冊名最新落陰相褒歌
編者未知
出版社新竹竹林書局
出版年1987
篇名中本

顯示 的款式: <xml>goan5-be2</xml> 倒爿漢字 正爿台羅字 Lô-má-jī 漢字 Lô-má-jī漢字 漢字Lô-má-jī
Lô-má-jī 是
漢字是

望卜 奉承
無宜
厝內 煩惱
紙錢

Bāng-beh hōng-sîng kun ē ,
Bô-gî guá ko miā lâi .
Tuà tshù-lāi teh huân-ló,
Tshiú the̍h tsuá-tsînn sio hōo ko.

枕頭飯
一粒 雞蛋 中央
點香 三枝
目滓 流落 飯湯

kun tshòng tsím-thâu-pn̄g,
Tsi̍t-lia̍p kue-ln̄g tsāi tiong-ng.
Tiám-hiunn sann-ki kiò ko tńg,
Ba̍k-tsái lâu--lo̍h tsún pn̄g-thng.

這擺 煩惱
大哥
不知 今年 失錯
哪無 ?

I tsit-pài ia̍h huân-ló,
Siūnn beh khì thàm i tuā-ko.
M̄-tsai kin-nî ū sit-tshò,
Guá ko nà-bô lâi thit-thô?

路中 看影
聽見 一拵 烏鴉
有事 無可定
趕緊 連步行

Kiânn kàu lōo-tiong tsiah khuànn-iánn,
Thiann-kìnn tsi̍t-tsūn oo-a siann.
Guá hiann ū-sū bô-khóo-tiānn,
Guá tann kuánn-kín liân-pōo-kiânn.

望卜 奉承
無疑 陰司
無捨四
銀紙 予伊

Bāng-beh hōng-sîng ko ē khí,
Bô-gî kun kui im-si.
Teh khàu guá ko bô-siá-sì,
Tshiú the̍h gûn-tsuá sio hōo-i.

厝邊 探聽

Kiânn kàu tshù-pinn thàm-thiann bāi ,

奉祀 按盞
治塊 鱸鰻
做伴
不通 孤單

Hōng-sāi kun si beh àn-tsuánn,
Khui guá tī-teh khàu lôo-muâ.
Tio̍h lia̍h niû khì tsuè-phuānn,
M̄-thang pàng guá teh koo-tuann.

雙腳 地界
嫂嫂 緊出來
啼哭 啥乜
亦着

Siang-kha kiânn kàu tsí tē-kài,
Tio̍h kiò só-só kín--tshut--lâi.
teh thî-khàu siánn-mih tāi,
Ia̍h-tio̍h seh lâi hōo guá tsai.

聽着 小叔 一聲
扒起 連步行
今日 呆命
尋無 大兄

Thiann-tio̍h sió-tsik kiò tsi̍t-siann,
Guá tann peh-khí liân-pōo-kiânn.
Kin-li̍t guá tsù phái-miā,
lâi tshē-bô lín tuā-hiann.

啥乜
那無 ?
呆代
害死 大兄 真知

Guá ko ū siánn-mih tāi,
Ū pīnn nà-bô guá tsai?
kiò guá lâi phái-tāi,
Hāi-sí tuā-hiann guá tsin-tsai.

為着 感瘋
為着 重感
先生 脈理
病症 臨危 不敢

hiann uī-tio̍h kám-hong khí,
Uī-tio̍h tāng-kám kám li̍p .
Ū tshiánn sian-sinn tsat be̍h-lí,
Pīnn-tsìng lîm-guî m̄-kánn i.

先生
厝內 必定 藥單
藥單
嫂嫂 心肝

Ū tshiánn sian-sinn lâi kai khuànn,
Tshù-lāi pit-tīng ū io̍h-tuann.
ū io̍h-tuann thang guá khuànn,
Só-só tio̍h phái sim-kuann.

先生
節脈 藥方
城隍 壇前
爐丹 藥湯

Ū tshiánn sian-sinn guá tshù tńg,
Tsat-be̍h pīng khui io̍h-hng.
Sîng-hông tuânn-tsîng i bn̄g,
Ia̍h phài lôo-tan huà io̍h-thng.

