冊名最新運河奇案
編者張新興
出版社台中文林書局
出版年1957
篇名下集

顯示 的款式: <xml>goan5-be2</xml> 倒爿漢字 正爿台羅字 Lô-má-jī 漢字 Lô-má-jī漢字 漢字Lô-má-jī
Lô-má-jī 是
漢字是

餅店 野猫
七佰 代先
老葱 這底
第一 呆命 一个

Piánn-tiàm iá-bâ guá buē,
Buē i tshit-pah tāi-sing thue̍h,
Lāu-tshang tshuā lâi tiàm tsit-tué,
Tuē-it phái-miā guá tsi̍t-ê.

重重 疊疊 呆命
兩个 餐廳
飲酒 摧拳 透拼
吪拳 兩方 輸嬴

Tîng-tîng tha̍h-tha̍h ê phái-miā,
Nn̄g-ê kiânn lâi kàu tshan-thiann,
Lim-tsiú tshui-kûn ti̍t thàu-phiànn,
Huah-kûn lióng-hong buē su-iânn.

暢飲 酒宴 休困
緊去 面巾
四年 緣份
下方 報恩

Thiòng-ím tsiú-iàn tshiánn hioh-khùn,
Kim khuài kín-khì the̍h bīn-kun,
Sì-nî tsîng ê iân-hūn,
Tán kah ē-hng tsiah pò-un.

戀愛 熱度 真高
往來 數十
情份 用刀
兩方 迷戀

Luân-ài lia̍t-tōo tshìng tsin-kuân,
Tsáu tsuí óng-lâi sòo-tsa̍p huan,
Tsîng-hūn īng-to tshiat buē tuān,
Lióng-hong suah lâi pìnn bê-luân.

想着 烟花 呆命
金快 吳送
風流 知影
這條

Siūnn-tio̍h ian-hua tsiah phái-miā,
Kim-khuài kóng hōo Góo--sàng thiann,
Hong-liû guá tsai-iánn,
Tsit-tiâu ê lōo pat kiânn.

趁食 希望
嫁尫
烟花 歸尾 悽慘
誤人 前途 歸世人

Thàn-tsia̍h guá hi-bāng,
Gún siūnn beh lâi kè-ang,
Ian-hua kui-hé tsin tshinn-tshám,
Ngōo-lâng tsiân-tôo kui-sì-lâng.

迷魂陣
父母 早死 可憐
趁食
呆命 無人 牽成

Hōo lâng phiàn li̍p bê-hûn-tīn,
Pē-bú tsá-sí tsin khónn-lîn,
Siūnn tio̍h thàn-tsia̍h tsîng tio̍h tsīn,
Phái-miā bô-lâng thang khan-sîng

金快 煩惱
開利 伐落
乎汝___ ___li2 au7-
即來 致蔭

Tio̍h khǹg Kim-khuài bián huân-ló,
Khai-lī thuè lâi hua̍t-lo̍h,
乎汝___Hōo ___li2 au7-li̍t ū sóo khò,
Tsiah-lâi tì-ìm thit-thô.

一夜 夫妻 打散
吳送 不通 心肝
一定 完滿
不甘 放束 孤單

It-iā hu-tshe lâi phah-suànn,
Góo--sàng m̄-thang huán sim-kuann,
It-tīng hōo ē uân-muá,
M̄-kam pàng-sak koo-tuann.

看君 地界
難分 難離 無人
吳送
期待 成功 返來

Khuànn-kun beh tńg lín tuē-kài,
Lân-hun lân-lî bô-lâng tsai,
Koh góo--sàng kau tāi,
Kî-thāi sîng-kong huê tńg--lâi.

紅綢 老葱
開利 久長
阿姨 打算
阿姨 出門

Âng-tiû lāu-tshang tsáu lâi mn̄g,
Khai-lī beh kah kú-tn̂g,
Lín a-î ū phah-sǹg,
A-î hōo tshut-mn̂g.

阿姨 參詳
好意 中傷
自由 無路用
老葱 心肝 真雄

Kah a-î īng tsham-siông,
Hó-ì lâi tiòng-siong,
Hōo gún tsū-iû bô-lōo-iōng,
Lāu-tshang sim-kuann tsin-hiông.

金快 開彩
彼款 人材
人材 靴呆
五十 嵙呆

Kiò guá Kim-khuài hōng khai-tshái ,
Hit-kuánn ê lâng phái lâng-tsâi,
Lâng-tsâi koh sinn hiah-bái,
Gōo-tsa̍p guā tōo tuā khoo-tai.

