冊名新歌林投姉
編者陳春榮
出版社興新出版社
出版年1955年
篇名第二集

顯示 的款式: <xml>goan5-be2</xml> 倒爿漢字 正爿台羅字 Lô-má-jī 漢字 Lô-má-jī漢字 漢字Lô-má-jī
Lô-má-jī 是
漢字是

初集 下本
阿司 慇懃
這咀 生理
頂回 十兩銀

Tshoo-tsi̍p tsuè liân ē-pún,
A-sai kah tsin un-khûn,
Tsit-tsuā sing-lí ū khah tūn,
Thàn ke tíng-huê tsa̍p-niú-gûn.

大嫂 收起來
有趁 脚骨 袂酸
這次 無愛 化遠
想卜 換位 厦門

Tuā-só tsînn siu-khí-lâi khǹg,
Ū-thàn kha-kut kiânn buē-sng,
Tsit-tshìr bô-ài khìr huah-hn̄g,
Siūnn-berh uānn-uī kiânn Ē-bn̂g.

趁錢 仔嫂
___lng7- ___絕對
有趁 加減 秤彩
生理 行情 起落

Thàn-tsînn lâi pun lín a-só,
Hiâm tsió ___lng7- ___tsua̍t-tuì ,
Ū-thàn ke-kiám tshìn-tshái ,
Sing-lí hâng-tsîng ē khí-lo̍h.

無要緊
燒酒 通閣
厦門 喜方面
按算 著時 起身

Thàn ke thàn tsió bô-iàu-kín,
Kín lim sio-tsiú thang-koh thîn,
Berh uānn Ē-bn̂g hí-hong-bīn,
Àn-sǹg tīr-sî berh khí-sin.

現在 流水
明仔下埔
所在 換位
袂死 袂肥

Hiān-tsāi tsûn terh tán lâu-tsuí,
Bîn-á-ē-poo tio̍h berh khui,
Sóo-tsāi kiânn uānn-uī,
buē-sí tiùnn buē-puî.

明仔下埔 出航
返來 二工
一仟兩 銀項
這囘 着閣 帮忙

Bîn-á-ē-poo berh tshut-phâng,
Tńg--lâi tshiân kah ln̄g-kang,
Khuán tsi̍t-tshing-niú ê gûn-hāng,
Tsit-huê tio̍h-koh tsài pang-bâng.

恰多 嗎是 逞好
註文
合興 大隻
三噹 筵食

Khah-tsuē mā-sī thìng-hó kià,
Guân ū tsù-bûn lír ê gia̍h,
Ha̍p-hing ê tsûn khah tuā-tsiah,
Sann-tǹg khah iân-tsia̍h.

流水 出港
這咀 算是 第三邦
烏糖 別項
厦門 船頭行

Lâu-tsuí tīnn berh tshut-káng,
Tsit-tsuā àng-sī tuē-sann-pang,
Guân tsuè oo-thn̂g pa̍t-hāng,
Ē-bn̂g bián tsûn-thâu-hâng.

這咀 別項
一色 烏糖
小人 這款 軟鑽
順風 得利 入門

Tsit-tsuā liâm pa̍t-hāng b̍n̍gh,
Guân tsi̍t-sik ê oo-thn̂g,
Tsió-lâng tsit-khuán tsiah lǹg-tsǹg,
Sūn-hong tit-lī tsá li̍p-bn̂g.

阿司 吩咐 明通嫂
那不 出門
囝仔
水邊 不通

A-sai huan-hù Bîng-thong-só,
Nā-m̄ tshut-bn̂g tsînn ,
Gín-á lír tio̍h kóo i ,
Tsuí-pinn m̄-thang khìr thit-thô.

厦門 到位
極慢 五日 回歸
汕頭 着閣 流水
離開

Ē-bn̂g khah kūn sing kàu-uī,
Ki̍k-bān gōo-li̍t tio̍h huê-kui,
Suànn-thâu tio̍h-koh tsi̍t lâu-tsuí,
Tsiū tsia berh kah lír lî-khui.

囝仔 也着
不通 亂亂行
記在 有影
走圭 戶定 大埕

Gín-á tio̍h iā-tio̍h thiànn,
M̄-thang hōo i luān-luān-kiânn,
Tio̍h kì-tsāi sim khah ū-iánn,
Hua̍h tshut hōo-tīng kàu tuā-tiânn.

奉送 叔叔 門外
秋後 坐船 寒熱
順風 得利 相續
某子 快活

Hōng-sàng tsik-tsik tshut bn̂g-guā,
Tshiu-āu tsēr-tsûn buē kuânn-lua̍h,
Sūn-hong tit-lī liân sann-suà,
Bóo-kiánn lín thang khuìnn-ua̍h.

