冊名戶蠅蚊仔大戰歌
編者林有來改編
出版社竹林書局
出版年1987
篇名中本

顯示 的款式: <xml>goan5-be2</xml> 倒爿漢字 正爿台羅字 Lô-má-jī 漢字 Lô-má-jī漢字 漢字Lô-má-jī
Lô-má-jī 是
漢字是

真人 毒鎗 利害
娘娘 喜時 不知
好得 無死 加再
沖毒 腸肚 大聲

Tsin-lîn to̍k-tshiunn ki̍k lī-hāi,
Niû-niû hit-sî lóng m̄-tsai,
Hó-tit bô-sí siōng ka-tsài,
Tiòng-to̍k tn̂g-tōo tuā-siann ai.

蜘蛛 袂死
着驚 不敢
身軀 暗器
娘娘 十分 張池

Ti-tu tōo tuā buē-sí,
Tio̍h-kiann m̄-kánn khì i,
Tsai i sin-khu ū àm-khì,
Niû-niû tsa̍p-hun teh tiunn-tî.

蚊仔 知影 呆代
真人 有去 返來
條在 蜘蛛 網內
逐日 大聲 小聲

Báng-á tsai-iánn phái-tāi,
Tsin-lîn ū-khì tńg--lâi,
Tiâu-tsāi ti-tu ê bāng-lāi,
Ta̍k-li̍t tuā-siann suè-siann ai.

蚊仔 再去 田嬰
田嬰 出戰 大旗
田嬰 即共 廣起

Báng-á tsài-khì kiò tshân-inn,
Tshân-inn tshut-tsiàn giâ tuā-kî,
Tshân-inn tsiah-kā i kóng-khí,
Guá khì ū ún sinn.

田嬰 着驚 不敢
蚊仔
看覓
省人 安排

Tshân-inn tio̍h-kiann m̄-kánn lâi,
Báng-á tsiong tsîng kóng i tsai,
guá siūnn khuànn-bāi,
Beh tshiánn siánn-lâng lâi an-pâi.

田嬰 指示
去請 蟬先生
大蟬 帶治 樹林寺
赶緊

Tshân-inn tio̍h i tsí-sī,
tio̍h khì-tshiánn Siân--sian-sinn,
Tuā-siân tuà-tī Tshiū-nâ-sī,
tann kuánn-kín khì tshiánn i.

蚊仔 受氣
想卜 閣去 肚猿
肚猿 帶治 空仔口
蚊仔 隨時 因兜

Báng-á siū-khì tsuè i tsáu,
Siūnn-beh koh-khì tshiánn tōo-kâu,
Tōo-kâu tuà-tī Khang-á-kháu,
Báng-á suî-sî khì in-tau.

肚猿 無法度
蜘蛛 老江湖
這號 陣圖 難得
空中

Tōo-kâu kóng i bô-huat-tōo,
Ti-tu sǹg lāu-kang-ôo,
Tsit-hō tīn-tôo lân-tit phòo,
I tsāi khong-tiong guá tsāi thôo.

肚猿 不敢
蚊仔 姑玳
水府 石洞
蚊仔 卜去

Tōo-kâu ka kóng m̄-kánn lâi,
Báng-á tsáu khì tshiánn koo-tai,
I tuà Tsuí-hú tsio̍h-tōng lāi,
Báng-á beh-khì tshiánn i lâi.

蚊仔 姑玳府
卜請 姑玳 軍師
姑玳 几句
無法度 蜘蛛

Báng-á khì kàu Koo-tai-hú,
Beh-tshiánn koo-tai tsuè kun-su,
Koo-tai i kóng kuí-kù,
Guá bô-huat-tōo lia̍h ti-tu.

蚊仔 想着 有影
戶架 樹頂 上好
因為 戶蠅 不正
今日 大輸營

Báng-á siūnn-tio̍h ū-iánn,
Hōo-kê tshiū-tíng siōng-hó tshiánn,
In-uī hôo-sîn tsuè put-tsiànn,
Kin-li̍t beh kai tuā-su-iânn.

戶架 就共 廣起
小弟
老樟茲
府中 無治

Hōo-kê tio̍h-kā i kóng-khí,
tann khì tshiánn gún sió-tī,
Guá miâ kiò lāu-tsiunn-tsî,
Li̍t tsāi hú-tiong àm bô-tī.


