冊名戶蠅蚊仔大戰歌
編者林有來改編
出版社竹林書局
出版年1987
篇名上本

顯示 的款式: <xml>goan5-be2</xml> 倒爿漢字 正爿台羅字 Lô-má-jī 漢字 Lô-má-jī漢字 漢字Lô-má-jī
Lô-má-jī 是
漢字是

竹林 書局 就是
即編 戶蠅蚊仔歌
只本 連續 相煞
萬項 生活 拖磨

Tik-lîm tsu-kio̍k tio̍h-sī guá,
Tsiah-pian hôo-sîn-báng-á-kua,
Tsit-pún liân-sio̍k tsuè sio-suà,
Bāng-bāng sing-ua̍h siū thua-buâ.

省乜 歌仔 趣味
袂念 先共 通知
萬項 動物
反亂

Siánn-mih kua-á huah tshù-bī,
Buē-liām sing-kā lín thong-ti,
Bān-hāng tōng-bu̍t lóng kóng khí,
ē huán-luān tsiah ū .

無論 省貨 性弟
戶蠅 蚊仔 冤家
為着 生活 關係
扣冤 大个

Bô-lūn siánn-huè ū sìng-tē,
Hôo-sîn báng-á khí uan-ke,
Uī-tio̍h sing-ua̍h ê kuan-hē,
Tsiah ē khioh-uan tuā-ê.

戶蠅 卜去 臭肉
飛去 更着 蚊仔腳
蚊仔 相打
戶蠅 交加

Hôo-sîn beh-khì tshàu-bah,
Pe-khì kinn-tio̍h báng-á-kha,
Báng-á beh kah i sio-phah,
Hôo-sîn kah i tuā kau-ka.

戶蠅 大箍把
不驚 蚊仔 一个,
蚊仔 想着 怨切
起人 冤家

Hôo-sîn khò i tuā-khoo-pé,
M̄-kiann báng-á i tsi̍t-ê,
Báng-á siūnn-tio̍h tsiok uàn-tsheh,
Khí-lâng beh kah i uan-ke.

戶蠅 目啁 大蕊
不驚 蚊仔 噴雞歸
放犬屁
蚊仔 大堆

Hôo-sîn ba̍k-tsiu tián tuā-luí,
M̄-kiann báng-á pûn-ke-kui,
thiann teh pàng-káu-phuì,
Kám kiann báng-á lâng tuā-tui.

蚊仔 飛起 一直
一困 飛去 因兜
蚊黨 巢巢到
卜掠 戶蠅 夾頭

Báng-á pe-khí it-ti̍t tsáu,
Tsi̍t-khùn pe-khì kàu in-tau,
Khì huah báng-tóng tsâu-tsâu-kàu,
Beh-lia̍h hôo-sîn lâi gia̍p-thâu.

蚊仔 歸陣
戶蠅 双手 拳頭
打死 蚊仔 耳耳哮
旦落 土腳兜

Báng-á kui-tīn pe lâi kàu,
Hôo-sîn sang-tshiú kûn-thâu,
Phah-sí báng-á hīnn-hīnn-háu,
Suà ka tàn-lo̍h thôo-kha-tau.

蚊仔 打輸 冤枉
戶蠅 武藝 能通
蚊仔 竹廣洞
一尾 鱔人王

Báng-á phah-su tsin uan-óng,
Hôo-sîn bú-gē tsin lîng-thong,
Báng-á tsáu khì Tik-kóng-tōng,
Khì tshiánn tsi̍t-bué siān-lâng-ông.

蚊仔 來到 竹廣
通報 內頭
為着 冤情 拜候
鱔大哥 透流

Báng-á lâi-kàu tik-kóng kháu,
Kiò lâng thong-pò li̍p lāi-thâu,
Uī-tio̍h uan-tsîng lâi pài-hāu,
siān-tuā-ko seh thàu-lâu.

鱔人 听着 蚊仔
戶蠅 文武 双項
行出 竹廣洞
卜去 戶蠅王

Siān-thâng thiann-tio̍h báng-á kóng,
Hôo-sîn bûn-bú sang-hāng thong,
Sio-tshuā kiânn-tshut Tik-kóng-tōng,
Beh-khì tsia̍h i hôo-sîn-ông.

戶蠅 看着 鱔尫
嘴仔 利西西
知影 - 利害
不敢 宿落來

Hôo-sîn khuànn-tio̍h siān-ang lâi,
Kiann kah tshuì-á li̍h-sai-sai,
Tsai-iánn siān- ang tshuì lī-hāi,
Pe kuân m̄-kánn hioh--lo̍h-lâi,

- 看着 戶蠅
嘴瀾 汁汁珍
戶蠅 着驚 飛緊緊
- 看着 目銀銀

Siān- ang khuànn-tio̍h i hôo-sîn,
Siūnn kah tshuì-nuā tsha̍p-tsha̍p-tin,
Hôo-sîn tio̍h-kiann pe-kín-kín,
Siān- ang khuànn-tio̍h ba̍k-gîn-gîn.

