冊名新歌林投姉
編者陳春榮
出版社興新出版社
出版年1955年
篇名第五集

顯示 的款式: <xml>goan5-be2</xml> 倒爿漢字 正爿台羅字 Lô-má-jī 漢字 Lô-má-jī漢字 漢字Lô-má-jī
Lô-má-jī 是
漢字是

這本 第四
阿招 小子 青枝
不幸 丈夫 早死
晟池

Tsit-pún berh lâi suà tuē-sì,
A-tsio suè-kiánn miâ Tshing-ki,
Put-hīng tiōng-hu lâi tsá-sí,
Kiánn pàng hōo i terh tshiânn-tî.

恰早 船頭行
正好 過日
那卜 府城 安平港
老幼

Khah-tsá terh khui tsûn-thâu-hâng,
Tsiànn-hó kèr-li̍t tsin ū khang,
Nā-berh Hú-siânn An-pîng-káng,
Ló-iù too pat i ê lâng.

做人 真正 民望
逐个 明通
阿司 扇動
即的 家破

Tsuè-lâng tsin-tsiànn bîng-bōng,
Ta̍k-ê pat i Tân Bîng-thong,
Siū tio̍h A-sai lâi siàn-tōng,
Tsiah-ē ka-phòo lîn suà bông.

家破人亡 青慘
親戚 臺南
子兒 一日
通人 不甘

Ka-phòo-lîn-bông tsiànn tshinn-tshám,
tshin-tsiânn tīr Tâi-lâm,
Kiánn-lî tsi̍t-li̍t háu kah àm,
Thong-lâng too thuè i m̄-kam.

家破人亡 空羅梭
一个 袂輸 乞食婆
母子 帶塊
呆命

Ka-phòo-lîn-bông khang-lo-so,
Ti̍t-ê buē-su khit-tsia̍h-pô,
Bú-kiánn tuà-terh iau kuânn ,
Phái-miā berh bué tsînn .

求乞 見少
大子 小子
衫褲 了了
穿 棟袂條

Berh kāng kiû-khit kiann kiàn-siàu,
Tuā-kiánn suè-kiánn thong háu iau,
Sann-khòo khìr hōng kóo liáu-liáu,
Tsiah kuânn tshīng tsió tòng-buē-tiâu.

子兒 科科趙
穿
無塊
加忌 不着

Kiánn-lî kuânn kah kho̍k-kho̍k-tiô,
Tan sann it khòo tshīng buē sio,
Tsioh bô-tèr thang kāng tsioh,
lán ka-kī tuè m̄-tio̍h.

無捨四
地步 反悔
暗恨 阿司 臭早死
狼心狗肺

Khuànn kiánn terh iau bô-siá-sì,
Kàu tsit tuē-pōo huán-hué ,
Àm-hūn A-sai tshàu-tsá-sí,
Lông-sim-káu-huì siâng ū .

狼心狗肺 臭短命
過手
四个 母仔子

Lông-sim-káu-huì tshàu-tér-miā,
Tsînn kuái kèr-tshiú tsuè i kiânn,
Pàng gún sì-ê bú-á-kiánn,
Kiò thinn buē ìn tuē buē thiann.


窮人 富親
無要緊
這款 可憐

Kiò tuē buē thiann thinn buē ìn,
Tann lâi kîng-lîn hù-tshin,
Guá iau khah bô-iàu-kín,
Hōo kiánn tsit-khuán tsiànn khónn-lîn.

這款 可憐代
刣頭 早死 阿司
過手 不愛
却錢

Hōo kiánn tsit-khuán khónn-lîn-tāi,
Thâi-thâu tsá-sí Tsiu A-sai,
Tsînn thue̍h kèr-tshiú lâng m̄-ài,
Tshûn berh hōng khioh-tsînn tâi.

短命 心肝 即年
無善終
這款 度量
即年 無天良

Tér-miā sim-kuann tsiah--nî hiông,
Kánn tsiù berh bô-siān-tsiong,
Guá ū tsit-khuán ê tōo-liōng,
Lír kám tsiah--nî bô-thian-liông!

阿司 心肝
咒死絕咀
合理
那無 也卜

A-sai sim-kuann khah ngī thih,
Tsiù-sí-tse̍rh-tsuā siâng ū ,
Lír tio̍h ìng tsuā tsiah ha̍p-lí,
Nā-bô iā-berh tshēr i.

短命 即多
母子 安年生
大病
也卜

Tér-miā thue̍h guá tsiah-tsuē tsînn,
Hāi gún bú-kiánn an-ni-sinn,
Iau kuânn khah hāi tio̍h tuā-pīnn,
iā-berh kah i tînn.