大嫂 好意
心肝 不甘
出門 初七 黃昏暗
十二 台南

Tuā-só tuì guá tsiah hó-ì,
Sim-kuann siūnn m̄-kam,
Tshut-bn̂g tshue-tshit hông-hun-àm,
Tsa̍p-lī tio̍h huê kàu Tâi-lâm.

這咀 貨色 恰多
按算 十二 就卜
船內 主細
不比 在著 本街

Tsit-tsuā hèr-sik tsuân khah-tsuē,
Àn-sǹg tsa̍p-lī tio̍h-berh huê,
Tsûn-lāi lír tio̍h khah tsú-suè,
Put-pí tsāi-tīr lán pún-kue,

阿司
目色
越頭 過來
招娘 全然 疑心

A-sai tshuì ìng thâu tīm,
Ba̍k-sik guá lâng khah kim,
Ua̍t-thâu kèr--lâi khiā terh sīm,
Tsio-niû tsuân-liân gî-sim.

越頭 這搭
則時
三噹 袂得
心肝 袂輸 阿爸

Ua̍t-thâu khuànn gún tīr tsit-tah,
Tsik-sî kiânn suah thîng kha,
Kiann lán sann-tǹg buē-tit ,
Sim-kuann buē-su in a-pà.

門脚口
準準 下得 入頭
- 加蚤
免閣

Khuànn i tīr bn̂g-kha-kháu,
Tsún-tsún ē-tit thang li̍p-thâu,
Khah- khuài ùn nuā tng ka-tsáu,
Bián-koh īng tsînn thìng kau.

免閣 手腕
女人 金錢關
延路 豫算
一个

Tann bián-koh īng tshiú-uán,
Lír-lîn lân kèr kim-tsînn-kuan,
Iân-lōo kiânn īr-suàn,
Kàu tsia tio̍h tńg tsi̍t-ê uan.

金錢 愧力 正實
招娘 心肝 快活
全無 嫌疑
開步 大走圭

Kim-tsînn khuì-la̍t tsiann-si̍t tuā,
Tsio-niû sim-kuann tsin khuìnn-ua̍h,
Khuànn i tsuân-bô hiâm-gî guá,
Tann tio̍h khui-pōo kín tuā-hua̍h.

阿司 這平 暫且 宿
阿招
卜閣 出聲
返越

A-sai tsit-pîng tsiām-tshiánn hioh,
Sing lâi kóng khí A-tsio,
Berh-koh tshut-siann kiann hōng tshiò,
Tńg-ua̍t tann khuànn i buē tio̍h.

帶者 一困
安平 搭船
一份
在得 報答

Tuà-tsia kah guá kóng tsi̍t-khùn,
Tio̍h kàu An-pîng khìr tah-tsûn,
thàn guá tah tsi̍t-hūn,
Tsāi-tit pò-tap i ê un.

也無 意外 發生
可憐 長成
趁錢
這款 多情

Iā-bô ì-guā lâi huat-sing,
Khónn-lîn guá kiánn bēr tióng-sîng,
Thàn-tsînn lâi terh pun lán īng,
lâng tsit-khuàn ê too-tsîng.

入來 房宮內
思念 多情 阿司
尫婿
不敢

Li̍p--lâi tsēr tīr pâng-king-lāi,
Sir-liām too-tsîng Tsiu A-sai,
Khah lán ê tshin ang-sài,
M̄-kánn giân khí kiann lâng tsai.

阿司 正道
尫婿
趁錢 頭路
不是 襤摻 乾埔

A-sai ê lâng kiânn tsìng-tōo,
lán ang-sài tsîng khah too,
Tsuan siūnn thàn-tsînn tsuè thâu-lōo,
M̄-sī lām-sám ê ta-poo.

阿司 襤摻
無通 台南
逐項 好感
誠實

A-sai ê lâng buē lām-sám,
Bô-thang tiānn tuà lán Tâi-lâm,
Ta̍k-hāng tuì làn tsiah hó-kám,
Lâng tsiànn sîng-si̍t sik buē tham.

初十 十一
天光 十二 門| 五日
約束 六工
不知 野是

Tshe-tsa̍p khuànn kah kàu tsa̍p-it,
Thinn-kng tsa̍p-lī gōo-li̍t,
Kah guá iok-sok la̍k-kang sit,
M̄-tsai hir iá-sī si̍t.