城隍 問壇
爐丹 化單
爐丹
嫂嫂 就是 相麻

Ū tshiánn sîng-hông lâi bn̄g-tuânn,
Ia̍h ū lôo-tan kāng huà-tuann.
ū lôo-tan thang guá khuànn,
Só-só tio̍h-sī sann-muâ.

城隍 出嘴
爐丹 化單 歸推
想着 吐大氣
今日 事非

Sîng-hông tiô khí phài tshut-tshuì,
Lôo-tan huà-tuann phài kui-tui.
Hōo guá siūnn-tio̍h thóo-tuā-khuì,
Kin-li̍t koh lâi khí sū-hui.

嫂嫂 情理
毒藥
今日 不免
官堂

Só-só tsîng-lí tuā gâu tńg,
Guá hiann tsia̍h to̍k-io̍h thng.
Kin-li̍t tsin m̄-bián bn̄g,
Lia̍h khì kìnn kuann-tn̂g.

好呆 八字
官堂
大老 面前
到時 即知 啥人

Hó-phái guá pueh-lī miā,
Beh khì kuann-tn̂g tio̍h kín kiânn.
Tāi-ló bīn-tsîng lâi khì piànn,
Kàu-sî tsiah-tsai siánn-lâng iânn.

嫂嫂 心肝 不好
用藥 害死 大哥
害死 大哥 不敢
掠嫂 犯人婆

Só-só sim-kuann kài m̄-hó,
Iōng-io̍h hāi-sí gún tuā-ko.
Hāi-sí tuā-ko m̄-kánn ,
Lia̍h-só khì tsuè huān-lâng-pô.

犯人 甘願
法院 飯丸
大老 啥款
監內 報冤

Khì tsò huān-lâng guá kam-guān,
Lia̍h li̍p huat-īnn tsia̍h pn̄g-uân.
Tsiah khuànn tāi-ló phuànn siánn-khuán,
Tuà tsāi kann-lāi beh pò-uan.

冤仇 怎樣
害死
大兄 陰魂
出來 不是

Khuànn uan-siû tsuínn-iūnn ,
Guá kóng hāi-sí ko.
Tuā-hiann im-hûn ē ,
Tshut--lâi ē kóng m̄-sī .

靈應
今日 這事 不明
代志 僥倖
不是 五行

hiann beh tsiah lîng-ìng,
Kin-li̍t tsit-sū mih put-bîng.
Lāng tshut tāi-tsì tsin hiau-hīng,
hāi m̄-sī kuann ngóo-hîng.

嫂嫂 五行

摸着 頭毛 冷冷
摸着 嘴齒 定定

Só-só kiò guá kuan ngóo-hîng,
Guá tann i khuànn khah tsin.
Bong-tio̍h thâu-bn̂g líng-líng,
Bong-tio̍h tshuì-khí tīng-tīng.

未死 頭毛 冷冷
嘴齒 未死 定定
未死 無可定
落陰

Bē-sí thâu-bn̂g pún líng-líng,
Tshuì-khí bē-sí ia̍h tīng-tīng.
Tsí lâng bē-sí bô-khóo-tiānn,
Guá beh lo̍h-im tshē lín hiann.

陽間 查某
不知 陰間 路途
卜去 陰間 賬簿
尋無 倒番箍

iông-kan ê tsa-bóo,
M̄-tsai im-kan ê lōo-tôo.
Beh-khì im-kan tshē siàu-phōo,
khì tshē-bô tò-huan-khoo.

來去 陰間 數簿
只厝 設壇 三姑
三姑
落陰 對都

Lâi-khì im-kan tshē siàu-phōo,
Tsí-tshù siat-tuânn tshiánn sann-koo.
Beh tshiánn Sann-koo tshuā guá lōo,
Tshuā guá lo̍h-im tio̍h tuì-too.

在厝 三姑
銀紙
三姑 若卜
落陰

Tsāi-tshù Sann-koo tsuè tshiánn,
Guá sio gûn-tsuá hōo kiânn.
Sann-koo nā-beh tsiah ū siànn,
Kín khì lo̍h-im tshē gún hiann.

