冊名新歌林投姉
編者陳春榮
出版社興新出版社
出版年1955年
篇名第一集

顯示 的款式: <xml>goan5-be2</xml> 倒爿漢字 正爿台羅字 Lô-má-jī 漢字 Lô-má-jī漢字 漢字Lô-má-jī
Lô-má-jī 是
漢字是

臺南 一種 奇案
滿清 光緒 年間
初初 得卜 出版
作詞 春榮 小姓

Tâi-lâm tsi̍t-tsióng tuā kî-àn,
Buán-tshing Kong-sī ê nî-kan,
Tshoo-tshoo tit-berh lâi tshut-pán,
Tsok-sîr Tshun-îng sió-sìnn Tân.

不才 春榮
這層 古事 滿清
文句 曲盤
又原 真通 七字

Put-tsâi sìnn Tân miâ Tshun-îng,
Tsit-tsân kóo-sīr tsāi Buán-tshing,
Bûn-kù khik-puânn khioh lâi īng,
Iū-guân tsin-thong tshit-lī bîng.

曲盤 文字 解變
三分之一 皆忌
免想 添卦 利便
對不住 松林

Khik-puânn bûn-kù koh kái-piàn,
Sann-hun-tsi-it ka-kī pian,
Bián-isunn7 thiam-kuá khah lī-piān,
Tsin tuì-put-tsū Siông-lîm sian.

足多
打算 無問題
老先 不通 見檜
以後

I hōng khioh khìr ìn tsiok-tsuē,
Phah-sǹg kánn bô-būn-tuê,
Lāu-sian m̄-thang sann kiàn-kuè,
Í-āu ē khìr lír thê.

台南 古事 林投姉
光緒 手頭 喜當時
三十外歲
女兒

Tâi-lâm kóo-sīr Lâ-tâu-tsí,
Kong-sīr tshiú-thâu hí-tong-sî,
Sann-tsa̍p-guā-hèr ang tio̍h ,
Sinn ū ln̄g lâm tsi̍t lír-lî.

中年 親夫 過往
因尫 明通
同業 多人 希望
陳家 門風

Tiong-liân tshin-hu lâi kèr-óng,
In-ang sìnn Tân miâ Bîng-thong,
Tông-gia̍p tsuē-lâng terh hi-bōng,
Tsin kóo Tân--ka ê bn̂g-hong.

查某 招娘
拆散 一對 鴛鴦
同業 一个 少想
配貨 外洋

Tsa-bóo sìnn miâ Tsio-niû,
Thiat-suànn tsi̍t-tuì ê uan-iunn,
Tông-gia̍p tsi̍t-ê tsiànn siàu-siūnn,
Guân terh phuè-hèr tshut guā-iûnn.

明通 熟賽
小名 號做 阿司
想卜 織魚 大代
天天

I kah Bîng-thong pún si̍k-sài,
Sió-miâ hō-tsuè Tsiu A-sai,
Siūnn-berh tsit-hîr tiò tuā-tāi,
khang sún thian-thian lâi.

阿司 空隙
林投姉仔 死尫
財產 絕對
恰早 貿易行

A-sai tsin gâu siūnn khang-phāng,
Nâ-tâu-tsí-á tsiah sí-ang,
Tsâi-sán tsua̍t-tuì ū pàng,
Khah-tsá terh khui bōo-i̍k-hâng.

阿司 假去 細二
招娘 心內 無疑
克開 通兄
放拶 子兒

A-sai ké-khìr tsiànn suè-lī,
Tsio-niû sim-lāi tsuân bô-gî,
Khik-khui Thong-hiann tsiah tsá ,
Pàng-sak tsiah ê kiánn-lî.

十外年 過身
長大 成人
喜拵 不着 無要緊
大嫂 偏輕

Koh tsa̍p-guā-nî tsiah kèr-sin,
Kiánn tio̍h tióng-tāi kah sîng-lîn,
Hí-tsūn m̄-tio̍h bô-iàu-kín,
Thang tuā-só tàu phinn-khin.

