冊名鄭國姓開台灣歌
編者林有來
出版社新竹竹林書局
出版年1960
篇名下本

顯示 的款式: <xml>goan5-be2</xml> 倒爿漢字 正爿台羅字 Lô-má-jī 漢字 Lô-má-jī漢字 漢字Lô-má-jī
Lô-má-jī 是
漢字是

鴻章 下關 寫字
尾省 臺灣
清朝 去死
干苦 五十

Hông-tsiong Hā-kuan khì siá-lī,
Bé-síng Tâi-uân siá hōo i.
Lán hōo Tshing-tiâu buē khì-sí,
Hāi lán kan-khóo gōo-tsa̍p .

今日 祖國
想着 臺灣 民族
日本 拘束
心神 光復

Kin-li̍t tit lán tsóo-kok,
Siūnn-tio̍h Tâi-uân hàn bîn-tso̍k.
Lâi hōo Li̍t-pún tsiah khu-sok,
Tsiah iōng sim-sîn lâi kong-ho̍k.

卅四 祖國 到位
索仔 放開
扌透愧
不免 心肝 歸雷

Sam-sì tsóo-kok kàu-uī,
Soh-á tsiah lán pàng-khui.
Ū tann thang kóng tháu-khuì,
M̄-bián sim-kuann kiat kui-luî.

臺灣 兄弟 同胞
束縛 日子 過頭
日本 朗總 赶走
永遠 不肯

Tâi-uân hiann-tī tsìng tông-pau,
Sok-pa̍k li̍t-tsí tann kè-thâu.
Li̍t-pún tann lóng-tsóng kuánn-tsáu,
Íng-uán m̄-khíng tuà lán tau.

全島 怨嘆
日本 束縛
臺灣 以前 六百
事事 刁難

Tsuân-tó ê lâng thong uàn-thàn,
Li̍t-pún sok-pa̍k lâng tsin ân.
Tâi-uân í-tsîng la̍k-pah bān,
Sū-sū hōo i tsin tiau-lân.

日本 政府 不願
放去 箱重 警察
冤枉 受刑 不滿
訴冤

Li̍t-pún tsìng-hú lâng m̄-guān,
Pàng-khì siunn-tiōng kíng-tshat kuân.
Uan-óng siū-hîng tsin put-buán,
Lán too thang sòo-uan.

並並 百姓
官廳 勢頭
臭狗 臭狗
欺負 同胞

Pîng-pîng peh-sìnn tsia̍h lán kàu,
Kuann-thiann in khah ū sè-thâu.
Tshàu-káu in tshàu-káu,
Tsin gâu khi-hū lán tông-pau.

見面
官廳 日本人
無通 半項
嘴胚 双平

Kìnn-bīn lán tio̍h hōo i háng,
Kuann-thiann in Li̍t-pún-lâng.
Bô-thang hōo lán kóng puànn-hāng,
Siàn kah tshuì-phué siang-pîng âng.

今日 日子
重見 青天 白日旗
日本 敗戰 歡喜
莫怪 眾人 怨恨

Kin-li̍t lán ê li̍t-tsí,
Tiông-kiàn tshing-thian pi̍k-li̍t-kî.
Li̍t-pún pāi-tsiàn lâng huann-hí,
Bo̍k-kuài tsìng-lâng uàn-hūn i.

臺灣 干苦
天頂
四面 無路
做鳥 難得

kóng Tâi-uân ê kan-khóo,
Kóng tio̍h thinn-tíng thong tsuân oo.
Sì-bīn hái tsáu bô-lōo,
Līm tsuè-tsiáu lân-tit tôo.

臺灣 百姓
日本 臺灣
全島 百姓 甘願
克剝 一番 一番

Tâi-uân peh-sìnn tsin kuán,
Li̍t-pún siōng ài lán Tâi-uân.
Tsuân-tó peh-sìnn kam-guān,
Khik-pak tsi̍t-huan tsi̍t-huan.

