冊名新歌林投姉
編者陳春榮
出版社興新出版社
出版年1955年
篇名第四集

顯示 的款式: <xml>goan5-be2</xml> 倒爿漢字 正爿台羅字 Lô-má-jī 漢字 Lô-má-jī漢字 漢字Lô-má-jī
Lô-má-jī 是
漢字是

三集 尾鏨
阿司 野未 臺南
經過 十外暗
心肝 不甘

Berh suà sann-tsi̍p ê bér-tsām,
A-sai iá-bēr kàu Tâi-lâm,
Tsih kín king-kèr tsa̍p-guā-àm,
Siūnn tio̍h sim-kuann tsin m̄-kam.

樟腦 香港
一困 即多工
逐暗 掛心 眠夢
藝旦房

I phuè tsiunn-ló kèr Hiong-káng,
Tsi̍t-khùn khìr kah tsiah-tsuē-kang,
Ta̍k-àm khuà-sim too bîn-bāng,
Bāng kìnn i tīr gē-tuànn-pâng.

藝旦
這款 心肝
債務 按盞
出嘴 奢盤

Tsuè lír tuà tsia puânn gē-tuànn,
Kánn siūnn tsit-khuán ê sim-kuann,
Tsè-bū tsiah tāng berh àn-tsuánn,
Tshut-tshuì tio̍h kah guá tshia-puânn.

目周 看見
厝字 借錢
一百醒
無疑 安年生

Ba̍k-tsiu lír sóo ū khuànn-kìnn,
Tshù-lī thue̍h khìr kâng tsioh-tsînn,
Guá khùn terh tsi̍t-pah-tshínn,
Bô-gî lír ē an-ni-sinn.

爽快 這塊
一困 歸半月
行過脚
嘴唇皮

Tsuè lír sóng-khuài tuà tsit-tèr,
Tsi̍t-khùn lâi berh kui-puànn-ge̍rh,
Lír kiânn-kèr-kha lâng tio̍h hēr,
Tsûn berh lo̍h lâng tshuì-tûn-phêr.

即多 債務
全部 身軀
富裕
角蜂 拿做 笋龜

siūnn tsiah-tsuē ê tsuè-bū,
Tsuân-pōo kôo tīr guá sin-khu,
Tuè lír tuà tsia terh hù-lū,
Kak-phang lia̍h-tsuè sún-ku.

親成 朋友 好嘴
柵柵 一堆
手環
那通 食開

Tshin-tsiânn pîng-iú ka hó-tshuì,
Sa-sa khîng tsuè tsi̍t-tui,
Tshiú-khaun5 kāng tsioh lâi tuī,
Nà-thang hāi guá lâi tsia̍h-khui.

計共 萬四五
自己 幾千元
查某
心肝

Kè-kiōng berh bān-sì-gōo,
Tsīr-kí ū kuí-tshing-khoo,
Tsuè lír tsuà tsia phiâu tsa-bóo,
Sim-kuann lâng lír tsiah tshoo.

樟腦
厝內 空羅梭
債主
這款 心肝

Tsioh berh hōo lír phuè tsiunn-ló,
Tshù-lāi khîng kah khang-lô-so,
Tsè-tsú berh tuì guá thó,
Tsit-khuán sim-kuann tsuè ē lo̍h.

一困 即年
一張批
徹理底
正實

Tsi̍t-khùn kāng tsioh tsiah--nî tsuē,
Tsiah hiông kah tsi̍t-tiunn-phue,
Ū ê tsai kah thiat-lí-tué,
Tsiann-si̍t ū khìr suah huê.

通人 空隙
害人
穩居 香港
債主 打蜂

Thong-lâng tsai lír ê khang-phāng,
Tsuan iōng tshuì terh hāi-lâng,
Tsuè lír ún-kir tuà Hiong-káng,
Hāi guá tsè-tsú phah-phang.

