冊名尤清博士選縣長歌
編者林錦賢改編
出版社尤清通訊
出版年1989
篇名全本

顯示 的款式: <xml>goan5-be2</xml> 倒爿漢字 正爿台羅字 Lô-má-jī 漢字 Lô-má-jī漢字 漢字Lô-má-jī
Lô-má-jī 是
漢字是

博士 出身
一片 奉獻 精神
社會 人士 公認
縣長 適當 候選人

Tshing phok-sū lâi tshut-sin,
Tsi̍t-phiàn hōng-hiàn ê tsing-sîn;
Siā-huē jîn-sū ū kong-jīn,
Kuān-tiúnn sik-tòng hāu-suán-jîn.

留學 博士
比評 別儂
當選 好處
四年 了後 工夫

Thing liû-ha̍k ê phok-sū,
Pí-phīng pa̍t-lâng khah su,
Tòng-suán tuì lán ū hó-tshù,
Sì-nî liáu-āu tsai kang-hu.

現在 縣長 豐正
這回 應該
比評
全然 競爭

Hiān-tsāi kuān-tiúnn Lîm Hong-tsìng,
Tsit-huê ìng-kai uānn Tshing,
pháinn ū pí-phīng,
uānn tsuân-jiân kīng-tsing.

自然 交賬
仝黨 報銷
免講 分曉
所以

Ū uānn tsū-jiân ài kau-siàu,
uānn kâng-tóng pò-siau,
Bián-kóng lín ia̍h ē hun-hiáu,
Sóo-í ài uānn Tshing tiâu.

以前 國民黨
人因
逐家 運動
政府 作風

Í-tsîng tsuân Kok-bîn-tóng,
Hōo in koh tsuè siánn thong,
Tshiánn lín ta̍k-ke tàu ūn-tōng,
Tsìng-hú tsiah ū sin tsok-hong.

過去 一黨 專制
食虧 逐家
會曉
愛勿 玲瓏旋

Kuè-khì tsi̍t-tóng teh tsuan-tsè,
Tsia̍h-khui tio̍h lán ta̍k-ke,
mi̍h ē-hiáu huè huè,
Mài koh hōng phiàn ling-long-se̍h.

這回 應該 黨派
黨外 人才
看覓
下任

Tsit-huê ìng-kai uānn tóng-phài,
Bián tshiò tóng-guā jîn-tsâi,
Uānn hōo Tshing tsuè khuànn-māi,
Ū ē-jīm tsiah koh lâi.

縣長
會勿 假痟
政見 逐項 對賬
國民黨 顧朝朝

Tshing kuān-tiúnn suán tiâu,
Lán hōo Tshing ké-siáu,
Tsìng-kiàn ta̍k-hāng tsiàu tuì-siàu,
Kok-bîn-tóng ē kòo-tiâu-tiâu.

歪哥 著吊
無仝 黨派 催撨
無影 幹撟
肚臍 明瞭

Siūnn beh uai-ko ún tio̍h-tiàu,
Bô-kâng tóng-phài pháinn tshui-tshiâu,
Bô-iánn lín tsiah lâi kàn-kiāu,
Tōo-tsâi lâi siūnn bîng-liâu.

當選 大家樂
保證 毋敢 歪哥
可靠
了工 不如

Tshing tòng-suán tài-tsia-lò,
Pó-tsìng m̄-kánn lâi uai-ko,
Beh suán hit tòng khó-khò,
Liáu-kang put-jû lâi tshit-thô.

三峽 樹林 泰山
板橋 土城 媽祖
真儕 彼日
不安

Sam-kiap Tshiū-nâ thàu Thài-san,
Pán-kiô Thóo-siânn Má-tsóo tshân,
Tsin-tsē hit-ji̍t tsînn thàn,
suán Tshing sim put-an.

新莊 林口 五股
八里 蘆洲 三重埔
艱苦
別儂 前途

Sin-tsng Nâ-kháu thàu Gōo-kóo,
Pa̍t-lí Lôo-tsiu Sann-tîng-poo,
suán Tshing tsin kan-khóo,
Suán hōo pa̍t-lâng tsiân-tôo.

中和 新店 烏來
知影 人才
過去 縣政 失敗

Tiong-hô Sin-tiàm thàu oo-lai,
Tsai-iánn tshing jîn-tsâi,
Kuè-khì kuān-tsìng tsin sit-pāi,
Beh suán Tshing thong lâng tsai.

