冊名勸跋繳歌
編者王玉川唸唱
出版社
出版年2010
篇名全本

顯示 的款式: <xml>goan5-be2</xml> 倒爿漢字 正爿台羅字 Lô-má-jī 漢字 Lô-má-jī漢字 漢字Lô-má-jī
Lô-má-jī 是
漢字是

老歲仔 雄雄 走出來
有話 朋友 弟兄 逐家
頂來 大兄
下來 小弟
出門 毋通 膏膏纏
濫摻 做起
連鞭 詐欺
外國 無才能 通好

Lāu-huè-á hiông-hiông tsáu-tshut-lâi,
Ū-uē kóng hōo lán pîng-iú tī-hiann ta̍k-ke tsai,
Tíng--lâi khǹg tuā-hiann,
Ē--lâi khǹg sió-tī,
Khǹg lán tshut-mn̂g m̄-thang kah lâng ko-ko-tînn,
lām-sám lâi tsò-khí,
Liân-pīnn ē huān tsà-ki,
Guā-kok bô-tsâi-lîng thang-hó khì.

上敖力走
鳳山 高雄 屏東 基隆 基隆頭
刑事 警官 葉葉
索仔 蹛佇 褲底仔頭

火車 台北

Hōo siōng-gâu-tsáu,
Hōng-suann Ko-hiông Pîn-tong Kue-lâng Kue-lâng-thâu,
Hîng-sū kìng-kuan ia̍p-ia̍p kàu,
Soh-á tuà-tī khòo-té-á-thâu,
Sa leh pa̍k,
Hué-tshia sàng kàu Tâi-pak.

台北 雞寮 刑務所
犯人 關甲 暗暗
犯人 食飯 蕹菜水


Tâi-pak kue-liâu hîng-bū-sóo,
Huān-lâng kuainn-kah àm-àm oo,
Huān-lâng tsia̍h-pn̄g huàn phuè ìng-tshài-tsuí,
,
Tiùnn puî.

犯人 食飯 五點
衰出來 看守
看守 看着 tsàm 真忝
紅衫 紅褲 穿
號頭 掛佇 面頭前
鍊仔 鍊佇 腹肚頂
宛然 親像 牽猴 上介
閣咧 上介

Huān-lâng tsia̍h-pn̄g kik gōo-tiám,
Sue--tshut--lâi khan-siú thau mi iâm,
Khan-siú khuànn-tio̍h tsàm tsin-thiám.
Âng-sann âng-khòo hiannh lâi tshīng,
Hō-thâu kuà-tī bīn-thâu-tsîng,
Liān-á liān-tī pak-tóo-tíng,
Uán-liân tshin-tshiūnn khan-kâu siōng-kài sîng,
Koh-leh siōng-kài sîng.

老歲仔 朋友
按怎
跋繳
繳仔 毋煞
仙趁 袂快活
繳仔
錢死 袂活

一个 勸跋繳歌

Lāu-huè-á beh lâi khǹg lán pîng-iú,
Khǹg àn-tsuánn?
Khǹg lín pua̍h-kiáu.
Kóng kiáu-á m̄-suah,
Līm sian-thàn tio̍h m̄-khuìnn-ua̍h.
Lâng kóng kiáu-á pua̍h,
Kóng tsînn-sí tio̍h bē-ua̍h,
lâi,
Guá lâi liām tsi̍t-ê khǹg-pua̍h-kiáu-kua.

老歲仔 卜來 勸世 跋繳
有的 來去 做工 擋袂牢
兩鮮錢 十八仔 搦了了
一个 腹肚 定定

Lāu-huè-á beh-lâi khǹg-sè lín pua̍h-kiáu,
Ū-ê kiò i lâi-khì tsò-kang tòng-buē-tiâu,
Lán ln̄g-sián-tsînn khì si̍p-pat-á la̍k-liáu-liáu,
tsi̍t-ê pak-tóo tiānn-tiānn lám iau.

有人 愛跋 十胡牌
四色 通人
十八仔 厲害
Phè-sih 外國 傳來

Ū-lâng ài-pua̍h tsa̍p-hôo-pâi,
Pâi hun sì-sik thong-lâng tsai,
Si̍p-pat-á ê kiáu tsuè lī-hāi,
Phè-sih ê kiáu guā-kok thuân--lâi.

濟項 今着 講袂透
中部 有人 輦骰
有人 路邊 佇塊 骰九
墨賊仔 天貢 上介 敖力

Kiáu tsin tsē-hāng tann-tio̍h kóng-buē-thàu,
Tiong-pōo ū-lâng leh pua̍h lián-tâu,
Ū-lâng lōo-pinn tī-teh kiò tâu-káu,
Ba̍k-tsa̍t-á thian-kòng ê kiàu siōng-kài gâu.

這碼 有人 佇塊 拍麻雀
路邊 有人 三六
無跋 斟酌
跋繳

Tsit-má ū-lâng tī-teh phah-mâ-tshiok,
Lōo-pinn ū-lâng leh sam-lio̍k,
Ū kiáu bô-pua̍h ê lâng tio̍h tsim-tsiok,
Pua̍h-kiáu ē kiông khi lio̍k.

