冊名台灣白話史詩
編者蔡奇蘭(鹿耳門漁夫)
出版社台笠出版社
出版年1998
篇名二二八見証歌

顯示 的款式: <xml>goan5-be2</xml> 倒爿漢字 正爿台羅字 Lô-má-jī 漢字 Lô-má-jī漢字 漢字Lô-má-jī
Lô-má-jī 是
漢字是

使者 家世___. 和平 使者 義人
南部 新營
明治 尾年 如今
八十八 精神
出外 西裝 穿 緊緊
體態 苗條 少年
每日 真正
剪報 千斤
生活 起居 染塵
長壽 主因

It Sú-tsiá ka-sè___. Hô-pîng sú-tsiá Sím Gī-jîn,
Ka tsū lâm-pōo Sin-iânn tìn,
Bîng-tī bué-nî kàu jû-kim,
Peh-tsa̍p-peh huè ū tsing-sîn,
Tshut-guā se-tsong tshīng kín-kín,
Thé-thāi miâu-thiâu siàu-liân bīn,
Muí-ji̍t tsián tsin-tsiànn khîn,
Pah pún tsián-pò kīn tshian-kin,
Sing-ua̍h khí-ki put jiám-tîn,
Tse tn̂g-siū ê tsú-in,

服務 家鄉
義人 原名 瓊南
少年 義氣 勇敢
服務 人群 頭人
擔任 鎮長 數冬
推展 政令 責任
建設 故鄉 停工
農地 重劃 首先
壯丁 隊長 名聲
郡守 知事 獎狀
獎勵 輕鬆

Ho̍k-bū ka-hiong.
Gī-jîn guân-miâ kiò Khîng-lâm,
Siàu-liân gī-khì koh ióng-kám,
Ho̍k-bū jîn-kûn tsò thâu-lâng,
Tam-jīm tìn-tiónn ū sòo-tang,
Thui-tián tsìng-līng tsik-jīm tāng,
Kiàn-siat kòo-hiong thîng-kang,
Lông-tē tiông-uē siu-sian tāng,
Tsòng-ting tuī-tiónn miâ-siann phang,
Kūn-siù ti-sū tsióng-tsn̄g sàng,
Siū tio̍h kóo-lē lâng khin-sangh1.

事件 前奏
日本 戰輸 故鄉
台灣 光復 硬強
中國 軍隊 元兇
劫收 日產 大家
黑白
貪官 污吏 米糧
一群 土匪 天良
昏庸
縣長 國禎 沒路用
主委 奸雄

Sann Sū-kiānn tsîng-tsàu.
Ji̍t-pún tsiàn-su huê kòo-hiong,
Tâi-uân kong-ho̍k iōng ngē-kiông,
Tiong-kok kun-tuī tshiōnn guân-hiong,
Kiap-siu Ji̍t-sán ta̍k-ke tshiong,
Khan tshin ín tshik oo-pe̍h jióng,
Tham-kuann ù-lī tshiónn bí-liông,
Tsi̍t-kûn thóo-huí thian-liông,
Ti kuann Tân thài hun-iong,
Kuān-tiónn Kok-tsing bô-lōo-iōng,
Tsú-uí Tsu Iām kan-hiông.

事變 新營
台灣 光復 初期
國軍 規矩
人因 外省豬

台灣 百姓 冷支支
二二八 由此
台南 縣長
瓊南 鎮長 知機
新營 治安 維持
使 百姓 魚池

Sū-piàn ê Sin-iânn.
Tâi-uân kong-ho̍k ê tshoo-kî,
Kok-kun lâi Tâi kui-kí,
Tâi jîn in guā-síng-ti,
Káu khì ti lâi tsia̍h liáu ,
Tâi-uân peh-sènn ling-ki-ki,
Jī-jī-pat iû-tshú ín khí,
Tâi-lâm kuān-tiónn tsáu khì bih,
Khîng-lâm tìn-tiónn tsai-ki,
Sin-iânn tī-an i uî-tshî,
Bián peh-sènn tso hî-tî.

照像 風波
瓊南 愛心 百姓
維持 治安 苦苦撐
職員 巡更
身體 操勞 破病
照像 劇棚
縣長 黑白
主委 奸計
誣告 瓊南 歹星
是非 不明 按呢
氣死 閒人 不平

Gōo Hip-siòng jiá hong-pho.
Khîng-lâm ài-sim kòo peh-sènn,
Uî-tshî tī-an khóo-khóo-thenn,
Ka phài tsit-uân lâi sûn-kenn,
Sin-thé tshau-lô suah phuà-pēnn,
pik hip-siòng ián hì-pênn,
Kuān-tiónn put tshat oo-pe̍h ,
Tsú-uí Tsu Iām iōng kan-kè,
Bû-kò Khîng-lâm pháinn-tshenn,
Sī-hui put-bîng án-ne,
Khì-sí îng-lâng huah put-pênn.

