冊名新歌林投姉
編者陳春榮
出版社興新出版社
出版年1955年
篇名第六集

顯示 的款式: <xml>goan5-be2</xml> 倒爿漢字 正爿台羅字 Lô-má-jī 漢字 Lô-má-jī漢字 漢字Lô-má-jī
Lô-má-jī 是
漢字是

這本 尾集 閣再
粗皮蹺仔
一愧 三万外
救星

Tsit-pún bér-tsi̍p koh-tsài suà,
Tshoo-phuê-khiau-á kiáu koh pua̍h,
Tsi̍t-khuì iânn ū sann-bān-guā,
tio̍h kiù-tshinn tsiah ē ua̍h.

十外日前
吩咐 一塊 石碑
三字 林投姉
叩謝

Tsa̍p-guā-li̍t-tsîng biō tio̍h khí,
Huan-hù tsi̍t-tèr ê tsio̍h-pi,
Tio̍h phah sann-lī Nâ-tâu-tsí,
Tshiánn lâi puann khiò-siā i.

粗皮蹺仔
五路 宣傳
林投姉仔 有影
指點 路逕

Tshoo-phuê-khiau-á kiáu tuā iânn,
Ngóo-lōo suan-thuân serh hōng thiann,
Nâ-tâu-tsí-á ū-iánn siànn,
Tsí-tiám lōo-kìng guá kiânn.

宣傳 案內

查某 尫婿
乾埔 偏財

Tsin gâu suan-thuân kāng àn-nāi,
Khah hn̄g ê lâng too ū lâi,
Tsa-bóo kiû berh ang-sài,
Ta-poo tsuan kiû phian-tsâi.

查某 醜四
嫁尫
財利
發達 當時

Tsa-bóo ū ê tsiànn khiap-sì,
Lâi kè-ang ū lâng ti̍h,
Ū lâng lâi pok kiû tsâi-lī,
sìn huat-ta̍t ni tng-sî.

夫妻 不和
藝旦 愛人
不時 男女 大武陣
有求必應 萬民

Hu-tshue put-hô kiû tio̍h tshin,
Gē-tuànn tio̍h ū ài-lîn,
Put-sî lâm-lír tuā-bú-tīn,
Iú-kiû-pit-ìng tsōo bān-bîn.

林投姉仔 果然
鉢繳 則時
菜店 頭家 呼請
查某 逐暗 契兄

Nâ-tâu-tsí-á kóo-liân siànn,
pua̍h-kiáu tsik-sî iânn,
Tshài-tiàm thâu-ke hoo-tshiánn,
Tsa-bóo ta̍k-àm ū khueh-hiann.

粗工
無子 得確
廟後 青草 醫病
香灼 路邊

Tshoo-kang tio̍h thàn ū tsînn,
Bô-kiánn lâi kiû tik-khak sinn,
Biō-āu tshinn-tsháu thìng i-pīnn,
Buē kim hiunn-tsik kui lōo-pinn.

病人 青草
藥仔錢 紅包
金斗
真正 無空頭

Pīnn-lâng tsuan lâi kiû tshinn-tsháu,
Síng io̍h-á-tsînn bián âng-pau.
Berh lâi sing serh Tsiu Kim-táu,
Pìnn khìr tsin-tsiànn bô-khang-thâu.

金斗 失運 無錢
台灣
喜款 這款
船租

Kim-táu sit-ūn bô-tsînn tsuán,
Thiann lâng terh hán kèr Tâi-uân,
Lâng lâi hí-khuán lán tsit-khuán,
Thàn ū tsûn-tsoo tio̍h berh suan.

孤不而終 相命
所費
逐日 出門 打拼
下鬪 府城

Koo-put-lī-tsiong o̍h siòng-miā,
ū sóo-huì tio̍h berh kiânn,
Ta̍k-li̍t tshut-bn̂g tsin phah-piànn,
Ē-tàu siūnn berh tshut Hú-siânn.

門|門| 北門口
簡的 則時 報頭
烏雲
宿 上兜

Tú-tú kiânn tshut Pak-bn̂g-kháu,
Kán-ē tsik-sî khí pò-thâu,
Oo-hûn khí hōo ē kàu,
lâi tann berh hioh siâng-tau?

看見 路邊 一宮
宿困
無滾笑
香灼

Khuànn-kìnn lōo-pinn tsi̍t-king biō,
Tuà tsia hioh-khùn tsóng khah tio̍h,
hōo kàu bô-kún-tshiò,
Bué kuá hiunn-tsik suà lâi sio.

