冊名新歌林投姉
編者陳春榮
出版社興新出版社
出版年1955年
篇名第三集

顯示 的款式: <xml>goan5-be2</xml> 倒爿漢字 正爿台羅字 Lô-má-jī 漢字 Lô-má-jī漢字 漢字Lô-má-jī
Lô-má-jī 是
漢字是

齊斬
二集 第三
阿娘 大漢子
酒菜 簡的

Tsiah pian kiann khah tsuê-tsánn,
Lī-tsi̍p pián liáu tsiap tuē-sann,
A-niâ mn̄g i tuā-hàn-kiánn,
Tsiú-tshài kán-ē tshiân kàu tann.

阿司
幸福

換嘴 阿招

A-sai kóng tshuì tshiò,
Hīng-hok tsia̍h lír tsiah ē tio̍h,
Bián hun tsik lâi sann kiò,
Uānn-tshuì berh kiò lír A-tsio.

傷碍
阿司
廣話 酒菜
門|

Berh kiò kiò siong-gāi,
Guá berh kiò lír A-sai,
Tsēr tsia kóng-uē tán tsiú-tshài,
Tshuì kóng bēr ha̍p tshài lâi.

中罩 酒樓 無榮
歸點鐘
棹頂
大子 小子 歸平

Tiong-tàu tsiù-lâu tng bô-îng,
Hōo lín tán berh kui-tiám-tsing,
Tshài kín phâng lâi tīr toh-tíng,
Tuā-kiánn suè-kiánn tsēr kui-pîng.

好意
酒石區 豆油碟
明明 福氣
一佰醒 無疑

Kiàn lâi lír tio̍h tsiah hó-ì,
Terh phâng tsiú-au tāu-iû-ti̍h,
Bîng-bîng guá ê hok-khì,
Khùn tsit-pah-tshínn too bô-gî.

緣份
阮兜
半埔
一石區

Tsù tit gáu iân-hūn kàu,
Lír tsiah ū berh lâi gún-tau,
Tshiân kah tsiah uànn puànn-poo āu,
Tsiú kín lír thîn tsi̍t-au.


燒酒 大先
無疑 下埔 做陣
兄嫂 小叔 愛人

Khuànn i huann thâu kāng bīn,
Sio-tsiú tuì guá tāi-sing thîn,
Bô-gî ē-poo berh tsuè-tīn,
Hiann-só sió-tsik piàn ài-lîn.

不是
即年 感情
即袂
那卜 恰停

M̄-sī tham lín tsînn gáu īng,
Siūnn lír tsiah--nî kám-tsîng,
Tsiú tio̍h kín lim tsiah-buē líng,
Nā-berh kóng siánn tán khah-thîng.

燒酒 廣話
葱燒鷄
今日 酒食 第乙
干盃

Sió-tsiú tsia̍h kóng-uē,
Koh guá gueh tshang-sio-kue,
Kin-li̍t tsiú-tsia̍h tuē-it tsuē,
Guá berh tsio lír lâi kan-pue.

一人 一盃
這下 着是 白片蟳
甘愿 屈忍
今仔日 變心

Tsi̍t-lâng tsi̍t-pue lâi kai lim,
Tsit-ê tio̍h-sī pe̍h-phìnn-tsîm,
Guá siōng kam-guān siū khut-lím,
Kàu kin-á-li̍t tsiah piàn-sim.

心性 親像

箱早

Lír ê sim-sìng tshin-tshiūnn guá,
siūnn khai kah siūnn pua̍h,
Bóo ài siunn-tsá tshuā,
Khàunn tio̍h lír bīn sim tsiah ua̍h.

這款 商信
誠實 閣再 小面神
起來 無要緊

Lír kóng tsit-khuán gáu siong-sìn,
Tsiânn-si̍t koh-tsài sió-bīn-sîn,
Gueh khí-lâi īng bô-iàu-kín,
Thîng tīr tsiú koh lír thîn.

燒酒
這矸 免閣
心肝 無嘆嘴
肉體 野未 做一堆

Sio-tsiú guá lim tsin tsuì,
Tsit-kan lim ta bián-koh khui,
Tsin kiann sim-kuann bô-thàn-tshuì,
Bak-thé iā-bēr tsuè-tsi̍t-tui.

阿招 雖然 查某
做事 不正 糊徒
這下 着是 清湯肚
情份

A-tsio sui-jiân tsa-bóo,
Tsuè-sū put-tsìng huah hôo-tôo,
Tsit-ê tio̍h-sī tshing-thng-tōo,
Gáu tham lír tsîng-hūn too.