龜山 坪林
水庫
一概 水源地
會當 粗茶

Ku-suann koh khì Phênn-nâ bué,
Ū tsuè tsuí-khòo tsînn puê,
It-khài pian ji̍p tsuí-guân-tē,
Tsí ū ē-tàng tsìng tshoo-tê.

震動 限制
別儂 食飯 食糜
彼黨 死儂債
票聲

Siūnn beh tín-tāng siū hān-tsè,
Pa̍t-lâng tsia̍h-puīnn lán tsia̍h-bê,
khiàm hit-tóng sí-lâng-tsè,
Sóo ū phiò-siann Tshing ê.

平溪 - 石碇
大大 細細
別儂 無路用
改進 無可能

Pênn-khe Tshim -khenn thàu Tsio̍h-tīng,
Tuā-tuā sè-sè suán Tshing,
Suán hōo pa̍t-lâng bô-lōo-īng,
Siūnn beh kái-tsìn bô-khó-lîng.

澳底 貢寮 雙溪
和齊
過去 後悔
彼黨

Ò-té Kòng-liâu thàu Siang-khe,
Beh suán Tshing khioh hô-tsê,
Siūnn tio̍h kuè-khì tsin hōo-hué,
Koh suán hit-tóng lâng ē sue.

雙溪 牡丹 瑞芳
人民 強強 夯狂
- 建設 失望
希望 成功

Siang-khe Bóo-tan thàu Suī-hong,
Jîn-bîn kiông-kiông beh giâ-kông,
- huinn kiàn-siat tsin sit-bōng,
Hi-bāng Tshing ē sîng-kong.

八里 竹圍 淡水
政府 白賊
現現 好勢 別位
大堆

Pat-lí Tik-uî thàu Tām-suí,
Tsìng-hú pe̍h-tsha̍t káng khui,
Hiān-hiān hó-sè uānn pa̍t-uī,
Beh suán Tshing kui tuā-tui.

愛勿 彼黨 鑽石
頭路 噴雞歸
愛勿閣 人因
勿會 克虧

Mài sìn hit-tóng suān-tsio̍h tshuì,
Thâu-lōo tsuè pûn-ke-kui,
Mài-koh thiann in oo pe̍h phuì,
Suán hōo Tshing khik-khui.

金山 石門 三芝
支持
以往 受氣
- 建設 半絲

Kim-san Tsio̍h-muînn thàu Sam-tsi,
Tuì lán Tshing tuā tsi-tshî,
Kóng tio̍h í-óng tsin siū-khì,
- huinn kiàn-siat puànn-si.

迴龍 樹林 鶯歌
勿會和
人因 彼黨 清楚
辦事 親像

Huê-liông Tshiū-nâ thàu Ing-ko,
suán Tshing suìnn bē-hô,
Tuì in hit-tóng tsin tshing-tshó,
Pān-sū tshin-tshiūnn ku teh .

萬里 野柳 - 門洞
金山 老梅 阿里
運動
當選 豬公

Bān-lí Iá-liú Tsio̍h- muînn-tōng,
Kim-san Láu-muî A-lí pông,
Ū lia̍h tàu ūn-tōng,
Tshing tòng-suán thâi ti-kong.

福隆 澳底 貢仔寮
核四 勿會
人民 性命 重要
趁錢 目標

Hok-liông Ò-té Kòng-á-liâu,
Beh siat hi̍k-sù tsia̍h siau,
Jîn-bîn sènn-miā tiōng-iàu,
Kòo siūnn thàn-tsînn bo̍k-piau.

可惡 大官 若像
莫怪 百姓 暴暴跳
映望 核四 吊消
最大 希望

Khó-ònn tuā-kuann ná-tshiūnn iau,
Bo̍k-kuài peh-sènn pho̍k-pho̍k-thiàu,
Uìnn-bāng hi̍k-sù lâi tiàu-siau,
Tsuè-tuā hi-bāng Tshing tiâu.

永和 埔墘 港仔喙
真儕 暗中 鼓吹
漏氣
放尿 抄沙 勿會 做堆

Íng-hô Poo-kînn Káng-á-tshuì,
Tsin-tsē àm-tiong teh kóo-tshui,
Tshing tiâu tuā làu-khuì,
Pàng-jiō tsiau-sua tsò-tui.

