冊名新刊臺灣陳辦歌
編者未知
出版社未知
出版年1833?
篇名全本

顯示 的款式: <xml>goan5-be2</xml> 倒爿漢字 正爿台羅字 Lô-má-jī 漢字 Lô-má-jī漢字 漢字Lô-má-jī
Lô-má-jī 是
漢字是

歌詩
正是 加義 崙仔 人氏
一位
平生 凨流 朋友

Thiann tshiùnn sin pian tsi̍t kua-si,
Tsiànn-sī Ka-gī Lūn-á jîn-sī,
Tsi̍t-uī sìnn Tân miâ Pān hiann,
Pîng-sing hong-liû kiat pîng-iú.

粵庄 牛牯
庄老 呌着
客仔 牛肉
活牛 出世

Uat-tsng khan i ê gû-kóo,
Tsng-ló kiò-tio̍h hîng i,
Kheh-á tiō tshiánn tsia̍h gû-bah,
beh ua̍h-gû tsài tshut-sì,

老天 一時 主意
回家 問着
人人 着驚
一時 受氣 沖起天

Ló-hu tsi̍t-sî ū tsú-ì,
Huê-ka mn̄g-tio̍h Tân Pān hiann,
Tsiang Tsuânn lâng-lâng siū tio̍h-kiann,
Tsi̍t-sî siū-khì tshiong-khí-thinn.

招集 人馬 客庄
双溪 客仔 驚惶惶
請出 縂理 主意
整頓 器械 妻兒

Tsio-tsi̍p jîn-má kong kheh-tsng,
Siang-khe kheh-á kiann-hiânn-hiânn,
Tshiánn-tshut tsóng-lí lâi tsú-ì,
Tsíng-tùn khì-hâi lia̍h tshe-jî.

迫辱
客庄 凌遲
屡次 不入
客仔 竹圍

Tân Pān in siū pik-jio̍k,
In tshe kheh-tsng bān lîng-tî.
Lí-tshù kong tsng tsng buē-ji̍p.
Kheh-á siú tsng siu tik-uî,

一時 計智
挪帖 請出


Tân Pān tsi̍t-sî kè-tì,
The̍h-thiap tshiánn-tshut Tiunn Piánn hiann,
Tsiam Thong N̂g Siânn kah N̂g Hōng,
Lâu Káng Lâu Tiōng í Tshuà Kiong,


番婆 邦爿口
揷血 兄弟
諸羅 帝都

Tân Liân Kang Tshit liân Hâu hóo,
Huan-pô Lâu Pang-tíng Au Tsòng,
tsńg tshap-hiat bîng hiann-tī,
tit Tsu-lô tsuè tè-too.

一時 主意
請出 三江 商議
謀乱 事志
須着

Tiunn Piánn tsi̍t-sî ū tsú-ì,
Tshiánn-tshut Gôo Sam-kang siong-gī,
bôo-luān tsí tāi-tsì,
Su-tio̍h Tân Tsuí lâi pang i.

泥鰍 不成
封了 三江 軍師
諸羅 太爷 反意
衙役

Hōo-liu tsuí m̄-tsiânn liông,
Hong-liáu Sam-kang tsuè kun-su,
Tsu-lô thài-iâ bûn huán-ì,
Tiō tiàu gê-i̍k lâi tsa i.


回覆 事志
太爷 一時 主意
点起 義民

Tiunn Piánn iōng gîn bué tsiok i,
Huê-hok pìng tsí tāi-tsì,
Tsu thài-iâ tsi̍t-sî ū tsú-ì,
Tiám-khí gī-bîn beh lia̍h i,

義民 一時
殺死 一半 陰司
太爷 一時 主意
就來 審問

Gī-bîn tsi̍t-sî kàu in tsng,
Thâi-sí tsi̍t-puànn kui im-si,
Tsu thài-iâ tsi̍t-sî tsú-ì,
Tiunn Piánn tiō-lâi sím-mn̄g i,

貪官 污吏 名字
大旗字
呌出 刀手
寫出 復漢 滅滿

Tham-kuann ù-lī tsiànn miâ-jī,
siá tuā-kî-jī,
Kiò-tshut to-tshiú lâi tsám i,
Siá-tshut hok-Hàn bia̍t-Buán .

