冊名戶蠅蚊仔大戰歌
編者林有來改編
出版社竹林書局
出版年1987
篇名下本

顯示 的款式: <xml>goan5-be2</xml> 倒爿漢字 正爿台羅字 Lô-má-jī 漢字 Lô-má-jī漢字 漢字Lô-má-jī
Lô-má-jī 是
漢字是

燕仔 看了 套棟
隨時 吐出 白劍光
蜘蛛 一派 空洞
十分 知防

Ìnn-á khuànn-liáu thò-tòng,
Suî-sî thòo-tshut pe̍h-kiàm-kong,
Ti-tu tsi̍t-phài sǹg Khong-tōng,
I ū tsa̍p-hun teh ti-hông,

蜘蛛 放出 青光劍
劍尾
兩平 劍光 金閃閃
切斷 碎塩塩

Ti-tu pàng-tshut tshinn-kong-kiàm,
I ê kiàm-bué khah tsiam,
Nn̄g-pîng kiàm-kong kim-siám-siám,
Hōo i tshiat-tn̄g tshuì-iâm-iâm.

白光 切斷
劍肉
闘營 倒返
門|着 草耳 陣門

Pe̍h-kong suah hōo i tshiat-tn̄g,
Tshinn ê kiàm-bah ū khah tn̂g,
Tàu-iânn kiàm koh siu tò-tńg,
Tú-tio̍h tsháu-ní li̍p tīn-mn̂g.

草耳 接陣
二枝 鐵尺 丈外長
見面 隨時 倒返
蜘蛛 腳倉

Tsháu-ní tsiap-tīn i bn̄g,
Nn̄g-ki thih-tshioh tn̄g-guā-tn̂g,
Kìnn-bīn suî-sî thiàu tò-tńg,
Beh sut ti-tu ê kha-tshng.

蜘蛛 看着 暗器
世間 二枝
都是 案仔 吾梅刺
娘娘 十分 張池

Ti-tu khuànn-tio̍h i àm-khì,
Sè-kan ū tsit nn̄g-ki,
To-sī at-á gôo-muî-tshì,
Niû-niû tsa̍p-hun teh tiunn-tî.

蜘蛛 乾坤袋
四句 咒語 不免
收落 袋仔底
無人 一个

Ti-tu tshiú the̍h khiân-khun-tē,
Sì-kù tsiù-gú m̄-bián ke,
Hōo i siu-lo̍h tē-á-té,
Bô-lâng thang kiù i tsi̍t-ê.

大蟬 知影 走來
去報 烏秋 來葉
計智 可惜
乾坤寶袋

Tuā-siân tsai-iánn tsáu-lâi kiò,
Khì-pò oo-tshiu kah lāi-hio̍h,
Siūnn kè-tì tsin khó-sioh,
Khiân-khun-pó-tē thau buē tio̍h.

鳥鼠 乾坤袋
石降 水蛙
石降 鵠仔 三下
三更 偷提

Niáu-tshí beh khiân-khun-tē,
Khì tsio tsio̍h-kàng kah tsuí-ke,
Tsio̍h-kàng khok-á phah sann-ē,
Sann-kinn beh i thau-the̍h.

鳥鼠 陣內
壁空 無人知
蜘蛛 娘娘 利害
知影 鳥鼠

Niáu-tshí i beh li̍p tīn-lāi,
Tsǹg tuì piah-khang bô-lâng-tsai,
Ti-tu niû-niû tsin lī-hāi,
Tsai-iánn niáu-tshí tsǹg li̍p lâi.

娘娘 天羅網
鳥鼠 隨時
珍動
大聲 治塊 救人

Niû-niû tshiú the̍h thian-lô-bāng,
Niáu-tshí suî-sî tsáu khang,
Hōo i khàm lo̍h buē tín-tāng,
Tuā-siann tī-teh huah kiù-lâng.

塊着 舌舌叫
娘娘
鳥鼠 可惜
後來 好得 來葉

Hōo i teh--tio̍h tsi̍h-tsi̍h-kiò,
Niû-niû khuànn i tsuân tio̍h,
Niáu-tshí lâi su tsin khó-sioh,
Āu--lâi hó-tit i lāi-hio̍h.