愛跋 盡呼
台北 若咧 六跤
有人 佇咧 八胡
濁的 會用 砍大肚
艋舺 清的 對君 四胡

Kiáu ài-pua̍h lóng tsīn-hoo,
Lán Tâi-pak nā-leh pua̍h la̍k-kha,
Ū-lâng tī-leh pua̍h peh-hôo,
Ah pua̍h lô-ê ē-īng khám-tuā-tōo,
Ah Báng-kah pua̍h tshing-ê tuì-kun kóng sì-hôo.

六跤 上捷 五龍
川跤 頭先
二跤 抾着 好手
牌仔 撜咧 士清
人因 五个 總喝
按呢 摃死 二跤 可憐

La̍k-kha siōng-tsia̍p pua̍h ngóo-lîng,
Tio̍h hia tshuan-kha tshuân thâu-sing,
Lī-kha khioh-tio̍h hó-tshiú,
Pâi-á tinn-leh kik sū-tshing,
Hōo in gōo-kha tsóng-huah,
Tsiông àn-ne kòng-sí lī-kha kóng tsiânn khó-lîn.

二跤 佇咧
免跋
規暗 干焦 這斗
無彩 抾起來 起手 着咧 白炮
起手等
人因 五个 總喝 摃死 二跤
想起來 剋喉

Lī-kha tī-leh sueh:
i kóng bián-pua̍h ā,
Khioh kui-àm kan-ta khioh tsi̍t-táu,
Bô-tshái guá khioh--khí--lâi khí-tshiú to̍h-leh tán pe̍h-phàu,
Khí-tshiú-tán oo,
Hōo in ngē gōo-ê tsóng-huah lâi kóng-sí lī-kha,
Siūnn--khì--lâi tsiok khik-âu.

牌底 一下
看着 第二跤 彼支 牌底
掀起來 拄仔好 白炮
按呢
予人 摃跤
一支 白炮
目屎 強卜

Pâi-té tsi̍t-ē khuànn,
Khuànn-tio̍h kóng tē-lī-kha hit-ki pâi-té,
Hian--khí--lâi tú-á-hó pe̍h-phàu,
Án-ne i tio̍h kàu,
Koh hōo-lâng kòng-kha,
Khuànn tsi̍t-ki pe̍h-phàu,
Ba̍k-sái suah kiông-beh lâu.

的人
摃死 二跤 suāinn
有通 兩底
抾起來 好手
予人 摃跤
按呢 上介

Ū khuànn ê-lâng kóng:
lín kòng-sí lī-kha leh suāinn siánn,
Ah ū-thang thàn ln̄g-tué.
Lán khioh--khì--lâi hó-tshiú pua̍h,
Hōo-lâng ka kòng-kha,
Àn-ne siōng-kài sue.

人因 五个 按呢 和去
和去 一底
按呢 狼狽
彼陣 按呢 輸繳 轉來 犁犁

Hōo in gōo-ê tsiông àn-ne ka pua̍h hô--khì,
Hô--khì liân tsi̍t-tué thang thàn ,
Àn-ne tsiah liông-puē,
Hit-tsūn tsiông àn-ne su-kiáu su kah tńg--lâi thâu luê-luê.

有人 跋繳 按呢 阿舍
出門 無嘛 佇咧 轎車
毋過 輸繳 磅壁
一支薰 毋敢 共人

Ū-lâng pua̍h-kiáu àn-ne a-sià,
Tshut-mn̂g bô-mā tī-leh sái kiau-tshia.
M̄-kò su-kiáu pōng-piah,
Liân beh tsia̍h tsi̍t-ki-hun to m̄-kánn khì kā-lâng sia.

有人 跋甲 凄慘
責任 人因厝 某囝 負擔
僥倖哦
人因某 按呢 人因厝
定定 跋繳 毋通

Ū-lâng pua̍h-kah tsiânn tshi-tshám,
Tsik-līm lóng pàng hōo in-tshù ê bóo-kiánn teh hū-tam,
Hiau-hīng--oo,
In-bóo àn-ne tsiū in-tshù tsò kàu àm,
tiānn-tiānn pua̍h-kiáu sian tio̍h m̄-thang.

卜愛 按呢 毋煞
快活
厝內 就會 放外外
恁厝 某囝 佇塊 拖磨

Kiáu beh-ài àn-ne pua̍h m̄-suah,
Līm sian thàn khuìnn-ua̍h,
Tshù-lāi tio̍h-ē pàng-guā-guā,
Suah hōo lín-tshù ê bóo-kiánn tī-teh siū thua-buâ.

有人 輸繳 按呢 覺醒
今仔日 輸繳
明仔載 想卜
誠濟 這款 毛病
有的 輸繳 共人 偷標 會仔錢

Ū-lâng su-kiáu àn-ne kak-tshínn,
Kin-á-li̍t su-kiáu,
Bîng-á-tsài kóng siūnn-beh koh lâi khì phînn,
Tsiânn-tsuē tsit-khuán ê môo-pīnn,
Ū-ê su-kiáu tsiah kā-lâng thau-pio huē-á-tsînn.