行到 草埔
七條 路途
為着 艱苦
落陰

Guá tann kiânn-kàu tsháu-poo lōo,
Siūnn kàu tshit-tiâu ê lōo-tôo.
Uī-tio̍h tsit tsin kan-khóo,
Khuànn guá lo̍h-im khì moo.

草埔 青青
小叔 紙錢
落陰 看見
大哥 身邊

Tsháu-poo lōo tiong tsháu tshinn-tshinn,
Sió-tsik hiàn tsuá-tsînn.
Hōo lo̍h-im thang khuànn-kìnn,
Khì kàu tuā-ko ê sin-pinn.

行到 郎君井
四个 查佇 井邊
看着
小叔 紙錢

Guá tann kiânn-kàu Lông-kun-tsínn,
Sì-ê tsa-bóo tsínn-pinn.
Hōo guá khuànn-tio̍h âu tio̍h tīnn,
Kín kiò sió-tsik hiàn tsuá-tsînn.

郎君井邊 地號
四个 洗衫婆
紙錢
落陰

Lông-kun-tsínn-pinn tsi̍t tē-hō,
Tshut ū sì-ê sé-sann-pô.
Guá hiàn tsuá-tsînn khì hōo ,
Hōo lo̍h-im kìnn gún ko.

行到 刣狗坑
狗頭 六卒 兩邊
臭青
清淨 獻錢

Guá tann kiânn-kàu Thâi-káu-khinn,
Káu-thâu la̍k-tsut pâi ln̄g-pinn.
Phīnn khí tshàu-tshinn âu tio̍h tīnn,
Kín tshing-tsīng kāng hiàn-tsînn.

刣狗坑
狗頭 六卒 交纏
清淨
就無 臭青 身邊

tann kiânn kàu Thâi-káu-khinn,
Káu-thâu la̍k-tsut lâi kau-tînn.
Guá tshing-tsīng hōo kìnn,
Tio̍h-bô tshàu-tshinn kūn sin-pinn.

刣牛坑
牛頭 六卒 討錢
小叔 入耳
趕緊 紙錢

Guá tann kiânn kàu Thâi-gû-khinn,
Gû-thâu la̍k-tsut beh thó-tsînn.
Kín kiò sió-tsik thiann li̍p-hīnn,
Kuánn-kín guá hiàn tsuá-tsînn.

刣牛坑中
刣牛坑尾 臭青
紙錢
落陰

Thâi-gû-khinn-tiong tsuí tiùnn tīnn,
Thâi-gû-khinn-bué tsuí tshàu-tshinn.
Guá hiàn tsuá-tsînn hōo kìnn,
Hōo lo̍h-im thang kìnn ko.

冷水坑
一條 古路 青啼
十指 未死 未死
落陰 無停時

Guá tann kiânn kàu Líng-tsuí-khinn,
Tsi̍t-tiâu kóo-lōo tshiūnn tshinn-thî.
Tsa̍p-tsuínn bē-sí lâng bē-sí,
Guá beh lo̍h-im bô-thîng-sî.

冷水坑中 地界
冷水
手骨 原在
落陰 返來

Líng-tsuí-khinn-tiong tsi̍t tē-kài,
tsia̍h líng-tsuí too tsai.
Tshiú-kut lâng guân-tsāi,
Kín khì lo̍h-im thang tńg--lâi.

奈河橋
橋板 軟燒燒
橋尾 小鬼 治塊
小叔 紙錢

Guá tann kiânn kàu Nāi-hô-kiô,
Kha ta̍h kiô-pang nńg-siô-siô.
Kiô-bué sió-kuí tī-teh tshiò,
Sió-tsik tsuá-tsînn tio̍h koh sio.

奈河橋中
嫂嫂 不通
紙錢
福德正神

Nāi-hô-kiô-tiong teh kiânn,
Guá khǹg só-só m̄-thang kiann.
Tsiah sio tsuá-tsînn hōo kuí niá,
Hok-tik-tsìng-sîn tshuā kiânn.

心酸嶺
腳酸 手軟
一人 呆命
陰間 即着

Guá tann lâi kàu Sim-sng-niá,
Kha-sng tshiú-nńg lōo buē kiânn.
kun tsi̍t-lâng tuā phái-miā,
Im-kan tsi̍t lōo tsiah-tio̍h kiânn.