來葉
崑崙 山頭
好得 天尊
野無 袂得 因兜

Lāi-hio̍h lâi ka giap teh tsáu,
Tsáu kàu Khun-lûn ê suann-thâu,
Hó-tit Thian-tsun kuánn lâi kàu,
Iá-bô buē-tit tńg in-tau.

鱔魚 觀星宿
蜘蛛 性命
亦有 救星
大蛇 理由

Siān-hî i khì kuan-sing-siù,
Ti-tu sìnn-miā buē kai hiu,
Ia̍h-ū kiù-tshinn thang lâi kiù,
Lâi tuā-tsuâ seh lí-iû.

大蛇 吐出 烟霧
毒氣 卜傷 蜘蛛
蜘蛛 河光 本成
毒光 身軀

Tuā-tsuâ thòo-tshut to̍k ian-bū,
To̍k-khì beh-siong i ti-tu,
Ti-tu hô-kong pún-tsiânn ū,
To̍k-kong buē i sin-khu.

蝴蝶 夯頭 觀望
三枝 紅劍光
卜傷 蜘蛛 妖黨
大蛇 威風

Ôo-tia̍p gia̍h-thâu teh kuan-bōng,
Liân pàng sann-ki âng-kiàm-kong,
Beh-siong ti-tu in iau-tóng,
Lâi tsōo tuā-tsuâ ê ui-hong.

蜘蛛 護身鏡
劍光 知影
蝴蝶 想卜 生命
無路 通好

Ti-tu i ū hōo-sin-kiànn,
Kiàm-kong sing tsai-iánn,
Ôo-tia̍p siūnn-beh kòo sìnn-miā,
Beh tsáu bô-lōo thang-hó kiânn.

娘娘 發起 乾坤袋
收收 一下
蝴蝶 看了 不是
收返 回家

Niû-niû huat-khí khiân-khun-tē,
Tsiong kiàm siu-siu tsuè tsi̍t-ē,
Ôo-tia̍p khuànn-liáu m̄-sī ,
Tsiong kiàm siu-tńg kín huê-ke.

田嬰 做人 鐵齒
仙師 戰旗
崑崙 正派 大字
空洞 喜平 知枝

Tshân-inn tsuè-lâng siōng thih-khí,
Sian-su kiò i giâ tsiàn-kî,
Khun-lûn tsiànn-phài tuā-lī,
Khong-tông hit-pîng tsai-ki.

空洞 野蠻
邪法 劍光
寶貝 也是 套棟
移山 倒海 件件

Khong-tông i ū iá-bân tóng,
Ū o̍h siâ-huat ê kiàm-kong,
Pó-puè iā-sī ki̍k thò-tòng,
Î-san tó-hái kiānn-kiānn thong.

崑崙 劍仙 白鶴
相刣
孔雀 寶貝 真好
仙家 法術 不是

Khun-lûn kiàm-sian pe̍h-ho̍h,
Sio-thâi i bián īng to,
Khóng-tshiok pó-puè tsin-hó,
Sian-ka huat-su̍t m̄-sī .

水牛 腸肚 大桶
鹿駝 練成 金光枋
打破 蜘蛛網
連打 三下 無彩工

Tsuí-gû tn̂g-tōo siōng tuā-tháng,
Lo̍k-tô liān-sîng kim-kong-pāng,
Beh lâi phah-phuà ti-tu-bāng,
Liân-phah sann-ē bô-tshái-kang.

蜘蛛 法術 逐項
五粒 定光珠
鹿駝 不知
杯龜

Ti-tu huat-su̍t ta̍k-hāng ū,
Liān sîng gōo-lia̍p tīng-kong-tsu,
Lo̍k-tô m̄-tsai kah i tu,
Hōo i phah khah suah khiau-ku.

烏貓 上肴
蜘蛛 眉頭
打着 哀哀哮
一隻 不成猿

Oo-niau khò i siōng-gâu tsáu,
Beh ti-tu ê bâi-thâu,
Hōo i phah--tio̍h ai-ai-háu,
Tsi̍t-tsiah tann suah m̄-tsiânn-kâu.

