冊名社會教化新歌
編者林秋男
出版社新竹竹林書局
出版年1989
篇名下本

顯示 的款式: <xml>goan5-be2</xml> 倒爿漢字 正爿台羅字 Lô-má-jī 漢字 Lô-má-jī漢字 漢字Lô-má-jī
Lô-má-jī 是
漢字是

一欵 做人 示大
得確 不通 風花
世間
不通

Tsi̍t-khuán tsuè-lâng ê sī-tuā,
Tik-khak m̄-thang siunn hong-hua,
siūnn sè-kan ū beh tuà,
M̄-thang tuì sik siunn buâ.

做人 示大 平正
教訓 示小
那是
自己 呆路 不通

Tsuè-lâng sī-tuā tio̍h pînn-tsiànn,
Kàu-hūn sī-suè tsiah ē thiann,
Nā-sī ū siūnn beh kiánn,
Tsū-kí phái-lōo m̄-thang kiânn.

示大 模範
教訓 子弟
自己 不正
治家 方針 第一

Lán tsuè sī-tuā ài môo-huān,
Kàu-hūn tsú-tē tsiah ū kuân,
Tsū-kí put-tsìng tio̍h oh kuán,
Tī-ke hong-tsiam tē-it kuan.

四正 尊重
不正 示小 服從
偏心 示大事 種種
示小 天良

Sì-tsiànn tsiah ū lâng tsun-tiōng,
Put-tsiànn sī-suè ho̍k-tsiông,
Phian-sim sī-tuāsū tsióng-tsióng,
Sī-suè tio̍h khí thian-liông.

不正
只點 關懷
示小 不從 莫怪
怎樣

Siōng put-tsìng tsik uai,
Tsí-tiám tshiánn lín ài kuan-huâi,
Sī-suè put-tsiông a̍h bo̍k-kuài,
Tsuánn-iūnn hōo lán buē kuai.

食老 認老 愛守
老不修
一面 老夭壽
示小 不服 理由

Tsia̍h-lāu līn-lāu tio̍h ài-siú,
Tsiah buē hōng tshiò lāu-put-siu,
Tsi̍t-bīn lâng lāu-iáu-siū,
Sī-suè put-ho̍k siánn lí-iû.

示大 不通 專制
代志 一切 少年
食老 着愛 性地
家內 整齊

Sī-tuā m̄-thang siunn tsuan-tsè,
Tāi-tsì it-tshè siàu-liân ê,
Tsia̍h-lāu tio̍h-ài kái sìng-tē,
Ka-lāi a̍h tsiah ē tsíng-tsê.

老人 不可 什念
不通
着是 什念 欠點
顛倒 示小

Lāu-lâng m̄-thang siunn tsa̍p-liām,
kiánn m̄-thang siunn giâm,
Tio̍h-sī tsa̍p-liām siōng khiàm-tiám,
Tian-tó suah hōo sī-suè hiâm.

食老 食便
一切 少年
各位 父老
事事 勿管 榮仙仙

Tsia̍h-lāu tio̍h lâi siūnn tsia̍h-piān,
It-tshè pàng hōo in siàu-liân,
Kok-uī hū-ló lín tio̍h siàn,
Sū-sū mài-kuán îng-sian-sian.

着認 習慣
少年

示小 青蕃

Tio̍h-līn lán ê phái si̍p-kuàn,
Tsiah hōo siàu-liân khuànn kuân,
Ke kóng ke hōo lâng uàn,
Suah hōo sī-suè kóng tshinn-huan.

示小 不通 屎派
亂罵 示大 應該
只欵 風俗 妨害
官廳 制裁

Sī-suè m̄-thang siunn sái-phài,
Luān-mā sī-tuā put ing-kai,
Tsí-khuán hong-sio̍k ū hóng-hāi,
Ē siū kuann-thiann lâi tsè-tshâi.

爸母 尊敬
子兒 順情
不孝 示大逆 天命
外邊 批評

Pē-bó lán tio̍h ài tsun-kìng,
Tsuè lâng kiánn-lî ài sūn-tsîng,
Put-hàu sī-tuāgi̍k thian-bīng,
Koh siū guā-pinn lâng phue-phîng.