歸身
全部 一个
當天 咒咀 立誓
出門 入家

lír khiàm lâng kuí-sin tsè,
Tsuân-pōo berh tuì guá tsi̍t-ê,
Tng-thinn tsiù-tsuā kah li̍p-sè,
Kánn koh tshut-bn̂g li̍p-ke.

當天 重咀

拖累
快活

kánn tng-thinn tsiù tāng-tsuā,
Kóng lír buē khai kah buē pua̍h,
thang tsiah hiông thua-luī guá,
Tsuè lír tsuà tsia terh khuìnn-ua̍h.

樟腦 好趁
無疑 心肝 即年
子兒 細漢
維持 過日 為難

Kóng tio̍h tsiunn-ló guā hó-thàn,
Bô-gî sim-kuann tsiah--nî tshân,
Guá kiánn-lî suè-hàn,
Î-tshî kèr-li̍t too uî-lân.

愛情網
一个 守寡人
臺灣 香港
小歲 花粉香

Lír lâi tînn tio̍h ài-tsîng-bāng,
Gún sǹg tsi̍t-ê tsiú-kuánn-lâng,
Tâi-uân tann lâi kàu Hiong-káng,
Tham lâng tsió-hèr hue-hún-phang.

這層
台灣
債務 清算
戀愛 愛戀

Tsit-tsân guá lír kuán,
kiò lír huê Tâi-uân,
Tsè-bū lán tio̍h lâi tshing-suàn,
Kuán lír luân-ài ài-luân.

好味是
子兒
那無 存意
祖公 蹺匙

Tsînn thue̍h lâi hîng hó-bī-sī,
ǹg lír tshiânn gún kiánn-lî,
Nā-bô guá ū tsûn-ì,
Kuán lín tsóo-kong khiau-sî.

有影
那無 眾人
無塊 生命
不惊

Tsînn thue̍h lâi hîng khah ū-iánn,
Nā-bô kóng hōo tsìng-lâng thiann,
Guá bô-terh sioh sìnn-miā,
tsi tōo guā m̄-kiann.


債務
出手 打打
一領

I guá tio̍h kah i ,
Tsè-bū tsiah tāng siâng berh tann,
Tshut-tshiú berh lâi tánn-phah,
Hōo guá thiah phuà tsi̍t-niá sann.

出手
公親
個個吝
着惊 則時 精神

Tshut-tshiú berh i ê bīn,
lâng kánn lâi tsuè kong-tshin,
guá tshia kah ko-ko-lìn,
Tio̍h-kiann tsik-sî suah tsing-sîn.

精神 歸身
囝仔 估估鼾
阿司 藝旦
這款 心肝

Tsing-sîn kui-sin thong kuānn,
Gín-á khùn kah kōnn-kōnn-huânn,
Bāng kìnn A-sai khai gē-tuànn,
Kánn buē tsit-khuán ê sim-kuann.

思想 過多
甲即 不是人
永久 香港
天光 門| 十七工

Sir-siúnn kèr-too tsiah lâi bāng,
Tsóng kah-tsiah m̄-sī-lâng,
Kánn buē íng-kiú tuà Hiong-káng?
Thinn-kng khìr tsa̍p-tshit-kang.

袂得 烏白
洗手 廳頭 燒香
阿司 宰樣
謝猪羊

Khùn buē-tit khìr oo-pe̍h siūnn,
Suè-tshiú thiann-thâu tio̍h sio-hiunn,
Tsin kiann A-sai ē tsái-iūnn,
Kàu tshù gáu berh siā-tir-iûnn.

燒香 參拜 祈禱
祝告 了後 公婆
好好
一吝返 帆帆灱

Sio-hiunn tsham-pài terh kî-tó,
Tsiok-khò liáu-āu kong-pô,
Hiunn tshah lo̍h lôo too hó-hó,
Ua̍t tsi̍t-lìn-tńg phâng-phâng-to̍h.

