冊名邱罔舍新歌
編者藍淑貞
出版社藍淑貞
出版年2010
篇名全本

顯示 的款式: <xml>goan5-be2</xml> 倒爿漢字 正爿台羅字 Lô-má-jī 漢字 Lô-má-jī漢字 漢字Lô-má-jī
Lô-má-jī 是
漢字是

唸歌
無欲 抾錢
唸歌 講古 時行
這擺 邱罔舍

Guá lâi liām-kua hōo lín thiann,
Bô-beh khioh-tsînn bián tio̍h kiann,
Liām-kua kóng-kóo tng sî-kiânn,
Tsit-pái beh kóng Khu-Bòng-sià.

世間 萬百款
家賄
出世
十全 完滿

Sè-kan ê lâng bān-pah-khuán,
Ū lâng ke-hué tsia̍h uân,
Ū lâng tshut-sì tshù tsin sàn,
lâng tsa̍p-tsn̂g kah uân-buán.

好歹 天註定
好歹 家己
若是 認真 拍拚
散凶 嘛會 好額

Miā ê hó-pháinn thinn-tsù-tiānn,
Ūn ê hó-pháinn ka-tī tshiânn,
Nā-sī jīn-tsin khíng phah-piànn,
Sàn-hiong mā-ē pìnn hó-gia̍h

親像 月娘
若是 十五 嘛會
好額 謙卑
散凶 失志

Tshin-tshiūnn gue̍h-niû ū khih,
Nā-sī tsa̍p-gōo mā-ē înn,
Lâng hó-gia̍h ài khiam-pi,
Sàn-hiong ê mài sit-tsì.

若是 出世 富戶
惜福 照顧
毋通 懵懂 歹路
討債 前途

Nā-sī tshut-sì hù-hōo,
Ē sioh-hok sio tsiàu-kòo,
M̄-thang bóng-tóng kiânn pháinn-lōo,
Tshit-thô thó-tsè gōo tsiân-tôo.

台南 故事
逐家 省思
無論 散凶 抑是
善事 名譽

Guá kóng Tâi-lâm tsi̍t kòo-sū,
Beh hōo ta̍k-ke khì síng-su,
Bô-lūn sàn-hiong iah-sī ,
Tio̍h tsò siān-sū thuân miâ-gū.

台南 邱罔舍
古早 毋知影
邱家 獨生囝
家財 萬貫 阿爹

Kóng tio̍h Tâi-lâm Khu-Bòng-sià,
Kóo-tsá lâng m̄-tsai-iánn,
I khu--ka to̍k-sing-kiánn,
Ka-tsâi bān-kuàn i a-tia.

阿爹 財利
規日 閒閒 無代誌
四界 是非
創治

Khò i a-tia ū tsâi-lī,
Kui-jit îng-îng bô-tāi-tsì,
Sì-kè tshit-thô liá sī-hui,
siūnn khang siūnn phāng kâng tshòng-tī.

罔舍 聰明 計智
創治 方法 百百奇
據在
鄉親 朋友 離離

Bòng-sià tshong-bîng ū kè-tì,
Tshòng-tī hong-huat pah-pah-kî,
Beh khàu beh tshiò kù-tsāi i,
Hiong-tshin pîng-iú tsáu lī-lī.

名聲 通人知
台南 傳播 全台
共人 創治 歹代
規尾 總會 災害

I ê miâ-siann thong-lâng-tsai,
Tâi-lâm thuân-pòo kàu tsuân-tâi,
Kā-lâng tshòng-tī pháinn-tāi,
Kui-bué tsóng-ē siū tsai-hāi.

五位 青盲 算命仙
樹跤 練仙
批評 罔舍 消遣
罔舍 經過 現現

Gōo-uī tshenn-mê sǹg-miā-sian,
Tsē tshiū-kha bòng liān-sian,
Phue-phîng Bòng-sià lâi siau-khián,
Bòng-sià king-kuè thiann hiān-hiān.

罔舍 受氣 心內
創治 主裁
計智 人因
五位 算命的 笑咳咳

Bòng-sià siū-khì tsāi sim-lāi,
Beh ka tshóng-tī ū tsú-tshâi,
Siūnn kè-tì tshiánn in lâi,
Gōo-uī sǹg-miā--ê tshiò-hai-hai.

