冊名新樣縛脚歌
編者未知
出版社黃塗活版所
出版年1925
篇名全本

顯示 的款式: <xml>goan5-be2</xml> 倒爿漢字 正爿台羅字 Lô-má-jī 漢字 Lô-má-jī漢字 漢字Lô-má-jī
Lô-má-jī 是
漢字是

天地 創造
男女 相同
算是 生成
好走 好行

Thinn-tē tshòng-tsō lâng,
Lâm-lú kha sann-kâng,
Sǹg-sī thinn sinn-tsiânn,
Hó-tsáu hó-kiânn.

可惜 父母
以為 縛脚
縛脚
情理 一拋

Khó-sioh gōng pē-bó,
Í-uî pa̍k-kha ,
Ài kiánn lâi pa̍k-kha,
Tsîng-lí kóng tsi̍t-pha.

即是
不成樣
女姪 未曉
不可 世上

Tio̍h pa̍k tsiah-sī niû,
pa̍k m̄-tsiânn-iūnn,
Lí-ti̍t buē-hiáu siūnn,
M̄-thang khuànn sè-tsiūnn.

別人 此號
出在 爹娘
老母 心肚
脚帛 緊緊

Pa̍t-lâng tsit-hō iūnn,
Tshut-tsāi tia-niû,
Lāu-bú sim-kuann tshân,
Kha-pe̍h tshui ân-ân.

縛到 弗弗彈
遍身 冷汗
女姪 脚骨
強鬱

Pa̍k-kah hu̍t-hu̍t-tuānn,
Piàn-sin lâu líng-kuānn,
Lí-ti̍t kha-kut,
pa̍k kiông-kiông ut.

哮哮
暗靜
有人 父母
嬸婆

Hāi i thî kháu-kháu,
Àm-tsīnn khì thau tháu,
Ū-lâng pē-bú ,
Tshut ū gōng tsím-pô.

縛脚
脚帛 色褲
大個
親相 角廣螺

Khàunn lâng teh pa̍k-kha,
Kha-pe̍h sik-khòo ka,
Pa̍k kah tuā-ê,
Tshin-tshiūnn kak-kńg-lê.

縛脚 行遠
艱苦 出門
婦女 無差
死人脚

Pa̍k-kha kiânn-hn̄g,
Kan-khóo lân tshut-mn̂g.
Hū-lí kóng bô-tsha,
Pa̍k tsí sí-lâng-kha.

行踏 自在
真正 自已
上船
過船 艱難

Kiânn-ta̍h put tsū-tsāi,
Tsin-tsiànn ka-kī hāi,
Tsiūnn-tsûn tio̍h lâng khan,
Kè-tsûn ia̍h kan-lân.

一生 粗重
輸人 多項
想真 星慘
致到 身軀

It-sing tshoo-tāng,
Su-lâng tsin tsuē-hāng,
Siūnn-tsin tuā tshinn-tshám,
Tì-kàu sin-khu lám.

鹽菜
損身
有人 不是
風俗 未離

Pa̍k tuā kiâm-tshài khún,
Pa̍k sńg-sin,
Ū-lâng tsai m̄-sī,
Hong-sio̍k pàng bē-lī.

呆看
親相 大戲旦
愛卜 名聲
纏了 不好

pa̍k kiann phái-khuànn,
Tshin-tshiūnn tuā-hì-tuànn,
Ài-beh miâ-siann,
Tînn-liáu m̄-hó kiânn.

縛脚 苦痛
二個 肉棕
其實 懶哥鬼
畏強

Pa̍k-kha kiò khóo-thàng,
Ln̄g-ê sîng bah-tsàng,
Kî-si̍t thái-ko-kuí,
Kìnn lâng kiûnn-uì.

羌牙
恰慘 脚枷
曲龜 龍蝦

Pa̍k kah kiunn-gê,
Khah-tshám kuà kha-kê,
Khiau-ku lîng-hê,
sué .

破皮 成空
紅丹
五指 一員
明礬

Phuà-phê tsiânn-khang,
Tsiah tio̍h buat âng-tan,
Gōo-tsáinn tsuè tsi̍t-uân,
Png tio̍h sám bîng-huân.

無葯
只有 鹹菜葉
真正 自然
行踏 遲延

Tuā thiànn bô-io̍h,
Tsí-ū kiâm-tshài-hio̍h,
Tsin-tsiànn put tsū-liân,
Kiânn-ta̍h tsin tî-iân.

遇着 西北雨
進步
論至 此號
星慘 實在

Gū-tio̍h sai-pak-hōo,
Beh kiânn tsìn-pōo,
Lūn-tsì tsit-hō ,
Tshinn-tshám si̍t-tsāi ū.

痛去 將半死
縛脚 情理
是誰 說起
流傳 旦已

Thiànn--khì tsiong-puànn-sí,
Pa̍k-kah1 ê tsînglí,
Sī-tsuî lâi seh-khí,
Liû-thuân Thán-kí.

旦己 紂王
豈可
狐狸母
規矩

Thán-kí pāi Tiū-ông,
Khí-khó o̍h i kông,
I hôo-lî-bú,
Tsiông i phái kui-kú.