日本 罪惡 上等
上賢 克剝 臺灣
縛脚 縛手 振動
雖便 耳空

Li̍t-pún tsuē-ok siōng-tíng tāng,
Siōng-gâu khik-pak Tâi-uân lâng.
Pa̍k-kha pa̍k-tshiú buē tín-tāng,
Suî-piān kāng lán sai hīnn-khang.

日本
不敢
今日 失敗
實在 有影 該然

Li̍t-pún beh pāi thinn suî piàn,
Hoo phah kánn uàn m̄-kánn giân.
Kin-li̍t sit-pāi tsiah khuànn hiān,
Si̍t-tsāi ū-iánn ha̍p kai-liân.

日本 今日 失敗
亦是 亂來
事事 使派
敗戰 百姓 應該

Li̍t-pún kin-li̍t lâi sit-pāi,
Ia̍h-sī tuì lán siunn luān-lâi.
Sū-sū hōo i tsin sái-phài,
Pāi-tsiàn peh-sìnn kiò ing-kai.

今日
行為
內地 本島
職權 濫用 糊途

Tio̍h kàu kin-li̍t tsiah tsai khóo,
Hîng-uî tsuè liáu siunn tshoo.
Hun kóng lāi-tē kāng pún-tóo,
Tsit-kuân lām-īng tsin hôo-tôo.

代志 明明 冤枉
重刑 有功
不認 不時
刑事 親像 閻王

Tāi-tsì bîng-bîng uan-óng,
Tāng-hîng ū līn khah ū-kong.
M̄-līn put-sî hîng kāng kòng,
Hîng-sū tshin-tshiūnn ua̍h Giâm-ông.

日本 刑法 通人
掠去 現現 青挮

Li̍t-pún hîng-huat thong-lâng ,
Lia̍h--khì hiān-hiān tio̍h tshinn-thui.

等到 半冥
親像 閻王 陰堂
刑事 打人
不驚

Tán-kàu puànn-mî tsiah beh mn̄g,
Tshin-tshiūnn Giâm-ông tsē im-tn̂g.
Hîng-sū phah-lâng tshiú buē nńg,
M̄-kiann lâng phah kàu kng.

日本 無天 刑具
打人 親像 打牛
無影
全然 無惜 身軀

Li̍t-pún bô-thinn ê hîng-kū,
Phah-lâng tshin-tshiūnn phah-gû.
Bô-iánn ia̍h beh hîng kàu ū,
Tsuân-liân bô-sioh lâng sin-khu.

日本 驚察 高等課
下司 功勞
冤枉 上等
不管 有影

Li̍t-pún kìng-tshat ko-tíng-kò,
Ē-si ài beh ū kong-lô.
Uan-óng ū līn siōng-kài ,
M̄-kuán ū-iánn iah .

面巾 蓋面 灌水
頭調 嘴開開
強強 無愧
腹肚 歸堆

Bīn-kun khàm-bīn tsiah kuàn-tsuí,
Thâu-tiāu hiòng thinn tshuì-khui-khui.
Kuàn tio̍h kiông-kiông beh bô-khuì,
Pak-tóo tsuí tsia̍h kui-tui.

日本 問案 刑罰
打着 土空
犯罪 無論
刑罰 脚腿 石枋

Li̍t-pún mn̄g-àn hîng-hua̍t lâng,
Phah--tio̍h ē tsǹg thôo-khang.
Huān-tsuē bô-lūn khin iah tāng,
Hîng-hua̍t kha-thuí teh tsio̍h-pang.

石條 真久
双手 脚頭龜
冤枉
恰輸

Tsio̍h-liâu tsiok tāng teh tsin-kú,
Siang-tshiú lám tsāi kha-thâu-u.
Uan-óng kiông beh hîng kah ū,
Lâng khián khah-su.

講到 日本 刑具
打人 相似 金龜
索仔 縛吊 指頭母
屎尿 身軀

kóng-kàu li̍t-pún ê hîng-kū,
Phah-lâng siong-sū ta̍t kim-ku.
Soh-á pa̍k-tiáu tsńg-thâu-bú,
Sái-liō làu kah kui sin-ku.