大嫂 無路用

子兒 乖巧 萬幸
恰苦 長成

Tuā-só khóo bô-lōo-īng,
Lâng kóng kiàn put hiū sing,
Kiánn-lî kuai-khá siōng bān-hīng,
Khah-khóo tōo kah in tióng-sîng.

保重 身體 有影
代念 明通
為難 條件
的得到

Pó-tiōng sin-thé khah ū-iánn,
Guá tsin tài-liām Bîng-thong hiann,
ū uî-lân ê tiâu-kiānn,
Tsuè ē-tit-kàu guá tio̍h kiânn.

通兄 兄弟
為難 通知
海外 生理
子兒

Thong-hiann kah guá hiann-tī,
Ū siánn uî-lân tsiah thong-ti,
hái-guā tsuè sing-lí,
Ē koh lâi khuànn lír kiánn-lî.

真正 感謝 阿司叔
母子 盡力
呆命 親戚
厝邊 野未

Tsin-tsiànn kám-siā A-sai-tsik,
Tuì gún bú-kiánn tsiah tsīn-li̍k,
Guá tsin phái-miā tshin-tshik,
Tuà tsia tshù-pinn iá-bēr si̍k.

阿司 好色 採花蜂
這尾 正正 毒虫
招娘 不知 半項
呆人 拿準 好人

A-sai hònn-sik tshái-hue-phang,
Tsit-bér tsiànn-tsiànn to̍k-thâng,
Tsio-niû m̄-tsai kah puànn-hāng,
Phái-lâng lia̍h-tsún hó-lâng.

一日 門|好 半埔後
阿司 又閣 因兜
囝仔 門|著 門脚口
糕餅 一个 一包

Tsi̍t-li̍t tú-hó puànn-poo-āu,
A-sai iū-koh lâi in-tau,
Gín-á tú-tīr bn̂g-kha-kháu,
Ko-piánn tsi̍t-ê pun tsi̍t-pau.

囝仔 見着
阿叔
糕仔餅
四檜

Gín-á kìnn-tio̍h i ê iánn,
Tsuan kiò a-tsik kiò miâ,
lâi tio̍h ū ko-á-piánn,
pat tshuā in sì-kuè kiânn.

見來 等路
老練 好色 酒徒
散步
麻糍 粘糖

Kìnn-lâi ū piánn thang tán-lōo,
Láu-liān hònn-sik ê tsiú-tôo,
pat tshuā in khìr sàn-pōo,
Muâ-tsî liâm-thn̂g tsiah ē too.

阿司叔 多謝
囝仔
現在 帶著 倒一跡
阿爹

Hōo A-sai-tsik tsin too-siā,
lâi gín-á tio̍h ū tsia̍h,
Hiān-tsāi tuà-tīr tó-tsi̍t-liah?
Khah i ê tshin a-tia.

小濶 物件 燕氣
無榮 相辭
通兄 兄弟
無論 省人 子兒

Sió-khuá B̍n̍gh-kiānn kóng iàn-khì,
Bô-îng berh kah lír sann-sî,
Thong-hiann tsham guá hiann-tī,
Bô-lūn siánn-lâng ê kiánn-lî.

阿司 搭鈎 出名
少想 招娘 錢財
見去 目屎
不知

A-sai tah-kau tshut-miâ lāi,
Siàu-siūnn Tsio-niû ê tsînn-tsâi,
Kiàn-khìr kóng kah lâu ba̍k-sái,
Khah gâu ê lâng too m̄-tsai.

阿司 搭鈎
假意 目屎
這邦 多日
因為 配糖 汕頭

A-sai tsin lāi ê tah-kau,
Ké-ì kóng kah ba̍k-sái lâu,
Tsit-pang tsuē-li̍t kiânn kàu,
In-uī phuè-thn̂g khìr Suànn-thâu.