十二 野未
下方 一冥 二冥
目周 淵映
聽見 外面 呌門

Tsa̍p-lī li̍t àm iá-bēr tńg,
Ē-hng tsi̍t-mî ln̄g-mî tn̂g,
Khuànn kah ba̍k-tsiu berh ian-n̄g,
Thiann-kìnn guā-kháu terh kiò-bn̂g.

聽着 聲音 熟賽
開門
真正 歡喜 心內
都是 叔叔 阿司

Thiann-tio̍h siann-im ū si̍k-sài,
Khui-bn̂g tsi̍t khàunn tsiah ē tsai,
Tsin-tsiànn huann-hí tsāi sim-lāi,
Too-sī tsik-tsik Tsiu A-sai.

一禮拜 門|仔
耳空 野是
後房 總舖
燒茶 雞蛋糕

Khìr tsi̍t-lé-pài tú-á ,
Hīnn-khang ū tsiūnn iá-sī ?
siān āu-pâng tsóng-phoo ,
Sio-tê thang phèr kue-ln̄g-ko.

榮舖
雞蛋糕 燒茶
商當 不是 人客
皆忌 一家

siān îng-phoo thìng the,
Tsia̍h ke-ln̄g-ko phèr sio-tê,
Siong-tong m̄-sī sin lâng-kheh,
Kah ka-kī kâng tsi̍t-ke.

一醒
點心 一包
準備 好好 逞校
返來 倫喉

Guá khùn tsi̍t-tshínn tsiah phàu,
Tiám-sim lír tshuân tsi̍t-pau,
Tsún-pī hó-hó terh thìng-hāu,
Hōo lír tńg--lâi thang lūn-âu.

坐船 大路
燒茶
厝內 那有 一戶
正氣 乾埔

Tsēr-tsûn khah thiám pháu tuā-lōo,
lim sio-tê tshuì ē phoo,
Tshù-lāi nā-ū lán tsi̍t-hōo,
Lír tsìng-khì ê ta-poo.

這咀 返來 廣話
頭二囘
無通 化年
門| 跋價

Tsit-tsuā tńg--lâi buē kóng-uē,
ū khah su thâu-ln̄g-huê,
Bô-thang thàn kah huah--nî tsuē,
Thn̂g pua̍h-kè hiám pìnn kuê.

烏糖 跋價 恰小
大嫂 阿招
小雨 寬仔
阿司 的得

Oo-thn̂g pua̍h-kè thàn khah-tsió,
Thue̍h hōo tuā-só A-tsio,
Sió-hōo tsia̍p lo̍h khuann-á khioh,
A-sai póo lír ē-tit tio̍h.

無要緊
化年
對頭 知己 商信
歸冥 無困 安眠

Thàn tsuē thàn tsió bô-iàu-kín,
Guá buē khîng kah huah--nî tsin,
Tuì-thâu ti-kí sann siong-sìn,
Kui-mî bô-khùn khìr an-bîn.

生理 卜那 決定
歡迎
後房 空空 養靜
無眠 精英

Sing-lí berh-nā ū kuat-tīng,
thàn guá tsin huan-gîng,
Āu-pâng khang-khang khìr ióng-tsīng,
Bô-bîn lâng buē tsing-ing.

一人 不知 一人
遠下 返來
外口 歸船載
大嫂 不知

Tsi̍t-lâng m̄-tsai tsi̍t-lâng tāi,
Guá tuì hn̄g--ē siūnn tńg--lâi,
Guā-kháu kóng kah kui-tsûn-tsài,
Tuā-só lír kám tsuân m̄-tsai.

外口 省款
家內 自由權
尫婿 通好
不惊 宣傳

Guá-kháu lâng hán siánn-khuán,
Ka-lāi guá tsīr-iû-kuân,
ang-sài thang-hó kuán,
Guá too m̄-kiann lâng suan-thaun5.

保領
水清魚現 不惊
可憐 呆命
榮人 不通

Ū sīr kánn lír póo-niá,
Tsuí-tshing-hîr-hiān guá m̄-kiann,
Lír ū khónn-lîn guá phái-miā,
Îng-lâng ê m̄-thang thiann.

耳空 真重
不閣 永有 五色人
拿準 省空隙
舊年 死尫

Hīnn-khang guá pàng tsin-tāng,
M̄-koh íng-ū gōo-sik-lâng,
Lia̍h-tsún guá siūnn siánn-khang-phāng,
Lír koh kū-nî tsiah sí-ang.

粿
外頭 事非
不成 連累
心肝

Tsuè kér buē ng lâng ê tshuì,
Kuán i guā-thâu kóng sīr-hui,
M̄-tsiânn tsuè lâi sann liân-luī,
Sim-kuann tsuè lír pàng i khui.