母子
軒免 快活

恁厝 活活

Hāi gún bú-kiánn iau kuânn tshuah,
Tsuè lír hian-bián thang khuìnn-ua̍h,
pàng lír suah,
Lín-tshù ua̍h-ua̍h lír thua.

也着 無命
靈魂 愛着
返去 某子
一个 空壳

Gún lír iā-tio̍h bô-miā,
Lîng-hûn ài-tio̍h tèr guá kiânn,
Tsînn kuái tńg-khìr kòo bóo-kiánn,
Lâi liám tsi̍t-ê khang-khak miâ.

為汝
母子
那死 算賬
走勼

Uī-lír tsînn liáu tshù liáu,
Bú-kiánn suah tio̍h kuânn kah iau,
Nā-sí berh tshēr lír sǹg-siàu,
Khuànn lír ē kiu kah guā tiâu.


無塊 透愧 半聲
討命
不知

Iau tio̍h liân kiânn too buē kiânn,
Bô-tèr tháu-khuì kóng puànn-siann,
tio̍h berh tshēr i thó-miā,
bēr kàu m̄-tsai kiann.

恁母

縱在
定歸 阿司

Kiánn lír hōo lín-bú hāi,
Iau kah liân ai too buē ai,
Guá i tshiâng-tsāi,
Tīng-kui tshēr i Tsiu A-sai.

街仔 真遠
臺南市外 甘蔗園
三日 粥飯
母子 歸冥

Tsia kue-á tsin-hn̄g,
Tâi-lâm-tshī-guā kam-tsià-hn̂g,
Sann-li̍t tsia̍h tio̍h bêr-pn̄g,
Bú-kiánn kui-mî kuânn kah kng.

三日

Sann-li̍t

即年 青冷 按盞
一堆 袂寒
生命 一半
鏨頭 短命 心肝

Tsiah--nî tshinn-líng berh àn-tsuánn,
Lám tsuè tsi̍t-tui khah buē-kuânn,
Sìnn-miā lán tshun tsi̍t-puànn,
Tsám-thâu tér-miā káu sim-kuann.


這款 北風
缺欠 榮養 抵抗
母子

Kiánn lír iau kah buē kóng,
Khí kah tsit-khuán ê pak-hong,
Khuat-khiàm îng-ióng thang tí-khòng,
Tsù lán bú-kiánn miā tio̍h bông.

廣話
歸身軀肉
辨世 無聬
甘蔗園

buē kóng-uē kìr guá mn̄g,
Kui-sin-khu-bah khah líng sng,
Khuànn tsit piān-sè kánn bô-ǹg,
Suah tio̍h tsāi kam-tsià-hn̂g.

全無 按盞
小歲 袂堪得
今冥 敢的 拆散
不過 恁母 心肝

tsuân-bô kóng àn-tsuánn,
Tsió-hèr khah buē-kham-tit kuânn,
Kin-mî lán kánn-ē thiah-suànn,
M̄-kèr lín-bú ê sim-kuann.

据在 恁母 呌袂應
目周 乙直
做陣
來去 汕頭 仇人

Kìr-tsāi lín-bú kiò-buē-ìn,
Ba̍k-tsiu lia̍h guá it-ti̍t tsîn,
Kiánn lín berh kiânn tio̍h tsuè-tīn,
Lâi--khìr Suànn-thâu tshēr siû-lîn.

逞校
相娶 來去 汕頭
母子 真正
絕對 因兜

Kiánn lín berh kiânn tio̍h thìng-hāu,
Sann-tshuā thang lâi-khìr Suànn-thâu,
Tsia̍h lán bú-kiánn tsin-tsiànn kàu,
Tsua̍t-tuì berh khìr kàu in-tau.

那無 目周 不愿
來去 問題
是小
歸家 花花花

Nā-bô ba̍k-tsiu m̄-guān khueh,
Lâi-khìr kah i khí būn-tuê,
Lia̍h i tsiah lia̍h in sī-suè,
Kui-ke hōo i hue-hue-hue.

相等
冤仇 頭一層
三魂 七魄 四散
脚手 牙皂

Kiánn lín berh khìr tio̍h sann-tán,
Thang uan-siû thâu-tsi̍t-tsân,
Sam-hûn tshit-phik tsâu sì-suànn,
Kha-tshiú gê-tsô tsâu bán ân.

牙皂 袂開
青潭 青葵
全然 恁母
單身 無所歸

Gê-tsô ân peh buē-khui,
tio̍h Tshing-thâm kah Tshing-kuî,
Tsuân-liân thiann lín-bú tshuì,
Pàng guá tuann-sin bû-sóo-kui.