越頭 看見 即知
公媽 指點 發爐
罕得 出門
萬外元

Ua̍t-thâu khuànn--kìnn tsiah-tsai khóo,
Kong-má tsí-tiám terh huat-lôo,
Hán-tit tshut-bn̂g tsông lōo,
Hōo i thue̍h khìr bān-guā-khoo.

廣話
雙脚 齊齊齊
危險 也是

Siūnn tio̍h khóo kah buē kóng-uē,
Sang-kha kuī kah tsuê-tsuê-tsuê,
Khuànn ē guî-hiám iah-sī buē,
Pha im pha tshiò pua̍h pue.

引杯 無辦法
至今 不那 半個月
心肝 越拙
青慘

Kiû ín-pue bô-piān-huat,
Tsì-kim m̄-nā puànn-kòo-gua̍t,
Sim-kuann i ū uat-tsuat,
Tsù guá tshinn-tshám miā kai tsua̍t.

雄雄 起來
飲茶 趙嘉族
心肝 於乍
目周 簡的 擦正目

Hiông-hiông khí--lâi kha tio̍h tak,
Lim-tê suah tio̍h-ka-tsa̍k,
Siūnn tio̍h sim-kuann tsin îr-tsak,
Ba̍k-tsiu kán-ē tshuah-tsiànn-ba̍k.

生理 失敗
寫批
因為 愛情 干碍
歸棟 阿司

I sing-lí tsuè sit-pāi,
tio̍h siá-phue hōo guá tsai,
In-uī ài-tsîng ê kan-gāi,
Kui-tòng thue̍h hōo Tsiu A-sai.

一時 那的 顛戇
這層 不通
阿司 這棟
了錢 失節 拜門風

Tsi̍t-sî nà-ē khí tian-gōng,
Lâi tsuè tsit-tsân tsiànn put-thong,
Koh hōo A-sai kńg tsit-tòng,
Liáu-tsînn sit-tsiat pāi-bn̂g-hong.

來去 安平 探聽

Lâi-khìr An-pîng thàm-thiann bāi,
Mn̄g

趕緊 安平港
門|千 出帆
探聽 鼻目隙
不敢 省人

Kuánn-kín tio̍h lâi An-pîng-káng,
Tú-tshian ū tsûn berh tshut-phâng,
Thàm-thiann ū siánn phīnn-ba̍k-phāng,
M̄-kánn kóng berh tshēr siánn-lâng.

走水伴
一堆 苦力 運搬
倒一隻 香港
借問 人客官

Khuànn in ê tsáu-tsuí-puānn,
Tsi̍t-tui ku-lí terh ūn-puann,
Tīr tó-tsi̍t-tsiah Hiong-káng suànn,
Kiânn tsioh-mn̄g lâng-kheh-kuann.

不敢 探聽 誠實人
一个 粗工
一隻船 香港
什麼 日子 出航

M̄-kánn thàm-thiann sîng-si̍t-lâng,
Khìr mn̄g tsi̍t-ê tsuè tshoo-kang,
tsi̍t-tsiah-tsûn kiânn Hiong-káng,
Siánn-mi̍h li̍t-tsí berh tshut-phâng?

朋友 真好
這隻 塊行 新加坡
喜平 碼頭 興發號
今日 貨物 抵塊

Pîn-iú tsin-hó guá ,
Tsit-tsiah terh-kiânn Sin-ka-pho,
Hí-pîng bé-thâu hing-huat-hō,
Kin-li̍t hèr-bu̍t tī-terh lo̍h.

無外遠
一拖 躼躼長
心肝 威威鑽
了錢 腹堵腸

Mn̄g liáu kiânn too bô-guā-hn̄g,
Lâng kóng tsi̍t-thua lò-lò-tn̂g,
Thiann tio̍h sim-kuann ui-ui-tsǹg,
Liáu-tsînn tiùnn phuà pak-tóo-tn̂g.