香灼 參拜
拜好 門|千
宿 真害
今年 簡的 怕財

Hiunn-tsik tiám to̍h tio̍h tsham-pài,
Pài-hó tú-tshian hōo terh lâi,
tsia thang hioh tio̍h tsin-hāi,
Kin-nî kán-ē tsiah phànn-tsâi.

坐在 大石枋
半醒 半困 茫茫
一拵 冷風 大港
一个 婦人人

Tuà tsia tsēr-tsāi tuā-tsio̍h-pang,
Puànn-tshínn puànn-khùn lâng bâng-bâng,
Tsi̍t-tsūn líng-hong tsiok tuā-káng,
Khuànn tio̍h tsi̍t-ê hū-lîn-lâng.

一位 中年 婦女
倒位 住居
什麼
胎詞

Tsit-uī tiong-liân ê hū-lír,
Tuà tīr tò-uī terh tsū-kir,
Berh tuì guá serh siánn-mi4 sīr,
Tsuè ē kàu ther-sîr.

無廣 知影
冤枉
現時 相命
的得 絕對

Bô-kóng berh ē tsai-iánn,
Ū siánn uan-óng serh guá thiann,
Hiān-sî guá terh kâng siòng-miā,
Tuè ē-tit kàu tsua̍t-tuì kiânn.

目屎
都是 因為 阿司
真正 可憐代
過手 無來

Khuànn i kóng kah lâu ba̍k-sái,
Too-sī in-iū Tsiu A-sai,
Thiann tio̍h tsin-tsiànn khónn-lîn-tāi,
Tsînn thue̍h kèr-tshiú suah bô-lâi.

無閣 台灣
徒頭到尾 一番
家破人亡 不願
報冤

Tsi̍t khìr bô-koh kàu Tâi-uân,
Tsn̂g-thâu-kàu-bér serh tsi̍t-huan,
Ka-phòo-lîn-bông tsiànn m̄-guān,
Kiò guá tshuā lír khìr pò-uan.

厝邊
二三年
過水 懊得 尋見

Tsai i tuà tīr gún tshù-pinn,
Tīr tsia tán guá ln̄g-sann-nî,
Kèr-tsuí oh-tit thang tshēr-kìnn,
Tsai i bóo tshuā kiánn sinn.

那是 一个 阿司
不仁 不義 貪財
臺灣
快趁

Nā-sī tsit-ê Tsiu A-sai,
Put-lîn put-gī kah tham-tsâi,
Guá lâi Tâi-uân hōo i hāi,
Tsînn tsiànn khuài-thàn kiò guá lâi.

這款
殺殺 臺灣
相命 那有
後日 伸冤

Thiann i tuì guá kóng tsit-khuán,
Guá tsiah sat-sat kèr Tâi-uân,
Siòng-miā nā-ū siánn thang tsuán,
Āu-li̍t tsiah thuè lír sin-uan.

梭手
好嘴 直直 哀求
過省 真正 根究
報仇

Guá kóng ū thàn tio̍h so-tshiú,
Hó-tshuì ti̍t-ti̍t terh ai-kiû,
Kèr-síng tsin-tsiànn oh kun-kiù,
Kiò guá tshuā i khìr pò-siû.


在得 故鄉
使用
這層 第乙 可傷

Lír koh im guá iông,
Tsāi-tit tshuā kàu gún kòo-hiong,
Tsînn huah tsuē thang sír-iōng,
Tsit-tsân tuē-it tuā khónn-siong.

一个 香火
生時 日月
安年
插翅 難得

Khìr tsuè tsi̍t-ê âng hiunn-hér,
Siá guá sinn-sî kah li̍t-ge̍rh,
An-ni guá tio̍h ē kàu tèr,
Tshah-si̍t i lân-tit per.

香火 名字
雨傘 一枝
林投姉
到位

Hiunn-hér siá guá ê miâ-lī,
Hōo-suànn tio̍h suà tshuân tsi̍t-ki,
Tsiūnn lo̍h tsiah kiò Nâ-tâu-tsí,
Kàu-uī guá ē khìr tshēr i.

香火 雨傘
不通
船租 掛碍
明日 出門 西

Hiunn-hér kai khǹg hōo-suànn lāi,
M̄-thang luān giân hōo lâng tsai,
tsûn-tsoo bián kuà-gāi,
Bîn-li̍t tshut-bn̂g kiânn tuì sai.

無錢 開用
明天 西平
四元 止定
明明明

Bián kiann bô-tsînn thang khai-īng,
Bîn-thian lír tsiah tuì sai-pîng,
Lâng siòng sì-khoo kai tsí-tīng,
lír tuān kah bîng-bîng-bîng.