早早
無通 纏着 阿司

日頭 拈麼 斜西

Ū siūnn berh phái tsá-tsá lâi,
Bô-thang tînn-tio̍h lír A-sai,
Tsiú lim tann tio̍h īng tshài,
Li̍t-thâu liam-mi tio̍h tshiâ-sai.

過罩 這拵
不通 閣再
昨冥 船內
假意 出去

Kèr-tàu lim kah kàu tsit-tsūn,
Tsiú m̄-thang koh-tsài un,
Tsa-mî tsûn-lāi siánn khùn,
Ké-ì tshut-khìr berh bué hun.

手骨
阿招
假意
相娶 想卜 私通

Tshiú-kut tshun khìr kai thau lòng,
A-tsio buē kah guā sông,
Ké-ì ū berh kai kóng,
Sann-tshuā siūnn-berh khìr Sir-thong.

二个 變鬼
吩咐 安睡
乖乖
下方 腰骨

Ln̄g-ê siūnn berh khìr pìnn-kuí,
Huan-hù in kiánn khìr an-suī,
Lín tio̍h kuai-kuai thiann guá tshuì,
Ē-hng io-kut bián lín tuî.

對頭 心內 起興
三點 三戍 房宮
皆忌 一戶 束靜
加再 同情

Tuì-thâu sim-lāi terh khí-hìng,
Sann-tiám sann-sut khìr pâng-king,
Ka-kī tsi̍t-hōo tsiànn sok-tsīng,
Ka-tsài lír ū tsin tông-tsîng.

阿司 房門 緊緊
酒醉 却屏
胎詞 勢面
好嘴 求親

A-sai pâng-bn̂g tshuànn kín-kín,
Tsiú-tsuì kiânn tio̍h kha khiok-phîn,
Ther-sî lír phái sè-bīn,
Hó-tshuì kiông i kiû-tshin.

阿招 心頭 撲撲段

不免 即年
掛條 心肝

A-tsio sim-thâu pho̍k-pho̍k-tuānn,
Tsin ài īng terh nuâ,
Lír m̄-bián tsiah-nî kuánn,
lín kuah-tiàu tsāi sim-kuann.

少少 年年
乾埔人 不自由
今日 太多
同情 好嘴

Siàu-siàu liân-liân tsin oh tsiú,
ta-poo-lâng put-tsīr-iû,
Kín-li̍t lim khìr thài-tsuē tsiú,
Tông-tsîng guá terh hó-tshuì kiû.

阿招 目周 恕恕
無閣 言詞
阿司 知影 成事
簡那 電氣

A-tsio ba̍k-tsiu kik sìr-sìr,
Bô-koh ìn i siánn giân-sîr,
A-sai tsai-iánn ē sîng-sīr,
Kán-ná tiān-khì tiān tio̍h hîr.

阿司 心內 打算
眠床
機會 難逢 打損
伸手 蚊罩門

A-sai sim-lāi ū phah-sǹg,
i kiông thua tsiūnn bîn-tshn̂g,
Ki-huē lân-hông phah-sńg,
Tshun-tshiú suà pàng báng-tàu-bn̂g.

呆命 尫婿 早死
老父 晟遲
無捨四
目周 恕恕 据在

Phái-miā ang-sài khah tsá-sí,
Kiánn lāu-pē thang tshiânn-tî,
Khuànn i kóng kah bô-siá-sì,
Ba̍k-tsiu lìr-lìr kìr-tsāi i.

尫婿 了後
年外 不識 空頭
幾領 衫褲
伐落 雲雨 相交

Tsîng guá ang-sài liáu-āu,
Nî-guā m̄-pat tsit khang-thâu,
Kuí-niá sann-khòo sak khah tsáu,
Hua̍t-lo̍h hûn-ú berh sann-kau.

三分鐘

粗嘴 野口 無路用
內中 分明

kóng too sann-hun-tsing,
Hûn khui suànn hōo suah thîng,
Tshoo-tshuì iá-kháu bô-lōo-īng,
Lāi-tiong kóng siunn hun-bîng.

媒人
走圭 出門 人家
明明 相欠債
安年

Hm̂-lâng khah kóng too ,
hua̍h tshut-bn̂g li̍p lîn-ke,
Bîng-bîng lán sann-khiàm-tsè,
Tsiah ē kah lír an-ni ê.

名節 以經
明呼
家內
天良 乾埔

Bîng-tsiat í-king lír phòo,
Guá sing kah lír bîng-hoo,
Ka-lāi ài tio̍h guá kòo,
Tsiah ū thian-liông ê ta-poo.