戶架 做事 何徒
別人 套棟
只个 成功

Kiò guá sàng bah khì tshī hóo,
Hōo-kê tsuè-sū tsin hôo-tôo,
Tio̍h tshiánn pa̍t-lâng khah thò-tòng,
Tsit-ê khì ún sîng-kong.

蚊仔 草猿府
因厝 山崑崙
草猿 几句
去請 姉夫

Báng-á tsáu khì Tsháu-kâu-hú,
In-tshù tuà tsāi Suann-khun-lûn,
Tsháu-kâu i kóng kuí-kù,
tio̍h khì-tshiánn gún tsí-hu.

身軀 二枝 吾梅刺
通人 看着
頭殼 紅記記
姉夫 外號

Sin-khu nn̄g-ki gôo-muî-tshì,
Thong-lâng khuànn-tio̍h to kiann i,
Gún tsí thâu-khak âng-kì-kì,
Tsí-hu guā-hō kiò

祖傳 吾梅刺
而后 死了
寶貝 上起
軟軟 半糸

Tsóo-thuân hōo i gôo-muî-tshì,
Lî-hiō sí-liáu thuân hōo i,
Pó-puè i o̍h siōng-khí,
Khuànn nńg-nńg puànn-si.

蚊仔 听着 草猿
去請 草耳
卜破 天羅 地網
着請 成功

Báng-á thiann-tio̍h tsháu-kâu kóng,
Kiò i khì-tshiánn tsháu-ní kong,
Beh-phuà thian-lô kah tē-bóng,
Tio̍h-tshiánn i lâi ún sîng-kong.

蚊仔 草耳
蜘蛛精
蜘蛛 法術 萬項
別人 請來 允營

Báng-á kóng hōo tsháu-ní thiann,
Tshiánn khì siu ti-tu-tsiann,
Ti-tu huat-su̍t bān-hāng kiānn,
Pa̍t-lâng tshiánn--lâi ún-iânn.

蚊仔 知影 呆紡
塊求 草耳 相共
草耳 未崁 歸暗
恰苦 幫忙

Báng-á tsai-iánn phái-pháng,
Teh-kiû tsháu-ní tàu sann-kāng,
Tsháu-ní bē-kham kiû kui-àm,
Khah-khóo tàu pang-bâng.

卜破 陰陽 天羅帳
通好 施娘娘
卜破 天羅 地網陣
崑崙 門人

Beh-phuà im-iông thian-lô-tiùnn,
Thang-hó suà lia̍h Si-niû-niû,
Beh-phuà thian-lô tē-bóng-tīn,
Tio̍h tsiūnn Khun-lûn tshiánn bûn-lîn.

崑崙
白鶴洞 師弟
白鶴 先師 廣起
戶蠅 蚊仔 交邊

Lâi kàu Khun-lûn tio̍h li̍p khì,
Pe̍h-ho̍h-tōng tiong tshiánn su-tī,
Pe̍h-ho̍h sian-su tsiah kóng-khí,
Hôo-sîn báng-á khí kau-pinn.

白鶴 閣去 孔雀洞
鶴鈞 老師 仙翁
鳳凰 一黨
鴛鴦 水鴨 相逢

Pe̍h-ho̍h koh-khì Khóng-tshiok-tōng,
Ho̍h-kun lāu-su tsuè sian-ong,
Hōng-hông ìnn tsi̍p tsuè tsi̍t-tóng,
Uan-iunn tsuí-ah lâi siong-hông.

老龜 戰鼓
石降 打鵠 粗粗
水蛙 腹大 袂行路
一步 歸埔

Lāu-ku i khì phāinn tsiàn-kóo,
Tsio̍h-kàng phah-khok phuê tshoo-tshoo,
Tsuí-ke tōo-tuā buē-kiânn-lōo,
Thiàu hn̄g tsi̍t-pōo sīm kui-poo.

蝴蝶 本是 查某
影戲 紅姑
有學 劍光 法度
雌霞 門徒

Ôo-tia̍p pún-sī suí tsa-bóo,
Iánn-hì i tsuè âng-koo,
Ū-o̍h kiàm-kong ê huat-tōo,
Sím tshu-hâ ê bûn-tôo.