不是
一个 守寡人

閣來 不通

M̄-sī guá terh kiann lâng háng,
Lír sǹg tsi̍t-ê tsiú-kuánn-lâng,
khang berh tsha̍k kah ū phāng,
Guá siūnn koh-lâi kánn m̄-thang.

野未 牽手
省人 自由
爭差 子兒
維持

Lír iá-bēr tshuā khan-tshiú,
Siánn-lâng ū lán ê tsīr-iû,
Tsing-tsha kiánn-lî tsin ,
Î-tshî buē tiâu tsiah lâi liu.

大嫂 理由 不識
卜是 有影
歸面 優葛葛

Tuā-só lí-iû tsiànn m̄-pat,
Berh-sī ū-iánn khah ta̍t,
Siūnn tio̍h kui-bīn iu-kat-kat,
Berh kah lâng tsìnn thó tio̍h la̍t.

出去 不知影
外頭 呆聽
恁尫 打拼
契兄

Lír tshut--khìr m̄-tsai-iánn,
Guā-thâu hán tio̍h tsiànn phái-thiann,
thuè lín-ang terh phah-piànn,
Suah kóng lír ê khuè-hiann.

卜閣
野閣 娶妻
對頭 浪總 無關係

Guá siūnn berh-koh ,
Lír iá-koh buē tshuā-tshe,
Tuì-thâu lóng-tsóng bô-kuan-hē,
Lâng hán ū tshun tsiah lán ê.

大嫂 你廣 無要緊
真正 呆意神
故意
愛人

Tuā-só lír-kóng bô-iàu-kín,
Thiann tio̍h tsin-tsiànn phái-ì-sîn,
Ū lâng kòo-ì tng guá bīn,
Kóng lír guá ê ài-lîn.

商好
心火

大嫂 體面

Kóng lír guá ê siong-hó,
Thiann tio̍h sim-hér lóng tsâu to̍h,
Siūnn berh i kiāu kah tshoh,
Hāi tio̍h tuā-só thé-bīn .

無影
無人 拿姦
怨恨 子兒 細漢
這層

Bô-iánn kánn terh kiann lâng hán,
Lán bô-lâng thang lia̍h-kan,
Uàn-hūn kiánn-lî suè-hàn,
Kám tsiah hōo lâng hán tsit-tsân.

多歲 却四
又閣 這陣 子兒
甲意
這群

Guá tsuē-hèr khah khiap-sì,
Iū-koh tsit-tīn ê kiánn-lî,
Lâng hōo guá ē kah-ì,
Kiánn tèr tsit-kûn kuí berh ti̍h.

大嫂 想卜

衫褲 那有 一空
快活

Tuā-só gáu siūnn-berh tshuā,
Tsham kiánn khìr kám ū tsua̍h,
Sann-khòo nā-ū tsi̍t-khang phuà,
Bián iang lâng pâng tio̍h khuìnn-ua̍h.

斟足 看覓
了丁 失財
那無 破病
茶湯

Tio̍h lâi tsim-tsiok mn̄g khuànn-bāi,
Tsiah buē liáu-ting kah sit-tsâi,
Nā-bô phuà-pīnn tio̍h tsin hāi,
Tê-thng khuànn berh tuì lâi.

野未 牽手
頭燒耳賴 自由
烏寒 夭壽
雙脚 球球球

Siūnn lán iá-bēr tshuā khan-tshiú,
Thâu-sio-hīnn-lua̍h put tsīr-iû,
khí oo-kuânn tio̍h iáu-siū,
Khùn tio̍h Sang-kha khiû-khiû-khiû.

化緊
虛言 野是
一个 後面
夫人

Liām tng liām siūnn huah-kín,
serh hir-giân iá-sī tsin,
Tsi̍t-ê tuà tīr tsit āu-bīn,
Guá hōo lír tsuè hu-lîn.

招介
- 省款 人才
不着 看覓
野是 卜去

Lír kóng berh kah guá tsio-kài,
Sinn- sîng siánn-khuán ê lîn-tsâi,
M̄-tio̍h guá thau khuànn-bāi,
Iá-sī berh-khìr phiàn i lâi.

手頭 閣再 咸慢
又原 死尫 為難
生成 大漢
仝日 出世 年間

Tshiú-thâu koh-tsài buē ham-bān,
Iū-guân sí-ang terh uî-lân,
Sinn-sîng kah guá pînn tuā-hàn,
Kâng-li̍t tshut-sì ê nî-kan.