啥人 算命 上界
重重 賞賜 錢銀
五位 青盲 爭論
兩派 乾坤

Siánn-lâng sǹg-miā siōng-kài tsún,
Tāng-tāng siúnn-sù i tsînn-gûn,
Gōo-uī tshenn-mê khí tsing-lūn,
Hun tsò nn̄g-phài kóng khiân-khun.

一派 富貴相
家財 萬貫 代代昌
壽命 那像 萬代松
可比 天頂 太陽

Tsi̍t-phài kóng i hù-kuì-siòng,
Ka-tsâi bān-kuàn tāi-tāi-tshiong,
Siu-miā ná-tshiūnn bān-tāi-siông,
Khó-pí thinn-tíng ê thài-iông.

一派 了尾囝
家財
親像 水底 月娘
千山 萬水 家己

Tsi̍t-phài kóng i liáu-bué-kiánn,
Ka-tsâi sàn tsīn sim thiànn,
Tshin-tshiūnn tsuí-té gue̍h-niû iánn,
Tshian-sán bān-suí ka-tī kiânn.

青盲

罔舍 霧煞煞
箠仔 攑咧

Tshenn-mê kóng ū suà,
thinn tu̍h tsenn suah,
Bòng-sià thiann kah bū-sà-sà,
Tshuê-á gia̍h--leh tio̍h ka phah.

彼个 氣掣掣
掠準 對方
兩派 冤家 交加
咒誓

Hoo phah hit-ê khì-tshua̍h-tshua̍h,
Lia̍h-tsún tuì-hong i phah,
Nn̄g-phài uan-ke khí kau-ka,
Kha lâi tshiú khì kiam tsiù-tsuā.

罔舍 人因 相拍
心內 怨氣 一半
相拍 莫閣
錢銀 喙焦

Bòng-sià khuànn in leh sio-phah,
Sim-lāi uàn-khì siau tsi̍t-puànn,
Sio-phah ê mài-koh puann,
Sàng lín tsînn-gîn tsia̍h tshuì-ta.

青盲 罔舍
恬恬 毋敢
錢銀 多謝
鼻仔 摸咧 離開

Tshenn-mê tsiah tsai Bòng-sià,
Tiām-tiām m̄-kánn koh kóng siánn,
Tshiú the̍h tsînn-gîn sueh to-siā,
Phīnn-á bong--leh lī-khui tsia.

一位 朋友 寫字
罔舍 兄弟
台南 關廟里
對聯

Tsi̍t-uī pîng-iú ài siá-lī,
kah i Bòng-sià hiann-tī,
Tuà Tâi-lâm Kuan-biō-lí,
Beh siá tuì-liân siūnn tio̍h i.

邱家 墨盤 貴氣
磨墨 幼膩 寫字
幾迣 借字
長工

Khu--ka ba̍k-puânn tsin kuì-khì,
Buâ-ba̍k iù-lī siá-lī,
To̍h siá kuí-tsuā ê tsioh-lī,
Phài i tn̂g-kang sàng phue khì.

這位 長工 臭屁
無禮貌 毋捌字
主人 地位
親像 狐狸

Tsit-uī tn̂g-kang tsin tshàu-phuì,
Bô-lé-māu koh m̄-ba̍t-lī,
Khò i tsú-lâng ū tē-uī,
Tshin-tshiūnn hôo-lî pn̄g hóo ui.

邱家 門埕
老邱 老邱 邱罔舍
大聲 細聲
厝邊頭尾

Lâi kàu Khu--ka ê mn̂g-tiânn,
Lāu-Khu lāu-Khu Khu-Bòng-sià,
Tuā-siann sè-siann kiò i miâ,
Tshù-pi-thâu-bué lóng ū thiann.

罔舍 開門 一下
長工 門外
一時 風火 三丈半
決定 折磨

Bòng-sià khui-mn̂g tsi̍t-ē khuànn,
Khuànn tio̍h tn̂g-kang khiā mn̂g-guā,
Tsi̍t-sî hong-hué sann-tn̄g-puànn,
Kuat-tīng beh lâi kai tsiat-buâ.

罔舍 就欲 創治
門口
代誌
怎樣 直呼 名字

Bòng-sià tio̍h-beh lâi tshòng-tī,
Khiā tuà mn̂g-kháu guá mn̄g ,
lâi tshuē guá siánn tāi-tsì,
Tsuánn-iūnn ti̍t-hoo guá miâ-lī?