心酸嶺腳 路頭
心肝 不通
有人 借問
陰府 城門

Sim-sng-niá-kha lōo-thâu hn̄g,
Khǹg sim-kuann m̄-thang sng.
Tsí khì ū-lâng thang tsioh-bn̄g,
Kín khì im-hú ê siânn-bn̂g.

六角庄
四角亭下 花園
並無 一人 借問
專專 鄉村

Guá tann kiânn kàu La̍k-kak-tsng,
Sì-kak-tîng-ē tshut hue-hn̂g.
Pīng-bô tsi̍t-lâng thang tsioh-bn̄g,
Tsuan-tsuan kuí ê hiong-tshng.

行到 六角庄
六角亭下 茶湯
青花園
趕緊 陰府堂

tann kiânn-kàu La̍k-kak-tsng,
La̍k-kak-tîng-ē tê-thng.
thang tshuàn li̍p Tshinn-hue-hn̂g,
Kuánn-kín tio̍h khì im-hú-tn̂g.

金光橋
七个 將軍 定着
橋中 小鬼 店塊
小叔 紙錢 着閣

Guá tann kiânn kàu Kim-kong-kiô,
Tshit-ê tsiong-kun pún tiānn-tio̍h.
Kiô-tiong sió-kuí tiàm-teh tshiò,
Sió-tsik tsuá-tsînn tio̍h-koh sio.

金光橋中 地界
七个 將軍 一排
紙錢 皆再
落陰 返來

Kim-kong-kiô-tiong tsi̍t tē-kài,
Tshit-ê tsiong-kun tsuè tsi̍t-pâi.
Guá hiàn tsuá-tsînn ū kai-tsài,
Kín khì lo̍h-im thang tńg--lâi.

生人宮
想起 不愿 倚停
這事 僥倖
陰府 無停

Guá tann kiânn kàu Tshinn-lâng-king,
Siūnn-khí m̄-guān teh khiā-thîng.
kun tsit-sū tuā hiau-hīng,
Im-hú ê lōo kiânn bô-thîng.

嫂嫂 行入 生人宮
行入 宮內 五形
全望 三姑 照應
三姑 頭前

Só-só kiânn-li̍p Tshinn-lâng-king,
Kiânn-li̍p king-lāi kuann ngóo-hîng.
Tsn̂g-bāng Sann-koo sann tsiàu-ìng,
Sann-koo tio̍h kiânn thâu-tsîng.

三角埔
烏烏 暗暗 奈何
無燈 無火 無路
石頭 腳箍

Guá tann kiânn kàu Sann-kak-poo,
Oo-oo àm-àm beh nāi-hôo.
Bô-ting bô-hué kiânn bô-lōo,
Tsio̍h-thâu beh kòng guá kha-khoo.

烏烏 暗暗 着講
毫光
發火 照路 定當
通去 閻王

Oo-oo àm-àm tio̍h-kóng,
Guá tsiah huat hô-kong.
Huat-hué tsiò-lōo khah tīng-tòng,
Hōo thang-khì kìnn Giâm-ông.

鐵線橋中
天頂 大仙 獻身
銅蛇 鐵狗 知影
大橋

Thih-suànn-kiô-tiong guá kìn kiânn,
Thinn-tíng tāi-sian tio̍h hiàn-sin.
Tâng-tsuâ thih-káu tsīn tsai-iánn,
Huà tsuè tuā-kiô hōo guá kiânn.

鐵線橋中
天頂 大仙
銅蛇 鐵狗 好代
必定 返來

Thih-suànn-kiô-tiong lâi,
Thinn-tíng tāi-sian i ia̍h tsai.
Tâng-tsuâ thih-káu tsuè hó-tāi,
Guá hiann pit-tīng ē tńg--lâi.

松柏街
忽然 撻破 繡鞋
陰府 慘切
目滓 流落 滿 山溪

Guá tann kiânn kàu Tshîng-pik-kue,
Hut-liân that-phuà guá siù-uê.
Lâi kàu im-hú tsin tshám-tshueh,
Ba̍k-tsái lâu-lo̍h muá suann-khue.