孤居 獨守 年外
嫁尫 快活
甘愿
即是 不通 放鉢

Koo-kir to̍k-tsiú ū nî-guā,
siūnn kè-ang thang khuìnn-ua̍h,
Kam-guān berh lâi tōo kiánn tuā,
Tsiah-sī m̄-thang sann pàng-pua̍h.

野閣 不知影
僥心 ___lng7- ___不免
天理 即有
咒咀

Lír kám iá-koh m̄-tsai-iánn,
Hiau-sim ___lng7- ___m̄-bián kiann,
Tio̍h tsiàu thian-lí tsiah-ū miā,
Guá lâi tsiù-tsuā hōo lír thiann.

雙脚 深井
周某 絕對
廣話 那是 無信用
後日 無善終

Sang-kha kuī tsāi tshim-tsínn tiong,
Tsiu-bóo tsua̍t-tuì buē huah hiông,
Kóng-uē nā-sī bô-sìn-iōng,
Āu-li̍t berh bô-siān-tsiong.

阿招 認定 實意
雙手
安然 日子
心內 完全 無嫌疑

A-tsio līn-tīng i si̍t-ì,
lâi Sang-tshiú kín khan i,
Tsiū tsia an-liân kèr li̍t-tsí,
Sim-lāi uân-tsuân bô-hiâm-gî.

一日 阿司 外面
招娘 眠夢 門| 精神
一言 難盡
初戀 對頭

Tsi̍t-li̍t A-sai khìr guā-bīn,
Tsio-niû bîn-bāng tsing-sîn,
Berh kóng it-giân lân-tsīn,
Tshoo-luân tuì-thâu tsin tshin.

掛心 烏白夢
那卜 惊人
袂得 明籠
疑惑 歸半工

Kuà-sim khùn khìr oo-pe̍h-bāng,
Nā-berh kóng khí ē kiann--lâng,
Khah siūnn buē-tit thang bîng-láng,
terh gî-hi̍k kui-puànn-kang.

阿司 緊緊
宰樣 失神
即多
憂愁 何因

A-sai kàu tshù mn̄g kín-kín,
Lâng tsái-iūnn tsiah sit-sîn,
Mn̄g tsiah-tsuē siann lír tsiah ìn,
Bîn tài iu-tshiû siánn hôo-in?

因為 代志
則時 歡喜 笑裂裂
眠夢 全然 言起
阿司 嫌疑

Guá in-uī siánn tāi-tsì,
Tsik-sî huann-hí tshiò-li̍h-li̍h,
Bîn-bāng tsuân-liân giân-khí,
Kiann liáu A-sai ē hiâm-gî.

阿司 大愧
無彩 臺臺
樟腦 極快
香港 價錢

A-sai tuā-khuì lia̍h terh tshuán,
Bô-tshái lán tuà tīr tâi-uân,
Ū pún tsiunn-ló ki̍k-khuài tsuán,
Hiong-káng kè-tsînn kiânn tsin kuân.

短本
別人 有錢 不知空
二咀 香港
返來 歸世人

Lán khah tér-pún tsuè buē tāng,
Pa̍t-lâng ū-tsînn m̄-tsai-khang,
Kiânn terh ln̄g-tsuā ê Hiong-káng,
Tńg--lâi tsia̍h tit kui-sì-lâng.

這邦 樟腦 大價
本錢 無塊
這下
則時 大頭家

Tsit-pang tsiunn-ló khí tuā-kè,
Hūn lán pún-tsînn bô-terh the̍h,
ū berh thàn tio̍h tsit-ē,
Tsik-sî thang tsuè tuā-thâu-ke.

樟腦 香港
一邦 幾落邦
本錢
則時 變成 好額人

phuè tsiunn-ló khìr Hiong-káng,
Tsi̍t-pang khah kuí-lo̍h-pang,
ū pún-tsînn tsuè ē tāng,
Tsik-sî piàn-sîng hó-gia̍h-lâng.

資本 外年多
無到

做本 無問題

Tsir-pún tio̍h khah guā-nî-tsuē?
Bô-kàu gáu tsiah sing kāng thue̍h,
Hèr khìr kám ū huah khuài buē,
Sa lâi tsuè-pún bô-būn-tuê.

本錢
利息 應該
得卜 發達 目一彌
一咀 歸年

kāng tsioh lâi tsuè pún-tsînn,
Lī-sik ing-kai tio̍h hōng sinn,
Tit-berh huat-ta̍t ba̍k-tsi̍t-nih,
Tsi̍t-tsuā khah tsuè kui-nî.