阮兜 老爺 交代
啥乜 毋知
老爺 批信
批信

Guán-tau lāu-iâ ū kau-tāi,
Beh tsioh siánn-mi̍h guá m̄-tsai,
Tuà ū lāu-iâ phue-sìn lâi,
Khuànn tse phue-sìn tio̍h tsai.

罔舍 一下
知影 按怎
長工
法度 家己

Bòng-sià thiah pue tsi̍t-ē kuànn,
Tsai-iánn án-tsuánn lâi kai buâ,
Mn̄g i tn̂g-kang la̍t luā tuā,
Kám ū huat-tōo ka-kī puann.

恁兜 老爺 真正
一粒 石頭
便所 內頭
家己

Lín-tau lāu-iâ tsin-tsiànn lāu,
Beh tsioh tsi̍t-lia̍p tuā tsio̍h-thâu,
Khǹg piān-sóo ê lāi-thâu,
Ka-kī khì puann mài hiâm tshàu.

長工 便所 一下
尿缸 硩咧 按怎
石頭 因端
怎樣

Tn̂g-kang piān-sóo tsi̍t-ē khuànn,
Jiō-kng teh--leh àn-tsuánn,
Tsioh tse tsio̍h-thâu in-tuann,
Koh tāng koh tshàu tsuánn-iūnn puann.

長工
明知 長工 毋捌字
罔舍
家己 文字

Tn̂g-kang giâu-gî lâi mn̄g i,
Bîng-tsai tn̂g-kang m̄-bat-lī,
Bòng-sià phue the̍h hōo i,
Kiò i ka-kī khuànn bûn-lī

長工 確實 毋捌
路途 遙遠
若是 往回 費時
石頭 只好

Tn̂g-lang khah-si̍t m̄-ba̍t ,
Lōo-tôo iâu-uán phái mn̄g khí,
Nā-sī óng-huê tsin huì-sî,
Tsio̍h-thâu tsí-hóo lâi kng khí.

這粒 石頭 真正
三四十斤 輕鬆
台南 關廟 沿路
十外里路

Tsi̍t-lia̍p tsio̍h-thâu tsin-tsiànn tāng,
Sann-sì-tsa̍p-kin khin-sang,
Tâi-lâm Kuan-biō iân-lōo pàng,
Tsa̍p-guā-lí-lōo hioh làng.

透早 出門 天暗
老爺 雙手
石頭 雙跤
憖頭 臭薟

Thàu-tsá tshut-mn̂g kàu thinn-àm,
Lâu-iâ tán kah siang-tshiú lám,
Khuànn tio̍h tsio̍h-thâu siang-kha tsàm,
i giàn-thâu kiam tshàu-hiam.

罔舍 烏白
老爺
規身
規身 骨頭 強欲

i Bòng-sià oo-pe̍h tsuànn,
Kóng lâu-iâ kiò guá puann,
Hāi guá lâu kah kui-sin kuānn,
Kui-sin kut-thâu kiông-beh suànn.

長工 作風
主人 威風
得罪 懵懂
敢是 開喙 烏白

Siunn i tn̂g-kang ê tsok-hong,
Khò i tsú-lâng tián ui-hong,
Tit-tsuē tio̍h lâng iáu bóng-tóng,
Kám-sī khui-tshuì oo-pe̍h kóng.

長工 聽著 無辜
門口 規晡
開門 糊塗
才會 老邱 大聲

Tn̂g-kang thiann--tioh kiò bû-koo,
Guá mn̂g-kháu huah kui-poo,
lâng khui-mn̂g sim hôo-tôo,
Tsiah-ē lāu-Khu tuā-siann hoo.

老爺 聽著
無禮 大聲
得罪 罔舍 無毋著
創治 大石

Lâu-iâ thiann--tioh khui siann tshiò,
bô-lé tuā-siann kiò,
Tit-tsuē Bòng-sià bô-m̄-tio̍h,
Hōo i tshòng-tī puann tuā-tsio̍h.