中和 板橋 土城
以前 風聲
知影 這回 捙拼

Tiong-hô Pán-kiô thàu Thôo-siânn,
Tsin tsá í-tsîng ū hong-siann,
Tsai-iánn tsit-huê tuā tshia-piànn,
Ē ài hōo tshing iânn.

逐家 覺醒
惡霸 四十
第一 食虧 百姓
勿會 出頭天

Tann ta̍k-ke lóng kak-tshínn,
Lán hōng ok-pà sì-tsa̍p ,
Tē-it tsia̍h-khui lán peh-sìnn,
uānn lán tshut-thâu-thinn.

北縣 進步
北縣 前途
剝脫 過去 痛苦
唯一 擁護

lán Pak-kuān ē tsìn-pōo,
lán Pak-kuān ê tsiân-tôo,
Pak-thuat kuè-khì ê thòng-khóo,
Uî-it Tshing ài ióng-hōo.

這回 生死戰
北縣 範圍 炮煙
當選 體面
別儂 假仙

Tsit-huê sǹg senn-sí-tsiàn,
Pak-kuān huān-uî tsuân phàu-ian,
Tshing tòng-suán ū thé-biān,
Bián hōo pa̍t-lâng lâi ké-sian.

無采
別儂 繼續 嫐俳
所以
拼輸 大箍呆

Tshing tiâu tsin bô-tshái,
Pa̍t-lâng kè-sio̍k koh hiau-pai,
Sóo-í tsún sìng put tsún pāi,
Piànn-su tshiò lán tuā-khoo-tai.

縣長 第二
台北縣下
這回 若是 失敗
下回 無儂 出來

Tshing kuān-tiúnn tē-jī pái,
Tâi-pak-Kuān-ē thong lâng tsai,
Tsit-huê nā-sī koh sit-pāi,
Ē-huê bô-lâng kánn tshut--lâi.

縣長 歸氣 官派
毋免 勞民 傷財
認真 看覓
縣長 摧排

Kuān-tiúnn kui-khì īng kuann-phài,
M̄-bián lô-bîn kiam siong-tsâi,
Lán tio̍h jīn-tsin siūnn khuànn-māi,
Kuān-tiúnn tio̍h lán lâi tshui-pâi.

黨內 縣長 傀儡
另外 後面 頭家
有事 轉去 老父
家自 毋敢 烏白批

Tóng-lāi kuān-tiúnn ka-lé,
Liān-guā āu-bīn ū thâu-ke,
Ū-sū tńg-khì muīnn lāu-pē,
Ka-kī m̄-kánn oo-pe̍h-phue.

黨外 縣長 負責
頂面 壓力
人民 利益
目的

Tóng-guā kuān-tiúnn hū-tsik,
siū tíng-bīn ê ap-li̍k,
Tsí kòo jîn-bîn ê lī-ik,
i tsuè tuā ê bo̍k-tik.

毋捌 嚴重性
主張 繳宮
彼款 縣長 通用
人民 大先

Ū lâng m̄-bat giâm-tiōng-sìng,
Tsú-tiunn lán tsia khui kiáu-king,
Hit-khuán kuān-tiúnn kám thang-īng,
Lán tsuè jîn-bîn tāi-sing.

勿會曉 見笑 口灶
大官 細官 總包
人選 阿斗
青瞑

Bē-hiáu kiàn-siàu hit kháu-tsàu,
Tuā-kuann sè-kuann beh tsóng-pau,
Pài tshut jîn-suán tsuân a-táu,
Tsún tsuè tshenn-mê phiò tâu.

辦事 勿會曉 重點
請請 裁裁 方針
彼班 跤數 缺欠
死豬 鎮砧

Pān-sū bē-hiáu tsai tiōng-tiám,
Tshìn-tshìn tshái-tshái hong-tsiam,
Hit-pan kha-saiù khuat-khiàm,
Bián koh sí-ti lâi tìn-tiam.

登記 第六號
逐家 協和
親晟 朋友
當選 功勞

Tshing ting-kì tē-la̍k-hō,
lán ta̍k-ke ài hia̍p-hô,
Tshin-tsiânn pîng-iú kín sio ,
Tòng-suán lín ê kong-lô.

對手 確實 厲害
經過 設計 安排
光復 彳各 毋捌
準備 毋敢

Tuì-tshiú khak-si̍t tsin lī-hāi,
King-kuè siat-kè koh an-pâi,
Kong-ho̍k kàu tann m̄-ba̍t pāi,
I tsún-pī m̄-kánn lâi.