大兄 小弟
家庭 不通
着愛 耳空
查某人

Tuā-hiann sió-tī thiann guá káng,
Ka-tîng buē sian m̄-thang,
Tio̍h-ài hīnn-khang pàng khah tāng,
Luān ke lóng tsa-bóo-lâng.

做人 着愛 心定
不通
有影
家庭 內亂 名聲

Tsuè-lâng tio̍h-ài tsú sim-tiānn,
M̄-thang bóo kóng tio̍h thiann,
Guá khǹg ê lóng ū-iánn,
Ka-tîng lāi-luān phái miâ-siann.

定性 要緊
作人 不通 耳空輕

家內 袂和 終久

Lâng tio̍h tiānn-sìng tsuè iàu-kín,
Tsuè-lâng m̄-thang hīnn-khang-khin,
Bóo kóng ê bián kai sìn,
Ka-lāi buē-hô tsiong-kú pîn.

兄弟 和協 不退
家內 袂和 成家
鄰右 廣話
終久 問題

Hiann-tī hô-hia̍p hing buē-thuè,
Ka-lāi buē-hô put sîng-ke,
Ē siū lîn-iū ke kóng-uē,
Tsiong-kú ū tuā būn-tuê.

家內 大小 和好
一時 內亂
不賢
致到 兄弟 失和

Ka-lāi tuā-suè tio̍h hô-hó,
Tsi̍t-sî lāi-luān hōng khuànn ,
Bóo put-hiân gâu o̍h,
Tì-kàu hiann-tī suah sit-hô.

呆運 不賢
不做 私偏
那愛 家庭 發展
不通 枕頭絃

Phái-ūn tshuā tio̍h bóo put-hiân,
Beh tsia̍h m̄-tsuè siūnn su-phian,
Nā-ài ka-tîng hoo huat-tián,
M̄-thang gōo thiann tsím-thâu-hiân.

不賢 查某 一部份
使弄 尫婿
家內 不時 弄弄滾
輕分

Put-hiân tsa-bóo tsi̍t-pōo-hūn,
Sái-lōng ang-sài tio̍h ài hun,
Ka-lāi put-sî lōng-lōng-kún,
Beh tsia̍h tsuè gâu khing-hun.

查某 一欵 貧彈
一日 食飽
分家
即兮

Tsa-bóo tsi̍t-khuán pîn-tuānn tsò,
Tsi̍t-li̍t tsia̍h-pá siūnn tshit-thô,
Tshá beh pun-ke thang tsia̍h ,
Tsiah-ē kah lâng lóng buē .

家內 不時 車車返
尫婿 一冥
只欵 魔病
兄弟 長頭毛

Ka-lāi put-sî tshia-tshia-tńg,
Ang-sài tsi̍t-mî tshá kah kng,
Tsí-khuán môo-pīnn buē tn̄g,
Hiann-tī ē pun tn̂g-thâu-mn̂g.

作人 不通
呆某 是非
呆某 連累
兄弟 致到 分開

Tsuè-lâng m̄-thang thiann bóo tshuì,
Phái-bóo ki̍k gâu sinn sī-hui,
Tshuā tio̍h phái-bóo sann liân-luī,
Hiann-tī tì-kàu suah pun-khui.

查某 一欵 罎籠
生言造語 駛弄
三噹 珍動
定定 分孤人

Tsa-bóo tsi̍t-khuán tsin áng-láng,
Sinn-giân-tsō-gí sái-lōng ang,
Sann-tǹg beh tsia̍h tín-tāng,
Tiānn-tiānn tshá ài pun-koo-lâng.

不分
暗中 獅脚錢
只欵 查某 呆物
逐暗 尫婿 歸冥

M̄-pun i teh kiann lâng phinn,
Àm-tiong gâu khiò sai-kha-tsînn,
Tsí-khuán tsa-bóo ki̍k phái-mi̍h,
Ta̍k-àm ang-sài tshá kui-mî.