兄弟 一陣
無通 逞校 母親
据在 恁母 呌袂應
雙手

Hiann-tī berh kiânn tsuè tsi̍t-tīn,
Bô-thang thìng-hāu lín bú-tshin,
Kìr-tsāi lín-bú kiò-buē-ìn,
Sang-tshiú phō phak tsāi sin.

半聲
兄弟 相娶 起行
恁母 也是 無命
世間 呆命

Kiánn lín buē ìn kah puànn-siann,
Hiann-tī sann-tshuā tio̍h khí-kiânn,
Lín-bú iā-sī ē bô-miā,
Sè-kan tuà ke phái-miā.

半句
身軀
那通 放拶 老母
目屎 逐粒 真珠

Kiánn lín buē ìn puànn-kù,
Phō phak tsāi kiánn sin-khu,
Nà-thang pàng-sak lín lāu-bú,
Ba̍k-sái ta̍k-lia̍p tsin-tsu.

青潭 兄弟
青枝

生命 不碟

tio̍h Tshing-thâm in hiann-tī,
Kòo khàu un tio̍h i Tshing-ki,
Bēr suah un tio̍h suà ,
Tann guá sìnn-miā m̄-ti̍h.

脚手 硬諍
無力 出聲
小漢子
伐落

Iau tio̍h kha-tshiú buē ngī-tsiann,
Háu bô-la̍t thang tshut-siann,
Suah khìr un suè-hàn-kiánn,
Hua̍t-lo̍h tio̍h lâi tèr i kiânn.

想着 歸面 憂葛葛
在得 身密
伐落 自殺
同日 做忌

Siūnn-tio̍h kui-bīn iu-kat-kat,
Khàunn berh tsāi-tit thang sin-ba̍t,
Tio̍h kín hua̍t-lo̍h lâi tsīr-sat,
Kâng-li̍t tsuè-kī khah ta̍t.

自殺 兄弟
不甘 放拶 子兒
準備
現四 顛倒

Tsīr-sat lâi tèr lín hiann-tī,
M̄-kam pàng-sak guá kiánn-lî,
Tann tio̍h tsún-pī kín lâi ,
Tuà terh hiān-sì tian-tò li̍h.

帶塊 現四 見少
身軀 褲帶 一條
甘蔗園內 無塊
孤孤 這宮 草僚

Tuà-terh hiān-sì ke kiàn-siàu,
Sin-khu khòo-tuà tháu tsi̍t-tiâu,
Kam-tsià-hn̂g-lāi bô-tèr tiàu,
Koo-koo tsit-king ê tsháu-liâu.

來去 外口
這塊 一片 林投
草地 小人
台南市外 近郊

Tio̍h kiânn lâi-khìr khah guā-kháu,
Tsit-tèr tsi̍t-phìnn tsuan nâ-tâu,
tīr tsháu-tuē tsió-lâng kàu,
Tâi-lâm-tshī-guā ê kūn-kau.

林投 一片 即年
市外 大街
身邊 共同 墓地
這欉 九芎 一蛙

Nâ-tâu tsi̍t-phìnn tsiah--nî tsuē,
Tshī-guā kūn tīr tuā-kue,
Sin-pinn kiōng-tông ê bōng-tuē,
Tsit-tsâng kiú-kiong tsi̍h tsi̍t-kue̍h.

面前 這條 小路
身邊 一片 塚仔埔
久居 住所
褲帶 一个

Bīn-tsîng tsit-tiâu sió-lōo,
Sin-pinn tsi̍t-phìnn thióng-á-poo,
Tsia kiú-kir ê tsū-sóo,
Khòo-tuà sing kat tsi̍t-ê khoo.

這欉 九芎 介好勢
褲帶 這麗
石頭 脚架
只位 所在

Tsit-tsâng kiú-kiong kài-hó-sè,
Khòo-tuà kai pa̍k kuà tsit-le,
Tsio̍h-thâu khioh lâi tsuè kha-kè,
Tsí-uī sóo-tsāi guá ê.

頭壳 這位
好好
頷頸 小濶 無愧
石頭 踢開

Thâu-khak kai tshun kuà tsit-uī,
Kat phah hó-hó bián lâng tshui,
Ām-kún sió-khuá berh bô-khuì,
Tsio̍h-thâu īng kha tsiah that-khui.

石頭 兩三吝
三魂 七魄 在身
則時 絕愧
泊情 愛人

Tsio̍h-thâu lìn khìr ln̄g-sann-lìn,
Sam-hûn tshit-phik tsāi-sin,
Tsik-sî tsua̍t-khuì miā lâi tsīn,
Berh lia̍h po̍k-tsîng ê ài-lîn.

