冊名社會教化新歌
編者林秋男
出版社新竹竹林書局
出版年1989
篇名上本

顯示 的款式: <xml>goan5-be2</xml> 倒爿漢字 正爿台羅字 Lô-má-jī 漢字 Lô-má-jī漢字 漢字Lô-má-jī
Lô-má-jī 是
漢字是

各位 父老 兄弟
參考 歌詩
小弟 住址
相會 無疑

Kok-uī hū-ló tsìng hiann-tī,
Tshiánn lín tsham-khó sin kua-si,
Sing sió-tī ê tsū-tsí,
Ē lâi siong-huē tsin bô-gî.

新竹 巿鎮
秋男 本身

正直 成人

Guá tuà Sin-tik sió tshī-tìn,
Sìnn Lîm Tshiu-lâm guá pún-sin,
Lín sing khǹg guá guá khǹg lín,
Tio̍h lâi tsìng-ti̍t bāng sîng-lîn.

父老 兄弟 朋友
道德 二字 大家
社會 情形 研究
關係 教育 理由

Hū-ló hiann-tī tsìng pîng-iú,
Tō-tik nn̄g-lī ta̍k-ke siu,
Siā-huē tsîng-hîng kai gián-kiù,
Kuan-hē kàu-io̍k tuā lí-iû.

父老 指教
子孫 大拖
社會 教化
小弟 只本

Bāng lín hū-ló tsí-kàu guá,
Tsiok lín kiánn-sun kui tuā-thua,
tio̍h siā-huē lâi kàu-huà,
Sió-tī tsiah pian tsí-pún kua.

互相 研究 參考
家庭
家教 怎樣
赶緊 向前 提高

Hōo-siong gián-kiù tsuè tsham-khó,
Tsái iūnn ka-tîng tsiah ē ,
ê ka-kàu tsuánn-iūnn tsò,
Kuánn-kín hiòng-tsîng lâi thê-ko.

大家 家教
好呆 關係 手頭
理家 不論
四正 岸家 就是

Ta̍k-ke tio̍h o̍h ka-kàu,
Hó-phái kuan-hē huānn tshiú-thâu,
Lí-ke put-lūn tsínn kāng lāu,
Sì-tsiànn huānn-ke tio̍h-sī gâu.

岸家 四正
家費 開支 平衡
那無 必要 濫用

Huānn-ke ê lâng tio̍h sì-tsìng,
Ke-huì khai-tsi ài pîng-hîng,
Nā-bô pit-iàu mài lām-īng,
Sing sǹg tsiah khai ka tio̍h sîng.

節儉 二字 真理
收入 開支
味是
終久 經濟 維持

Tsiat-khiām nn̄g-lī tsin-lí,
Sing sǹg siu-li̍p tsiah khai-tsi,
Ū tsînn khiām khai bī-sī,
Tsiong-kú king-tsè phái uî-tshî.

總講 勤儉
箱過 浪費 不成家
負債
生活 問題

Tsóng-kóng khîn-khiām tsiah ū ,
Siunn-kè lōng-huì put-sîng-ke,
Lām khai lām īng hū-tsè,
Sing-ua̍h tio̍h ē khí būn-tê.

節省 實在
不通 代先
借錢 利息 利害
財產

Īng tsînn tsiat-síng si̍t-tsāi,
M̄-thang sǹg tāi-sing khai,
Tsioh-tsînn lī-sik tsin lī-hāi,
Tsâi-sán ē liáu tuì hia lâi.

半項
家境 日日 落薄
利息
袂和

Ū lâng khai pua̍h puànn-hāng ,
Ka-kíng li̍t-li̍t tsiām lo̍h-po̍h,
Ē liáu lī-sik kai ,
Sing khai tsiah sǹg tio̍h buē-hô.

社會
所致 濫用 不通
有錢 講話
講話 輕双

Siā-uē tsuân tsînn tsuè lâng,
Sóo-tì lām-īng sian m̄-thang,
Ū-tsînn kóng-uē tsiah ē tāng,
Tsînn kóng-uē buē khin-sang.

講話 定空空
無錢 凸風
有錢 不儉
亂用 不通

Tsînn ū kóng-uē tīng-khong-khong,
Bô-tsînn lâng ē kóng phòng-hong,
Ū-tsînn m̄-khiām tsin gōng,
Tsînn ū luān-īng tsin m̄-thong.

不通 免錢
事實 無偏
確實 證據
羔羔纏

Tshit-thô m̄-thang tham bián-tsînn,
Sū-si̍t ū sńg bô-phinn,
Tse ū khak-si̍t ê tsìng-kì,
I kánn kah ko-ko-tînn.