招娘 阿司叔
聽廣 海外
這咀 利益
諒必 又原 貿易

Tsio-niû tio̍h mn̄g A-sai-tsik,
Thiann-kóng hái-guā lír tsin si̍k,
Tsit-tsuā tshú tsin ū lī-ik,
Liōng-pit iū-guân tsuè bōo-i̍k.

阿司 可惜
土愧 -
這咀
大錢 袂得

A-sai tuì tshuì kóng khónn-sioh,
Thóo-khuì pûn- hainn thâu ,
Tsit-tsuā hūn guá pún khah sió,
Tuā-tsînn thàn lâng buē-tit tio̍h.

資本
本錢 為難
三回 歸万
起價 時間

Berh ū tsir-pún tio̍h ke thàn,
Pún-tsînn khah tér tsiah uî-lâng,
ū sann-huê tio̍h kui-bān,
Hèr terh khí-kè it sî-kan.

漲價 的惊
一担 二三成
這个 時拵 打拼
跋價

Thn̂g terh tiùnn-kè kóng ē-kiann,
Tsi̍t-tànn khí ū ln̄g-sann-siânn,
Tsit-ê sî-tsūn phah-piànn,
Thn̂g pua̍h-kè tshē khah iânn.

現在 價盤
傢伙 幾攤
目尾
招娘 心肝

berh hiān-tsāi ê kè-puânn,
Berh tshiânn ke-hér bián kuí-thuann,
kóng ba̍k-bér kai khuànn,
Terh tshì Tsio-niû ê sim-kuann.

那是 不敢
會仔
相添 資本 袂小
大錢

Nā-sī m̄-kánn sing kāng tsioh,
Huē-á guá lír tàu tsio,
Sann-thinn tsir-pún tio̍h buē-tsió,
Berh thàn tuā-tsînn tio̍h ē tio̍h.

野閣 為難
會脚 平安
不愿
無商干

Tsio huē iá-koh khah uî-lân,
tit huē-kha tsâu pîng-an,
M̄-guān tsio kóo pun lâng thàn,
Khah tsia̍p lâi kiânn bô-siong-kan.

幾个 朋友 希望
愛卜 股當
阿司 總無 化年
趁錢 分人 笑傖

Kuí-ê pîng-iú tsin hi-bāng,
Ài-berh kah guá pun kóo-tong,
A-sai tsóng-bô huah--nî gōng,
Thàn-tsînn pun--pâng hông tshiò-sông.

大嫂
這款 主張
出利 宰樣
死坐活食

Guá thué tuā-só lír terh siūnn,
Lír tsit-khuán ê tsú-tiunn,
Tsuân tshut-lī berh tsái-iūnn,
Sí-tsēr-ua̍h-tsia̍h tsînn khuài iûnn.

流通 不免
烏糖
外多 打算
來去 汕頭 厦門

Tsînn tio̍h liû-thong m̄-bián khǹg,
Thue̍h lâi kià guá bué oo-thn̂g,
Berh thàn guā-tsuē ún phah-sǹg,
Lâi-khìr Suànn-thâu kah Ē-bn̂g.

價格 下起 下落
提出
母子 即年
獨身 出門 奔波

Kè-keh ē-khí ē-lo̍h,
Guá kah thue̍h-tshut ū tsún ,
Tuì gún bú-kiánn tsiah--nî ,
To̍k-sin tshut-bn̂g terh pun-pho.

生理 那是 平順
看接 大嫂 幾百銀
定歸 到本
損失 分文

Sing-lí nā-sī buē pîng-sūn,
Khuànn-tsih tuā-só kuí-pah-gûn,
Tīng-kui khîng kah thang kàu-pún,
Buē khìr sńg-sit lír hun-bûn.

心肝 那塊
開箱
白銀 三佰兩
卜是 銀票 幾張

kóng sim-kuann ná-terh siūnn,
Khuànn i kiânn khìr khui-siunn,
Thue̍h kah pe̍h-gûn sann-phah-niú,
Berh-sī gûn-phiò kuí-tiunn.