那是 相命

頭个 有影
一日 起行

Nā-sī ū lâng kiò siòng-miā,
Guá ē thau serh hōo lír thiann,
Thâu-ê siòng liáu ū-iánn,
Tsi̍t-li̍t lán tio̍h thang khí-kiânn.

金斗 引担 林投姉
不敢 延遲
西平 有利

Kim-táu ìn-tàm Nâ-tâu-tsí,
hōo m̄-kánn koh iân-tî,
Kînn tuì sai-pîng tsin iú-lī,
Siòng liáu ū tsún i i.

先生 一的
八元銀
一生 好呆運
多小 子孫

Sian-sinn siòng liáu tsi̍t-ē tsún,
Ū lâng thue̍h kah pueh-khoo-gûn,
Tsai kah it-sing hó-phái-ūn,
Tuān lâng tsuē-tsió ê kiánn-sun.

林投姉仔 身邊
援助 真多
通人 扁扁
真準 先生

Nâ-tâu-tsí-á tīr sin-pinn,
Uān-tsōo i thàn tsin-tsuē tsînn,
Tuān tio̍h thong-lâng tshuì pínn-pínn,
Siòng khìr tsin-tsún ê sian-sinn.

林投姉仔 援助
佰外元
拋妻離子 艱苦
煩惱 船租

Nâ-tâu-tsí-á lâi uān-tsōo,
Tsiah ū thang thàn pah-guā-khoo,
Phau-tshē-lî-tsír tsin kan-khóo,
Tann bián huân-ló tsûn-tsoo.

香火 準備
下埔 門|千 船期
燒香 呼請 林投姉
肩頭 雨傘 一枝

Hiunn-hér guá ū sing tsún-pī,
Ē-poo tú-tshian ū tsûn-kî,
Sio-hiunn hoo-tshiánn Nâ-tâu-tsí,
King-thâu hoo-suànn gia̍h tsi̍t-ki.

金斗 燒香 呼請
林投姉仔
到位 門|好 奢錠
聽着 船頂

Kim-táu sio-hiunn kín hoo-tshiánn,
Nâ-tâu-tsí-á tèr guá kiânn,
Kàu-uī tú-hó terh tshia-tiānn,
Thiann-tio̍h tsûn-tíng ê siann.

安穩
林投姉仔 落船
輕聲 細說 安頓
渡汝 冤魂

Tann ē tio̍h khah an-ún,
Nâ-tâu-tsí-á kín lo̍h-tsûn,
Khin-siann suè-serh kai an-tùn,
berh tōo-lír ê uan-hûn.

落船
雨傘 做堆
流水
船租

Lo̍h-tsûn kín tshēr khùn ê ,
Hōo-suànn gia̍h lâi tsuè-tui,
hong íng lâu-tsuí,
Tsûn-tsoo siu liáu tsûn suà khui.

默風 平泳
真緊 駛過 澎湖溝
廈門 跨腳 出口
流水 汕頭

Bi̍k-hong pînn-íng tsûn gâu tsáu,
Tsin-kín sái-kèr Phînn-ôo-kau,
Ē-bn̂g kua-kha tsài tshut-kháu,
Koh tsit lâu-tsuí kàu Suànn-thâu.

廈門 一工
到位 奢錠 落帆
林投姉仔 入港
冤仇人

Ē-bn̂g lâi tsia bián tsi̍t-kang,
Kàu-uī tshia-tiānn suà lo̍h-pâng,
Nâ-tâu-tsí-á tsûn li̍p-káng,
Tshuā lír lâi tshēr uan-siû-lâng.

到位 奢錠 瓦岸
林投姉仔 阿招觀
不通 失散
靈魂 上山

Kàu-uī tshia-tiānn tsûn uá-huānn,
Nâ-tâu-tsí-á A-tsio-kuann,
Lír m̄-thang kiânn sit-suànn,
Lîng-hûn tio̍h tèr guá tsiūnn-suann.

阿司 不是 城內
西
鄉社 郊界
林投姉仔

A-sai m̄-sī tuà siânn-lāi,
Lír tio̍h tèr guá ua̍t tuì sai,
I tuà Hiong-siā ê kau-kài,
Nâ-tâu-tsí-á tuì tsia lâi.

林投姉仔
這宮 新厝 白灰
阿司 着是 這塊
今日 因子 滿月

Nâ-tâu-tsí-á thiann guá serh,
Tsit-king sin-tshù buat pe̍h-her,
A-sai tio̍h-sī tuà tsit-tèr,
Kin-li̍t in-kiánn tsuè muá-ge̍rh.