免錢 伙記
不愛 難得 不碟
不愛
到時 煞着 官司

Tham tio̍h bián-tsînn ê hé-kì,
M̄-ài lân-tit kóng m̄-ti̍h,
kóng m̄-ài i kánn ,
Kàu-sî suah-tio̍h phah kuann-si.

時到 雖在 要求
尾鰍
咱厝 牽手
是愛 收留

Sî-kàu suî-tsāi i iau-kiû,
siūnn ū thâu bé-liu,
Tio̍h siūnn lán-tshù ū khan-tshiú,
Khah phái a̍h sīài siu-liû.

愛情 熱度 双人
落去 無關
小姨
入門 不通 事端

Ài-tsîng lia̍t-tōo sang-lâng guān,
Lo̍h--khì ē bô-kuan,
tsuè suè-î ài ū khuán,
Li̍p-mn̂g m̄-thang khí sū-tuan.

實在
家庭 袂和
逐項
後日

Guá kóng ê si̍t-tsāi,
Ka-tîng buē-hô tuì hia lâi,
Tshit-thô buē tshínn ta̍k-hāng ài,
Āu-li̍t phái tsiah ē tsai.

牛子
不通 双妻
小姨 - 逐个
終久 家庭 問題

Gû-kiánn tshī tuā ǹg beh ,
M̄-thang kiû beh tshuā siang-tshe,
Suè-î -kah ta̍k-ê beh,
Tsiong-kú ka-tîng khí būn-tê.

那不
時常 家庭 亂抄抄
歡喜 代先 尾後
目屎

Ài bóo nā-m̄ khuànn khah thàu,
Sî-siông ka-tîng luān-tshau-tshau,
Huann-hí tāi-sing khóo bé-āu,
Ū ba̍k-sái tio̍h ē lâu.

那是
經過 兮知
內容 關係 姨太太
家庭 袂和

Bóo tshuā tsuē ê nā-sī ài,
Ū lâng king-kè tio̍h ē-tsai,
Lāi-iông kuan-hē î-thài-thài,
Ka-tîng buē-hô tuì hia lâi.

小姨 大某
大某 小姨
時常 家庭 內亂
目啁扒 見面

Suè-î hōo tuā-bóo kuán,
Tuā-bóo hōo suè-î kuân,
Sî-siông ka-tîng khí lāi-luān,
Ba̍k-tsiupeh kim kìnn-bīn uan.

以前 相量
各人 主張
相罵 親像
家內 時常 戰場

uan í-tsîng ū siong-niû,
Uan liáu kok-lâng kok tsú-tiunn,
Sann-mā tshin-tshiūnn khik teh tshiùnn,
Ka-lāi sî-siông tsuè tsiàn-tiûnn.

彼時
查某 一欵 深沉
多个 責任
不時 石磨心

Hit-sî uan hīn tshim,
Tsa-bóo tsi̍t-khuán khah tshim-tîm,
Bóo tshuā tsuē-ê tāng tsik-līm,
Put-sî tio̍h tsuè tsio̍h-bō-sim.

一夫 一婦 公道
夫婦 協和
主義 不好
不時 家庭 風波

It-hu it-hū tsiah kong-tō,
Hu-hū a̍h tsiah ē hia̍p-hô,
To tshe tsú-gī tsin m̄-hó,
Put-sî ka-tîng khí hong-pho.

家庭 風波 不時
關係 大某 小姨
時常 家內
外人 便宜

Ka-tîng hong-pho put-sî khí,
Kuan-hē tuā-bóo kah suè-î,
Sî-siông ka-lāi puann bóo ,
Koh hōo guā-lâng tshiò pân-gî.

主義 家庭
風波 發生
多某 無路用
公平

To tshe tsú-gī ê ka-tîng,
Tsiah ē hong-pho siông huat-sing,
Tham tshuā tsuē-bóo bô-lōo-īng,
Līm sian tsuè buē kong-pîng.

平量
舊先 不通
那是
到尾 無半人

Līm sian tsuè buē pîng-liâng,
Ngiâ sin khì kūsian m̄-thang,
Nā-sī ài tshiap tshe lâi pàng,
Kàu-bé pìnn kah bô-puànn-lâng.

事實
妻妾 不通
不時 家內 吵硠硠
比到 相同

Tsuân ū sū-si̍t tsiah ū káng,
Tham tsuē tshe-tshiap sian m̄-thang,
Put-sî ka-lāi tshá-lāng-lāng,
Pí-kàu tha ke sann-tâng.