奸貪 狗官 道理
心剜 痛半死
一條 性命 陰司

Kan-tham káu-kuann tō-lí,
Kuánn simóo bah thiànn-puànn-sí,
Tsi̍t-tiâu sìnn-miā kui im-si.

太爷 真正
整起 民壮
賊馬 兴旺 救不起
忠義

Siāu thài-iâ tsin-tsiànn gâu,
Tsíng-khí bîn-tsòng lâi kiù i,
Tsha̍t-bé hing-ōng kiù-buē-khí,
Tshiánn tsha̍t lâi thâi i tiong-gī,

报馬 一時 飛來到
报得 太爷 知机
新旧
加義 行宜

Pò-bé tsi̍t-sî pue-lâi-kàu,
Pò-tit thài-iâ tit tsai-ki,
Sin-kū nn̄g kuann si í ,
Ka-gī kuān tsiùnn kiânn-gî.

一時 主意
点起 民壮 軍馬
赶到 店仔口
賊馬 追赶 半死

tsi̍t-sî ū tsú-ì,
Tiám-khí bîn-tsòng kah kun-má,
Liân kuánn-kàu Tiàm-á-kháu,
Tsha̍t-bé tui-kuánn pik puànn-sí,

民壮 軍馬 一半
一命 陰司
一時 思量智
鑼牌 印連起
斬殺 自由 由在

Bîn-tsòng kun-má tsi̍t-puànn,
tsi̍t-miā kui im-si.
Tiunn Piánn tsi̍t-sî su-niūnn-tì,
Tsē kiō lô-pâi ìn-liân-khí,
Tsám-sat tsū-iû iû-tsāi i,


西門 城墻
百姓 家內 着大驚
半城 查ㄙ 無看見bo5-khuainn3-

Tsiah tshe Tsiam Thong lâi kong siânn,
Tsah tsāi Se-mn̂g siânn-tshiûnn pinn,
Peh-sìnn ka-lāi tio̍h-tuā-kiann,
Soo Puànn-siânn tsa-bóo 無看見bo5-khuainn3-iánn

一時 主意
一千 銭銀
查厶 開封
來送 賊兵餉

Tsiam Thong tsi̍t-sî ū tsú-ì,
Tsi̍t-tshing tsînn-gîn lâi bué miā,
Tsa-bóo kōo guá lâi khui-hong,
Tsiong gîn lâi-sàng tsha̍t-ping-hiáng.

大哥 自思量
点起 賊馬 塩水
得了 一位 龍砲
六七十 扛進

Tiunn Piánn tuā-kua tsū-su-niūnn,
Tiám-khí tsha̍t-má kàu Kiâm-tsuí,
Tit-liáu tsi̍t-uī tuā lōng-phàu,
La̍k-tshit-tsa̍p lâng kng-tsìn siânn.

大砲 一放 轟天响
砲子 一粒 八九
墜落 北城 一角
百姓 哀怨 哭連天

Tuā-phàu tsi̍t-pàng hong-thian-hiáng,
Phàu-tsí tsi̍t-lia̍p pueh-káu kin,
Tuī-lo̍h Pak-siânn tsi̍t-kak,
Peh-sìnn ai-uàn khàu-liân-thinn.

听說 軍馬
殺的 數陣 退入
守的 加義 功勞
溫陵 一品 助戦
城上 尽是 女英靈

Lâu Tìn thiann-sueh tsíng kun-má,
Thâi-tit sòo-tīn thuè-ji̍p siânn,
Siú-tit Ka-gī kong-lô.
Un-lîng it-phín lâi tsōo-tsiàn,
Siânn-tíng tsīn-sī lú-ing-lîng,

賊仔 一時 計智
不下
一時 主意
請出 沙連 九龍庄

Tsha̍t-á tsi̍t-sî kè-tì,
Liân tsi̍t gue̍h buē-hā i,
Tiunn Piánn tsi̍t-sî ū tsú-ì,
Tshiánn-tshut Sa-liân Káu-liông-tsng.