刁工 知影
大聲
阿司 正實 食命
這个 查某 契兄

Tiau-kang berh hōo guá tsai-iánn,
Tsiah ū kóng kah huah tuā-siann,
A-sai tsiann-si̍t tsin tsia̍h-miā,
Tsit-ê tsa-bóo ê khueh-hiann.

阿司 出名 搭鈎
扇緣投

那有 越頭

A-sai tshut-miâ ê tah-kau,
Tsuan siūnn beh hōng siàn-iân-tâu,
Tsînn kah hōo i thue̍h liáu āu,
Nà-ū siūnn berh ua̍t-thâu.

阿司 食神 正重
專想 死尫
菜頭 不栽鬃
拐仙 力做 富戶人

A-sai tsia̍h-sîn tài tsiànn-tāng,
Tsuan-siūnn berh tah lâng sí-ang,
Ū ê tshài-thâu m̄-tsai-tsáng,
Kuái-sian lia̍h-tsuè hù-hōo-lâng.

青瑾瑾
三寸 落肉
那無 阿司 做陣
打算 落眠

Lâi tsia mn̄g kah tshinn-kìn-kìn,
Sann-tshùn lo̍h-bah pún khah tshin,
Nā-bô A-sai thang tsuè-tīn,
Phah-sǹg khùn buē lo̍h-bîn.

一人 一句
這款 過掣
聽着 腹堵
真正 見少 走圭

Tsi̍t-lâng tsi̍t-kù huē buē suah,
Berh tsiàu tsit-khuán tsînn kèr-tshuah,
Thiann-tio̍h pak-tóo ē tiùnn phuà,
Tsin-tsiànn kiàn-siàu kha buē hua̍h.

阿司 貨草
喜隻 猩猩 不是
想着 袂得
這平 馬頭

Kóng lán A-sai ê hèr-tsháu,
Hí-tsiah sing-sing m̄-sī kâu,
Siūnn-tio̍h kiânn kah buē-tit kàu,
Lâi mn̄g tsit-pîng ê bé-thâu.

一个 臺中人
阿司 同邦
現在 香港
返來 四五工

Mn̄g tio̍h tsi̍t-ê Tâi-tiong-lâng,
Tsûn kah A-sai tah kâng-pang,
Hiān-tsāi lâng tīr Hiong-káng,
Tsûn tńg-lâi ū sì-gōo-kang.

莫怪 阿司 字運
樟腦 一包
新貨 出口
配船 汕頭

Bo̍k-kuài A-sai lī-ūn kàu,
Tsiunn-ló siau kah tn̄g tsi̍t-pau,
Bué kuá sin-hèr suà tshut-kháu,
Guân phuè-tsûn tńg in Suànn-thâu.

安年 無望
三禮拜 廿一工
想着 脚手 袂震動
阿司 害人

kah an-ni ún bô-bāng,
Khír sann-lé-pài lia̍p-it-kang,
Siūnn-tio̍h kha-tshiú buē-tín-tāng,
A-sai lír kán tsiah hāi-lâng.

袂得
親丈夫
一困 這堆 債主
能力

Hiám kiânn buē-tit thang kàu tshù,
Khah kóng tio̍h lán tshin-tiōng-hu,
Tsi̍t-khùn tsit-tui ê tsè-tsú,
Īng siánn lîng-li̍k kah i tu.

今日 簡的 僥倖
萬外 不是 三二千
逐个 借用證
倒位

Kin-li̍t kán-ē tsiah hiau-hīng,
Bān-guā m̄-sī sann-ln̄g-tshing,
Ta̍k-ê ū siá tsioh-iōng-tsìng,
Khuànn berh tó-uī thue̍h lâi hîng?

啼哭 目屎
阿司
今日 明仔再
未合 債主

terh thî-khàu lâu ba̍k-sái,
liông sim Tsiu A-sai,
Tòng kin-li̍t bîn-á-tsài,
Tshuì kóng bēr-ha̍p tsè-tsú lâi.