所以 苦戰
邊緣
會得 奇蹟 出現
貴人 神仙

Sóo-í Tshing tsin khóo-tsiàn,
Tsāi senn ê pian-iân,
Ē-tit kî-tsik lâi tshut-hiān,
kuì-jîn tuā sîn-sian.

票聲 雙倍
懇求 逐家
這項 關係
拜託 毋通

Phiò-siann lán ài tshuân siang-puē,
Tsài sann khún-kiû lán ta̍k-ke,
Tsit-hāng kah lán tuā kuan-hē,
Hōo i pài-thok m̄-thang the.

一票 勿會
支持 落第
絕對 毋通 靠勢
縣長 別儂

Khiàm tsi̍t-phiò tit ,
tsi-tshî ún lo̍k-tē,
Tsua̍t-tuì m̄-thang siunn khò-sè,
Kuān-tiúnn ē koh pa̍t-lâng ê.

票數 七十
亦閣 困難
團結
毋驚 大炮 勿會

Phiò-sòo ài tio̍h tshit-tsa̍p bān,
Tshing ia̍h-koh ū khùn-lân,
Lán kín thuân-kiat la̍t kín tsàn,
M̄-kiann tuā-phàu phah tân.

對方 選舉 部隊
這點 食虧
三軍 人馬 彳各位
團結 解圍

Tuì-hong suán-kí phài pōo-tuī,
Tsit-tiám Tshing siōng tsia̍h-khui,
Sam-kun jîn-má tsâu kàu-uī,
Lán thuân-kiat lân kái-uî.

對方 真敖力
票聲
手法
注意

Tuì-hong tsin-gâu tsuè kha tshiú,
Phiò-siann ē tshun ia̍h ē kiu,
Tshiú-huat ē tshoo ia̍h ē ,
Lán tsú-ì miā ē hiu.

當選
支持 勿會
可惜
厝邊 隔壁 相招

Koh tòng-suán ē hōng tshiò,
tsi-tshî ún tio̍h,
Tshing taiû tsin khó-sioh,
Tshù-pinn keh-piah kín sio-tsio.

朋友 電話
吹撨 選票
愛勿 小小 一票
當選 特效藥

Pîn-iú tiān-uē tio̍h kín kiò,
Tshui-tshiâu suán-phiò ah hoo tio̍h,
Mài kóng sió-sió ê tsi̍t-phiò,
beh tòng-suán ti̍k-hāu-io̍h.

一票 寶貴
權利 發揮
免閣 臭屁
開開

ê tsi̍t-phiò tsin pó-kuì,
Lán ū kuân-lī kín huat-hui,
Bián-koh hōo jîn tāunn tshàu-phuì,
Suán iânn tshiò kah tshuì khui-khui.

一場 決鬥
北縣 地區 亂抄抄
火力 予彳各
功勞 勿會

Tse tsi̍t-tiûnn tuā kuat-tàu,
Pak-kuān tē-khu luān-tshau-tshau,
Lán ê hué-la̍t tshuân hoo-kàu,
Kong-lô tsiah pàng tsuí lâu.

開票 滾輪拵
票聲 愛着
縣長
票桶 認真

Lán tsai khui-phiò khún-lûn-tsūn,
Phiò-siann ài-tio̍h liōng ū tshun,
kuān-tiúnn lán hūn,
Ài kín phiò-tháng jīn-tsin sûn.

毋管 好天 落雨
早起 下晡
一定 投票所
無去 土土土

M̄-kuán hó-thinn iah lo̍h-hōo,
Tsá-khí khì uānn ē-poo,
It-tīng sio-tshuā tâu-phiò-sóo,
Bô-khì Tshing thôo-thôo-thôo.

無影 社會 公正
西瓜 大爿
錦上添花 無路用
清楚

Bô-iánn siā-huē kong-tsìng,
Lóng si-kue tuā-pîng,
Gím-siōng-thiam-hua bô-lōo-īng,
Siūnn hoo tshing-tshó suán Tshing.

縣政
逐家 犧牲
期待 美麗 遠景
當選 光榮

I lán tsuè kuān-tsìng,
Khíng ta̍k-ke lâi hi-sing,
Kî-thāi bí-lē ê uán-kíng,
Tshing tòng-suán lán kong-îng.

回前頁