水蛙 蜘蛛網
戶蠅 毒蟲
逐隻 大肚桶
袂行 一圓 死人

Tsuí-ke beh phuà ti-tu-bāng,
Hôo-sîn tsiah khì pàng to̍k-thâng,
Tsia̍h liáu ta̍k-tsiah tuā-tōo-tháng,
Buē-kiânn tsi̍t-khoo sí-lâng.

灶雞 入陣 青慘
蜘蛛 八卦網

___
錢鼠 拔落 地陷
身軀 不時 淡淡淡

Tsàu-ke li̍p-tīn tsiânn tshinn-tshám,
Tiâu tsāi ti-tu Pat-kuà-bāng,

___
Tsînn-tshí pua̍h-lo̍h tsāi tē-hām,
Sin-khu put-sî tâm-tâm-tâm.

狐狸 大汗
墻圍 也敢
現時 一半
拵死 八卦山

Hôo-lî khò i bué tuā-kuānn,
Khah kuân tshiûnn-uî iā-kánn puânn,
Hiān-sî bué suah tshun tsi̍t-puànn,
Tshûn-sí thiàu tsiūnn Pat-kuà-suann.

雞工 含含叫
望冬 見面 朴朴趙
雞子 一直
也無 看着 來葉

Ke-kang lâi kàu kâm-kâm-kiò,
Bāng-tang kìnn-bīn pho̍k-pho̍k-tiô,
Ke-kiánn tuì it-ti̍t khioh,
Iā-bô khuànn-tio̍h i lāi-hio̍h.

番工 出聲
鴨母 不達
陣圖 省款
門|着 地牛 有力

Huan-kang tshut-siann teh huah sat,
Ah-bó thâi su huah m̄-ta̍t,
Tīn-tôo siánn-khuán lâng bat,
Tú-tio̍h tē-gû siōng ū-la̍t.

老猿 目啁 利害
省乜 機關
中門 陣內
娘娘 相刣

Lāu-kâu ba̍k-tsiu siōng lī-hāi,
Siánn-mih ki-kuan khuànn ē tsai,
I tuì tiong-mn̂g li̍p tīn-lāi,
Beh kah niû-niû i sio-thâi.

娘娘 看着 受氣
老猿 畜生
入陣 送死
佛藤

Niû-niû khuànn--tio̍h tuā siū-khì,
Tuā lāu-kâu thik-sinn,
kánn li̍p-tīn lâi sàng-sí,
Tshiú gia̍h hu̍t-tîn lâi phah i.

大聖 悟空
入陣 接戰 知防
目啁 不是
菩薩祖師 道童

Kâu tāi-sìng Sun Ngōo-khong,
Li̍p-tīn tsiap-tsiàn ū ti-hông,
Kâu ê ba̍k-tsiu m̄-sī gōng,
Phôo-sat-tsóo-su ê tō-tông.

目啁 兮曉
蜘蛛 本是 糸線妖
寶貝 巧妙
風火 棟袂朝

Kâu ê ba̍k-tsiu khuànn ē-hiáu,
Ti-tu pún-sī si-suànn-iau,
I ê pó-puè ki̍k khá-biāu,
Hong-hé i tio̍h tòng-buē-tiâu.

着請 風火 破陣
也無 難得
也着 寶貝 要緊
能得 收陰 糸線神

Tio̍h-tshiánn hong-hé lâi phuà-tīn,
Iah-bô lân-tit lia̍h i sin,
Iā-tio̍h pó-puè tuā iàu-kín,
Ē-tit siu-im si-suànn-sîn.

蜘蛛
無線 蜘蛛 就袂
東洋 大海 袂得
双領

Ti-tu kiann hong kah ,
Bô-suànn ti-tu tio̍h-buē pe,
Tang-iûnn tuā-hái buē-tit ,
Khuànn i kám ū sang-líng phê.