時時 尫婿
只欵 查某 嘴獅
多人
這種 查某 大家

Sî-sî too teh tshá ang-sài,
Tsí-khuán tsa-bóo ki̍k tshuì-sâi,
Ha̍p leh tsuē-lâng hiâm tsia̍h bái,
Tsit-tsióng tsa-bóo ta̍k-ke tsai.

家庭 只點
查某 眾人
不守 家規 婦道
方針

Ka-tîng tsuè hāi tsí-tiám,
Ài tsia̍h tsa-bóo tsìng-lâng hiâm,
Put-siú ka-kui hū-tō khiàm,
Tsuan kah lâng kâng hong-tsiam.

親像 只欵 模範
家內 不時 事端
呆某 噢管
無權

Tshin-tshiūnn tsí-khuán phái môo-huān,
Ka-lāi put-sî sinn sū-tuan,
Tshuā tio̍h phái-bóo tsin oh-kuán,
Kiann bóo ê lâng suah bô-kuân.

一欵 穿
狹四 流行
尫婿 環境
婦道 無正經

Tsi̍t-khuán tshá tsia̍h kah tshá tshīng,
Khiap-sì siūnn thàn lâng liû-hîng,
siūnn ang-sài ê khuân-kíng,
Put siú hū-tō bô-tsìng-king.

一欵 富貴
剋虧
歸日 粧美美
一定

A̍h ū tsi̍t-khuán tham huì-kuì,
ang pàng kiánn tsin khik-khui,
Kui-li̍t siūnn beh tsng-suí-suí,
Tsia̍h lāu it-tīng sóo kui.

貪歡 不碟
古意 不成人
不碟 尫婿
親像 只欵 不通

Ū lâng tham-huan m̄-ti̍h ang,
Hiâm ang kóo-ì m̄-tsiânn-lâng,
M̄-ti̍h ang-sài kiánn suà pàng,
Tshin-tshiūnn tsí-khuán sian m̄-thang.

古意 婿
紅杏出墻 私通
家官 尫婿
厝內

Kóo-ì suah hoo hiâm sài gōng,
Âng-hīng-tshut-tshiûnn lâng su-thong,
thiann ke-kuann ang-sài kóng,
Tshù-lāi i teh tsuè lâng ông.

逐个 那甲 尫婿
不通 亂使來
克苦 勤儉 家內
後日 出頭

Ta̍k-ê nā-kah ū ang-sài,
M̄-thang kah lâng luān-sú-lâi,
Khik-khóo khîn-khiām kòo ka-lāi,
Āu-li̍t tshut-thâu tsiah ē tsai.

家和 萬事成
家內 和心
呆某 不幸
萬世窮

Lâng kóng ka-hô bān-sū-sîng,
Ka-lāi hô-sim ka tio̍h hing,
Tshuā tio̍h phái-bóo tsin put-hīng,
kah tshá ke bān-sì-kîng.

差錯 赶緊
不比 柴米 夫妻
家庭 經濟
婿 成家

Ū tsuè tsha-tshò kuánn-kín ,
Put-pí tshâ-bí ê hu-tshe,
Tio̍h siūnn ka-tîng ê king-tsè,
Tshá hu tshá sài put sîng-ke.

尫婿 有時
好言 好語 慰安
不是 限定
貧賤

Ang-sài ū-sî tsînn thàn,
Hó-giân hó-gí kai uì-an,
Tsînn m̄-sī hān-tiānn lán,
Pîn-tsiān tsin tsuē lâng.

機會 失志
不通 強迫 尫婿
受迫 自殺
彼時

sit ki-huē tio̍h sit-tsì,
M̄-thang kiông-pik ang-sài i,
Ū ê siū-pik tsū-sat ,
Hit-sî beh tsai tio̍h khah .

扁人
散赤 出頭天
做人 一生 抦變
不管 罩鉗

Pínn--lâng ē înn înn ē pínn,
Sàn-tshiah ū tshut-thâu-thinn,
Tsuè-lâng it-sing tio̍h píng-pìnn,
M̄-kuán huì pîn tio̍h tàu-khînn.