兄弟
斗六 便宜
招集
斗六 義民

N̂g Siânn N̂g Hōng hiann-tī tsai,
Sing phah Táu-la̍k khah pān-gî,
N̂g Siânn tsio-tsi̍p Tiunn Âng tsai,
phuà Táu-la̍k thong gī-bîn,

義民 先入 营盤內
步衢 实是 不知
真心 用了 義民
打入 营盤

Gī-bîn sing-ji̍p iânn-puânn-lāi,
Pōo-kû si̍t-sī put-ti ,
Tsin-sim iōng-liáu gī-bîn i,
N̂g Siânn phah-ji̍p iânn-puânn khì.

力得 半死
一條 性命 陰司
大哥 思量智
請出 南路

Lia̍h-tit tsóng hûn puànn-sí,
Tsi̍t-tiâu sìnn-miā kui im-si,
Tiunn Piánn tuā-ko su-niūnn-tì,
Tshiánn-tshut Lâm-ōo Kóo Sîng hiann,

神庇 名字
相共 城池
開國 功臣 名字
澎湖 大老 計智

Pe̍h Liông Kua Sîn-pì miâ-jī,
Sann-kāng kong siânn tit siânn-tî,
Khai-kok kong-sîn ū miâ-jī,
Pînn-ôo tāi-ló kè-tì.

圍困 脫迯
曾門 軍馬 一半
大老 一時 思量
一條 性命 陰司

Uî-khùn thuat-tô tsha̍t tui,
Tsan-mn̂g kun-má tsi̍t-puànn,
Tāi-ló tsi̍t-sî su-niūnn,
Tsi̍t-tiâu sìnn-miā kui im-si.

安平 大人 主意
排兵 佈陣 慢慢
城下
賊馬 暗埋 文昌祠

An-pîng tāi-jîn ū tsú-ì,
Pâi-ping pòo-tīn bān-bān tui,
Tui kàu siânn-ē kiù Lâu tìn,
Tsha̍t-má àm-bâi Bûn-tshiong-sû,

橫腰 斬殺 不由
单刀 匹馬 囯主
可憐 性命 陰司
一時 商議智

Huâinn-io tsám-sat put-iû i.
Tan-to phit-má kok-tsú,
Khó-liân sìnn-miā kui im-si,
Pîng tsi̍t-sî siong-gī-tì.

寫出 表文 圣旨
調撥 三馬
下門 船企
順凨 順水 鹿耳
登岸 府城

Siá-tshut piáu-bûn hōng Sìng-tsí,
Tiāu-puah sam-má khì pîng Tâi,
Ti̍t óng Ē-mn̂g phuè tsûn-khiā,
Sūn-hong sūn-tsuí sái Lo̍k-ní ,
Ting-huānn Hú-siânn khì khuànn i.

義民 軍兵 失色
城垛
大隊 操練 精熟
直攻 西港 添福
遇的

Gī-bîn kun-ping bīn si̍t-sik,
Siânn-tó tiám hué àm siú kinn,
Tuā-tuī tshau-liān tit tsing-sik,
Ti̍t-kong Sai-káng tsám Thiam-hok,
Pua̍t iânn gū-tit Lâu Tiōng ko.

賊夥 不是
艷雲 小旦 計智
一位 阿玉 印緩
一位 阿月 龍旗

Tshuà Kiong tsha̍t-hué tsin put-sī,
Iām-hûn sió-tuànn pâi kè-tì,
Tsi̍t-uī A-gio̍k phāinn ìn-siū,
Tsi̍t-uī A-gua̍t phāinn liông-kî,

軍師 欲沂 調 賊馬
敗陣 審問
過去 未來
今日 生死 如何

Kun-su Lo̍k-kî tiāu tsha̍t-má,
Pāi-tīn lâi iânn sím-mn̄g i,
Kuè-khì bī-lâi tsóng tsai,
Kin-ji̍t sinn-sí jû-hô sǹg,

啞口 陰司
一時 思量智
整頓 帳房
整起 土垛 鎗子

Ē-káu giân kui im-si.
Lâu Tiòng tsi̍t-sî su-niūnn-tì,
Tsíng-tùn tsah iânn tiùnn-pâng khí,
Tsíng-khí thôo-tó tìn tshìng-tsí,