門人 五門
上下 烏白蛇
戶蠅 柿柿蔡
娘娘

Bûn-lîn ho̍k tsāi ngóo-mn̂g guā,
Siōng-hā koh ū oo-pe̍h-tsuâ,
Hôo-sîn kiann kah tshī-tshī-tshuah,
Niû-niû ū ún ua̍h.

肥力 一枝 巴蕉扇
大風
戶架 吪聲 哇哇死
蜘蛛 性命

Puî-li̍k tsi̍t-ki pa-tsiau-sìnn,
Ia̍t tio̍h tuā-hong kún tsiūnn thinn,
Hōo-kê huah-siann ke̍h-ke̍h-sí,
Ti-tu sìnn-miā kánn lân î.

真人 發起 神火箭
九隻 火獅 青青青
好得 娘娘
燒斷 蜘蛛糸

Tsin-lîn huat-khí sîn-hé-tsìnn,
Káu-tsiah hé-sai tshinn-tshinn-tshinn,
Hó-tit niû-niû tsáu ū ,
Hōo i sio-tn̄g ti-tu-si.

蜘蛛 着驚
走甲 袂行
身軀 乾坤袋
第一 利害 只个

Ti-tu tio̍h-kiann tsáu lo̍h ,
Tsáu-kah buē-kiânn tsuè káu ,
Sin-khu ū tuà khiân-khun-tē,
Tē-it lī-hāi tsit-ê.

鳳凰 發起 七星劍
連煞 二枝 相簾
娘娘 性命 危險
恰險 挑油 石尖

Hōng-hông huat-khí tshit-tshinn-kiàm,
Liân-suà nn̄g-ki kik sio-liâm,
Niû-niû sìnn-miā tsin guî-hiám,
Khah-hiám tann-iû tsio̍h-tsiam.

烏貓 烏狗 狐狸
寶劍 四五枝
逐枝 白薛薛
協力 蜘蛛精

Oo-niau oo-káu kah hôo-lî,
Pó-kiàm liân pàng sì-gōo-ki,
Ta̍k-ki ê kiàm pe̍h-sih-sih,
Hia̍p-li̍k beh siu ti-tu-tsinn.

蜘蛛 發起 乾坤罩
各人 寶貝 真肴
好得 真人 尾後
發起 太極 雲頭

Ti-tu huat-khí khiân-khun-tàu,
Kok-lâng pó-puè sǹg tsin-gâu,
Hó-tit tsin-lîn bué-āu,
Huat-khí thài-ki̍k tsāi hûn-thâu.

老祖 發起 通天手
乾坤 寶袋
師父
性命 險險 着煞

Nóo-tsóo huat-khí thong-thian-tshiú,
Khiân-khun pó-tē i siu,
in su-hū tsáu lâi kiù,
Sìnn-miā hiám-hiám tio̍h-suah hiu.

蜘蛛 師父 飛糸
喜日 閑遊 遙池
看着 門徒 險險死
下凡 赶緊

Ti-tu su-hū Pe-si,
Hit-li̍t hân-iû tshut iâu-tî,
Khuànn-tio̍h bûn-tôo hiám-hiám-sí,
Hā-huân kuánn-kín lâi kiù i.

好得 師父 改救
性命 着休
飛糸 道友
門徒 加治

Hó-tit su-hū lâi kái-kiù,
sìnn-miā i tio̍h-hiu,
Pe-si teh kiû tsìng tō-iú,
Bûn-tôo i beh ka-tī siu.

正人 同情 師父
飛糸 蜘蛛
正仙 回返 逍遙府
仙家 道友 仁慈

Tsìng-lâng tông-tsîng in su-hū,
Pe-si tsiah lâi siu ti-tu,
Tsìng-sian huê-tńg Siau-iâu-hú,
Sian-ka tō-iú ki̍k lîn-tsû.

只本 歌仔 希罕
內中 獸名 歸千項
不是 古書 也無
動物

Tsit-pún kua-á tsin hi-hán,
Lāi-tiong siū-miâ kui-tshing-hāng,
M̄-sī kóo-si iā-bô thuân,
Tsuân kóng tōng-bu̍t kóng lâng.

中本 
回前頁