老爺 轉踅
罔舍 失禮
長工 一下
一聲 失禮 犁犁

Lâu-iâ kiò i kín tńg-se̍h,
Khì hiòng Bòng-sià huē sit-lé,
Tn̂g-kang tsi̍t-ē lâi kàu ,
Tsi̍t-siann sit-lé thâu lê-lê.

罔舍 笑笑
墨盤 關廟
一路 無歇
日頭 已經 東爿

Bòng-sià tsē í bīn tshiò-tshiò,
Tsioh i ba̍k-puânn huê Kuan-biō,
Tsi̍t-lōo kín tsáu kha bô-hioh,
Ji̍t-thâu í-king tang-pîng tsiò.

罔舍 創治 事項
大街 小巷
若是 毋捌
毋通

Bòng-sià tshòng-tī ê sū-hāng,
Thuân phiàn tuā-ke kah sió-hāng,
Nā-sī m̄-bat i ê lâng,
Iáu hoo phiàn kah kiò m̄-thang.

罔舍 大路
批評
罔舍 運氣
遇著

Bòng-sià kiânn kuè tuā-lōo pinn,
Thiann tio̍h lâng leh phue-phîng i,
Kóng i Bòng-sià ūn-khì,
Hōo guá gū--tio̍h tio̍h tsai .

罔舍 聽著 毋知
吊橋 這爿
樹跤 等待
歇困 納涼 自在

Bòng-sià thiann--tio̍h kik m̄-tsai,
Kiânn kuè tiàu-kiô tsit-pîng lâi,
Tsē tshiū-kha leh tán-thāi,
Hioh-khùn nà-liâng tsin tsū-tsāi.

拄才
兩桶 水肥 雙頭擔
吊橋 這爿
罔舍 看著 向前

Tú-tsiah ê lâng kóng suah,
Nn̄g-tháng tsuí-puî siang-thâu-tann,
Beh óng tiàu-kiô tsit-pîng kiânn,
Bòng-sià khuann--tio̍h hiòng-tsîng ngiâ.

鄉親 實在 辛苦
日頭 已經 半晡
幫助
兩人 合力 艱苦

Hiong-tshin si̍t-tsāi tsin sin-khóo,
Ji̍t-thâu í-king kuè puànn-poo,
Guá lâi tàu pang-tsōo,
Nn̄g-lâng ha̍p-li̍k kan-khóo.

罔舍 褲跤
一桶 水肥 中央
兩人 合力 雙頭擔
吊橋

Bòng-sià kóng uân pih khòo-kha,
Tsi̍t-tháng tsuí-puî tiong-ng kuà,
Nn̄g-lâng ha̍p-li̍k siang-thâu-tann,
Kiânn kuè tiàu-kiô to̍h hòng .

罔舍 囥咧
一桶 彼頭
擔肥的 強欲
哀求 罔舍

Bòng-sià khǹg--leh to̍h beh tsáu,
Iáu ū tsi̍t-tháng hit-thâu.
Tann-puî--ê khì kah kiōng-beh háu,
Ai-kiû Bòng-sià tio̍h lâi tàu.

拄才 運氣
遇著 知死
邱罔舍 名字

Tú-tsiah kóng guá ūn-khì,
Hōo gū--tio̍h to̍h tsai-sí,
Khu-Bòng-sià guá miâ-jī,
Kóng uân tshiūnn hong tsò i khì.

擔肥的 愣愣 樹跤
想真 家己
是非
受罪

Tann-puî--ê gāng-gāng tsē tshiū-kha,
Siūnn-tsin ka-kī tsò tit tsha,
Kóng lâng sī-hui lâi jiá,
Tsiah ē siū-tsuē hōo lâng khia.

另外 一層 代誌
罔舍 散步
賣卵的
雙仁 毋免

Līng-guā tsi̍t-tsân ê tāi-tsì,
Bòng-sià leh sàn-pōo ,
Thiann tio̍h bē-nn̄g--ê huah siann khí,
siang-jîn m̄-bián tsînn.

罔舍 白賊
膨風 雙仁
買賣 老實 才是
創治

Bòng-sià hiâm i pe̍h-tsha̍t tshuì,
Phòng-hong siang-jîn kāng lâng khi,
Bé-bē láu-si̍t tsiah-sī ,
Koh siūnn beh lâi kai tshòng-tī.