相信 格暢暢
樂極生悲 其中
幾个 愿諒
家庭 運動 時常

siong-sìn kik-thiòng-thiòng,
Lo̍k-ki̍k-sing-pi tsāi kî-tiong,
Tshē kuí-ê sann guân-liōng,
Ka-tîng ūn-tōng tsin sî-siông.

冤家 別項
大某 小姨 相爭
一个 獨占 不愿
一个 歸碗

Uan-ke too pa̍t-hāng,
Tuā-bóo suè-î sann-tsinn ang,
Tsi̍t-ê to̍k-tsiàm m̄-guān pàng,
Tsi̍t-ê i beh kui-uánn phâng.

尫婿 相爭
吵家弄宅 歸冥
事實 相箭
一欵 無錢

tio̍h ang-sài khí sann-tsinn,
Tshá-ke-lōng-the̍h luān kui-mî,
Tse ū sū-si̍t bián sann-tsìnn,
A̍h ū tsi̍t-khuán uan bô-tsînn.

大概
二妻
彼時 感情
家庭 秘密

Lâng kóng tsi̍t bóo khah tāi-khài,
tshuā lī-tshe tio̍h ē tsai,
Hit-sî kám-tsîng kah teh phái,
Ka-tîng pì-bi̍t too kánn pâi.

家庭 秘密 加減
冤家
真真 有影
門|着

Ka-tîng pì-bi̍t ke-kiám piànn,
Uan-ke tsuân kiann phái thiann,
Tse tsin-tsin ū-iánn,
Ū lâng tú--tio̍h tsiah tsai kiann.

門|着 知通
性命 双條
死竅竅
心肝 積氣

Tú--tio̍h tsai-thang khóo buē liáu,
Beh sìnn-miā sang-tiâu,
Ū lâng khì kah sí-khiàu-khiàu,
Sim-kuann tsik-khì tsin oh siau.


確實 自己 虱母
不知 性地
好人 幾个

Ū lâng kóng sann khiàm tsè,
Khak-si̍t tsū-kí sat-bú ,
lâi m̄-tsai lâng sìng-tē,
Beh tshē hó-lâng kuí-ê.

性地
性地
一夫 兩婦
看真 幾个

Sìng-tē luā phái suah piàn ,
tio̍h sìng-tē suah ē ,
It-hu lióng-hū tsin oh,
Khuànn-tsin tshē kuí-ê .

一夫 一婦 可以
小姨
一个 怒氣
不通 不碟

It-hu it-hū tio̍h khó-í,
Tshiánn mài tham beh tshuā suè-î,
Ke tshuā tsi̍t-ê ke lóo-khì,
M̄-thang ài tshiap tshe m̄-ti̍h.

鹹酸 苦淺
衫褲 欵欵 現起行
那是
小弟 輸嬴

tsia̍h kiâm-sng kah khóo-tsiánn,
Sann-khòo khuán-khuán hiān-khí-kiânn,
Ū lâng nā-sī sìn siànn,
Sió-tī kánn kah lín su-iânn.

大部份
小弟 叮嚀 諸君
丈二 着愛 三寸
注意 後脚

Tsuân tuà buē taiû tuā-pōo-hūn,
Sió-tī ting-lîng tsìng tsu-kun,
Tn̄g-lī tio̍h-ài lâu sann-tshùn,
Tsù-ì āu-kha tio̍h ài hun.

做人 着愛 後步
不通
某子 着愛
即袂 查埔

Tsuè-lâng tio̍h-ài tshûn āu-pōo,
M̄-thang khuànn tsînn thôo,
Ū tsînn bóo-kiánn tio̍h-ài kòo,
Tsiah-buē hōng tshiò gōng tsa-poo.


自己 檢討 英該
家庭 利害
致到 破財

Lán lâng ti pit ài kái,
Tsū-kí kiám-thó ing-kai,
Ka-tîng buē tsin lī-hāi,
Tì-kàu ka sàn phò-tsâi.

反省
照顧 某子 正經
拋妻 離子 不正
有應宮

Ti pit kái lâi huán-síng,
Tsiàu-kòo bóo-kiánn tsìng-king,
Phau-tshe lî-tsú tsuè put-tsìng,
Tsia̍h lāu tio̍h khì iú-ìng-king.

小姨 真好
大某 小姨
家內 失頭 相哈
不通 大某

Lūn tshuā suè-î tsin-hó,
Tuā-bóo suè-î ài ē ,
Ka-lāi sit-thâu sann-kap tsoh,
M̄-thang tuā-bóo kai khuànn .

