tit thang kāng sann-kìnn,
Tsù-tit guá beh tshut-thâu-thinn.
Guá beh bn̄g siánn miâ-sìnn,
Tsuè mih thâu-lōo tsiah ū-tsînn?

金礦 開墾
雞孫
相好 無綸
皮包 也閣 二萬銀

Kim-khòng guá teh khai-khún,
Lâng guá thit-thô kue-sun ,
Kah siong-hó tsînn bô-lūn,
Phê-pau iá-koh ln̄g-bān-gûn.

金礦
才情
恰早 旅社 借用
也無

Kim-khòng kah tsíng,
Khuànn ê lâng tsin tsâi-tsîng,
Khah-tsá lú-siā kāng tsioh-īng,
Ah-bô suà gún hîng.

金礦 通是
無問題
旅社 外多
皮包 加治

Kim-khòng thong-sī guá teh tsuè,
i tsioh bô-būn-tuê,
Kiōng khiàm lú-siā ū guā-tsuē?
Tsînn phê-pau ka-tī the̍h.

皮包 銀票 二綑
逐張 新新 啞痕
外多
也無 對半

Phê-pau gûn-phiò ū ln̄g-khún,
Ta̍k-tiunn sin-sin á-hûn.
Beh àn guā-tsuē lâi hōo gún?
Ah-bô lán lâi tuì-puànn pun.

卜碟 不免
凍酸
也無 朗總
免驚 出門

Beh-ti̍h khì the̍h m̄-bián bn̄g,
Lâng guá thit-thô buē tàng-sng,
Ah-bô lóng-tsóng kià khǹg,
Guá too bián-kiann tsînn tshut-bn̂g.

房間
恰多 嗎是 下落
下曉 勸好好
免驚 打無

Pâng-king ū siunn khǹg hoo ,
Khah-tsuē mā-sī tué ē-lo̍h,
Ē-hiáu khǹg-hó-hó,
Bián-kiann ē phah-bô.

有錢 袂痛
不信 探听
那準 某子
恰多 免驚

Lâng guá ū-tsînn khai buē-thiànn,
M̄-sìn guá sió thàm-thiann,
Lia̍h nā-tsún tshin bóo-kiánn,
Khah-tsuē kià too bián-kiann.

錢項 交帶 整理
貪心 一錢 不碟

甘愿 小姨

Tsînn-hāng kau-tài guá tsíng-lí,
Thiam-sim tsi̍t-tsînn too m̄-ti̍h,
beh tshuā guá khì tshī,
Kam-guān hōo tsuè suè-î.

那卜 歸氣
牽手 卜來
雙人 甲意
別人 恰水 無愛

nā-beh kah gún kui-khì,
Gún tshù khan-tshiú beh-lâi .
lán sang-lâng khuànn kah-ì,
Pa̍t-lâng khah-suí bô-ài ti̍h.

廣卜 雙對
不通 時到 退開
心肝 愛着 趁嘴
驚了 廣話 定歸

Kóng-beh kāng gún sîng sang-tuì,
M̄-thang sî-kàu suah thè-khui,
Sim-kuann ài-tio̍h ū thàn-tshuì,
Kiann-liáu kóng-uē tīng-kui.

不信 咒咀 証見
着乎 水流屍
趕緊 卜來 生理
一別 無閣 相離

M̄-sìn tsiù-tsuā thinn tsìng-kìnn,
Hiau tio̍h-hōo tsuí-lâu-si.
Kuánn-kín beh-lâi tsuè sinn-lí,
It-pia̍t bô-koh sann siong-lî.

青瑾瑾
不知 亦是
一个 下女 阿品
旅社 塊着 愛人

Tsiah khì lâng tshinn-gìn-gìn,
M̄-tsai hi iah-sī tsin,
Tsi̍t-ê hā-lú miâ A-phín,
Lú-siā tè-tio̍h gún ài-lîn.