家后 內助
尫婿
着愛 制度
不通 開費

Tsuè lâng ke-āu lāi-tsōo,
Ang-sài mài hoo siunn lôo,
Īng tsînn tio̍h-ài tsat tsè-tōo,
M̄-thang khai-huì siunn tshoo.

不比 親像 富家女

逐日 打牌 看戲
老來 好呆 知機

Put-pí tshin-tshiūnn huì-ka-lí,
Tsuan siūnn tshe kán kah sái ,
Ta̍k-li̍t phah-pâi siūnn khuànn-hì,
Lāu--lâi hó-phái tsiah tsai-ki.

衫褲 一切
三噹 食飽
少年
食老

Sann-khòo it-tshè ǹg lâng sué,
Sann-tǹg tsia̍h-pá thâu kòo sue,
Siàu-liân beh tsuè too ē,
Tsia̍h-lāu tsiah uānn hōo lâng tshe.

姊妹 幾句

主婦
到時 行動 參思

Guá tuì tsí-bē kóng kuí-kù,
Tsāi ka tsiông tsiông hu,
hōo lâng tsuè tsú-hū,
Kàu-sî hîng-tōng ài sàm-su.

婦女 姊妹
着愛 嚴守 家規
爭取 婦女 地位
不通 不正 行為

Hū-lí tsí-bē sann thiann tshuì,
Tio̍h-ài giâm-siú ka-kui,
Tsing-tshú hū-lí ê tē-uī,
M̄-thang put-tsìng hîng-uî.

三從 四德
尫婿 帮助
尫婿 勝敗 負責
大家 明白

Tio̍h tsun sam-tsiông kah sù-tik,
Bóo ang-sài pang-tsōo li̍k,
Ang-sài sìng-pāi tshe hū-tsik,
Bián kóng ta̍k-ke a̍h bîng-pi̍k.

尫某 責任
家后 關心
姊妹
和心 烏土

Ang-bóo lóng ū kâng tsik-līm,
Tsuè lâng ke-āu ài kuan-sim,
Khǹg lín tsí-bē ḿ kāng tsím,
Hô-sim oo-thôo piàn sîng kim.

小弟 朋友
夫婦 冤仇
事事 夫妻 忍受
一家 大小 憂悲

Sió-tī khǹg lín tsìng pîng-iú,
Ē tsuè hu-hū uan-siû,
Sū-sū hu-tshe kai lím-siū,
Tsi̍t-ke tuā-suè bián iu-tshiû.

事事 夫婦 吞忍
家和
大家 安份
福祿 自有 家門

Sū-sū hu-hū sann khun-lún,
Ke-hô tio̍h ū tsînn thang tshun,
Ta̍k-ke lâi siú an-hūn,
Hok-lo̍k tsū-iú khìng ka-bûn.

親像 勸善
着愛 尊照 古人
善惡 也有 古典
最好 模範

Tsit kua tshin-tshiūnn teh khuàn-siān,
Tio̍h-ài tsun-tsiàu kóo-lâng giân,
Siān-ok iā-ū tsiūnn kòo-tián,
Tsuè-hó môo-huān hàu sian.

家聲 名譽 着愛
作人 着來 前途
愛國 忠孝 正路
孔子 人之初

Ka-sing bîng-ū tio̍h-ài kòo,
Tsuè-lâng tio̍h-lâi siūnn tsiân-tôo,
Ài-kok tiong-hàu tsiànn-lōo,
Khóng-tsú ū lîn-tsi-tshoo.

囝仔 出世
穿 衫褲
父母 苦心 養飼
晟池

Kóng tshut gín-á tshoo tshut-sì,
tshīng sann-khòo háu kah thî,
Pē-bú khóo-sim lâi iúnn-tshī,
sinn iúnn kah tshiânn-tî.

着想
對待 双親 從順
第一 父母 敬重
不通 不孝 天良

Tio̍h-siūnn sinn lâi ióng,
Tuì-thāi sang-tshin ài sūn-tsiông ,
Tē-it pē-bú tio̍h kìng-tiōng,
M̄-thang put-hàu thian-liông.