乎人 開彩 不肯
逆待 毒打
老葱頭 捨四症
永遠 花間

Hōo-lâng khai-tshái guá m̄-khíng,
Gi̍k-thāi to̍k-tánn gún hîng,
Lāu-tshang-thâu tsin sià-sì-tsìng,
Kiò lâng íng-uán lo̍h hue-king.

鐵齒 牙嘈
阿姨 花膏膏
金快 若無 公道
乞食婆

tsin thih-khí tâng gê-tsô,
Tuì lín a-î hue-ko-ko,
Kim-khuài nā-bô tsiàu kong-tō,
Beh hōo tsuè khit-tsia̍h-pô.

乞食婆 要緊
目弟 即未 看輕
乞食 做陣
箸塊 花間

Khit-tsia̍h-pô iàu-kín,
Ba̍k-tuē tsiah-buē hōng khuànn-khin,
Lâi kah khit-tsia̍h kâng tsuè-tīn,
Khah iânn tī-teh lo̍h hue-king.

金快 食人到
老葱頭
柴棍
呵咾 真賢

Kim-khuài tsin tsia̍h-lâng-kàu,
kánn guá lāu-tshang-thâu,
Tshâ-kùn kòng tio̍h buē khàu,
Guá tsiah o-ló tsin-gâu.

萬花樓 人氣
花選 算來 第一
眉清 眼秀 玲利
紳士 相爭

Tsāi Bān-hua-lâu lîn-khì,
Hue-suán sǹg--lâi tuē-it ki,
Bî-tshing gán-siù tsin líng-lī,
Sin-sū sann-tsinn ài beh ti̍h.

臺南 布行 老板
心肝 成安
布疋 大棧
開彩 粗田

Tâi-lâm pòo-hâng Si láu-pán,
Ū tsînn sim-kuann tsiok tsiânn-ân ,
Khò i pòo-phit kui tuā-tsàn,
Siūnn beh khai-tshái tsin tshoo-tshân.

老牛 竿筍
敦刀 那磨 那敦
不通 絕人 緣份
社會 五倫

Lāu-gû beh tsia̍h kuann-sún,
Tūn-to ná-buâ ná-tūn ,
M̄-thang tsua̍t-lâng iân-hūn,
Siā-huē tio̍h ài siú ngóo-lûn.

開利 走水 失敗
萬花樓
金快 - 等待
郎君 不知

Khai-lī tsáu-tsuí suah sit-pāi,
Bān-hua-lâu suah kánn lâi,
Kim-khuài muí- li̍t teh tán-thāi,
Ū tsîng lông-kun m̄-tsai.

這回 走水 破產
經濟 真正
官廳 貳萬
嚴重 打擊 不安

Tsit-huê tsáu-tsuí tsóng phò-sán,
King-tsè suah pìnn tsin-tsiànn ân,
Koh hōo kuann-thiann hua̍t nn̄g-bān,
Giâm-tiōng tánn-kik sim put-an.

經濟 不敢
金快 不知 半糸
開利 做人 志氣
老葱 嫌疑

King-tsè put hu m̄-kánn khì,
Kim-khuài m̄-tsai kah puànn-si,
Khai-lī tsuè-lâng ū tsì-khì,
Kiann in lāu-tshang lâi hiâm-gî.

貳萬
官廳 提人 頭一條
開利 掛調
準備 籠寮

Nn̄g-bān thang the̍h khì kiáu,
Kuann-thiann lia̍h-lâng thâu-tsi̍t-tiâu,
Khai-lī siūnn tio̍h tsin kuah-tiàu,
Tsún-pī tse beh kín làng-liâu.

半瞑 菜店
門|着 金快 探頭
吳送 怎樣
煩惱 交交

Puànn-mî tsáu lâi tshài-tiàm āu,
Tú-tio̍h Kim-khuài lâi thàm-thâu,
Góo--sàng tsuánn-iūnn tsiah bān kàu,
Suah lâi huân-ló thâu kau-kau.

因為 官廳 沖公
拼命 險亡

失敗 成功

In-uī kuann-thiann lâi tshiong-kong,
Kah i phiànn-miā lâng hiám-bông,
Ū tse beh tuì kóng,
Guá sit-pāi sîng-kong.

吳送 這款
塔心兄
心肝 岸定
甘愿

Góo--sàng tsit-kuánn kám ū iánn,
guá ê tah-sim-hiann,
Kiò kun sim-kuann tio̍h huānn-tiānn,
Guá kam-gaun7 kiânn.