罔舍 全部
厝宅
老闆
大廳 等一下

Bòng-sià kóng beh tsuân-pōo ,
Tshiánn i sàng lâi káu tshù-the̍h,
Láu-pán phâng nn̄g lâi kàu ,
Tshiánn i tuā-thiann tán--tsi̍t-ē.

罔舍 假意 提錢
後埕
老闆 一時 注意
籃仔 雞卵 反落去

Bòng-sià ké-ì beh the̍h-tsînn,
Āu-tiânn pàng káu lâi kai puī,
Láu-pán tsi̍t-sî tsù-ì,
Kui nâ--á ke-nn̄g píng--lo̍h-khì.

罔舍 趕緊 表示
照常 付錢
老闆 受氣
幾粒 偌濟

Bòng-sià kuánn-kín lâi piáu-sī,
Nn̄g phuà tsiàu-siông lâi hù-tsînn,
Tshiánn i láu-pán mài siū-khì,
Nn̄g ū kuí-lia̍p luā-tsē tsînn?

老闆 揞頭 一下
卵清 卵仁 一攤
雙仁 塗跤
老闆 毋知 按怎

Láu-pán ànn-thâu tsi̍t-ē khuànn,
Nn̄g-tshing nn̄g-jîn tsò tsi̍t-thuann.
Khuànn siang-jîn thôo-kha,
Láu-pán m̄-tsai beh àn-tsuánn.

罔舍 慢慢仔
兩粒 拍損
老闆
食虧 一半 毋敢

Bòng-sià kiò i bān-bān--á sǹg,
Nn̄g-lia̍p tsi̍t sǹg phah-sńg,
Láu-pán sim sng kha ā nńg,
Tsia̍h-khui tsi̍t-puànn m̄-kánn mn̄g.

罔舍 創治 通人
不服
食飯 剃頭 坐轎
十二文錢 規套

Bòng-sià tshòng-tī thong-lâng ,
Ū lâng pu̍t-ho̍k i khó,
Tsia̍h-pn̄g thì-thâu kah tsē-kiō,
Tsa̍p-jī-bûn-tsînn tsò kui-thò.

若是 會當 規套
十二文錢 用著
腥臊 辦桌
罔舍 一聲

Nā-sī ē-tàng tsò kui-thò,
Tsa̍p-jī-bûn-tsînn īng--tio̍h,
Beh tshiánn tshenn-tshau lâi pān-toh,
Bòng-sià tsi̍t-siann to̍h ìn .

罔舍
橐袋仔 內底 準備
麵店 好位
一碗 牛肉麵

Kóng uân bòng-sià tsiūnn ke khì,
La̍k-tē--á lāi-té ū tsún-pi,
Kiânn ji̍p mī-tiàm tshuē hó-uī,
To̍h kiò tsi̍t-uánn gû-bah-mī.

罔舍
得欲 謹慎
兩隻 胡蠅
麵湯 內面

Bòng-sià tsia̍h kah tsha̍p-tsha̍p-tin,
Tit-beh tsia̍h uân tsin kín-sīn,
Gîm tshut nn̄g-tsiah hôo-sîn,
Khǹg ji̍p mī-thng ê lāi-bīn.

大聲 胡蠅
強強 親像
老闆 相信
白食 錢銀

Tuā-siann huah kóng ū hôo-sîn,
Kiông-kiông beh thòo tshin-tshiūnn tsin,
Láu-pán kiann tsè suah siong-sìn,
Hōo i pe̍h-tsia̍h bián tsînn-gîn.

罔舍 得意 離開
繼續 閣再 剃頭
師父
喙鬚

Bòng-sià tik-ì lī-khui āu,
Kè-sio̍k koh-tsài khì thì-thâu,
Sai-hū i thâu thì liáu,
Mn̄g i tshuì-tshiu kám beh khau?


目睭 瞌瞌 激外外
喙鬚 拄才 一半
目睭 褫開 氣掣掣

khau beh lâu leh khuànn,
Ba̍k-tsiu kheh-kheh kik-guā-guā,
Tshuì-tshiu tú-tsiah khau tsi̍t-puànn,
Ba̍k-tsiu thí-khui khì-tshua̍h-tshua̍h.

喙鬚 幾啊年
烏白
補轉去
存辦 拍官司

Tshuì-tshiu lâu lo̍h kuí-ā-nî,
ē guá tshuì-tshiu thì,
ài i póo--tńg-khì,
tshûn-pān phah-kuann-si.