父母 愛子 寶貝
着愛 膭捾kui7- tsap8-koo3-
順月 母身 也着
生產 危險

Pē-bú ài-kiánn pó-puè,
Tio̍h-ài 膭捾kui7-kuānn tsap8-koo3-gue̍h,
Sūn-gue̍h bú-sin iā-tio̍h tsuè,
Sing-sán guî-hiám buē tsia̍h muê.

雞酒
四塊
父母 恩情
所致 不孝 不通

Sinn ē tshiú ke-tsiú phang,
Sinn buē tshiú sì-tè pang,
Pē-bú in-tsîng tsin tāng,
Sóo-tì put-hàu sian m̄-thang.

父母 痛子
時時 加隻背
个个 痛命命
不甘

Kóng kàu pē-bú teh thiànn-kiánn,
Sî-sî āinn ka-tsiah-phiann,
Kò-kò too thiànn-miā-miā,
M̄-kam hōo kiánn khàu tshut siann.

無閑 亦着
不甘 土脚
那無 蜀纏 真好
生苦 病痛

Koh khah bô-îng a̍h-tio̍h phō,
M̄-kam hōo i thôo-kha ,
Nā-bô tak-tînn tsin-hó,
Sinn-khóo pīnn-thiànn sim tio̍h tso.

生苦 病痛 緊要要
時時刻刻 抱朝朝
父母 苦心 不少

Sinn-khóo pīnn-thiànn kín-iàu-iàu,
Sî-sî-khik-khik phō-taiû-taiû,
Pē-bú khóo-sim īng put-siàu,
Kiann kuânn kiann lua̍h kiann kiánn iau.

親像 一欵 腰飼
不時 面色 黃施施
保庇
子兒

Tshin-tshiūnn tsit-khuán phái io-tshī,
Put-sî bīn-sik n̂g-si-si,
sîn thok pu̍t sann pó-pì,
Khiām tsia̍h lún kuânn kiánn-lî.

母身 無乳
冥日 無榮
那泡 牛乳 燒冷
漏屎 赶緊 醫生

Ū lâng bú-sin bô-ling,
Mî-li̍t kiánn teh bô-îng,
Nā-phàu gû-ling kiann sio-líng,
Làu-sái kuánn-kín kiò i-sing.

飼乳 亦着 時拵

大人 不敢
歸冥 父母

Tshī-ling a̍h-tio̍h tsat sî-tsūn,
líng khí hué koh tsài un,
Tuā-lâng kiánn m̄-kánn khùn,
Kui-mî pē-bú kòo kah kng.

下落 隨時
父母 無睏 歸冥
有時 發燒 生病
求神 問卜 惜錢

Tán hē-lo̍h bîn suî-sî tshínn,
Pē-bú bô-khùn phō kui-mî,
Ū-sî huat-sio koh sinn-pīnn,
Kiû-sîn mn̄g-pok sioh-tsînn.

囝仔 落眠
非常 驚動 父母
獅公 紅姨 叫緊緊
犯着 土煞神

Gín-á khùn buē lo̍h-bîn,
Hui-siông kiann-tōng pē-bú sin,
Sai-kong ang-î kiò-kín-kín,
Kóng huān-tio̍h thóo-suah-sîn.

父母 關心 致意
求神 下佛
投下 祖宗 保庇
蜀纏

Pē-bú kuan-sim teh tì-ì,
Kiû-sîn hē-pu̍t kiò lâi i,
Tâu-hē tsóo-tsong tàu pó-pì,
beh hōo kiánn mài tak-tînn.

一欵 着猿損
一冥 不睏
父母
問藥 面黃

A̍h ū tsi̍t-khuán tio̍h-kâu-sńg,
Tsi̍t-mî m̄-khùn háu kah kng,
Pē-bú kiánn sann thè khùn,
Mn̄g-io̍h hōo kiánn tsia̍h bīn-n̂g.

爸母 保惜
冬天
亦着 年屎 六尿
不時

Pē-bú ài kiánn tsin pó-sioh,
Tang-thinn kiann kiánn khùn buē sio,
A̍h-tio̍h ni-sái kah la̍k-liō,
Put-sî kiánn phō teh .