袂生 有理
不通 大某 不碟
批評 不利
大某 無愛 小姨

Buē-sinn koh tshuā ū-lí,
M̄-thang tuā-bóo lâi m̄-ti̍h,
Siū lâng phue-phîng tsin put-lī,
Tuā-bóo bô-ài ài suè-î.

大某 開化
袂生 尫婿
自己 諒途
家庭 圓滿

Tsuè lâng tuā-bóo tio̍h khai-huà,
Buē-sinn ang-sài hoo koh tshuā,
Tsū-kí liōng-tōo pàng khah khuah,
Ka-tîng uân-buán bián siunn buâ.

自己 袂生 覺醒
尫婿
接種 祖宗 香炉耳
袂生 不值

Tsū-kí buē-sinn tio̍h kak-tshínn,
Ang-sài koh tshuā bāng thang sinn,
Tsiap-tsíng tsóo-tsong hiunn-lôo-hīnn,
Tsū siūnn buē-sinn m̄-ta̍t tsînn.

尫婿 人人
袂生
親生 骨肉 噢取
后嗣

Ang-sài koh tshuā lâng-lâng ū,
Khah kóng buē-sinn tio̍h khah su,
Tshin-sinn kut-lio̍k tsin oh-tshú,
Thang tshuā lâi sinn thuân hiō-sū.

后繼
尫婿 平正 問題
自古以來 這例
小姨 生子 大某

Tshuā tshiap thang sinn thuân hiō-kè,
Ang-sài pînn-tsiànn būn-tê,
Tsū-kóo-í-lâi ū tsit-lē,
Suè-î sinn-kiánn tuā-bóo ê.

小姨
入門 不通 占權
不愿
失敗 古關

Tsuè lâng suè-î ài ū khuán,
Li̍p-mn̂g m̄-thang siunn tsiàm-kuân,
tsuè siunn khí lâng m̄-guān,
Sit-pāi lâng ē the̍h kóo-kuan.

小姨

Tsuè lâng suè-î

第一 家官 孝順
各位 姊妹
有孝 即是
欵待 尫婿 充分

Tē-it ke-kuann tio̍h hàu-sūn,
Khǹg lín kok-uī tsí-bē kûn,
Iú-hàu tsiah-sī ka tsi pún,
Khuán-thāi ang-sài ài tshiong-hūn.

尫婿 行動
好禮 欵待
尫某 不通 格氣
只点 張池

Ang-sài hîng-tōng khuànn ū ,
Lán īng hó-lé khuán-thāi i,
Ang-bóo m̄-thang beh kik-khì,
Tsí-tiám khǹg lín tuā tiunn-tî.

尫婿 那是
不知
好禮 欵代
反悔 出去

Ang-sài nā-sī ē tsuè phái,
Ū i m̄-tsai,
Tio̍h īng hó-lé kai khuán-thāi,
Huán-hué tio̍h buē tshut-khì khai.

知影 不知影
彼時 幾分 野有
尽量 好禮
獅派

Tsai-iánn tio̍h tìnn m̄-tsai-iánn,
Hit-sî kuí-hun iá-ū kiann,
Tsīn-liōng hó-lé ē tiānn,
tshá sái-phài kiânn.

婦女 姊妹
夫婦 感情
尫婿 作呆 不免
收腳

Hū-lí tsí-bē thiann guá ,
Hu-hū kám-tsîng tio̍h buē tsha,
Ang-sài tsuè-phái m̄-bián tshá,
tshá oh siu-kha.


不信 顯然

少年 永兮 空顛

Guá kóng ê lín tio̍h siàn,
M̄-sìn tshá hián-liân,
Mài tshá khai ē siān,
Siàu-liân íng-ē khí khong-tian.

少年 人人
幾个
也兮 呆勢
定歸 冤家

Siàu-liân tshit-thô lâng-lâng ē,
Buē khai ê lâng kuí-ê,
Mài tshá iā-ē tsai phái-sè,
tshá tīng-kui uan-ke.

冤家 運動會
相罵 親像 笑科
只欵
多數 只欵

Uan-ke ūn-tōng-huē,
Sann-mā tshin-tshiūnn phah tshiò-khe,
Tsí-khuán tshá suah beh,
Too-sòo tsí-khuán lâng tsin .

見面 不通 待度
小弟 明呼
刁意故
夫妻 噢糊

Kìnn-bīn m̄-thang phái thài-tōo,
Sió-tī lín sing bîng-hoo,
tshá tiau-ì-kòo,
Uan hu-tshe tio̍h oh-kôo.