這愧 資本
大錢 袂得
不敢 開嘴
阿招

Tsi̍t-khuì tsir-pún ū khah tsió,
Tuā-tsînn thàn lâng buē-tit tio̍h,
M̄-kánn khui-tshuì lâng tsioh,
Berh thang tshēr lír A-tsio.

本錢 外多 有到
來去
家後
無到 即閣 空頭

Pún-tsînn guā-tsuē tsiah ū-kàu,
Guá tsiah lâi-khìr sing kāng tàu,
Kah ū līn guá tsuè ke-āu,
Bô-kàu tsiah-koh tńg khang-thâu.

內助
應該 估謨
返來 則時 富戶
至少 万外元

Lír guá ê tshin lāi-tsōo,
Ìng-kai tio̍h lâi tàu kóo-bôo,
Tńg--lâi tsik-sî hù-hōo,
Tsì-tsió tio̍h bān-guā-khoo.

柵借 關碍
一咀 發財
減彩 衝突 失敗
生活 問題

Sing kāng sa-tsioh kan-gāi,
Tsi̍t-tsuā tio̍h berh ǹg huat-tsâi,
Kiám-tshái tshiong-thu̍t sit-pāi,
Sing-ua̍h būn-tê tuì lâi?

查某 確實
倒一次

那無 不敢

Tsa-bóo khak-si̍t tánn khah sió,
Lír tó-tsi̍t-tshìr pun tio̍h,
ū tèr tsioh tsiah khìr tsioh,
Nā-bô guá m̄-kánn kiông tsio.

相添
親夫
一株 大株

Tsioh kuá sann-thinn khiok liân ū,
Lír guân guá ê tshin-hu,
Tio̍h thue̍h tsi̍t-tù tsiah tuā-tù,
Guá bēr iânn sing siūnn su.

穩觸觸
刺鑿
搬搬 臺北

Ū pún berh thàn ún-tak-tak,
Thiann tio̍h lâng huē tshì-tsha̍k,
Puann-puann lâi khìr tuà Tâi-pak,
Tsiah buē terh gāi lâng ê ba̍k.

頂港
省人
一世人 允凍凍
拏準 好額人

Ū thàn lâi khìr tuà tíng-káng,
Siánn-lâng tsai lír tsîng ū ang,
Tsia̍h tsi̍t-sì-lâng ún-tàng-tàng,
Lia̍h-tsún lán hó-gia̍h-lâng.

現金 八仟外
大本 快活

利息 無絕

Hiān-kim tsiah ū pe̍h-tshing-guā,
Tuā-pún tsuè khah khuìnn-ua̍h,
Gáu tsiah lâi khìr sing kāng puah,
Lī-sik hōng sinn khiok bô-tsua̍h.

打拼 富貴
野草
返來 伐落 別位
臺南 府城 離開

Lâng phah-piànn buē hù-kuì,
iá-tsháu tshī buē puî,
Tńg-lâi hua̍t-lo̍h tuà pa̍t-uī,
Tâi-lâm Hú-siânn tio̍h lî-khui.

八千兩銀 拴好好
阿司 伐落
過定 樟腦
一萬外銀

Pueh-tshing-niú-gûn tshuân-hó-hó,
A-sai lír kín khìr hua̍t-lo̍h,
Sing kāng kèr-tiānn bué tsiunn-ló,
Tsi̍t-bān-guā-gûn ke kánn .

大本 生理
趕緊
寸金 箱多
正點鐘

Tuā-pún sing-lí khah tsuè,
Tann khah kuánn-kín khìr kāng thue̍h,
Tshùn-kim tiānn bián siunn-tsuē,
Tsiânn-tiám-tsing guá tio̍h huê.

阿司 恰緊
銀兩
歡喜 阿招 商信
真多 心神

A-sai kiò i kuánn khah-kín,
Tio̍h tsiong gûn-niú tuà tsāi sin,
Huann-hí A-tsio ū siong-sìn,
Īng khí tsin-tsuē ê sim-sîn.

阿招 出門 藏錢
這鏨 不敢
厝字 借錢 利便
三十天

A-tsio tshut-bn̂g berh tsông-tsînn,
Tsit-tsām m̄-kánn tsuè siunn tshiân,
Tshù-lī tsioh-tsînn kài lī-piān,
Kah lâng hān sann-tsa̍p-thian.

阿招 了後
趕緊 返來 因兜
接着 阿司
樟腦

A-tsio tsînn khìr tsioh liáu-āu,
Kuánn-kín tńg-lâi tīr in-tau,
Tsiap-tio̍h A-sai i kàu,
Tsînn khìr tsiunn-ló tio̍h thang kau.