阿招 吊荳
鄰右 厝邊兜
市內 罕人 行脚到
門|千 剃頭

Bián kóng A-tsio lâi tiàu-tāu,
Tsia lîn-iū tshù-pinn-tau,
Tshī-lāi hán-lâng kiânn-kha-kàu,
Tú-tshian lâng berh khìr thih-thâu.

草地 這咀tsit- ___kiann5
恍惚 看見 着一惊
庄主 知影
地保 官廳

Tsháu-tuē tsuan tuì 這咀tsit-tsuā ___kiann5,
Hóng-hut khuànn--kìnn tio̍h-tsi̍t-kiann,
Kín tsng-tsú thang tsai-iánn,
Tuē-pò tio̍h khìr kiò kuann-thiann.

縣府 太爺
甘蔗園主
囝仔 寮仔內
親戚 收埋

Kuān-hú thài-iâ phài lâng lâi,
Kam-tsià-hn̂g-tsú suà tsai,
Gín-á tīr liâu-á-lāi,
tshin-tsiânn thang siu-bâi.

簡的 這款 罕有
戯遷秋
官廳 無塊 根究
庄主 提頭

Kán-ē tsit-khuán tsiànn hán-iú,
Tsáu lâi tuà tsia hìnn-tshian-tshiu,
Kuann-thiann bô-tèr thang kun-kiù,
Tsng-tsú thê-thâu tsiah kai siu.

頭人 却錢
五路
阿招 失敗
表子 阿司

Thâu-lâng khioh-tsînn i tâi,
Hán kah ngóo-lōo lâng tsâu tsai,
A-tsio ē lâi tsiah sit-pāi,
Tsuan piáu-kiánn Tsiu A-sai.

一困
母子 可然
逐暗 冤魂 出現
逆天

Tsi̍t-khùn kuái lâng huah tsuē sián,
Bú-kiánn khìr tsiànn khónn-liân,
Ta̍k-àm uan-hûn too tshut-hiān,
khìr tshēr i gi̍k-thian.

逐暗 出現
嘴舌 心肝
逕過 有伴
無愛

Ta̍k-àm tshut-hiān hōo lâng khuànn,
Tshuì-tsi̍h thóo kah kàu sim-kuann,
Tuì tsia king-kèr tio̍h ū-phuānn,
Bô-ài tshiân kah li̍t lo̍h suann.

看着 通人 相爭
逐暗 倚瓦 林投
三十統歲
嘴舌 心肝頭

Khuànn-tio̍h thong-lâng sann-tsinn tsáu,
Ta̍k-àm khiā-uá tīr nâ-tâu,
Sann-tsa̍p-thóng-hèr guā lāu,
Tshuì-tsi̍h thóo kah sim-kuann-thâu.

逐暗 出現 這搭
林投脚
一个 相打
肉粽 成家

Ta̍k-àm tshut-hiān tsāi tsit-tah,
Tsuân tīr nâ-tâu-kha,
Tsi̍t-ê kánn tsham kuí sio-phah,
Terh buē bah-tsàng miâ Sîng-ka.

成家 上好
又閣 鐵齒 銅牙皂
來去
肉粽 挑塊 延路

Sîng-ka tián i tánn siōng-hó,
Iū-koh thih-khí tâng-gê-tsô,
Tuì tsia lâi-khìr kah i poh,
Bah-tsàng tann--terh iân-lōo o.

___ 塊呌tir7-terh kio3 肉粽
一个 婦人人
食神 簡的
歸担 空空空

Thiann ___tio̍h 塊呌tir7-terh kio3 bah-tsàng,
Too tsit-ê hū-lîn-lâng,
Tsia̍h-sîn kán-ē tài huah tāng,
Kui-tànn sàu kah khang-khang-khang.

這个 查某 大壁
肉粽 不付
糯米
無到額

Tsit-ê tsa-bóo tsiànn tuā-phiah,
Bah-tsàng pak m̄-hù i tsia̍h,
Tsu̍t-bí ū lōo tsia̍h buē ,
Kiann tsînn ē thue̍h bô-kàu-gia̍h.

歸担
這个 查某 青飫
現錢 賒賬
不識 有銷

Kui-tànn lán bué kah liáu,
Tsit-ê tsa-bóo tsiok tshinn-iau,
Hiān-tsînn lán sia-siàu,
Tsîng buē m̄-pat tsiah ū-siau.