喙鬚 吩咐
這馬 反僥 袂赴
一半 補救
只有 繼續 躊躇

Beh khau tshuì-tshiu huan-hù,
Tsit-má huán-hiau bē-hù,
Khau tshun tsi̍t-puànn póo-kiù,
Tsí-ū kè-sio̍k mài tiû-tû.


袂曉 怪我
今仔日 造化
計較

Guá kóng beh lâu leh khuànn,
Bē-hiáu thiann koh kuài--guá,
Kin-á-ji̍t sǹg ê tsō-huà,
beh kè-kàu kàu tsia suah.

師父 感覺
行禮 失禮
今仔日 剃頭
點心 啉茶

Sai-hū kám-kak khah ,
Kiânn-lé koh kiam huē sit-lé,
Kin-á-ji̍t thì-thâu tsînn bián the̍h,
Tshiánn i tiám-sim koh lim-tê.

喙鬚
喙鬚
師父
轎內 礙虐

Tshuì-tshiu khau liáu kiànn tsiò,
Bīn tshuì-tshiu lâng ē tshiò,
Kiò i sai-hū ài tshiànn kiō,
Tsē kiō-lāi ngāi-gio̍h.

扛的 門跤口
罔舍 故意 車糞斗

扛轎的 一下

Kiō kng--ê lâi kàu mn̂g-kha-kháu,
Bòng-sià kòo-ì tshia-pùn-táu,
Pua̍h tshut kiō guā ko̍k tio̍h thâu,
Kng-kiō--ê kiann tsi̍t-ē khí kha tsáu.

食飯 剃頭 坐轎
十二文錢 減少
罔舍 得意 微微笑
一桌 酒菜

Tsia̍h-pn̄g thì-thâu kah tsē-kiō,
Tsa̍p-jī-bûn-tsînn kiám-tsió,
Bòng-sià tik-ì bî-bî-tshiò,
Tsi̍t-toh tsiú-tshài tsia̍h ē tio̍h.

罔舍 一生 樂暢
毋捌
家財 專長
家己 不良

Bòng-sià it-sing tsin lo̍k-thiòng,
M̄-bat lông kah kang siong,
Ka-tsâi sàn tsīn tsuan-tióng,
Tsiah siūnn ka-kī tsin put-liông.

雖然 創治 一世
感覺 人生 意義
心內 空虛
活落去

Sui-jiân tshòng-tī lâng tsi̍t-sì,
Kám-kak jîn-sing ì-gī,
Sim-lāi lâi khang-hi,
Suah siūnn beh ua̍h--lo̍h-khì.

身邊 百兩銀
錢銀 有時
不如 鄉親
啥人 謹慎

Sin-pinn iáu tshun pah-niú-gîn,
Tsînn-gîn īng ū-sî tsīn,
Put-jû sàng hōo i hiong-tshin,
Beh sàng siánn-lâng ài kín-sīn.

罔舍 主意
雄雄 河邊

創治

Bòng-sià siūnn tio̍h tsú-ì,
Hiông-hiông kiânn hiòng hô-pinn khì,
Kìnn tio̍h lâng lâi to̍h mn̄g i,
Tsia ê lóng bat hoo tshòng-tī.

罔舍
佗位
客氣
目睭 閃開

Bòng-sià khui tshuì lâi mn̄g khí,
kám tsai guá tò-uī khì?
Ū lâng tsin kiann kheh-khì,
Ba̍k-tsiu iánn tsè toh siám-khui.

毋敢 惹伊
走離離
雖然 創治
錢銀 無捨施

Ū lâng m̄-kánn koh jiá--i,
Khuànn tio̍h i lâi tsáu-lī-lī,
Sui-jiân pat hōo i tshòng-tī,
The̍h i tsînn-gîn bô-siá-sì.

人緣 竟然 遮爾 禾黑
罔舍 悲哀
遠遠 阿婆
雙手 捾水 khuâinn-khuâinn

Lâng-iân kìng-jiân tsiah-nī bái,
Bòng-sià siūnn pi-ai,
Hn̄g-hn̄g khuànn tio̍h a-pô lâi,
Siang-tshiú kuānn-tsuí tāng khuâinn-khuâinn.