廣起 樟腦 幾件
下埔 得卜
八千 過定
減彩 真惊

Kóng-khí tsiunn-ló bué kuí-kiānn,
Ē-poo ū tsûn tit-berh kiânn,
Guá tio̍h pueh-tshing kai kèr-tiānn,
Kiám-tshái tsông guá tsin-kiann.

船期 簡的 即年
下埔 則時 起身
小心 謹慎
出外 不通 無頭神

Tsûn-kî kán-ē tsiah--nî kín,
Ē-poo tsik-sî berh khí-sin,
Ài tio̍h sio-sim khah kín-sīn,
Tshut-guā m̄-thang bô-thâu-sîn.

七千五
出外
貧厝 貧路
五百元

Guá khìr kāng thue̍h tshit-tshing-gōo,
Tshut-guā tsînn tio̍h tuà khah too,
Lâng kóng pîn-tshù pîn-lōo,
Tsiah ū ke tshuân gōo-pah-khoo.

船期 時間 止定
袂得 餞行
出外 不通 開用
香港 專是 藝旦宮

Tsûn-kî sî-kan ū tsí-tīng,
Buē-tit thang lír tsiān-hîng,
Tshut-guā m̄-thang tuā khai-īng,
Hiong-káng tsuan-sī gē-tuànn-king.

出外 是卜 轉錢
那有 心神
欣善
永久 萬萬年

Tshut-guā sī-berh siūnn tsuán-tsiân,
Nà-ū sim-sîn thang khìr thian,
Tio̍h lír guá tsiah ū him-siān,
Khóo buē íng-kiú bān-bān-liân.

香港 專色 藝旦
手腕 真好
省款
愛着 伸手 心肝

Hiong-káng tsuan-sik gē-tuànn,
Tshiú-uánn tsin-hó gâu nuâ,
Tuì lír siánn-khuán tio̍h siūnn khuànn,
Ài-tio̍h tshun-tshiú bong sim-kuann.

廣話 無影
當天 咒咀
僥心 歸家 無命
萬古 流傳 呆名

Kiann guá kóng-uē ē bô-iánn,
Tng-thinn tsiù-tsuā hōo lír thiann,
Hiau-sim kui-ke tsâu bô-miā,
Bān-kóo liû-thuân ē phái-miâ.

阿司 不識 校邵
絕對 相僥
歸家 死了了
當天 立誓 註銷

A-sai m̄-pat serh hau-siâu,
Tsua̍t-tuì siūnn lâi sann-hiau,
hiông kui-ke sí-liáu-liáu,
Tng-thinn li̍p-sè lân tsù-siau.

實心 安年
一盒 鷄蛋糕
減彩 心悶 煩惱
燒茶

ū si̍t-sim an-ni ,
Guá tshuân tsi̍t-a̍h kue-ln̄g-ko,
Kiám-tshái sim-būn huân-ló,
Thang phèr sio-tê tsia̍h thit-thô.

點心 一包
乾埔
時間 得卜
搬運 碼頭

Tiám-sim guá tshuân tsi̍t-pau,
lâng ta-poo khah gâu,
Sî-kan too tit-berh kàu,
Hèr tio̍h puann-ūn lâi bé-thâu.

心肝
野未 落船
想着 心頭 真正
錢銀

Lâng ê sim-kuann lia̍h buē tsún,
Iá-bēr tiám hèr thang lo̍h-tsûn,
Siūnn--tio̍h sim-thâu tsin-tsiànn būn,
terh siūnn lâng kah tsînn-gûn.

袂付 趕緊
七千五元
走圭 戶定 外面
阿招 入神

Kiann liáu buē-hù tsin kuánn-kín,
Tshit-tshing-gōo-khoo pa̍k tsāi sin,
Hua̍h tshut hōo-tīng kàu guā-bīn,
A-tsio khuànn kah berh li̍p-sîn.

目周 無彌
煩惱
返越 無看見
出門 又在

Mhuànn kah ba̍k-tsiu tsuân bô-nih,
It huân-ló lâng siūnn tsînn,
Kiânn kàu tńg-uat bô-khàunn-kìnn,
Tsînn kah tshut-bn̂g iû-tsāi thinn.

下集 債主 知影
入門 踏戶 大小聲
阿招 賣厝 物件
真正 可憐 好聽

Ē-tsi̍p tsè-tsú tsâu tsai-iánn,
Li̍p-bn̂g ta̍h-hōo tuā-suè-siann,
A-tsio buē-tshù piàn b̍n̍gh-kiānn,
Tsin-tsiànn khónn-lîn tsiok hó-thiann.

第二集  第四集 
回前頁