松柏街中 地界

心肝 不通
落陰 返來

Tshîng-pik-kue-tiong tsi̍t tē-kài,
That ta̍h king guá too tsai.
Khǹg sim-kuann m̄-thang phái,
Kín khì lo̍h-im thang tńg--lâi.

行到 拾物街
物件 整齊
亡魂 逐个 買賣
並無 看見

Guá tann kiânn-kàu Khioh-b̍n̍gh-kue,
Bué mih mi̍h-kiānn too tsíng-tsuê.
Bông-hûn ta̍k-ê teh bué-buē,
Pīng-bô khuànn-kìnn guá kun ê.

嫂嫂 拾物街
各樣 生理 整齊
大哥 買賣
着緊 返回

Só-só kiânn kàu Khioh-mi̍h-kue,
Koh-iūnn sing-lí tsin tsíng-tsuê.
kìnn tuā-ko lâi bué-buē,
tio̍h-kín tshuā tńg-huê.

枉死城
看見 枉死 真驚
一擺 呆命
即着 陰府 這路

Guá tann kiânn kàu Óng-sí-siânn,
Khuànn-kìnn óng-sí guá tsin-kiann.
kun tsit-pài tuā phái-miā,
Tsiah-tio̍h im-hú tsit-lōo kiânn.

枉死城
看見 枉死 不通
好呆 八字
安心

kiânn kàu Óng-sí-siânn,
Khuànn-kìnn óng-sí m̄-thang kiann.
Hó-phái lâng pueh-lī miā,
an-sim koh tsài kiânn.

梧桐樹
小叔 因由
今日 夭壽
腳筋

Guá tann kiânn kàu Ngôo-tông-tshiū,
Tio̍h sió-tsik seh in-iû.
Kin-li̍t lín hiann lâi iáu-siū,
Hāi guá kiânn kah kha-kun kiû.

嫂嫂 梧桐
停腳
停腳 看見 東西塔
閻王 厝腳

Só-só kiânn kàu Ngôo-tông kha,
tio̍h thîng-kha i tshâ.
Thîng-kha khuànn-kìnn Tang-sai-thah,
Tuà Giâm-ông i tshù-kha.

一殿
煩惱 目屎
查某 轉變
賬簿 無通

Guá tann kiânn kàu thâu tsi̍t-tiān,
Huân-ló ba̍k-sái lâu buē kian.
Guá tsa-bóo tsuán-piàn,
Siàu-phōo bô-thang hōo guá hian.

行到 頭殿
好嘴 閻王
看着 賬簿 定擋
大兄 歸亡

Kiânn-kàu thâu-tiān tio̍h kóng,
tio̍h hó-tshuì bn̄g Giâm-ông.
Khuànn-tio̍h siàu-phōo tsiah tīng-tòng,
Kóng guá tuā-hiann sin kui-bông.

果然 閻君 知影
閻王
煩惱 呆命
佗位

Kó-liân giâm-kun khah tsai-iánn,
Beh bn̄g Giâm-ông tshē lín hiann.
Hōo gún huân-ló tsin phái-miā,
Kah gún tó-uī tshē lín hiann.

賬簿
緊緊 拜托 判官
判官
店佇 亡魂山

kau siàu-phōo hōo khuànn,
Kín-kín pài-thok bn̄g phuànn-kuann.
Phuànn-kuann tio̍h ē khuànn,
Guá hiann tiàm-tī Bông-hûn-suann.

果然 判官 知影
賬簿 無交 亡魂
呆命
帶在 枉死城

Kó-liân phuànn-kuann khah tsai-iánn,
Siàu-phōo bô-kau bông-hûn hiann.
Kóng tio̍h khah phái-miā,
Lín hiann tuà-tī Óng-sí-siânn.

帶佇 枉死庄
三魂 七魄 巢全
全望 三姑
趕緊 枉死門

Guá hiann tuà-tī Óng-sí-tsng,
Sam-hûn tshit-phik siu tsâu-tsn̂g.
Tsn̂g-bāng Sann-koo tshuā tńg,
Kuánn-kín tshuā li̍p Óng-sí-bn̂g.

上本  下本 
回前頁