那是 尫婿
牽手 賢會 不通
一半擺
吵家弄宅

Nā-sī tsuè lâng ê ang-sài,
Khan-tshiú hiân-huē m̄-thang khai,
Tshit-thô sui tsi̍t-puànn-pái,
Tshá-ke-lōng-the̍h tuì hia lâi.

尫婿 着愛
着愛 收場
尫某 事事 相量
不通 錯誤 主張

Tsuè lâng ang-sài tio̍h-ài siūnn,
Tshit-thô tio̍h-ài tsá siu-tiûnn,
Ang-bóo sū-sū tio̍h siong-niû,
M̄-thang tshò-gōo phái tsú-tiunn.

作人 第一 模範
尫某 平大 平高
夫婦 相勸
愛着 和好 不通

Tsuè-lâng tē-it ài môo-huān,
Ang-bóo pînn-tuā kah pînn-kuân,
Ū hu-hū tio̍h sann-khuàn,
Ài-tio̍h hô-hó m̄-thang uan.

夫婦 互相 尊重
事事 尫某

Hu-hū hōo-siong sann tsun-tiōng,
Sū-sū ang-bóo

警告 各位 查某人
煮食 小心 灶空
第一 關心 這項
需要 注意 煙筒

Kíng-kò kok-uī tsa-bóo-lâng,
Tsú-tsia̍h sió-sim kòo tsàu-khang,
Tē-it kuan-sim tsit-hāng,
Su-iàu tsù-ì tsàu ian-tâng.

煙筒 需要 什浪
小心 火災 提防
各人 知影
煙筒 着愛

Ian-tâng su-iàu khah tsia̍p-lōng,
Sió-sim hué-tsai ài thê-hông,
Kok-lâng tsai-iánn bián koh kóng,
Ian-tâng tio̍h-ài khah tsia̍p thong.

災害 損失 真大
厝邊 火災
卜知 皆再
得確 不通

Tsai-hāi sńg-sit tsin-tāi,
Ke hāi tshù-pinn hông hué-tsai,
kóng beh-tsai khah kai-tsài,
Tik-khak m̄-thang kóng buē lâi.

時時
防止 火屎 加瀏
火災 起火 柴草
賊偷

Tsàu tsîng sî-sî tio̍h ài sàu,
Hông-tsí hué-sái ē ka-la̍uh,
Hué-tsai khí-hué tshâ-tsháu,
Tsai āu koh suà tio̍h tsha̍t-thau.

三噹 煮熟
斟酌 千金
煮食 責任
時時刻刻 小心

Sann-tǹg tsú-si̍k hué tio̍h ìm,
Tsim-tsiok sìng tit tshian-kim,
Hué tsú-tsia̍h ê tsik-līm,
Sî-sî-khik-khik ài sió-sim.

防火 實事
斟酌
斟酌 火燒厝
一切 物件 火伕

Khǹg lín hông-hué si̍t-sū,
Tsim-tsiok ū iânn su,
tsim-tsiok hué-sio-tshù,
It-tshè mi̍h-kiānn piàn hué-hu.

時時 清氣
火星 張池
斟酌 主意
乞丐 冉當時

Tsàu tsîng sî-sî sàu tshing-khì,
Hué-tshinn tsiah tio̍h ài tiunn-tî,
tsim-tsiok sit tsú-ì,
Beh tsuè khit-tsia̍h liâm-tong-sî.

那是 暗時 得卜
灶空 門戶
斟酌 有益 無損
着愛 掛心 十二分

Nā-sī àm-sî tit-beh khùn,
Tsàu-khang mn̂g-hōo ài sûn,
Tsim-tsiok iú-ik bô-sún,
Tio̍h-ài kuà-sim tsa̍p-lī-hun.

着愛 門戶
小心 防止 窃盜
斟酌 知通
粉失 賴多 如何

Beh khùn tio̍h-ài sûn mn̂g-hōo,
Sió-sim hông-tsí tio̍h tshiap-tōo,
sit tsim-tsiok tsai-thang khóo,
Hún-sit luā-tsuē beh lû-hôo.

小心 注意 第一
事實
斟酌 損失
門|着 一擺

Sió-sim tsù-ì tē-it,
Guá kóng ê sū-si̍t,
tsim-tsiok tuā sńg-sit,
Tú-tio̍h tsi̍t-pái tio̍h buē ti̍t.

斟酌 好細
內容 勸世文
中年 老人 閣再
勸奉 列位 諸君

Tsim-tsiok hó-sè tsiah khì khùn,
Lāi-iông a̍h khuàn-sè-bûn,
Tiong-liân lāu-lâng koh-tsài lūn,
Khǹg-hōng lia̍t-uī tsìng tsu-kun.

下本 
回前頁