債主 到位 來塊
期間 過限 著灱
這時拵
利息 甘愿

Tsè-tsú kàu-uī lâi-terh thó,
Kî-kan kèr-hān tsînn tīr-tó?
Kàu tsit-sî-tsūn tio̍h ,
Lī-sit kam-guān sià lír .

十工失
一困 歸月日
初一 十七
利息 免提 朝直

Lír kóng berh tsioh tsa̍p-kang-sit,
Tsi̍t-khùn tshiân berh kui-ge̍rh-li̍t,
Tshe-it ān kah kàu tsa̍p-tshit,
Lī-sik bián-thue̍h khah tiâu-ti̍t.

利息 甘愿
母錢 不着
債主 陰反
金手環

Lī-sik bián thue̍h gún kam-guān,
Bú-tsînn m̄-tio̍h lâi tshing uân,
Tsè-tsú lióng kah im-huán,
Ū ê berh thó kim-tshiú-khuân.

招娘 好嘴
不成 受開
走水
香港 回歸

Tsio-niû tsiah in hó-tshuì,
M̄-tsiânn hōo lín khìr siū-khui,
Tsînn kah lâng tsuè tsáu-tsuí,
Hèr phuè Hiong-káng bēr huê-kui.

死尫
袂曉
香港
世間 那有 喜號空

Lâng terh tham tio̍h lír sí-ang,
Lír buē-hiáu thang khuànn lâng,
Berh lâi thuè lír kiânn Hiong-káng,
Sè-kan nà-ū hí-hō-khang.

表子 阿司 無好貨
鄰鄰
這塊
戇猪 白米粥

Piáu-kiánn A-sai bô-hó-hèr,
lír piàn terh lin-lin se̍rh,
Ǹg i koh lâi lín tsit-tèr,
Gōng-tir siūnn tsia̍h pe̍h-bí-bêr.

表子 阿司 狗男子
飼金魚
錢頭 捲得
汕頭 久居

Piáu-kiánn A-sai kàu-lâm-tsír,
Tsuan siūnn berh hōng tshī-kim-hîr,
Tsînn-thâu kńg--leh tsuè i khìr,
Tuà in Suànn-thâu terh kiú-kir.

死尫 失戀
過手
汕頭 永遠
不敢 閣再 台灣

Tsai lír sí-ang terh sit-luân,
Tsînn thue̍h kèr-tshiú tsuè i suan,
Tīr in Suànn-thâu tuà íng-uán,
M̄-kánn koh-tsài kàu Tâi-uân.

煩惱 這款
明明 前世冤
神經 散亂
債務 週全

Lír bián huân-ló kah tsit-khuán,
Bîng-bîng lín tsîng-sì-uan,
Khóo liáu sîn-king ē sàn-luān,
Tsè-bū guá lín tsiu-tsuân.

一千 五百
那不 迫巴
債主 同同 這搭
空嘴哺舌 無彩脚

Tsi̍t-tshing ê lâng hîng gōo-pah,
Nā-m̄ kai lia̍h khìr piak-pa,
Tsè-tsú tông-tông tīr tsit-tah,
Khang-tshuì-pōo-tsi̍h bô-tshái-kha.

討錢 看款
金手環
厝邊 圓滿
不通 占權

Thó-tsînn ài tit tio̍h khuànn-khuán,
Guá tsioh i kim-tshiú-khuân,
Ài lín tshù-pinn thang uân-buán,
M̄-thang lâi khì guá tsiàm-kuân.

一千 五百銀
物件 處分
對頭 呆字運
現金 斷一文

Tsi̍t-tshing thue̍h gōo-pah-gûn,
B̍n̍gh-kiānn buē hōo lín tshír-hun,
Tuì-thâu kah phái-lī-ūn,
Hiān-kim guá tn̄g-tsi̍t-bûn.