致意
實在

不可 性命

Tshiánn tì-ì thiann,
Si̍t-tsāi thài khó kiann,
tio̍h siūnn i tiānn,
M̄-thang hāi sìnn-miā.

的確 碗轉
記得 長毛反
昔日 長毛
袂走

Tit-khak tio̍h uán-tsuán,
Kì-tit Tn̂g-mn̂g-huán,
Sik-li̍t Tn̂g-mn̂g lâi,
Buē-tsáu i thâi.

看真 癡歹
災禍 招來
父母 慈心
女子 千金

Khuànn-tsin tuā tsi-tai,
Tsai-hō tuì tsio-lâi,
Pē-bú khuànn tsû-sim,
Lí-tsú tshian-kim.

雙脚 四正正
不可
免京 女間

Siang-kha sì-tsiànn-tsiànn,
M̄-thang hāi i thiànn,
Bián-kiann lâng kiò kán,
pa̍k tshut tsāi lán.

現時 皇帝娘
模樣
縛脚 不是
滿 四處

Hiān-sî hông-tè-niû,
pa̍k tsuè môo-iūnn,
Pa̍k-kha m̄-sī tsuē,
pa̍k muá sì-tè.

好呆
不好 緊改
水面 船波
搖櫓 廷高

Lán tio̍h tsai hó-bái,
M̄-hó tio̍h kín-kái,
Tsuí-bīn ê tsûn-pho,
Iô-lóo thinn-ko.

遍遍是
即有 道理
古時
致意

pa̍k piàn-piàn-sī,
Tsiah-ū ha̍h tō-lí,
Kóo-sî kha pa̍k,
Tsheh ū tì-ì tha̍k.

婦女 狀元
出身 官員
有个 出征
掛帥 領兵

Hū-lí tiòng tsiōng-guân,
Tshut-sin tsuè kuann-uân,
Ū-ê ē tshut-tsing,
Kuà-suè niá-ping.

因何 如此
順天
道理 憾化
風俗 看破

In-hô ē lû-tshí,
tuì ū sūn-thinn,
Tō-lí ia̍h kám-huà,
Hong-sio̍k tio̍h khuànn-phuà.

縛脚
閒人
作親 原在
姻緣

Pa̍k-kha tann tio̍h hioh,
Tshut tsāi îng-lâng tshiò,
Tsò-tshin guân-tsāi ū,
In-iân thinn sóo tsù.

不在 也無
實在 真好

人人 荷老

put-tsāi pa̍k iah-bô,
Si̍t-tsāi tsin-hó,
pa̍k sim ,
Lâng-lâng too o-ló.


人人 無釆
生做
無體

Ū pa̍k sin bái,
Lâng-lâng kiò bô-tshái,
Sinn-tsò pháinn keh,
Pa̍k liáu ia̍h bô-thé.

人才 亦是
窈嬌
心地 要緊
縛脚 不使品

Lîn-tsâi ia̍h-sī khiáu,
pa̍k iau-kiau,
Sim-tē iàu-kín,
Pa̍k-kha m̄-sái-phín.

苦心 縛脚
此話 無精差

富貴

Khóo-sim kài pa̍k-kha,
Tsit-uē bô-tsing-tsha,
Kiû thiann guá tshuì,
pa̍k lâng hù-kuì.

甘願
的確 不可
縛脚 原成
允當 好行

Kam-guān thiann guá tha̍k,
Tit-khak m̄-thang pa̍k,
pa̍k-kha guân-tsiânn,
Ún-tòng hó-kiânn.

未久 若願
後來 好行走

免得 歸求

Buē-kú nā-guān tháu,
Āu-lâi hó-kiânn-tsáu,
Pa̍k kíng liû,
Bián-tit kha kui-kiû.

身體 聖殿
不可 帛練
脚骨
正是 父母

Sin-thé sìng-tiān,
M̄-thang pa̍k pe̍h-liān,
Kha-kut kòo i ,
Tsiànn-sī hàu pē-bó.

孝子 庇祐
賞賜 長歲壽
慈心 父母
教子

Hàu-tsú thinn pì-iū,
Siúnn-sù tn̂g-huè-siū,
Tsû-sim tsi pē-bú,
Kà-kiánn ū tshú.

無脚 也是
免得 哭啼
軟弱 男子漢
情理 順從

Bô-kha iā-sī ,
Bián-ti4 kiánn khàu-thî,
Luán-lio̍k lâm-tsù-hàn,
Tsîng-lí tio̍h sūn-tsiông.

將來 娶親
要緊 認真
新娘 女德
細脚 利益

Tsiong-lâi beh tshuā-tshin,
Iàu-kín tio̍h līn-tsin,
Sin-niû tshú lí-tik,
Sè-kha lī-ik.

大脚 粗幼
緊急 走崇
媳婦 等對
通家 富貴

Tuā-kha tshoo-iù kán,
Kín-kip tsáu-tsông.
Sik-hū tshú tíng-tuì,
Thong-ke hù-kuì.

回前頁