三百兩 銀項
阿叔 一家人
事業
可憐 無尫

Khuán sann-pah-niú ê gûn-hāng,
A-tsik lán tsi̍t-ke-lâng,
Kiánn sīr-gia̍p tsuè buē tāng,
Tsin ū khónn-lîn guá bô-ang.

獨得 掛意
後日 門|遷 船期
通兄 知己
商帮

to̍k-tit bián kuà-ì,
Āu-li̍t tú-tshian ū tsûn-kî,
Thong-hiann kah guá tsiah ti-kí,
Kāng lír siong-pang ū .

後日 出港
往囘 極加 五工
細漢 半項
死坐活食 惊人

Āu--li̍t tsûn tio̍h berh tshut-káng,
Óng-huê ki̍k-ke gōo-kang,
Kiánn suè-hàn buē puànn-hāng,
Sí-tsēr-ua̍h-tsia̍h ē kiann--lâng.

後日 出口
註文 五百包
安年 相添 有到
這咀 汕頭

Āu--li̍t thn̂g tio̍h berh tshut-kháu,
Sing khìr tsù-bûn gōo-pah-pau,
An-ni sann-thinn tio̍h ū-kàu,
Tsit-tsuā guân berh khìr Suànn-thâu.

大嫂 心肝
青潭 清葵
乖乖 媽媽
四五工 囘歸

Tuā-só sim-kuann pàng i khui,
Tshiú khan Tshing-thâm kah Tshing-kuî,
Kuai-kuai thiann lín ma-ma tshuì,
Guá sì-gōo-kang tio̍h huê-kui.

司叔 別搭
皆忌 無爭差
穿
順風 得利 囘家

Sai-tsik lír berh khìr pa̍t-tah,
Lán ka-kī bô-tsing-tsha,
Tio̍h tshīng khah sio tsia̍h i ,
Sūn-hong tit-lī thang huê-ka.

大嫂 金言
暫且 離開 三幾天
這回 定歸 趁錢
時間 不敢

Tuā-só lír tsin kim-giân,
Tsiām-tshiánn lî-khui sann-kuí-thian,
Tsit-huê tīng-kui ē thàn-tsînn,
Sî-kan tsin pik m̄-kánn tshiân.

司叔 配糖 海外
淡泊 生活
的得
老父 阿叔 無絕

Sai-tsik phuè-thn̂g berh hái-guā,
Tām-po̍h pun lán tōo sing-ua̍h,
Lín ē-tit thang kín tuā,
Lāu-pē a-tsik too bô-tsua̍h.

辨貨
兄弟 長成
加減 相添
後日

Kià i pān-hèr phuè kèr síng,
Thōo lín hiann-tī thang tióng-sîng,
Ke-kiám pun lâi sann-thinn īng,
Āu-li̍t tio̍h pat lâng ê tsîng.

母親 資本
多小 得確 有通
這款 情份
無痕

Bú-tshin tsham i lo̍h tsir-pún,
Tsuē-tsió tik-khak ū-thang pun,
Tuì lán tsit-khuán ê tsîng-hūn,
kánn tsûn kèr tsuí bô-hûn.

三佰兩銀
這擺 算是 頭一囘

Sann-pah-niú-gûn kià i bué,
Tsit-pái sǹg-sī thâu-tsi̍t-huê,

日子 經過
則時 番頭
安平
上陸 招娘

Li̍t-tsí king-kèr tsin khuài kàu,
Tsik-sî suî tsûn huan-thâu,
Tsûn kàu An-pîng tio̍h li̍p kháu,
Tsiūnn-lōo kín lâi Tsio-niû tau.

招娘 看着 歡喜
開嘴
這咀 諒必
往復 門|好 一星期

Tsio-niû khuànn--tio̍h tsin huann-hí,
Khui-tshuì tio̍h terh sing mn̄g i,
Tsit-tsuā liōng-pit tio̍h tshī,
Óng-ho̍k tú-hó tsi̍t-sing-kî.