物件 衫褲 變賣
軟心 無提
野閣 不負 真多
代先

B̍n̍gh-kiānn sann-khòo tsâu piàn-buē,
Nńg-sim ê lâng suah bô-thue̍h,
Iá-koh put-hu khiàm tsin-tsuē,
Ū hîng ê lâng tāi-sing huê.

器具 賣來 無到
野閣 厝邊兜
代先 尾後
這款 空頭

Khì-kū buē--lâi hîng bô-kàu,
Iá-koh khiàm lâng tshù-pinn-tau,
Thiòng tīr tāi-sing thiànn bér-āu,
Pìnn kah tsit-khuán ê khang-thâu.

物件 賣了 無到
野閣 一二千
這款 舍四眾
皆再 厝邊 愿情

B̍n̍gh-kiānn buē-liáu bô-kàu hîng,
Iá-koh khiàm lâng tsi̍t-ln̄g-tshing,
Pìnn kah tsit-khuán sià-sì-tsìng,
Kai-tsài tshù-pinn siong guān-tsîng.

債主 各人 分散
野有 一主 大攤
無疑 呆看
心肝

Tsè-tsú kok-lâng tsâu hun-suànn,
Iā-ū tsi̍t-tsú khah tuā-thuann,
Bô-gî pìnn kah tsiah phái-khàunn,
Thiann kiánn terh háu kuah sim-kuann.

眾人 分散 去了了
囝仔 逐个
野閣 一主 重要
厝字 一條

Tsìng-lâng hun-suànn khìr-liáu-liáu,
Gín-á ta̍k-ê terh háu iau,
Iá-koh tsi̍t-tsú khah tiōng-iàu,
Tshù-lī kāng tsioh tsi̍t-tiâu.

字紙 提去 準當
厝內 一項物
倒斷
那不 入門

Lī-tsuá thue̍h--khìr hōng tsún-tǹg,
Tshù-lāi kah tsi̍t-hāng-b̍n̍gh,
Kiò lán i tsāu tò-tn̄g,
Nā-m̄ tsînn berh siu li̍p-bn̂g.

錢主 直直
衫褲 器具
倒斷 也是
母子 倒落

Tsînn-tsú ti̍t-ti̍t tui berh thó,
Sann-khòo khì-kū lóng tsâu ,
Kai kóng tò-tn̄g iā-sī ,
Bú-kiánn khuànn lán tuà tó-lo̍h?

衫褲 了了了
破的 穿
-
這宮 甘蔗寮

Sann-khòo buē kah liáu-liáu-liáu,
Phuà--ê lán tshīng tsiah ē tiâu,
Tshù suah hōng kóo khìr - siàu,
Lâi ku tsit-king kam-tsià-liâu.

無利
火食
不愿 出面 求乞
在得 過日

Kiánn suè bô-lī thang sóo tit,
Berh ū guá tōo hér-si̍t,
M̄-guān tshut-bīn kāng kiû-khit,
Khuànn berh tsāi-tit thang kèr-li̍t!

四集
母子 安身
五集 阿招 自盡
通人 可憐

Sì-tsi̍p pian kàu tsia berh ìn,
Bú-kiánn tèr thang an-sin,
Gōo-tsi̍p A-tsio suah tsīr-tsīn,
Thong-lâng too thuè i khónn-lîn.

阿招 着是 林投姉
三个 親子兒
飫飢失噹 餓死
家破人亡 一時

A-tsio tio̍h-sī Nâ-tâu-tsí,
sinn sann-ê tshin-kiánn-lî,
Iau-ki-sit-tǹg lâi gō--sí,
Ka-phòo-lîn-bông tsuè tsi̍t-sî.

五集 阿招
六集 阿司
聽着 目屎
這條 古事 通人

Gōo-tsi̍p A-tsio hōng tâi,
La̍k-tsi̍p ua̍h lia̍h Tsiu A-sai,
Thiann-tio̍h lín ē lâu ba̍k-sái,
Tsit-tiâu kóo-sīr thong-lâng tsai.

第三集  第五集 
回前頁