通知 一層事
不知 野是
廣著 旅社 下女
終信 終疑

Lâng lâi thong-ti tsit-tsân-sī,
M̄-tsai tsin iá-sī hi,
Kóng-tio̍h lú-siā khai hā-lí,
Hōo guá tsiong-sìn kah tsiong-gî.

不敢 刁工
別人
鍊仔 別項
現金 銀行

Guá siūnn m̄-kánn tsiah tiau-kang,
The̍h gún ê tsînn khai pa̍t-lâng,
Liān-á hōo lâng huan pa̍t-hāng,
Hiān-kim the̍h hoo kià gûn-hâng.

不知 有影 無影
着來 認真 探听
物件
袂曉 名聲

M̄-tsai ū-iánn iah bô-iánn,
Tio̍h-lâi līn-tsin ka thàm-thiann,
Tsóng the̍h gún ê mi̍h-kiānn,
Kah hiah buē-hiáu kòo miâ-siann.

听見 有人 著塊
總無 時間
支票 一困 二萬
有影 一款 野閩

Thiann-kìnn ū-lâng tī-teh hán,
Tsóng-bô beh pìnn tsi̍t sî-kan,
Tsi-phiò tsi̍t-khùn siá ln̄g-bān,
Ū-iánn tsit-khuán tsin iá-bân.

閑話 真多
郵便 門|來 一張批
不知 交帶 省乜話
拜托 截劑

Thiann lâng îng-uē kóng tsin-tsuē,
Iû-piān tú-lâi tsi̍t-tiunn-phue,
M̄-tsai kau-tài siánn-mih-uē,
Pài-thok lâng kuànn khah tsám-tsue̍h.

拜托 知影
批外
只款 無可定
拜托 朋友

Pài-thok lâng khuànn tsiah tsai-iánn,
Phue-guā ū siá guá ê miâ,
Lâng hán tsí-khuán bô-khóo-tiānn,
Pài-thok pîng-iú liām guá thiann.

折開 拜托 朋友
即知 金山
寫批 返來 按盞
敢想 只款 心肝

Thiah-khui pài-thok pîng-iú khuànn,
Tsiah-tsai i Kim-suann,
Siá-phue tńg-lâi kóng àn-tsuánn ,
Kánn-siūnn tsí-khuán ê sim-kuann!

朋友 一直
不敢 廣出
帶治 旅社 宿
真正 呆運 無着

Pîng-iú khuànn phue it-ti̍t tshiò,
M̄-kánn kóng-tshut thâu ,
Kóng i tuà-tī lú-siā hioh,
Tsin-tsiànn phái-ūn kim bô-tio̍h.

不時 落雨 呆天
着緊 寄錢
真正 呆運 無見
多少 寄卦 相添

Put-sî lo̍h-hōo tsin phái-thinn,
Kiò tio̍h-kín koh kià-tsînn,
Tsin-tsiànn phái-ūn kim bô-kìnn,
Tsuē-tsió kià-kuá khì sann-thinn.

批信 返來
二萬 元銀 即緊
宰樣 袂曉 好寶
不做 頭路

Kánn kià phue-sìn tńg-lâi thó,
Ln̄g-bān khoo-gûn tsiah-kín ,
Tsái-iūnn buē-hiáu tsînn hó-pó,
M̄-tsuè thâu-lōo kòo thit-thô.

宿 金山 旅社
腳步 巢知
那甲 查某 逐个
三二萬銀

Hioh Kim-suann lú-siā lāi,
Kiânn siánn kha-pōo guá tsâu-tsai,
Nā-kah tsa-bóo ta̍k-ê ài,
Sann-ln̄g-bān-gûn siánn thang khai?

听着 氣甲 廣話
命運 簡即
知甲 透底
感是 交倍

Thiann--tio̍h khì-kah buē kóng-uē,
Guá ê miā-ūn kán-tsiah sue,
tsai-kah tsiah thàu-tué,
Kám-sī kah ū kau-puê?