趁錢 氣運
往囘 這隻
三佰 大嫂 資本
應皆 二百銀

Thàn-tsînn ha̍h lâng ê khì-ūn,
Óng-huê guân tsuè tsit-tsiah tsûn,
Sann-pah tuā-só ê tsir-pún,
Ìng-kai thàn terh ln̄g-pah-gûn.

頭尾 門|好 一禮拜
到位 先來
準備 一棹 酒菜
接風 叔叔

Thâu-bér tú-hó tsi̍t-lé-pài,
Kàu-uī tuì tsia tio̍h sing-lâi,
Tsún-pī tsi̍t-tio̍h ê tsiú-tshài,
Tsiap-hong tsik-tsik lír huê Tâi.

今日 汕頭 返囘
誠意 三盃
代志 真正
安年 失培

Kin-li̍t Suànn-thâu tshoo tńg-huê,
Sîng-ì kāng lír lim sann-pue,
Tāi-tsì guá tsin-tsiànn tsuē,
An-ni tio̍h khah sit-puê.

阿叔 細二
著時 即閣 船期
要緊 代志
感的

A-tsik lír kán huah suè-lī,
Tīr-sî tsiah-koh ū tsûn-kî,
Lír ū iàu-kín siánn tāi-tsì,
Khah uànn tsiah khìr kám-ē ?

貨色 註文 便
船期 真迫 不通
來去 趁錢
燒酒 不通 閣再

Hèr-sik guá tsù-bûn piān,
Tsûn-kî tsin-pik m̄-thang tshiân,
Tio̍h kín lâi-khìr kòo thàn-tsînn,
Sio-tsiú m̄-thang koh-tsài iân.

點貨 落水
返來
這次 想卜 原位
拜五 得卜

Guá tio̍h tiám-hèr thong lo̍h-tsuí,
Ài lim tńg--lâi tsiah lâi sui,
Tsit-tshìr siūnn-berh khìr guân-uī,
Pài-gōo ū tsûn tit-berh khui.

船邦 星期五
這回 想卜 恰多
五百兩 足數
龍銀 七佰元

Berh tsûn-pang sing-kî-gōo,
Tsit-huê siūnn-berh bué khah-too,
Tàu gōo-pah-niú kah tsiok-sòo,
uānn lîng-gûn tshit-pah-khoo.

五佰兩銀 巢到
一佰 左右
運搬 逞校
相辭 就卜 碼頭

Gōo-pah-niú-gûn khuán tsâu-kàu,
Bué tit tsit-pah tsóo-iū pau,
Ūn-puann ê lâng terh thìng-hāu,
Sann-sî tio̍h-berh khìr bé-thâu.

這邦 貨色 恰多
因為 金錢 問題
叔叔 主細
順風 得利 通緊

Tsit-pang hèr-sik tshuân khah-tsuē,
In-uī kim-tsînn ê mn̄g-tuê,
Tsik-tsik lír tio̍h khah tsú-suè,
Sūn-hong tit-lī thang-kín huê.

海外 頭路
店頭 招呼
大嫂 囝仔 看顧
這咀 恰多

Tsuan tīr hái-guā tsuè thâu-lōo,
Hèr kàu tiàm-thâu bián tsio-hoo,
Tuā-só gín-á tio̍h tsiàu-kòo,
Tsit-tsuā kánn ē thàn khah-too.

好呆 知影
放心 不免
好價 打拼
了後 起行

Hó-phái khuànn tio̍h ē tsai-iánn,
Tsuè lír hòng-sim m̄-bián kiann,
Thn̂g tsiah hó-kè tio̍h phah-piànn,
kóng liáu-āu tio̍h khí-kiânn.

阿司
明天 海中央
六七工失 倒返
這囘 敢無 厦門

Khuànn kah A-sai khìr tsin hn̄g,
Bîng-thian tsûn tīr hái-tiong-ng,
La̍k-tshit-kang-sit tio̍h tò-tńg,
Tsit-huê kánn-bô kua Ē-bn̂g.