這个 查某 好客
照算 恰加
上勢
這號

Tsit-ê tsa-bóo tsiànn hó-kheh,
Tsiàu-sǹg ū hōo lán khah-ke,
Īng hér kai khuànn khah siông-sè,
Tsînn kán suah piàn tsit-hō ê.

奇怪 簡的 安年生
銀紙 不是
越頭 過去 看見
樹仔邊

Kî-kuài kán-ē an-ni-sinn,
Too gûn-tsuá m̄-sī tsînn,
Ua̍t-thâu kèr--khìr tsiah khuànn--kìnn,
Khuànn i khiā tīr tshiū-á-pinn.

加忌 目周 淵旺
呆看 頭毛
則時 青秤 毛管
嘴舌 四寸

Ka-kī ba̍k-tsiu suah ian-n̄g,
Bīn tsiok phái-khuànn sàm thâu-bn̂g,
Tsik-sî tshinn-tshìn tshàng bn̂g-kńg,
Tshuì-tsi̍h thóo ū sì-tshàng tn̂g.

—tioh8
身軀 雞母皮
袂得
新正 二月

Kiann—tioh8 liân too buē serh,
Sin-khu tsâu khì kue-bú-phêr,
Hiám kiânn buē-tit thang kàu tèr,
Sin-tsiann pīnn kah lī-ge̍rh.

不通
做狗爬
因某
換人 別个

Lâng tsiah m̄-thang tshuì siunn le,
Hiám kiânn buē kàu tsuè-káu-pê,
In-bóo ū khìr kai ,
Berh lâi uānn-lâng kóng pa̍t-ê.

一个 鉢繳
粗皮蹺
生理 資本 須了了
世間

Tsi̍t-ê tshoo terh o̍h pua̍h-kiáu,
Sìnn Âng miâ kiò Tshoo-phuê-khiau,
Sing-lí tsir-pún su-liáu-liáu,
I siūnn sè-kan tuà buē tiâu.

須繳 自盡
索仔
阿招 做陣
無錢 看輕

Su-kiáu berh khìr tsīr-tsīn,
Tio̍h tsiong soh-á tēr tsāi sin,
Tiàu kah A-tsio i tsuè-tīn,
Bián terh bô-tsînn hōng khuànn-khin.

又原 這欉樹
索仔
石頭 粿脚 動手

Iū-guân berh tiàu tsit-tsâng-tshiū,
Soh-á pak ân tsiah buē liu,
Tsio̍h-thâu kér-kha berh tāng-tshiú,
Tsiong tsio̍h that sak kha kín khiû.

這條 索仔
簡的 即覽
昏迷不醒 廣話
不該絕 緊回

Tsit-tiâu soh-á tsiah sin bué,
Kán-ē tsiah-lám tn̄g tsuè kue̍h,
Hūn-bê-put-tshínn buē kóng-uē,
Miā put-kai-tsua̍t tio̍h kín-huê.

阿招 不通
死日
準準 勝利
招娘 得卜 援助

A-tsio khǹg i m̄-thang ,
Lír ê sí-li̍t bēr kàu ,
Koh pua̍h tsún-tsún ē sìng-lī,
Tsio-niû tit-berh uān-tsōo i.

得確
交代 愛着
起廟 呼請
林投姉仔 親名

Koh pua̍h tik-khak ē tuā iânn,
Kau-tāi ê ài-tio̍h thiann,
guá khí-biō suà hoo-tshiánn,
Nâ-tâu-tsí-á tsiah tshin-miâ.

伐落
兩對 子兒
林投姉
保庇

iânn biō sing hua̍t-lo̍h khí,
Guá ū ln̄g-tuì ê kiánn-lî,
Miâ guá siá Nâ-tâu-tsí,
Ū guá tio̍h póo-pì i.

醒來
認真
做本
正實

Âng Khiau tshínn--lâi tio̍h kín kiânn,
ū līn-tsin i thiann,
Tsioh kuá tsuè-pún kah i piànn,
Tsiann-si̍t ū pua̍h tio̍h ū iânn.

閣再 一集
阿招 汕頭
又原 金斗
阿司 厝邊兜

Koh-tsài tsi̍t-tsi̍p tio̍h ē thàu,
Lâng tshuā A-tsio khìr Suànn-thâu,
Iū-guân sìnn Tsiu miâ Kim-táu,
A-sai kah i tshù-pinn-tau.

陰魂
阿司 因子 滿月
冤魂 扶身
全家 滅亡 應該

Im-hûn ín i khìr kàu tèr,
A-sai in-kiánn tsuè muá-ge̍rh,
Uan-hûn hū-sin luān serh,
Tsuân-ke bia̍t-bông ìng-kai tse̍rh.

第四集  第六集 
回前頁