有人 輸甲 按呢 重誓
咒誓咯
斲斷 我的 掌頭仔
以後 繳仔 攏總 毋跋
實在 伊的 心肝 看破
彼號 繳鬼 來招

Ū-lâng su-kah àn-ne tsiù tāng-tsuā,
Tsiù-tsuā--lòo,
Tok-tn̄g guá-ê tsíng-thâu-á,
Kóng guá í-āu tuì kiàu-á tann lóng-tsóng to m̄-pua̍h,
Si̍t-tsāi i-ê sim-kuann siūnn beh khuànn-phuà,
Hit-lō kiáu-kuí lâi-tsio sim tio̍h ua̍h.

有人 跋甲 按呢
自殺 淡水河
人因厝的 某囝 煩惱
勿跋

Ū-lâng pua̍h-kah àn-ne tiàm suah ,
Tsū-sat khì thiàu Tiām-tsuí-hô,
Pàng in-tshù-ê bóo-kiánn teh huân-ló,
kiáu mài-pua̍h to̍h .

一種 查某的 愛跋 債務
十个 九个 聽講 跋輸
有人 查甫的 輸繳 賣厝
嘛有 - 查某的 輸繳 無錢 偷走私

Tsi̍t-tsióng tsa-bóo-ê kiáu ài-pua̍h kāu tsè-bū,
Tsa̍p-ê káu-ê thiann-kóng khì pua̍h-su,
Ū-lâng tsa-poo-ê su-kiáu khì buē-tshù,
Mā-ū hit- tsa-bóo-ê su-kiáu bô-tsînn thau-tsáu-su.

何故 跋甲 歹命
輸繳 走私 歹名
害人 放翁 離囝
拄着 知驚

Hô-kòo pua̍h-kah tsiah phái-miā,
su-kiáu khì tsàu-su tsuè pái-miâ,
Kiáu ē hāi-lâng pàng-ang kah lî-kiánn,
Tú--tio̍h ê lâng tsiah tsai-kiann.

有種 查某的 跋甲 按呢 繳鬼
輸落去 一个 跤縫 擘開開
查甫的 相對
看甲 兩蕊 目睭 微微微

Ū-tsióng tsa-bóo-ê pua̍h-kah àn-ne kiáu-kuí,
Kiáu su-luè-khì tsi̍t-ê kha-phāng peh-khui-khui,
Tsiah kah tsa-poo-ê tsē sio-tuì,
Hông ka khuànn-kah ln̄g-luí ba̍k-tsiu bui-bui-bui.

跋繳 較好
毋通 迹多
認真 拍拚 來去
若卜 成功 免驚無

Khǹg lín pua̍h-kiáu kái khah-hó,
M̄-thang kóng guá giân tsiah-to,
Lán tsīn-tsin phah-piànn lâi-khì tsò,
Nā-beh sîng-kong bián-kiann-bô.

跋繳
有人 這个 繳場 禍災
跋繳 算真 厲害
真大 家財

Khǹg lín pua̍h-kiáu kiáu tio̍h kái,
Ū-lâng tsit-ê kiáu-tiûnn kah lâng lia̍h tshut hiō-tsai,
Pua̍h-kiáu sǹg-tsin tsiânn lī-hāi,
Liáu lâng tsin-tuā ê ka-tsâi.

跋繳 按呢 結束
包起來 記錄
家內 即會 幸福
致蔭 爸母 家族

Khǹg lín pua̍h-kiáu àn-ne tio̍h kiat-sok,
Iōng tsuá pau--khí--lâi tsuè kì-lo̍k,
Mài pua̍h ka-lāi tsiah-ē hīng-hok,
Tì-ìm pē-bú kah ka-tso̍k.

唸甲 到遮 卜來
唸歌 後面 濟个
無嫌
卜閣 紲落 無問題

Liām-kah kah-tsia beh-lâi tshé,
Liām-kua āu-bīn tsiânn tsuē-ê,
Bô-hiâm tshiánn lín lâi tsia tsē,
Beh-koh thiann suà--lo̍h bô-būn-tuê.

阿伯仔 聽歌 老勇健
跋繳人 聽歌 場場
太太 唸歌 轉去 好囝
無嫌 禾黑歌

A-peh-á thiann-kua lāu-ióng-kiānn,
Pua̍h-kiáu-lâng thiann-kua hōo lín tiûnn-tiûnn iânn,
Thài-thài thiann guá liām-kua tńg--khì sinn hó-kiánn,
Bô-hiâm bái-kua bong ka thiann.

阿姆仔 唸歌 老康健
無煩 無惱 倒少年
少年家仔 唸歌
轉去 娶某 毋免
娶着 小姐 有人緣

A-ḿ-á thiann guá liām-kua lāu-khong-kiān,
Bô-huân bô-ló tò-siàu-liân,
Siàu-liân-ke-á thiann guá liām-kua,
Tńg--khì tshuā-bóo m̄-bián sián,
Tshuā-tio̍h siáu-tsê ū-lâng-iân.

回前頁