門神 戶位 不肯
阿招 三年前
閻羅天子 命令
冤仇 不明

Bn̂g-sîn hōo-uì tòng m̄-khíng,
A-tsio tsiah kóng sann-nî-tsîng,
Giâm-lô-thian-tsír ū bīng-līng,
Uan-siû tsin tshim terh put-bîng.

門神 戶位
文憑 不敢
冤仇
阿司

Bn̂g-sîn hōo-uī lín khuànn bāi,
bûn-pîn m̄-kánn lâi,
Kah guá uan-siû khah tshim hái,
Berh lâi ua̍h lia̍h Tsiu A-sai.

文憑 上勢
主人 全家
冤冤 商報 規例
對頭 平平 四个

Bûn-pîn kai khuànn khah siông-sè,
Berh lia̍h tsú-lâng in tsuân-ke,
Uan-uan siong-pò tsiàu kui-lē,
Tuì-thâu pînn-pînn sì-ê.

門神 戶位 允準
閻羅天子 詔文
阿司 真真 惡棍
八兩 半斤

Bn̂g-sîn hōo-uī tsiah ún-tsún,
Giâm-lô-thian-tsír ū tsiàu-bûn,
A-sai tsin-tsin tuā ok-kùn,
Pueh-niú tio̍h hîng lâng puànn-kun.

金斗 走圭 大廳內
仔同 阿司
今日 好代
不知

Kim-táu hua̍h li̍p tuā-thiann-lāi,
Tio̍h kiò a-tông Tsiu A-sai,
Kin-li̍t lír ū siánn hó-tāi,
Guá tsiah kàu tshù tsuân m̄-tsai.

阿司 看着 歡喜
門| 返來 無疑
小子 滿月 日子
食酒 談論 當時

A-sai khuànn--tio̍h tsiok huann-hí,
Lír tńg--lâi tsin bô-gî,
Suè-kiánn muá-ge̍rh ê li̍t-tsí,
Tsia̍h-tsiú tâm-lūn tsá tong-sî.

一位 海外 女客
發達 頭家
賀禮
好命 二个

Tsi̍t-uī hái-guā ê lír-kheh,
Tsai lír huat-ta̍t tsuè thâu-ke,
I lâi berh lír hō-lé,
Hó-miā kiánn ū sinn ln̄g-ê.

阿司 同的
滿月
入來
歸身 鷄母皮

A-sai thiann in tông--ê serh,
Lâng berh guá tsuè muá-ge̍rh,
Tshuì kóng tshiánn i li̍p-lâi tsēr,
Kui-sin tsâu tshàng kue-bú-phêr.

阿司 野未
看着
知影 仇人 算賬
着惊 翻身 籠僚

A-sai kóng iá-bēr liáu,
Khuànn-tio̍h kha too khiā buē tiâu,
Tsai-iánn siû-lîn berh sǹg-siàu,
Tio̍h-kiann huan-sin tio̍h làng-liâu.

籠僚 允凍
阿招 喜平 包過來
歸面 雄蓋蓋
伸手 阿司

kín làng-liâu ún-tàng hāi,
A-tsio hí-pîng pau--kèr-lâi,
Khuànn i kui-bīn hiông-kài-kài,
Tshun-tshiú berh thua Tsiu A-sai.

知影 阿招 了後
衫褲 穿 即年
頭毛 尻脊後
嘴舌 心肝頭

Tsai-iánn A-tsio liáu-āu,
Sann-khòo tshing kah tsiah--nî tsau,
Thâu-bn̂g sàm kah kha-tsiah-āu,
Tshuì-tsi̍h tin kàu sim-kuann-thâu.

看着 這款 惡面
三魂 七魄
据在 袂曉
雄雄 加忌 精神

Khuànn-tio̍h tsit-khuán ê ok-bīn,
Sam-hûn tshit-phik tsāi sin,
Kìr-tsāi lâng bn̄g buē-hiáu ìn,
Hiông-hiông ka-kī koh tsing-sîn.

醒來 加忌 嘴胚
眾人 看覓
出嘴 真多
臺灣 早當初

Tshínn--lâi ka-kī siàn tshuì-phué,
Tsìng-lâng khuànn-bāi tsiah thong huê,
Tshut-tshuì luān liām kóng tsin-tsuē,
Serh khí Tâi-uân tsá-tng-tshue.

大家 入耳
名節
家破人亡
不通 安年生

Tāi-ke lín tio̍h thiann li̍p-ní,
Phuà lâng miâ-tsiat kuái lâng tsînn,
Ka-phòo-lîn-bông ba̍k tsi̍t nih,
M̄-thang o̍h guá an-ni-sinn.