就点 烏鴉 通報
門|着 一隻 筆羅
代志 驚了 不好
煞閣 斷着 蜜婆

Tio̍h-tiám oo-a khì thong-pò,
Tú-tio̍h tsi̍t-tsiah phuà pit-lô,
Tāi-tsì kiann-liáu tsuè m̄-hó,
Suah-koh tn̄g-tio̍h i bi̍t-pô.

加走 腳手
伐落 水底 [水左] [水右]phing5-phong5-
好塊 燕仔
那無 性命 着休

Ka-tsáu khò i kha-tshiú,
Pua̍h-lo̍h tsuí-té [水左] [水右]phing5-phong5-siû,
Hó-teh ìnn-á tsáu khì kiù,
Nā-bô sìnn-miā i tio̍h-hiu.

目虱 界肴 臭屁
毛蟹 上肴 雞歸
嘴瀾 不時 湳滲
火金姑 轆墜

Ba̍k-sat kài-gâu pàng tshàu-phuì,
Môo-hē siōng-gâu pûn ke-kui,
Tshuì-nuā put-sî lām-sám suî,
Hōo hé-kim-koo kai lak-sui.

鳥鼠 第一 計智
偷咬 蜘蛛 戰書
天羅 地網 八卦
實在 難得

Niáu-tshí tē-it kè-tì,
Thau-kā ti-tu ê tsiàn-si,
Thian-lô tē-bóng Pat-kuà khí,
Si̍t-tsāi lân-tit lâi phuà i.

蝙蝠 計智 界好
走去 蜜婆
蚊仔 着驚 返倒
鴛鴦 廣和

Pian-hok kè-tì siōng kài-hó,
I tsiah tsáu-khì bi̍t-pô,
Báng-á tio̍h-kiann tsáu tńg-tò,
tit uan-iunn lâi kóng-hô.

烏秋 治塊 大將
黃卿 相打 第一
着是 粉鳥 有量
点着 孤不章

Oo-tshiu tī-teh tsuè tāi-tsiòng,
N̂g-phang sio-phah tē-it hiông,
Tio̍h-sī hún-tsiáu siōng ū-liōng,
Hōo i tiám-tio̍h koo-put-tsiong.

貓葉 高飛 科風
門|斷 一隻 大鳳凰
花眉 無信
就是 粟鳥 大戇

Bā-hio̍h kuân-pe teh kho-hong,
Tú-tn̄g tsi̍t-tsiah tuā-hōng-hông,
Hue-bî m̄-sìn i lâi kóng,
Tio̍h-sī tshik-tsiáu siōng tuā-gōng.

白鶴 仙師 想計
去請 太乙 一个
即点 蠟里 串地
獨角金龜 鐵叉

Pe̍h-ho̍h sian-su gâu siūnn-kè,
Khì-tshiánn Thài-it i tsi̍t-ê,
Tsiah-tiám lâ-lí khì tsǹg-tē,
To̍k-kak-kim-ku giâ thih-tshe.

鶯哥 去借 巴蕉扇
卜破 只陣 目一目+爾bak8-tsit8-nih
大鵬 飛天
孔雀 親像 順風耳

Ing-ko khì-tsioh pa-tsiau-sìnn,
Beh-phuà tsit-tīn 目一目+爾bak8-tsit8-nih,
Tāi-phîng khò i gâu pe-thinn,
Khóng-tshiok tshin-tshiūnn Sūn-hong-ní.

燕仔 上肴
南洋 大海
老君 無目地
而後 即命 子牙

Ìnn-á tián i siōng-gâu pe,
Lâm-iûnn tuā-hái pe ē ,
Nóo-kun khuànn i bô-ba̍k-tē,
Lî-āu tsiah-bīng Khiunn Tsú-gê.

元始天尊 做正
老君 分明
飛天 串地 無路用
天羅地網 生成

Guân-sí-thian-tsun lâi tsuè-tsìng,
Teh Nóo-kun seh hun-bîng,
Pe-thinn tsǹg-tē bô-lōo-īng,
Thian-lô-tē-bóng thinn sinn-sîng.

天羅 地網 八卦
銅墻 鐵壁 一般年
飛天 串地
着用 法度

Thian-lô tē-bóng Pat-kuà khí,
Tâng-tshiûnn thih-piah it-puann-nî,
Pe-thinn tsǹg-tē tsáu buē khì,
Tio̍h-īng huat-tōo lâi phuà i.