戶蠅 想着 不愿
卜甲 蚊仔 大冤
卜閣 起人
法度 恰權

Hôo-sîn siūnn-tio̍h tsin m̄-guān,
Beh-kah báng-á kiat tuā-uan,
Beh-koh khí-lâng kah i luān,
Huat-tōo tshiánn i khah-kuân.

戶蠅 卜去 蜈蚣
卜請 蜈蚣 -
帶治 厝頂 角仔蜂
只位 几十冬

Hôo-sîn beh-khì tshiánn giâ-kang,
Beh-tshiánn giâ-kang siān- ang,
Tuà-tī tshù-tíng kak-á-phāng,
Tsit-uī i tiàm kuí-tsa̍p-tang.

蜈蚣 听着 戶蠅
蚊仔 正莊
双人 行出 角仔洞
卜夾 蚊仔

Giâ-kang thiann-tio̍h hôo-sîn kóng,
Kóng i báng-á tsìng-tsong,
Sang-lâng kiânn-tshut Kak-á-tōng,
Beh-gia̍p báng-á i ê hông.

蜈蚣 腳骨 極多
三十六枝 一直
戶蠅 想了 好世
加絕 一个

Giâ-kang kha-kut ki̍k-tsē,
Sann-tsa̍p-la̍k-ki it-ti̍t ,
Hôo-sîn siūnn-liáu hó-sè,
Khì bn̄g ka-tsua̍h i tsi̍t-ê.

加絕 帶治 菜廚府
專門 塊共 軍師
計智 足成
二枝 消息 身軀

Ka-tsua̍h tuà-tī Tshài-tû-hú,
Tsuan-bûn teh-kāng tsuè kun-su.
I ê kè-tì tsiok-tsiânn ū,
Nn̄g-ki siau-sit tsāi sin-khu.

加絕 推算 錯誤
也有 一層 不服
戶蠅 約束
蜈蚣 此去 羅祿

Ka-tsua̍h tshui-sǹg tshò-ngōo,
Iā-ū tsi̍t-tsân sam put-ho̍k,
Kín hôo-sîn i iok-sok,
Giâ-kang tshú-khì ē lô-lo̍k.

蚊仔 知影 蜈蚣
仙尫
仙尫 想計 心內
赶緊 蛤仔

Báng-á tsai-iánn giâ-kang lâi,
Tsáu khì kóng hōo siān-ang tsai.
Siān-ang siūnn-kè tsāi sim-lāi,
Kuánn-kín khì tshiánn kap-á lâi,

蛤仔 帶治 田岸
蚊仔 去請 一个
若無 呆紡
卜請 蛤仔 蜈蚣

Kap-á tuà-tī tshân-huānn khang,
Báng-á khì-tshiánn i tsi̍t-lâng,
Nā-bô i lâi phái-pháng,
Beh-tshiánn kap-á phuà giâ-kang.

蛤仔 利害
蚊仔
蜈蚣 法度
尿 不敢

Kap-á huat tōo tsin lī-hāi,
Tsiong tsîng seh hōo báng-á tsai,
Giâ-kang huat-tōo guá tsai phái,
Pàng liō i tio̍h m̄-kánn lâi.

蚊仔 蛤仔
收拾 蜈蚣
蜈蚣 卜來
蛤仔 做前 走來

Báng-á khì tshiánn i kap-á,
Siu-si̍p giâ-kang i ê kha,
Giâ-kang tuà hông beh-lâi ,
Kap-á tsuè-tsîng tsáu-lâi tsa̍h.

蜈蚣 趖着 蛤仔尿
腳骨 親像
大聲 小聲 哀哀叫
歸尾 店塊 博博趙

Giâ-kang sô-tio̍h kap-á-liō,
Kha-kut tshin-tshiūnn teh sio,
Tuā-siann sè-siann ai-ai-kiò,
Kui-bué tiàm-teh pho̍k-pho̍k-tiô.

蜈蚣 腳骨 六了了
袂珍袂動 直寮寮
想着 有影 見少
戶蠅 衰梢

Giâ-kang kha-kut lak-liáu-liáu,
Buē-tín-buē-tāng ti̍t-liâu-liâu,
Siūnn-tio̍h ū-iánn tsin kiàn-siàu,
i hôo-sîn tsiah sue-siâu.