煙枝 點火
身軀
恰弱 無久
實在 ___

Hun-ki thiám-hué lán ,
Pîn phòng-phā kui sin-khu.
Khah-lio̍k ê lâng tòng bô-kú,
Si̍t-tsāi ___khah su.

每時
刑事 掠頭 掠腳
手指 指甲
暈去

līn muí-sî lán phah,
Hîng-sū lia̍h-thâu kāng lia̍h-kha.
Tshiú-tsuínn lán tiah tsńg-kah,
Hūn--khì koh tsài īng kha ta̍h.

呆人 刑死 無要緊
好人 刑死 可憐
奸諜 冤枉 大陣
十个 一个

Phái-lâng hîng-sí bô-iàu-kín,
Hó-lâng hîng-sí tsiânn khóo-lîn.
Kan-tia̍p uan-óng kui tuā-tīn,
Tsa̍p-ê lia̍h tsi̍t-ê tsin.

字運
天窓
到位 苦憐

Lán lâng lī-ūn khah bái,
tio̍h lak tuì thinn-thang lâi.
Lia̍h khì kàu-uī khóo-lîn tāi,
Ē ai phah kah buē ai.

只欵 朋友
空頭 問題
實在 奸諜 無影
打死

Tsí-khuán pîng-iú tit lâng tsuē,
Khí khang-thâu sinn būn-tuê.
Si̍t-tsāi kan-tia̍p bô-iánn tsuè,
Lia̍h khì phah-sí tsiok tsiânn sue.

戰爭
巫賴 奸諜 呆空
掠去 難得
不管 何等人

kóng tsiàn-tsing tsuē huān tāng,
Bû-luā kan-tia̍p siōng phái-khang.
Hōo i lia̍h--khì lân-tit pàng,
M̄-kuán hô-tíng-lâng.

日本 百姓
下司 食錢
腹肚 飽鄭
不管 編私 公平

Li̍t-pún tsuân sioh peh-sìnn,
Ē-si tsuan siūnn tsia̍h-tsînn.
Tsia̍h kah pak-tóo pá-tīnn,
M̄-kuán phian-su kong-pînn.

後手
燒茶 嘴乾
後手 強強押
拘留 調查

Ū tsia̍h āu-tshiú khah bián phah,
Ia̍h ū sio-tê tsia̍h tshuì-ta.
āu-tshiú kiông-kiông-ah,
Ū khu-liû bián tiâu-tsa.

刑事 食錢 冤枉
應當
己往 不究
小可 警戒 無防

Hîng-sū tsia̍h-tsînn gâu uan-óng,
Kai phah hoo ing-tong.
kì-óng put-kiù tann bián kóng,
Sió-khuá kìng-kài bû-hông.

臭人 不免
刑事 停腳
亦着 小可
爭差

Tshàu-lâng tann too m̄-bián phah,
Hîng-sū tsáu kah thîng-kha.
Ia̍h-tio̍h sió-khuá i ,
Tsiah tsai i ū tsuè tsing-tsha.

刑事 莫怪 怨嘆
打人 心肝 粗田
前日
光復 相干

Hîng-sū bo̍k-kuài lâng uàn-thàn,
Phah-lâng sim-kuann tsiok tshoo-tshân.
Tsîng-li̍t i ē lâi phah lán,
Kong-ho̍k phah i siong-kan.

刑事 警察 罪惡
刑罰 臺灣人
吊豆 跳港
閃避

Hîng-sū kìng-tshat tsuē-ok tāng,
Tsin gâu hîng-hua̍t Tâi-uân-lâng.
Tann beh tiàu-tāu iah thiàu-káng,
beh siám-phiah tsáu khang.

做好
生蝦
刑事 警察
若是 做好 問題

Ia̍h tio̍h tsuè-hó khah ū tué,
Tsiah bián hōo lâng tshá tshinn-hê.
Hîng-sū kìng-tshat tsiok tsiânn tsuē,
Nā-sī tsuè-hó būn-tuê.

做好 官警 復職
祖國 認定 老實
這欵 所得
現時 過日

Tsuè-hó kuann-kìng koh ho̍k-tsit,
Tsóo-kok līn-tīng ū láu-si̍t.
Ū kàu tsit-khuán ū sóo-tit,
Tsuè phái hiān-sî lân kè-li̍t.