日頭 已經 落山
阿婆 規身汗
厝裡 茶湯 猶未
三步 兩步

Ji̍t-thâu í-king beh lo̍h-suann,
A-pô lâu kah kui-sin-kuānn,
Tshù--lìn tê-thng iáu-buē tsuann,
Sann-pōo piànn tsò nn̄g-pōo kiânn.

阿婆 阿婆 問你
佗位
臆著
絕對 食虧

A-pô a-pô guá mn̄g--lí,
kám tsai guá khì tò-uī?
ioh--tio̍h hōo tsînn,
Tsua̍t-tuì hōo tsia̍h-khui.

阿婆 趕緊 轉去
受氣
佗位
趕緊 閃開

A-pô kuánn-kín beh tńg--khì,
Hōo i mn̄g ka̍h tńg siū-khì,
Kuán beh khì tò-uī ,
Tsiánn kuánn-kín lâi siám--khui.

罔舍 聽著 歡喜
臆著 心意
一百兩銀
原諒 過去

Bòng-sià thiann--tio̍h tsin huann-hí,
Hōo ioh-tio̍h guá sim-ì,
Tsi̍t-pah-niú-gîn sàng hōo ,
Tshiánn guân-liōng guá kuè-khì.

罔舍 斡咧
河邊
溪水 滾滾 哀悲
白雲 無情 自由

Bòng-sià uat--leh tsò i khì,
Kiânn kàu hô-pinn thiàu lo̍h tsuí,
Khe-tsuí kún-kún khàu ai-pi,
Pe̍h-hûn bô-tsîng tsū-iû khì.

罔舍 做事 可恨
蹧躂 鄉親 分寸
足屯
鄉親 無辜 吞忍

Bòng-sià tsò-sū tsin khó-hūn,
Tsau-that hiong-tshin hun-tshùn,
Khò i ū tsînn lâng thún,
Hiong-tshin bû-koo lâi thun-lún.

做人 是非 清楚
親情 緣份 珍惜
鄉親 朋友 攏是
創治 毋好

Tsò-lâng sī-hui hun tshing-tshó.
Tshin-tsiânn iân-hūn ài tin-sioh,
Hiong-tshin pîng-iú lóng-sī ,
Tshòng-tī lâng tsin m̄-hó.

世間 一切 眠夢
造業 行善 隨在
萬物 疼痛
規尾 好歹 家己

Sè-kan i̍t-tshè bîn-bāng,
Tsō-gia̍p hîng-siān suî-tsāi lâng,
Bān-bu̍t lóng tio̍h ài thiànn-thàng,
Kui-bué hó-phái ka-kī phâng.

千年 土地 八百
世間 錢財 暫時
造福 分享
感謝 天地 賞賜

Tshing-nî thóo-tē peh-pah tsú,
Sè-kan tsînn-tsâi tsiām-sî ū,
Tsō-hok hun-hiáng tsiah ē ,
Kám-siā thinn-tē ê siúnn-sù.

罔舍 創治 代誌
托拉庫
後擺 歌詩
才閣 繼續

Bòng-sià tshòng-tī ê tāi-tsì,
Tsi̍t thoo-la-khuh kóng ,
Āu-pái koh liām kua-si,
Tsiah-koh kè-sio̍k lâi kóng khí.

罔舍 故事
若是 閣再
網站 內底
毋但

Bòng-sià kòo-sū kóng kàu tsia,
Nā-sī siūnn beh koh-tsài thiann,
Bāng-tsām lāi-té lóng ū siá,
M̄-nā ū siann koh ū iánn.

台語 漸漸 失傳
台灣人 心肝 規丸
真正 台灣
台語 一層

Tâi-gí tsiām-tsiām lâi sit-thuân,
Tâi-uân-lâng sim-kuann kiat kui-uân,
Lán tsin-tsiànn ài Tâi-uân,
O̍h tâi-gí thâu tsi̍t-tsân.

講甲 台灣 文學館
整理 歌仔冊 周全
網站 景觀
逐家 宣傳

Kok-li̍p Tâi-uân Bûn-ha̍k-kuán,
Tsíng-lí Kua-á-tsheh kài tsiu-tsuân,
Koh siat bāng-tsām kíng-kuan,
Kìng tshiánn ta̍k-ke tàu suan-thuân.

回前頁