舊年 死尫
面膜 相同
為難 半項
媒人

I kū-nî tsiah sí-ang,
Bīn-bôo kah guá tsin sann-kâng,
buē uî-lân lán puànn-hāng,
berh gáu tsiah tsuè hm̂-lâng.

好意
時在
簡的 生成 門|好
不知 有影 野是

Hó-ì lír berh guá ,
Si̍t-tsāi in tshù tuà tīr ,
Kán-ē sinn-sîng huah tú-hó,
M̄-tsai ū-iánn iá-sī .

建致 家後 正經
分明
不知 外賢
千里 目前

Kiàn-tì ke-āu tsìng-king,
lír kóng kah tsiah hun-bîng,
M̄-tsai lín berh guā-gâu kíng,
Hn̄g tīr tshian-lí kūn ba̍k-tsîng.

安年 諒必
不知 野是
袂得 成事
顛倒 恕如

An-ni liōng-pit tio̍h lír,
M̄-tsai si̍t iá-sī hir,
berh buē-tit thang sîng-sīr,
Tian-tò hāi guá hōng sìr-lîr.

明通 十二工
厝內 不時 媒人
孤孤

Bîng-thong bēr tsa̍p-lī-kang,
Tshù-lāi put-sî ū hm̂-lâng,
Koo-koo khuànn lír ū kàu tāng,
Ài lír lâi hōo guá tsuè ang.

反變
尫某 也是
媒人 不免
就緊 不通

Kiann lír tshuì kóng koh huán-piàn,
Ē sîng ang-bóo iā-sī iân,
Tio̍h īng muî-lâng m̄-bián,
Berh tio̍h tsiū-kín m̄-thang tshiân.

阮兜
媒人
尫婿
換嘴 阿司

Gún-tau lír too tsin tsia̍p lâi,
iang muî-lâng thó hōng tsai,
Berh lâi ti̍h lín tsuè ang-sài,
Uānn-tshuì berh kiò lír A-sai.

袂曉 事勢
別人 安年
乙生 不識 好禮
後房宅

Lír tsin buē-hiáu khàunn sīr-sè,
Pa̍t-lâng guá an-ni ê,
It-sing m̄-pat tsiah hó-lé,
Kiông kiò lír khìr āu-pâng-the̍h.

袂曉

以前 不敢 按盞
胎詞 心肝

Tsóng huah gōng buē-hiáu khuànn,
terh īng kah lír nuâ,
Í-tsîng m̄-kánn kóng àn-tsuánn,
Kiann lír ther-sî ê sim-kuann.

因子 酒菜
簡的 即久 野未
好物 欵待
阿司

Ū tshe in-kiánn kiò tsiú-tshài,
Kán-ē tsiah-kú iá-bēr lâi,
siánn hó-b̍n̍gh thang khuán-thāi,
Kiò berh lâi tshiánn lír A-sai.

秤彩 米酒
醉醉 憂愁
朋友
孽緣 寃仇

Tshìn-tshái tah kuá tshoo bí-tsiú,
Tsia̍h i tsuì-tsuì kái iu-tshiû,
Tsîng gún ang ê pîng-iú,
Suah kiat gia̍t-iân uan-siû.

後集 內中 這款
三對 金手環
手腕
過面

Āu-tsi̍p lāi-tiong tsuè tsit-khuán,
Kuáinn lâng sann-tuì kim-tshiú-khuân,
Iōng kah tsiah kiông ê tshiú-uán,
Tsînn kuáinn kèr-bīn tsuè i suan.

物件 重要
金表仔鍊 二條
現錢 歸萬 朗總
明白 籠僚

B̍n̍gh-kiānn kâng tsioh khah tiōng-iàu,
Kim-pió-á-liān tsioh ln̄g-tiâu,
Hiān-tsînn kui-bān lóng-tsóng liáu,
Hèr buē bîng-pi̍k suah làng-liâu.

樟腦 香港
財產 空空空
汕頭 活動
大規模 番行

Berh phuè tsiunn-ló khìr Hiong-káng,
Tsâi-sán kau kah khang-khang-khang,
Khí in Suànn-thâu terh ua̍h-tāng,
Tsin tuā-kui-bôo khui huan-hâng.

連續 逐集 便
不才 初初

親象 頂延

Liân-suà ta̍k-tsi̍p lín piān,
Put-tsâi tshoo-tshoo tsiah o̍h pian,
Guá tsâi soo ha̍k khah tshián,
thang tshin-tshiūnn in tíng-iân.

第一集  第三集 
回前頁