家破人亡
不通 親象 阿司
逍遙 自因
陰府

Ka-phòo-lîn-bông guá hāi,
M̄-thang tshin-tshiūnn Tsiu A-sai,
Tsuè guá siau-iâu terh tsīr-tsāi,
Im-hú tsún tsiah ū lâi.

全家 生命
過手
返來 娶某 生子
歸家 大廳

Hāi lâng tsuân-ke sìnn-miā,
Tsînn thue̍h kèr-tshiú tsuè guá kiânn,
Tńg--lâi tshuā-bóo koh sinn-kiánn,
Kui-ke tio̍h tsāi tuā-thiann.

陳厝 四个
歸家
了後 趕氏頁氏頁
灶腳 菜刀 一枝

Tân--tshù sì-ê guá ,
Kui-ke tio̍h lâi pêr i,
kóng liáu-āu kuánn-tshih-tshih,
Tsàu-kha tshài-to gia̍h tsi̍t-ki.

因某
阿司 目周
賤人 爽快 安年好
生命 應該

In-bóo lâi berh tshiúnn to,
A-sai ba̍k-tsiu tsâu huán ,
Tsiān-lîn sóng-khuài an-ni-hó,
Sìnn-miā lír ìng-kai .

起手 肩胛
身屍 塗腳
人客 歸宮 如教教
大子 阿爸

Khí-tshiú to lo̍h kàu king-kah,
Sin-si suah tsāi thôo-kha,
Lâng-khah kui-king lîr-kà-kà,
Tuā-kiánn háu berh tshēr a-pà.

阿司
大子 二歲
小子 棉被內
出世 投胎

lâng kánn khìr tòng A-sai,
Tuā-kiánn ln̄g-hèr sàu thâi,
Suè-kiánn tīr mî-phuē-lāi,
Tshoo tsiah tshut-sì lâi tâu-thai.

囝仔 不知
因爹 刣頭
人客 相爭
阿司 咽喉

Gín-á bōng sái m̄-tsai tshàu,
hōo in-tia lâi thâi-thâu,
Lâng-kheh kiann kah sann-tsinn tsáu,
A-sai iōng tshiú iah nâ-âu.

手骨 直直哺
頭面 身軀
通人 走無路
歸埔

Tshiú-kut thua terh ti̍t-ti̍t-pōo,
Thâu-bīn sin-khu huih luān kôo,
Thong-lâng kiann kah tsáu-bô-lōo,
Kuī terh luān liām kóng kui-poo.

歡喜 塗豆
嘴角
了後
拾惡 過頭

Huann-hí khah tsia̍h thôo-tāu,
pōo tshuì-kak huih lâu,
serh liáu-āu tshiò huán khàu,
Kong i si̍p-ok tuè kèr-thâu.

了後
僥負 阿招
全家 滅亡 可惜
不着

serh liáu-āu koh tńg tshiò,
Kóng i hiau-hū A-tsio,
Tsuân-ke bia̍t-bông khónn-sioh,
Lâng tsiah buē khìr tsuè m̄-tio̍h.

幾嘴
塗腳 開開
牙皂 喘愧
因某 一堆

Kóng liáu koh thòo kuì-tshuì huih,
tsāi thôo-kha tshuì khui-khui,
Gê-tsô ân buē tshuán-khuì,
kah in-bóo tsuè tsi̍t-tui.

金斗 飛蜂
林投姉仔 恩人
後來
一棟 好空

Kim-táu tsáu kah per-phang,
Nâ-tâu-tsí-á ê in-lâng,
Āu--lâi koh thok i ê bāng,
i tsi̍t-tòng tsiànn hó-khang.

尾集 扠擺
不通 貪淫
利害
謨範 阿司

Bér-tsi̍p pian kah tsia tshé-pái,
M̄-thang tham-îm phiàn lâng tsâi,
Hiān tsuè hiān tsin lī-hāi,
Kai khuànn bôo-huān Tsiu A-sai.

阿司 謨範
幾年 逕過 報免
不通 親像 這款
萬古 仟秋 流傳

A-sai hōo lâng tsuè bôo-huān,
Kuí-nî king-kèr tio̍h pò-uan,
M̄-thang tshin-tshiūnn i tsit-khuán,
Bān-kóo tshian-tshiu hōng liû-thaun5.

會社 通通 人類
僥險
多蕊
到鏨 放開

Siā-huē thong-thong lîn-luī,
Hiau-hiám ê tsînn tsia̍h buē puî,
Hue ē phang bián tsuē-luí,
Kua tsuè kàu-tsām berh pàng-khui.

第五集 
回前頁