現時 查某 外口
吳送Ggoo2--sang3 做頭
悲哀 那行 那塊
目屎 双港

Hiān-sî tsa-bóo guā-kháu,
吳送Ggoo2--sang3 sing kiânn tsuè-thâu,
Pi-ai ná-kiânn ná-teh khàu,
Háu kah ba̍k-sái sang-káng lâu.

衫褲 穿好
双人 彼平
省款 等候
同心 同意 透流

Sann-khòo tshīng-hó piànn lâi kàu,
Sang-lâng kiânn tuì hit-pîng thâu,
beh siánn-kuánn sann tán-hāu,
Tông-sim tông-ì thang thàu-lâu.

金快 吳先生
怨嘆 卜年
鬪滴 為着 代志
目箍 紅枝枝

Kim-khuài tio̍h mn̄g Góo--sian--sinn,
lâi uàn-thàn beh-nî?
Tàu-tí uī-tio̍h siánn tāi-tsì,
Khàu kah ba̍k-khoo âng-kì-kì.

這回 實在 字運
海關 戒嚴 出來
二萬 沖公
監獄 處分

Tsit-huê si̍t-tsāi phái lī-ūn,
Hái-kuan kài-giâm tshut-lâi sûn.
Ln̄g-bān tshiong-kong suah pún,
Tio̍h khì kann-ga̍k tsiū tshú-hun.

按年 也是 可憐
老葱 湳滲來
開彩
布行 彼的 嵙鮘

Àn-ní iā-sī khónn-lîn tāi,
Gún lāu-tshang ē lām-sám-lâi.
Kiò guá tio̍h ài hōng khai-tshái,
Pòo-hâng hit-ê tuā khoo-tai.

因為 不肯
歸身 疼痛
三噹 食未 一噹
南花樓 野猫

In-uī m̄-khíng gún phah,
Kui-sin thàng-thiànn tsia̍h buē ta,
Sann-tǹg tsia̍h-bē tsi̍t-tǹg ,
Lâm-hua-lâu ê lāu iá-bâ.

布行 頭家 卜閣

不肯
小刀 共阮

Pòo-hâng thâu-ke beh-koh lâi,
Kiò guá tio̍h ài ìn i khai,
M̄-khíng kóng beh guá hāi,
Beh īng sió-to kāgún thâi.

兩方 也是 運命
世間
看着 海水 波浪影
遠遠 有人 叫聲

Lióng-hong iā-sī phái ūn-miā,
Sè-kan suah lōo thang kiânn,
Khuànn-tio̍h hái-tsuí pho-lōng-iánn,
Hn̄g-hn̄g ū-lâng teh kiò-siann.

平平 呆運
來去 閻君
若是 同意 這拵
月娘 真光 無雲

lán pînn-pînn phái-ūn,
Sann tshuā lâi-khì kìnn giâm-kun,
Nā-sī tông-ì thàn tsit-tsūn,
Ge̍h-niû tsin-kng tshuí bô-hûn.

世間 離開
双人 甘愿 相隨
看破 世情 跳水
永遠 做堆

Beh kah sè-kan lâi lî-khui,
Sang-lâng kam-gaun7 pa̍k sann-suî,
Khuànn-phuà sè-tsîng beh thiàu-tsuí,
Íng-uán ē tit thang tsuè-tui.

二人 相向 面對面
運河
二个 永遠 做陣
不甘 放汝 -

Nn̄g-lâng sann-hiòng bīn-tuì-bīn,
Beh thiàu ūn-hô tsin.
Nn̄g-ê íng-uán thang tsuè-tīn,
M̄-kam pàng-lí guá ài- lîn.

無論 省款 手牽手
想着 人生 自由
別人 希望 長壽
甘愿 投海 漂流

Bô-lūn siánn-kuánn tshiú-khan-tshiú,
Siūnn-tio̍h lîn-sing put tsū-iû,
Pa̍t-lâng hi-bāng ài tn̂g-siū,
Kam-gaun7 tâu-hái tsuí phiau-liû.

運河 波浪
一旦 萬事
前生 罪故 冤枉
無皇

Ūn-hô ê tsuí khí pho-lōng,
It-tàn siông bān-sū khong,
Tsiân-sing tsē-kòo uan-óng,
tsîng lâi bû-hông.

看着 如葱葱
現時 瞑尾
世間 一切 甘愿
心肝 相同

Khuànn-tio̍h hái lâng lû-tsháng-tsháng,
Hiān-sî mî-bé lóng lâng.
Sè-kan it-tshè kam-gaun7 pàng,
guá sim-kuann sinn sann-kâng.