本成 不時 做陣
行路 三角
入門 下女
銀票 提塊 風神

Pún-tsiânn put-sî teh tsuè-tīn,
Tsînn ū kiânn-lōo sann-kak sin,
Li̍p-bn̂g tio̍h hā-lú phín,
Gûn-phiò the̍h-teh tián hong-sîn

听見 省人
短命 食人
代志 着來 宰樣
監王

thiann-kìnn siánn-lâng kóng,
Té-miā i tsin tsia̍h-lâng sông,
Tāi-tsì tio̍h-lâi tsái-iūnn tshòng,
Ài hōo i khì tsuè kann-ông.

頂日 開講
交着 死尫
無愛 骨隙
知影 別人

Tíng-li̍t tuì guá teh khai-káng,
Kóng i kau-tio̍h lâng sí-ang.
Bô-ài tu̍h i ê kut-phāng,
Tsai-iánn pa̍t-lâng.

火車 共咀
出門 廣話 真誇
銀票 歸只 粗紙
鞋襪 帶腳 拖磨

Hé-tshia kah guá tah kâng-tsuā,
Tshut-mn̂g kóng-uē giân tsin-khua.
Gûn-phiò kui-tsí tshoo-tsuá,
Uê-be̍h tuà-kha bián thua-buâ.

銀票 歸講
帶塊 風神 大言
卜用 利便
食飽 不時 榮仙仙

Gûn-phiò kui-káng guá tián,
Tuà-teh hong-sîn khai tāi-giân,
Kóng i beh-īng tsin lī-piān,
Tsia̍h-pá put-sî îng-sian-sian.

錢有 袂了
金錶仔鍊 大武條
喜款 袂見少
車頭 巨在 宣邵

Tián i tsînn-ū khai buē-liáu,
Kim-pió-á-liān tuā-bú-tiâu,
Hí-khuán ê lâng buē-kiàn-siàu,
Tshia-thâu kù-tsāi guá suan-siàu.


實在 做去 鵠形
文武
加再 有人 講情

Tsînn ū guá niū i khah tshìng,
Si̍t-tsāi tsuè-khì tsin khok-hîng,
Tián tio̍h bûn-bú guá kíng,
Ka-tsài ū-lâng lâi kóng-tsîng.

恰早 不時 往來
反面 無常 不英皆
偷塊 看覓
即知 下女

Khah-tsá put-sî teh óng-lâi,
Huán-bīn bô-siông put-ing-kai,
Guá tsiah thau-tè khì kuànn-bāi,
Tsiah-tsai i kāng hā-lú khai.

落車 腳倉後
旅社 宿 三層樓
恰無 做袂到
卜變 空頭

Lo̍h-tshia i kha-tshng-āu,
Lú-siā i hioh sann-tsàn-lâu,
Tsînn guá khah-bô tsuè-buē-kàu,
Khuànn i beh-pìnn siánn khang-thâu

講甲 歸船載
即兮
卜不 心肝
不免 疑東 疑西

Tuì kóng-kah kui-tsûn-tsài,
kàu khuànn tsiah-ē tsai,
Beh-m̄ tsāi lâng sim-kuann lāi,
M̄-bián gî-tang kah gî-sai.

僥心 絕對 袂落
讓我 介紹 朋友哥
句豆 大約
恰好 尋無

Hiau-sim tsua̍t-tuì tsuè buē-lo̍h,
Niūnnguá kài-siāu pîng-iú-ko,
Gún khioh kù-tāu tāi-iok ,
Beh khah-hó kánn tshē-bô.

僥倖錢歌 門|好
後集 實情 虛花
只本
念着 親像 打笑科

Hiau-hīng-tsînn-kua tsia tú-hó,
Āu-tsi̍p si̍t-tsîng hi-hua ,
Tsí-pún gún koh sin tsuè,
Liām-tio̍h tshin-tshiūnn phah-tshiò-khue.

第三集 
回前頁