阿司 生理
這咀 算是 第二囘
又閣 斟足 主細
出門 有拔

A-sai sing-lí tsin ē tsuè,
Tsit-tsuā sǹg-sī tuē-lī-huê,
Iū-koh tsim-tsiok kah tsú-suè,
Tshut-bn̂g kah lâng tsin ū-pue̍h.

阿司 度讓 確實
親象 皆忌人 無絕
逐邦 利頭 化年
家內 快活

A-sai tōo-liōng khak-si̍t khuah,
Tshin-tshiūnn ka-kī-lâng bô-tsua̍h,
Ta̍k-pang lī-thâu huah--nî tuā,
Ka-lāi lán ē tsin khuìnn-ua̍h.

一暗 精神 數多擺
空思 夢想 阿司
袂輸 親尫婿
舉指 行裝 人才

Tsi̍t-àm tsing-sîn sòo-tsuē-pái,
Khang-sir bāng-sióng Tsiu A-sai,
Buē-su lán ê tshin-ang-sài,
Kír-tsí hîng-tsōng tsin lîn-tsâi.

歸冥 烏白想
思念 阿司 外洋
耳空 嗎的
敢袂 久住 他鄉

Kui-mî terh oo-pe̍h-siūnn,
Sir-liām A-sai tīr guā-iûnn,
I ê hīnn-khang mā-ē tsiūnn,
Kám-buē kiú-tsū tsāi tha-hiunn?

阿司 圓滿
夢見 返來 台灣
水清魚現 無省款
一身 安全

A-sai tuì guá tsiah uân-buán,
Bāng-kìnn tńg-lâi tīr Tâi-uân,
Tsuí-tshing-hîr-hiān bô-siánn-khuán,
Tsiú lán tsi̍t-sin khah an-tsuân.

袂得 如恕夢
醒來 房宮 空空
安平港
一下 七工

Khùn buē-tit khìr lîr-sìr-bāng,
Tshínn--lâi pâng-king khuànn khang-khang.
Sing kóng tsûn li̍p An-pîng-káng,
Tsi̍t-ē kai sǹg guân tshit-kang.

安平 拋錠
上陸 則時 府城
思念 招娘 母子
恰緊 開步行

Tsûn kàu An-pîng tio̍h pha-tiānn,
Tsiūnn-lio̍k tsik-sî kàu Hú-siânn,
Sir-liām Tsio-niû in bú-kiánn,
Khóo buē khah-kín khui-pōo-kiânn.

阿司 則時 到位
三聲
大子 青潭 好嘴
媽媽 安睡

A-sai tsik-sî lâi kàu-uī,
Kiò sann-siann bn̂g tio̍h khui,
Tuā-kiánn Tshing-thâm tsiànn hó-tshuì,
Kóng in ma-ma bēr an-suī.

阿招 走勼著 房宮內
聽着 聲音 出來
因子
叔父 阿司

A-tsio kiu-tīr pâng-king-lāi,
Thiann-tio̍h siann-im kín tshut--lâi,
Tio̍h tshe in-kiánn khìr kiò tshài,
Tshiánn in tsik-hū Tsiu A-sai.

阿招 歡頭 喜面
心肝 野恰
酒石區 緊緊
阿司 洗塵

A-tsio huann-thâu kah hí-bīn,
Sim-kuann tshuì iá-khah tshin,
Tsiú-au ti̍h tīr tshuân kín-kín,
Berh A-sai i sué-tîn.

看着 酒樓 到位
阿司 心肝 加倍
天花 亂墜
老鼠 竹圍

Khuànn-tio̍h tsiú-lâu tshài kàu-uī,
A-sai sim-kuann ka-pēr khui,
Kóng kah thian-hua ē luān-tuī,
Niáu-tshí thua niau puânn tik-uî.

真正 慇柔 不敢
箱雄 惊了
恰早 曲盤 也有
謀財 思通 下集

Tsin-tsiànn un-liû m̄-kánn kip,
Siunn-hiông kiann-liáu tah buē li̍p,
Khah-tsá khik-puânn iā-ū hip,
Môo-tsâi sir-thong tīr ē-tsi̍p.

第二集 
回前頁