蜘蛛 不是 小可人
道倖 算來 五千冬
卜破 蜘蛛網
着点 門徒 相幫

Ti-tu m̄-sī sió-khuá-lâng,
Tō-hīng sǹg--lâi gōo-tshing-tang,
Beh-phuà i ê ti-tu-bāng,
Tio̍h-tiám bûn-tôo tàu sann-pang.

白象 一條 仙索
月兔 二枝刀
老猿 腳手
上天 仙桃

Pe̍h-tshiūnn tsi̍t-tiâu khún sian-soh,
Gua̍t-thòo thâu tshah nn̄g-ki-to,
Lāu-kâu tián i kha-tshiú ,
I ē tsiūnn-thinn thau sian-thô.

烏貓 本成 格水
烏狗 嘴開開
赤牛 做鬼
條件 袂和 釵開

Oo-niau pún-tsiânn ài kik-suí,
Oo-káu khuànn kah tshuì-khui-khui,
Kiò i tshiah-gû lâi tsuè-kuí,
Tiâu-kiānn buē-hô tsiah tshe-khui.

閣点 黃貓 翻天印
姜仔 氣人
煞点 瀧猿 頭陣
狐狸 凡塵

Koh-tiám n̂g-niau huan-thian-ìn,
Khiunn-á kah i kik khì-lîn,
Suà-tiám lîng-kâu tu thâu-tīn,
Hôo-lî i huân-tîn.

白頭鵠仔 憑段
真人 仙山
代志 到者 不願
卜閣 起人 大冤

Pe̍h-thâu-khok-á kài pîn-tuānn,
Tsin-lîn kiò i sian-suann,
Tāi-tsì kàu-tsia tsiok m̄-guān,
Beh-koh khí-lâng kiat tuā-uan.

加走 飛身 陣內
東門
娘娘 法術 利害
加走 八卦台

Ka-tsáu pe-sin li̍p tīn-lāi,
Tio̍h tuì Tang-mn̂g phah lâi,
Niû-niû huat-su̍t ki̍k lī-hāi,
Ka-tsáu khàm tsāi Pat-kuà-tâi.

___應作鷹,鷹仔虎

___應作鷹,鷹仔虎

翻筋斗.

翻筋斗.

青爛 即去 火鏡
協力 卜收 蜘蛛精
蠟里 鑽地 不知影
汶鼠 通行

Tshinn-luā tsiah-khì tsioh hé-kiànn,
Hia̍p-li̍k beh-siu ti-tu-tsiann,
Lâ-lí tsǹg-tē m̄-tsai-iánn,
Bùn-tshí tshuē lōo thang-kiânn.

蜘蛛 看着 汶地鼠
天羅
好得 門|着 蠟里
鑽地 逃生

Ti-tu khuànn-tio̍h bùn-tē-tshí,
Tshiú the̍h thian-lô lâi khàm i,
Hó-tit tú-tio̍h i lâ-lí,
Tsio i tsǹg-tē khì tô-sinn.

蜘蛛 串地
地網 放落 土腳兜
真言 咒語 了後
土腳 變成 石頭

Ti-tu khuànn i tsǹg-tē tsáu,
Tē-bóng pàng-lo̍h thôo-kha-tau,
Tsin-giân tsiù-gú liām liáu-āu,
Thôo-kha piàn-tsiânn thih tsio̍h-thâu.

喜拵 卜走 無路
崁落 八卦爐
神兵 神將 治塊
掌豆成兵 老江湖

Hit-tsūn beh-tsáu tsáu bô-lōo,
Hōo i khàm-lo̍h Pat-kuà-lôo,
Sîn-ping sîn-tsiòng tī-teh kòo,
Tsióng-tāu-sîng-ping lāu-kang-ôo.

金龜 赶緊 到位
三粒 掌心雷
蜘蛛 叭開
三粒 一堆

Kim-ku kuánn-kín lâi kàu-uī,
Liân phah sann-lia̍p tsóng-sim-luî,
Khì hōo ti-tu tshuì peh-khui,
Sann-lia̍p thun tsuè kap tsi̍t-tui.

上本  下本 
回前頁