歸尾 店塊 柿柿蔡
無腳 通行 按盞
一條 親像 手錶帶
遠遠 看着 親像

Kui-bué tiàm-teh tshī-tshī-tshuah,
Bô-kha thang-kiânn àn-tsuánn thua,
Tsi̍t-tiâu tshin-tshiūnn tshiú-pió-tuà,
Hn̄g-hn̄g khuànn-tio̍h tshin-tshiūnn tsuâ.

戶蠅 飛高 看現現
蛤仔 肴仙
法度 不免
那看 蜈蚣 可連

Hôo-sîn pe-kuân khuànn-hiān-hiān,
Khuànn i kap-á khah gâu-sian,
I ê huat-tōo m̄-bián tsiàn,
Ná-khuànn giâ-kang tsin khó-liân.

蜈蚣 戶蠅
大王
帶在 青山 石峰洞
法度 靈通

Giâ-kang tio̍h hôo-sîn kóng,
kín khì tshiánn tsuâ tāi-ông,
Luà-tsāi Tshing-san Tsio̍h-hong-tōng,
I ê huat-tōo ki̍k lîng-thong.

戶蠅 隨時 起行
青山 蛇兄
代先 蛇仔子
蛇大王

Hôo-sîn suî-sî pe khí-kiânn,
Khì kàu Tshing-san kiò tsuâ-hiann,
Tāi-sing bn̄g hia tsuâ-á-kiánn,
Kóng tsuâ-tsī-ông i ê miâ.

大蛇 听着 歡喜
嘴仔 唏唏唏
腹肚 半小死
今日 有通 止飢

Tuā-tsuâ thiann-tio̍h tsin huann-hí,
Thiòng kah tshuì-á hi-hi-hi,
Pak-tóo iau kah puànn-sió-sí,
Kin-li̍t ū-thang tsí-ki.

大蛇 嘴仔 開開
蛤仔 昧昧
一隻 一嘴
奄滾 一雷

Tuā-tsuâ tshuì-á peh khui-khui,
Kap-á kiann kah ba̍k bui-bui,
Tsi̍t-tsiah hōo i tsuè tsi̍t-tshuì,
Thun lo̍h ām-kún kiat tsi̍t-luî.

蛤仔 門| 日暗
蚊仔 孝男
逐隻 青慘
蛤仔 不甘

Kap-á i li̍t-àm,
Báng-á i tsuè hàu-lâm,
Ta̍k-tsiah khàu kah tsin tshinn-tshám,
Kap-á guá m̄-kam.

蛤仔 打損
蚊仔 門| 下方
有情 捧飯
嘴仔 長長長

Kap-á tsin phah-sńg,
Báng-á li̍t khàu ē-hng,
Ū-tsîng suà phâng-pn̄g,
Khàu kah tshuì-á tn̂g-tn̂g-tn̂g.

日頭 若暗 着塊
暗暗 棹仔腳
歸身 無肉
上世 皆听 爭差

Li̍t-thâu nā-àm tio̍h-teh háu,
Ku àm-àm toh-á-kha,
Khàu kah kui-sin lóng bô-bah,
Siông-sè kai-thiann tsing-tsha.

蚊仔 想着
卜閣 去請 黃真人
冤仇 要緊
伐落 就緊 起身

Báng-á siūnn--tio̍h tsîng tio̍h tsīn,
Beh-koh khì-tshiánn N̂g-tsin-lîn,
Siūnn uan-siû khah iàu-kín,
Hua̍t-lo̍h tio̍h-kín beh khí-sin.

伐落 起行 備辨
透冥 赶到 花果山
黃蜂真人 出來
蚊仔 一番

Hua̍t-lo̍h khí-kiânn kín pī-pān,
Thàu-mî kuánn-kàu Hua-kó-san,
N̂g-phang-tsin-lîn tshut-lâi tán,
Báng-á i seh tsi̍t-huan.

黃蜂 第一 呆性弟
卜助 蚊仔 一个
起吪 蜂黨 足成
卜甲 大蛇 冤家

N̂g-phang tē-it phái-sìng-tē,
Beh-tsōo báng-á i tsi̍t-ê,
Khí-huah phang-tóng tsiok-tsiânn tsē,
Beh-kah tuā-tsuâ khí uan-ke.

加絕 推算 利害
隨時 戶蠅
蚊仔 黨派
近日 大兵

Ka-tsua̍h tshui-sǹg tsin lī-hāi,
Suî-sî kóng hōo hôo-sîn tsai,
Báng-á khì thong in tóng-phài,
Kūn-li̍t tuā-ping tio̍h ē lâi.

戶蠅 听着 加絕
黃蜂 武藝 能通
預備 套棟
卜請 省人 適當

Hôo-sîn thiann-tio̍h ka-tsua̍h kóng,
N̂g-phang bú-gē ki̍k lîng-thong,
Lán tio̍h ū-pī khah thò-tòng,
Beh-tshiánn siánn-lâng khah sik-tòng.