撤職 死刑
撤職
瓊南 深深 這日
台灣 百姓 老實
思念 祖國 直直
刀口 蜂蜜
死罪
瓊南 轟動
太太 疏通
明明 清白 冤枉
國民 政府 荒唐

La̍k Thiat-tsit kàu sí-hîng.
kong sióng suah thiat-tsit,
Khîng-lâm tshim-tshim tsi̍t-ji̍t,
Tâi-uân peh-sènn thài láu-si̍t,
Su-liām tsóo-kok sim ti̍t-ti̍t,
tsai to-kháu buat phang-bi̍t,
Phàn sí-tsuē tsin pháinn tshit,
Khîng-lâm phàn tuā hong-tōng,
Thài-thài the̍h tsînn kuánn soo-thong,
Bîng-bîng tshing-pi̍k uan-óng,
Kok-bîn tsìng-hú thài hong-tông.

槍聲 連連
瓊南 重犯
鬼關
鬼關
瓊南 平靜 哀怨
好人 甘願
二十一 生番
台灣
重犯 三間
六個 少年 開槍
槍聲 入耳 明明明

Tshit Tshìng-siann liân-liân.
Khîng-lâm phàn tāng-huān,
It khòng it tiâu ji̍p kuí-kuan,
Ji̍p liáu kuí-kuan lân tit tsuán,
Khîng-lâm pîng-tsīng ai-uàn,
Hó-lâng sat ia̍h kam-guān,
Jī-tsa̍p-it su tshiōnn tshenn-huan,
huat thian kuán Tâi-uân,
Tshit lâng tāng-huān kuainn sann-king,
La̍k-ê siàu-liân í khui-tshìng,
Tshìng-siann ji̍p-ní bîng-bîng-bîng.

鬼門關
鴨霸 政權 天下
審判 槍決
同伴 刑場 勿會
軍部
六個 室友 慘死
室內 瓊南
等待 死期
一分 一秒 演戲
戲文 出現 崇禧
解救 瓊南 赴死

Peh tshut kuí-mn̂g-kuan.
Ah-pà tsìng-kuân thian-hā tsua̍t,
king sím-phàn tio̍h tshìng-kuat,
Tông-phuānn hîng-tiônn thâu ua̍t,
Kàn i kun-pōo put i huat,
La̍k-ê sik-iú lâi tshám-sí,
Sik-lāi tsí tshun Khîng-lâm i,
Tán-thāi kiò miâ sí-kî,
Tsi̍t-hun tsi̍t-bió tshiōnn ián-hì,
Hì-bûn tshut-hiān Pe̍h Tsông-hi,
Kái-kiù Khîng-lâm bián hù-sí.

一生 不說 國語
瓊南 逃出 鬼門關
官司 纏身
當初 反亂
心肝 不時 歸丸
縣長 驚死
治安 瓊南 維持
竟然 瓊南
什麼 政治
受氣
一生 不說 人因 國語

Káu It-sing m̄-sueh kok-gí.
Khîng-lâm tô-tshut kuí-mn̂g-kuan,
Kuann-si tînn-sin sǹg uân,
Siōnn khí tong-tshoo ê huán-luān,
Sim-kuann put-sî kiat kui-uân,
Kuān-tiónn kiann-sí tsáu khì bih,
Tī-an Khîng-lâm lâi uî-tshî,
Kìng-jiân phàn guá Khîng-lâm ,
Tse Siánn-mih ê tsìng-tī,
Tsin jiá lâng tuā siū-khì,
It-sing m̄-sueh in kok-gí.

希望 台灣
歷史 一面 後照鏡
台灣 子孫 沒人
統派 青驚
趕緊 抹黑 無影
瓊南 見証
和平 使者 掛名
二二八 真情
希望 大家 冷靜
濁水溪 一定
台灣 永遠 和平

Tsa̍p Hi-bāng ê Tâi-uân.
Li̍k-sú tsi̍t-bīn āu-tsiò-kiànn,
Tâi-uân kiánn-sun bô-lâng thiànn,
Thóng-phàinn siōnn khí tuā tshenn-kiann,
Kuánn-kín buat-oo kóng bô-iánn,
Khîng-lâm kiàn-tsìng tsáu tshut thiann,
Hô-pîng sú-tsiá i kuà-miâ,
Kóng tshut jī-jī-pat tsin-tsîng,
Hi-bāng ta̍k-ke ài líng-tsīng,
Lô-tsuí-khe it-tīng piàn tshing,
Tâi-uân íng-uán ū hô-pîng.

第十首:昭和領台廿年(西元1925-1945)四 
回前頁