列位 同胞 朋友
冤仇
編歌 研究
配送 臺灣 五州

Lia̍t-uī tông-pau tsìng pîng-iú,
Tann lán bián kóng uan-siû.
Pian-kua hōo lâng tsuè gián-kiù,
Phuè-sàng Tâi-uân hun gōo-tsiu.

以前 罪惡
呆運 遇着 只號
原子 爆彈
昭和 着驚 投行

Í-tsîng tsuē-ok tsuè tāng,
Phái-ūn gū-tio̍h tsí-hō khang.
Guân-tsú po̍k-tuānn tsi̍t ē pàng,
Tsiau-hô tio̍h-kiann kín tâu-hâng.

役場 內面 百姓
辦事 公平
內底 書記
公工 食錢

Ia̍h-tiûnn lāi-bīn tsuan peh-sìnn,
Tshuē hia pān-sū kong-pînn.
Tsuân tshuē lāi-tué ê su-kì,
Kong-kang beh thiu beh tsia̍h-tsînn.

無論 富戶 散赤
不驚
普通 頭路 會社
公工 一个 一份

Bô-lūn hù-hōo iah sàn-tshiah,
M̄-kiann thàn thang tsia̍h.
Phóo-thong thâu-lōo iah huē-siā,
Kong-kang tsi̍t-ê tsi̍t-hūn gia̍h.

臺灣 百姓 朋友
大家 理由
祖國
大家

Tâi-uân peh-sìnn tsìng pîng-iú,
Ta̍k-ke ài tio̍h tsai lí-iû.
tit tsóo-kok kín lâi kiù,
ta̍k-ke miā tio̍h hiu.

不管 無力 粗重
強制 公工
家族 疎開 下港
返來

M̄-kuán bô-la̍t buē tshoo-tāng,
Kiông-tsè thiu khì tsuè kong-kang.
Ka-tso̍k soo-khai khì ē-káng,
Hōo i tńg--lâi tshuē lâng.

知影
海外
返來 某仔子
臭狗

Pîn kiò hōo tsai-iánn,
Thiu khì hái-guā ia̍h tio̍h kiânn.
Tńg--lâi tshuē bóo-á-kiánn,
Siūnn tsin tshàu-káu lâng ê kiann.

無法 屏段
隨時 米單
三餐 按盞
上毒 日本 心肝

tann bô-huat kóng pîn-tāunn,
Suî-sî lán tshù tiàu bí-tuann.
Sam-tshan tsia̍h beh àn-tsuánn,
Siōng-to̍k Li̍t-pún ok sim-kuann.

公工 時代
听着 泪滓 流落來
日本 失敗
大大 小小 應該

Kóng kàu kong-kang sî-tāi,
Thiann-tio̍h ba̍k-tsái lâu--lo̍h--lâi.
Li̍t-pún ē lâi hōo sit-pāi,
Tuā-tuā suè-suè huah ing-kai.

事業
公工
某子 一汗 肉粽
死人

Khah tuā sū-gia̍p ia̍h tio̍h pàng,
Tio̍h kín thang tsuè kong-kang.
Bóo-kiánn tsi̍t-kuānn bah-tsàng,
I kiann lán sí-lâng.

公工 三擺

加治 鬼怪
應該

Ū lâng kong-kang tsuè sann-pái,
Tsuè kàu uân tuann lâi.
lán ka-tī tsuè kuí-kuài,
Hōo lâng ka phah ha̍p ing-kai.

後手
絕對 理由
送伊 燒酒
公工 二字 憂愁

Ū lâng i āu-tshiú,
Tsua̍t-tuì bián tsuè ê lí-iû.
mi̍h sàng--i tshiánn sio-tsiú,
Kong-kang nn̄g-lī bián iu-tshiû.

听見 朋友 相箭
辦事 公平
克開 貧窮 百姓
無通 後手錢

Thiann-kìnn pîng-iú teh sio-tsìnn,
Pān-sū ê lâng kong-pînn.
Khik-khui pîn-kîng tsìng peh-sìnn,
Bô-thang khì āu-tshiú-tsînn.