世間 一切 看破
欣善 希花
褲帶 瓦瓦
死了 不即 相拖

Sè-kan it-tshè beh khuànn-phuà,
beh him-siān lâng hi-hua,
Tshiú the̍h khòo-tuà pa̍k uá-uá,
Sí-liáu m̄-tsiah ē sann-thua.

褲帶 提來 大腿
死了 一堆
即未 一人 一位
二个 永遠 相隨

Khòo-tuà the̍h-lâi pa̍k tuā-thuí,
Sí-liáu tsiah ē tsuè tsi̍t-tui,
Tsiah-buē tsi̍t-lâng lâu tsi̍t-uī,
Nn̄g-ê íng-uán thang sann-suî.

真情 戀愛
月老 推排
所在
不免 - 悲哀

guá tsin-tsîng ê luân-ài,
Tsuè hūn gua̍t-nóo tshòo tshui-pâi,
Kah kun tsāi kâng sóo-tsāi,
M̄-bián muí- li̍t teh pi-ai.

世間 做人 上好
金快 搭心

一聲 運河

Sè-kan tsuè-lâng lán siōng-hó,
Kim-khuài teh kiò tah-sim ko,
guá phō pàng hoo ,
Tsuí hiúnn tsi̍t-siann lo̍h ūn-hô.

公婆 靈聖
双人 枉死城
運河 奇案 有影
萬古 流傳 名聲

In tshù kong-pô lîng-siànn,
Sang-lâng tshuā kàu Óng-sí-siânn,
Ūn-hô kî-àn ū-iánn,
Bān-kóo liû-thuân ū miâ-siann.

二个 運河
天光
官廳 分解
醫生

Nn̄g-ê thiàu lo̍h ūn-hô lāi,
Tán kàu thinn-kng lâng tsiah tsai,
Khì tshiánn kuann-thiann lâi hun-kái,
I-sing kiám suà kai tâi.

大家 心肝 理解
英皆
認真 打拼 家內
幾歲 的知

Ta̍k-ke sim-kuann tio̍h lí-kái,
sik sóo put ing-kai,
Līn-tsin phah-phiànn kòo ka-lāi,
Ke tsia̍h kuí-hè tsiah ē-tsai.

煞勸 少年 立志
知影 反悔
江山 某子 建致
不通 水流屍

Suà-khǹg siàu-liân tio̍h li̍p-tsì,
Tsai-iánn huán-hué tio̍h khah ,
Kang-san bóo-kiánn tio̍h kiàn-tì,
M̄-thang tsuè tsuí-lâu-si.

勸咱 社會 海海
看着 這款
未得 結局 利害
大家 主裁

Khǹg-lán siā-huē tio̍h hái-hái ,
Khuànn-tio̍h tsit-kuánn lín tio̍h tsai,
Buē-tit kiat-kio̍k tsin lī-hāi,
Ta̍k-ke tio̍h ài tàu tsú-tshâi.

是大 是小 參詳
若來 強制 可傷
大家 尊重
不通 為情 奸雄

Sī-tuā sī-suè ài tsham-siông,
Nā-lâi kiông-tsè tio̍h khah-siong,
Lâm ta̍k-ke tio̍h tsun-tiōng,
M̄-thang uī-tsîng pìnn kan-hiông.

身軀 不通 錢樹
不通 束縛 自由
一款 做人 妖壽
害人 尾鰍

Sin-khu m̄-thang tsuè tsînn-tshiū,
M̄-thang sok-pa̍k lâng tsū-iû,
Tsi̍t-khuán tsuè-lâng tsin iáu-siū,
Hāi-lâng ū thâu bé-liu.

配妻
男女 情殺 問題
做人 關係
拜託 官廳 提携

tāi tong lâm phuè-tshe,
Lâm-lú tsîng-sat tuā būn-tê,
Tsuè-lâng tsin tuā kuan-hē,
Pài-thok kuann-thiann tàu thê-hê.

運河 奇案 斬止
列位 通知
世間 萬事 注意
代志 反悔

Ūn-hô kî-àn tsit tsām-tsí,
lín lia̍t-uī koh thong-ti,
Sè-kan bān-sū ài tsù-ì,
Tāi-tsì kàu huán-hué .

運河 奇案 這斬
這抱 勸世歌
新興
現時 萬華

Ūn-hô kî-àn tsit-tsām suah,
Tsit-phō tio̍h khǹg-sè-kua,
Sìnn Tiunn Sin-hing tio̍h guá,
Gún tshù hiān-sî tuà Bān-huâ.

中集 
回前頁