加絕 塊想 隨時
着去 蜘蛛
蜘蛛 后壁厝
人人 天羅師

Ka-tsua̍h teh-siūnn suî-sî ū,
Kiò i tio̍h-khì tshiánn ti-tu,
Ti-tu tuà tsāi Āu-piah-tshù,
Lâng-lâng kiò i Thian-lô-su.

天羅 地網
法術 又閣 靈通
這个 套棟
緊去 知防

I ū thian-lô kah tē-bóng,
Huat-su̍t iū-koh tsin lîng-thong,
Tio̍h tshiánn tsit-ê khah thò-tòng,
Kín-khì tshiánn i lâi ti-hông.

戶蠅 閣再 一擺
先生
不知 所在
倒位

Hôo-sîn koh-tsài bn̄g tsi̍t-páinn,
Sian-sinn koh kóng guá tsai.
M̄-tsai i tuà siánn sóo-tsāi,
Kiò guá tó-uī tshiánn i lâi.

加絕 即共 開口
厝後郊
不管 倒位
有時 帶人 厝角頭

Ka-tsua̍h tsiah-kā i khai-kháu,
I tiàm lâng tshù-āu-kau,
M̄-kuán tó-uī i ē kàu,
Ū-sî tuà-lâng tshù-kak-thâu.

戶蠅 隨時 起行
蜘蛛
蚊仔 拼命
黃蜂 出名

Hôo-sîn suî-sî tio̍h khí-kiânn,
Khì kàu kóng hōo ti-tu thiann,
Báng-á beh kah i piànn-miā,
Khì tshiánn n̂g-phang kài tshut-miâ.

蜘蛛 听着 戶蠅
黃蜂 戰術 靈通
法度 套棟
身軀 一点

Ti-tu thiann-tio̍h hôo-sîn kóng,
N̂g-phang tsiàn-su̍t ki̍k lîng-thong,
I ê huat-tōo ki̍k thò-tòng,
Sin-khu i tuà tsi̍t-tiám hông.

戶蠅 听着 只號
好嘴 治塊 蜘蛛
汝着 來去
野無 驚了

Hôo-sîn thiann-tio̍h tsit-hō ,
Hó-tshuì tī-teh kiû ti-tu,
Lí-tio̍h lâi-khì tsuè guá tsú,
Iá-bô kiann-liáu khì thâi su.

蜘蛛 娘娘 講起
身軀 放糸
天羅 地網 完備
千軍 萬馬 拘除

Ti-tu niû-niû tsiah kóng-khí,
Guá ê sin-khu ē pàng-si,
Thian-lô tē-bóng tshòng uân-pī,
Tshian-kun bān-má tsīn khu-tî,

蜘蛛 計智
人人 施娘娘
製成 陰陽 天羅帳
不驚 蚊仔 主張

Ti-tu kè-tì ki̍k gâu siūnn,
Lâng-lâng kiò i Si-niû-niû,
Tsuè-sîng im-iông thian-lô-tiùnn,
M̄-kiann báng-á gâu tsú-tiunn.

黃蜂 只日 出陣
冤家 蚊仔 戶蠅
戶蠅 看着 青秤
黃蜂 相打 認真

N̂g-phang tsit-li̍t tsio tshut-tīn,
Uan-ke báng-á kah hôo-sîn,
Hôo-sîn khuànn-tio̍h ē tshinn-tshìn,
N̂g-phang sio-phah kài līn-tsin.

黃蜂 歸陣 巢巢到
蜘蛛 厝角頭
黃蜂 着驚 想卜
天網 地網 四過

N̂g-phang kui-tīn tsâu-tsâu-kàu,
Ti-tu bāng tsāi tshù-kak-thâu,
N̂g-phang tio̍h-kiann siūnn-beh tsáu,
Thian-lô tē-bóng sì-kè pau.

黃蜂 着驚 袂離
飛去 蜘蛛糸
想卜 脫身 袂去
蜘蛛 翻身

N̂g-phang tio̍h-kiann tsáu buē-lī,
Pe-khì kinn tio̍h ti-tu-si,
Siūnn-beh thuat-sin tsáu buē-khì,
Ti-tu huan-sin beh lia̍h i.

蜘蛛 翻身
真人 梅花針
娘娘 冲毒 青慘
不敢 青紅

Ti-tu huan-sin tio̍h ka lám,
Tsin-lîn àm pàng muî-hue-tsam,
Niû-niû tiòng-to̍k tsiânn tshinn-tshám,
M̄-kánn ka lia̍h bīn tshinn-âng.

中本 
回前頁