最上 麻煩 這項
尿巾 火烘
那是 雨天 尿
囝仔 創治

Tsuè-siōng mâ-huân tsit-hāng,
Liō-kun buē ta īng hué-hang,
Nā-sī hōo-thinn liō pàng,
Gín-á tsin tshòng-tī lâng.

年屎 六尿 準煞
紅紅 幼幼
養子 父母
大陣 拖磨

Ni-sái la̍k-liō buē tsún-suah,
Âng-âng iù-iù phō kah thua,
Ióng-tsú pē-bú liōng tsin khuah,
Sinn tio̍h tuā-tīn tsin thua-buâ.

無論 富家 散赤
好物

大漢 不識

Bô-lūn huì-ka sàn-tshiah,
Hó-mi̍h lâu hōo kiánn tsia̍h,
Ū lâng tshī tuā sim piàn ,
Tuā-hàn m̄-pat kāng tia.

小漢 大漢
求神 下佛 平安
制限
非常 身苦

Suè-hàn khóo tshī buē tuā-hàn,
Kiû-sîn hē-pu̍t kiû pîng-an,
Tshī kiánn īng tsînn tsè-hān,
Hui-siông sin-khóo ióng tsú lân.

食水 因源 要緊
作人 着識 父母
不通 句句應
教育

Tsia̍h-tsuí in-guân tsuè iàu-kín,
Tsuè-lâng tio̍h-pat pē-bú in,
M̄-thang kù-kù-ìn,
siū kàu-io̍k put sîng lîn.

作人 要緊
不通 不孝 主張
不孝 後繼 這樣
只欵 關係 後場

Tsuè-lâng iàu-kín tio̍h pat siūnn,
M̄-thang put-hàu luān tsú-tiunn,
Put-hàu hiō-kè tsiàu tsit-iūnn,
Tsí-khuán kuan-hē phái āu-tiûnn.

父母 苦心 養飼
大漢
父母 怨嘆
最上 必要 只層

Pē-bú khóo-sim iúnn-tshī lán,
Tshī kàu tuā-hàn sim tsiah an,
Bián hōo pē-bú teh uàn-thàn,
Tsuè-siōng pit-iàu tsí-tsân.

鳥獸 孝義
鳥子
父母 無理
母恩

Tsiáu-siù too ē hîng hàu-gī,
Tsiáu-kiánn thâng tshī i,
hōo pē-bú tsia̍h bô-lí,
Tsiáu bú-in tsiah ū .

羊子 吃乳 双腳
大隻 小隻 一堆
禽獸
母恩 古錐

Iûnn-kiánn tsia̍h-ling kuī sang-kha,
Tuā-tsiah suè-tsiah tsuè tsi̍t-tui,
Tsiáu iûnn lâng kóng khim-siù luī,
Ē bú-in tsiah kóo-tsui.

出世 因源
着愛 生死
鳥子 羊子 模範
不通 不孝 極端

Lán lâi tshut-sì ū in-guân,
Tio̍h-ài sing siūnn sinn-sí kuan,
Tsiáu-kiánn iûnn-kiánn tsuè môo-huān,
M̄-thang put-hàu siunn ki̍k-tuan.

不通
心婦 乾家
孤子 欠客
挨釵

M̄-thang tsuē kiánn ,
Tsuē ê sin-pū ta-ke,
Sui koo-kiánn khah khiàm-kheh,
Beh tsia̍h khah buē sann e-the.

好名 好命
這是 一面 風聲
感無
無塊 哮孤 呆名

Tsuē kiánn hó-miâ hó-miā,
Tse-sī it-biān ê hong-siann,
Kám-bô ū lâng tsin tsuē kiánn?
Bô-teh hàu-koo ke phái-miâ.

到者 門| 宿困
朋友 諸君
人小 孝順
二字 保存

Kua kàu-tsiá hioh-khùn,
Guá khǹg pîng-iú tsìng tsu-kun,
Tsuè lâng sī-suè hîng hàu-sūn,
Ū kiánn nn̄g-lī ū pó-tsûn.

上本 
回前頁