第一 糊塗 勞務課
上司 做事

Tuē-it hôo-tôo lô-bū-kò,
Siōng-si tsuè-sū

講到 日本 政府
天地 不平 應皆
百姓 勞務
全然 無惜 身軀

Kóng-kàu Li̍t-pún ê tsìng-hú,
Thinn-tē put-pîng ing-kai su.
Thiu lán peh-sìnn tsuè lô-bū,
Tsuân-liân bô-sioh lâng sin-khu.

公工 干苦
日本 政府
餓腸 餓肚
無飽 挑塗

Kóng kah kong-kang ê kan-khóo,
Li̍t-pún tsìng-hú sim tsin tshoo.
Hōo lán gō-tn̂g kāng gō-tōo,
Tsia̍h ia̍h bô-pá tio̍h tann-thôo.

無飽 按盞
飫着 腳手 軟趖趖
日本 第一 人道
天良 二字 全然

Tsia̍h too bô-pá àn-tsuánn tsò?
Iau-tio̍h kha-tshiú nńg-sô-sô.
Li̍t-pún tuē-it lîn-tō,
Thian-liông nn̄g-lī tsuân-liân

食飽 閑閑 監督
夯柴 枕木
工作 正惡
清國奴

Tsia̍h-pá îng-îng teh kàm-tok,
Kiò lâng giâ-tshâ kāng tsám-bo̍k.
Kang-tsok buē tsuè tsiok tsiânn-ok,
Koh lán tshing-kok-lôo.

日本 明明
只欵 亂來
共人 減米 減菜
失敗 百姓 應該

Li̍t-pún bîng-bîng beh pāi,
Tshut ū tsí-khuán tsiah luān-lâi.
Kā-lâng kiám-bí kāng kiám-tshài,
Sit-pāi peh-sìnn kiò ing-kai.

列位 同胞
祖國
日狗 悽慘代

Lia̍t-uī tông-pau siūnn khuànn māi,
tit lán ê tsóo-kok lâi.
Li̍t-káu hāi lán tshi-tshám-tāi,
Tio̍h phah hoo bián hoo ai.

愛國 尽忠
國家 英雄
流傳 萬國 敬重
不比 日本 奸雄

Ài-kok tio̍h lâng tsīn-tiong,
Kok-ka tsiah ū tshut ing-hiông.
Liû-thuân bān-kok lâng kìng-tiōng,
Put-pí Li̍t-pún tsiah kan-hiông.

美國 有影
政治 羅唆
國家 公道
萬國 提高

Bí-kok tuì lán ū-iánn ,
khuànn lán tsìng-tī buē lo-so;
Lán ê kok-ka ū kong-tō,
Bān-kok tuì lán tsin thê-ko

日本 最後 反悔
國土 一哇
私偏 湳滲
亡國 連回

Lit-pún tsuè-āu siòng huán-hué,
Lâng kok-thóo liáu tsit-kue̍h.
I su-phian lām-sám tsuè,
Bông-kok koh suah teh liân-huê

效忠 領袖 總統
軍民 準備 反攻
光復 大陸 希望
打倒 共產 無空

Hāu-tiong líng-siù Tsiúnn Tsóng-thóng,
Kun-bîn tsún-pī beh huán-kong.
Kong-ho̍k Tāi-lio̍k ū hi-bāng,
Tánn-tó kiāng-sáng tsáu bô-khang.

日本
到者 即知 達錢
相見
命運

Li̍t-pún tsuè khì siunn ngī,
Kàu-tsia tsiat-tsai ta̍t-tsînn,
lán bián koh i sann-kìnn,
Sǹg miā-ūn tsāi thinn.

此本 敗戰 詳細
開台 國姓 一个
看了 合格
每本 三角

Tsit-pún pāi-tsiān sueh siông-sè,
Khai-tâi Kok-sìng i tsi̍t-ê,
Tshiánn lín khuà-liáu ha̍p-keh.
Muí-pún sann-kak kià lâi .

上本 
回前頁