連連 敗的 二三
賊馬 驚惶 当不起
主意
諸羅

Liân-liân pāi-tit jī-sann tīn,
Tsha̍t-má kiann-hiânn tng-buē-khí.
Tshuà Kiong Lâu Tiōng ū tsú-ì,
Pue Tsu-lô Tiunn Piánn tsai,

大哥 唐山
大人 唐山 銀米
若得 銀米 太平
個個 賊仔 布袋

Tuā-ko beh Tn̂g-suann tsînn,
tāi-jîn Tn̂g-suann ūn gîn-bí,
Nā-tit gîn-bí kìnn thài-pîng,
Kò-kò tsha̍t-á tsah òo-tē.

小刀 竹透 隨侍
一時 思量智
戦書 十八 午時
屡次 体面

Sió-to tik-thàu sann suî-sī,
Tsiam Thong tsi̍t-sî su-niūnn-tì,
Tsiàn-su tsa̍p-pue̍h ngóo-sî khik,
Tsiàn pāi lú-tshù thé-bīn.

姦淫 塩水 婦女
賊夥 個個 出氣
姿娘 罵的 賊小子
酗撻 風流 久長
腳帛 截布 撤吐
撤吐 身边

Kan-îm Kiâm-tsuí lâng hū-lú,
Tsha̍t-hué kò-kò tshut-khì i,
Tsu-niû mā-tit tsha̍t-sió-kiánn,
Hiông-that hong-liû kú-tn̂g,
Kha-pe̍h tsah-pòo thiat-thò i,
thiat-thò lín bóo tsuè sin-pinn.

招集 十二 夥伴
竹仔 宿 竹边
官兵 追赶 主意
豬肉 米飯 半天

Tsio-tsi̍p tsa̍p-jī tsha̍t hué-puānn,
Tsah tik-á hioh tik-pinn,
Kuann-ping tui-kuánn tsú-ì,
Ti-bah bí-pn̄g phuānn puànn-thinn.

賊仔 大半 陰司
安溪寮 一時 思量
辦棹
醉醉 梱縛

Tsha̍t-á tuā-puànn kui im-si,
An-khe-liâu tsi̍t-sî ū su-liûnn,
Pān-toh tiō tshiánn Tsiam Thong hiann,
Kuàn tsiú tsuì-tsuì khún-pa̍k i.

觧功 呌賞 上下
大老 頭功
黃掛 先鋒
賜的 酒肉 半死

Kái-kong kiò-siúnn tíng-ē tsng,
Gio̍k tāi-ló thâu-kong lâi kái i,
Tsiam Thong n̂g-kuà tshing sian-hong,
Sù-tit tsiú-bah tsuì puànn-sí.

舉人 一時 計智
請的 宗兄 商議
力的
番婆 畏人驚

Tiunn kí-jîn tsi̍t-sî ū kè-tì,
Tshiánn-tit tsong-hiann lâi siong-gī,
Lia̍h-tit Tiunn Piánn Lâu Káng hiann,
Huan-pô tsē kiō uì-lâng-kiann,

斗六 不知
凌遲

個個 英雄 半死

Táu-la̍k N̂g Siânn m̄-tsai ,
Tiunn Âng lia̍h i lâi lîng-tī,
N̂g Hōng Kang Tshit kah Hâu Hóo,
Kò-kò ing-hiông thâi puànn-sí.


臠肉 凌遲
身屍
世上 一時

Tiunn Piánn Tsiam Thong kah Tân Liân,
kiann luân-bah bān lîng-tī,
Tân Pān kuah bah hun sin-si,
Khǹg lín sè-siōng lím tsi̍t-sî,

不通 思量 謀意
八月 間內 回榜
骨肉 慢慢 半死
正是 台灣 反意

M̄-thang su-liûnn tsí bôo-ì,
Pueh-gue̍h kan-lāi huê-pńg tsí,
Kut-bah bān-bān thiànn puànn-sí,
Tsiànn-sī Tâi-uân huán-ì kua.

回前頁